เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 นายรัชพงษ์ ศรีมามาศ 086-6649965 7-8 ธ.ค. 2565
2. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
3. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
4. สพป. ขอนแก่น เขต 1
5. สพป. ขอนแก่น เขต 2 นายเทอดชัย บัวผาย 0868567270 24-26 ส.ค. 2565
6. สพป. ขอนแก่น เขต 3 ปิยนาถ เครือวรรณ 0862210084 10-11 ก.ย. 2565
7. สพป. ขอนแก่น เขต 4
8. สพป. ขอนแก่น เขต 5 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม 0951741654 25-27 พ.ย 2565
9. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 สาวิกา จักรบุตร 081-8764116 27 ธ.ค. 2565
10. สพป. ชัยภูมิ เขต 2 นายวาทิศ สอนกอง 0996394519 4-6 ม.ค. 2566
11. สพป. ชัยภูมิ เขต 3
12. สพป. นครพนม เขต 1
13. สพป. นครพนม เขต 2 นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945 8-10 ธ.ค. 2565
14. สพป. นครราชสีมา เขต 1 นางสุนันทา พุทธวรรณะ 0815472928 25-27 พ.ย 2565
15. สพป. นครราชสีมา เขต 2 นางพยอม รัตนาภรณ์ 0856829945 14-16 ธ.ค. 2565
16. สพป. นครราชสีมา เขต 3 นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ 0920929729 12-27 ธ.ค. 2565
17. สพป. นครราชสีมา เขต 4 นายกฤษณะ โดดจันทึก 0879571784 28-30 พ.ย 2565
18. สพป. นครราชสีมา เขต 5 นายสัมพันธ์ อุบลภคพงศ์ 0885947484 2-4 ต.ค. 2565
19. สพป. นครราชสีมา เขต 6 นางวรัญญา จำปามูล 0640561930 3-4 ธ.ค. 2565
20. สพป. นครราชสีมา เขต 7 นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา 0800397569 25-27 พ.ย 2565
21. สพป. บึงกาฬ นงลักษณ์ โพธิ์คำ 0834086188 1 ธ.ค.-30 พ.ย 2565
22. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 นางสาวพิมพ์รภัส ประสีระเตสัง 0986595845 26-27 พ.ย 2565
23. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 นายอุทัยผิน เครือคำ 0959688672 17 พ.ย-18 ธ.ค. 2565
24. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์ 0817602167 21-23 ธ.ค. 2565
25. สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 นายสนิท เกไธสง 0934865605 27-28 ธ.ค. 2565
26. สพป. ภาคอีสาน นางวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ 0812550774 30 ม.ค.-1 ก.พ. 2566
27. สพป. มหาสารคาม เขต 1 นางสาวพัฒณ์นรี พงศ์ประยูร 0885629224 19-21 ธ.ค. 2565
28. สพป. มหาสารคาม เขต 2 นางสุธีรา ปะสังติโย 0942575996 16-17 ธ.ค. 2565
29. สพป. มหาสารคาม เขต 3 นายจเด็จ ทัศวงษา 0823111843 19-21 ธ.ค. 2565
30. สพป. มุกดาหาร นายอดิศร ก้อนคำ 0813431047 6-7 ม.ค. 2566
31. สพป. ยโสธร เขต 1 นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส 0801755699 7-9 ธ.ค. 2565
32. สพป. ยโสธร เขต 2 นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร 0644523265 21-22 ธ.ค. 2565
33. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวพุทธชาติ ศิริราช 0972490041 30 พ.ย 1085
34. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 สุกัญญา ศรีนนท์ +66862382477 14-16 ธ.ค. 2565
35. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
36. สพป. เลย เขต 1 นายพิสิษฐ์ จริยเอกวิทย์ 0646954253 18-20 พ.ย 2565
37. สพป. เลย เขต 2 12-14 ธ.ค. 2565
38. สพป. เลย เขต 3 นางเพชรี ชัยมูล 0819657257 21-24 พ.ย 2565
39. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
40. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 นายทนงศักดิ์ ศรีวงศ์ 0837954740 20-26 ธ.ค. 2565
41. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 นางปราใส สุทธิกรณ์ 0973420416 26-28 พ.ย 2565
42. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
43. สพป. สกลนคร เขต 1 น.ส.จารุวรรณ หล้าพิศาล 0968956693 16-17 ธ.ค. 2565
44. สพป. สกลนคร เขต 2 นายพิศณุพงษ์ วัชรเสถียร 0885651294 5-7 ม.ค. 2566
45. สพป. สกลนคร เขต 3 ศน.ธเนศ ศรีท้าว 0811176115 26-28 ธ.ค. 2565
46. สพป. สุรินทร์ เขต 1 นาวสาวนภาพร รังสรรค์เมธากุล 0957055889 10-11 ธ.ค. 2565
47. สพป. สุรินทร์ เขต 2 นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ 0839454451 14-16 ธ.ค. 2565
48. สพป. สุรินทร์ เขต 3 นายอภิชาติ แสงสว่าง 0885722269 15-16 ธ.ค. 2565
49. สพป. หนองคาย เขต 1 นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล 0885618221 3-4 ธ.ค. 2565
50. สพป. หนองคาย เขต 2
51. สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 เกียรติศักดิ์ จันทร 0935619119 17-18 พ.ย 2565
52. สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 นายเจียมพล บุญประคม 0895761014 16-18 ธ.ค. 2565
53. สพป. อำนาจเจริญ นายทรงศักดิ์ พรมโสภา 08624446+94 20-22 ธ.ค. 2565
54. สพป. อุดรธานี เขต 1 นายวิรุฬห์ จุลนิล 0897113632 19-21 ธ.ค. 2565
55. สพป. อุดรธานี เขต 2 นางสุนีย์ อุุทุมทอง 0810316606 17-23 พ.ย 2565
56. สพป. อุดรธานี เขต 3
57. สพป. อุดรธานี เขต 4
58. สพป. อุบลราชธานี เขต 1 นางปิยะภรณ์ ปิยะแสงทอง 0649783828 7-9 ธ.ค. 2565
59. สพป. อุบลราชธานี เขต 2 นายสังคม กุลสุวรรณ 0896807908 20-24 ธ.ค. 2565
60. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 นางลัดดาวรรณ สุดสุข 0819559858 12-22 ธ.ค. 2565
61. สพป. อุบลราชธานี เขต 4 นายยอดรัก กุลเกลี้ยง 0852080006 22-23 ธ.ค. 2565
62. สพป. อุบลราชธานี เขต 5 นายชาติกิตติ ชินาภาษ 0812821214 4-6 ม.ค. 2566

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1
2. สพม. กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2
3. สพม. กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3
4. สพม. กาฬสินธุ์
5. สพม. ขอนแก่น กลุ่ม 1
6. สพม. ขอนแก่น กลุ่ม 2 รอง.ภควรรณ ขันคำ 0956680966 28-29 พ.ย 2565
7. สพม. ขอนแก่น กลุ่ม 3
8. สพม. ขอนแก่น กลุ่ม 4
9. สพม. ขอนแก่น กลุ่ม 5
10. สพม. ชัยภูมิ
11. สพม. นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 1-2
12. สพม. นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 3
13. สพม. นครราชสีมา ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด 0631655329
14. สพม. บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 นายทัศวิน โขรัมย์ 0856321400 17-19 พ.ย 2565
15. สพม. บุรีรัมย์ กลุ่ม 2
16. สพม. บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
17. สพม. บุรีรัมย์ กลุ่ม 4
18. สพม. ภาคอีสาน นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ 0833541414 30 ม.ค.-1 ก.พ. 2566
19. สพม. มหาสารคาม
20. สพม. ยโสธร กลุ่ม 1-2
21. สพม. ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1
22. สพม. ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2
23. สพม. ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3
24. สพม. เลย กลุ่ม 1 นายองอาจ เกตะวันดี 0954929359 25-26 พ.ย 2565
25. สพม. เลย กลุ่ม 2 นายปริวัตร มะดาศรี 0822029844 15 ธ.ค.-16 พ.ย 2565
26. สพม. เลย กลุ่ม 3 นายธงชัย รักษามั่น 0953566317 17-18 พ.ย 2565
27. สพม. ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4
28. สพม. สกลนคร กลุ่ม 1 7-8 ธ.ค. 2565
29. สพม. สกลนคร กลุ่ม 2
30. สพม. สกลนคร กลุ่ม 3
31. สพม. สุรินทร์
32. สพม. หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 1
33. สพม. หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 2
34. สพม. หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 3
35. สพม. หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 นางสมคิด ชินนะ 0810571946 18 พ.ย 2565
36. สพม. หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 ธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง 0885722458 23-24 พ.ย 2565
37. สพม. อุดรธานี กลุ่ม 1
38. สพม. อุดรธานี กลุ่ม 2
39. สพม. อุดรธานี กลุ่ม 3
40. สพม. อุดรธานี กลุ่ม 4
41. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ 0862603777 14-16 ธ.ค. 2565
42. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 นายภูมิใจ อินทร์โสม 0895855138 21-22 ธ.ค. 2565
43. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3
44. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4
45. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 5
46. สพม. อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 6 นายธานินทร์ ธานี 0848330454 22 ธ.ค.-23 พ.ย 2565

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ ภาคอีสาน
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ