งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

[ ทั้งหมด   28 ม.ค. 2566   29 ม.ค. 2566   30 ม.ค. 2566   31 ม.ค. 2566   1 ก.พ. 2566   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201 , 2208 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร GP ห้อง GP01 , GP02 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 10.30
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร GP ห้อง GP03 , GP06 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 10.30
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร GP ห้อง GP04 GP05 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 10.30
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1202 อาคารห้องสมุด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 10.30
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 , 1204 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 10.30
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1205 ,1206 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 10.30
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร 1 ห้อง 1207 ,1108 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 10.30
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร 2 ห้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เก็บตัวห้องพิมานสรวง) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร 2 ห้อง ขันธบุรี (เก็บตัวห้องพิมพ์วิชัย) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1102 , 1103 , 1104 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 10.30
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1105 , 1106 , 1107 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 10.30
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคารหอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08:30 เป็นต้นไป
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อาคารหอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2201 , 2202 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 11:00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2203 , 2204 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 11:00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมอาคารพลาญชัยฯ อนุสรณ์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 - 16.30
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมอาคารพลาญชัยฯ อนุสรณ์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 - 16.30
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมอาคาร 40 ปี พลาญชัยฯ ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 - 16.30
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมอาคาร 40 ปี พลาญชัยฯ ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 - 16.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 (3108) , คอมพิวเตอร์ 2 (3208) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 15:00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 (3108) , คอมพิวเตอร์ 2 (3208) 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 15:00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ห้อง ประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด อาคาร 2 ห้อง ประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมอาคารพลาญชัยฯ อนุสรณ์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดมอาคารพลาญชัยฯ อนุสรณ์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 น. เป็นต้นไป
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด หอประชุมใหญ่ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด หอประชุมใหญ่ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ห้อง ประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 10.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ห้องประชุมพรมพิมาน/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ห้องประชุมพรมพิมาน/ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก หอประชุม50ปีรัชดาภิเษก ชั้น ล่าง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
08.30- 17.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก หอประชุม50ปีรัชดาภิเษก ชั้น ล่าง 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
08.30- 17.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
08.30- 17.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
08.30- 17.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก หอประชุม 50 ปี รัชดาภิเษก 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
08.30- 17.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก หอประชุม 50 ปี รัชดาภิเษก 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
08.30- 17.30
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
08.30- 17.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
08.30- 17.00
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์กีฬาศรีรัศมิ์ยุวชน 29 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 17.00
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารศูนย์กีฬาศรีรัศมิ์ยุวชน 28 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 17.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หอประประชุม 60 พรรษาวชิราลงกรณ์ 28 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61

29 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อาคาร 2 ห้อง ห้องอาเซียนศึกษา 2201 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อาคาร 2 ห้อง จริยธรรม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย หน้าอาคาร 3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อาคาร1 ห้อง เกียรติยศ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อาคารโดมอเนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนผาน้ำทิพย์ อาคารเรียน 1 ชั้นล่าง ห้อง ประกันคุณภาพการศึกษา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 40 - 61
09.00 - 16.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนผาน้ำทิพย์ อาคารเรียนชั่วคราว กึ่งถาวร 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง สีหราช 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องวิถีพุทธ (338) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องประกันคุณภาพ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ที่ว่าการอำเภออาจสามารถ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โดม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อาคาร 3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อาคาร 4 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 799 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
2 800 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม หอประชุมหน้าอาคาร 3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โดมอเนกประสงค์/หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม โดมอเนกประสงค์/หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เวทีสนามบาสเกตบอล 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เวที โดมอเนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารโดม 45 ปี สุวรรณพิทย์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สนามที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย A1 เวทีร้องเพลงลูกทุ่ง ม.ต้น ชาย 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย A3 เวทีร้องเพลงลูกทุ่ง ม.ปลาย ชาย 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย A2 เวทีร้องเพลงลูกทุ่ง ม.ต้น หญิง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย A4 เวทีร้องเพลงลูกทุ่ง ม.ปลาย หญิง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย A5 เวทีร้องเพลงลูกกรุง ม.ต้น ชาย 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย A7 เวทีร้องเพลงลูกกรุง ม.ปลาย ชาย 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย A6 เวทีร้องเพลงลูกกรุง ม.ต้น หญิง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย A8 เวทีร้องเพลงลูกกรุง ม.ปลาย หญิง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคารโรงจอดรถ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 60
09:00 น. เป็นต้นไป
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหลังอาคาร 4 ฝั่งตะวันตก 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ลานเวที อาคารภาษาไทย 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหลังอาคาร 4 ฝั่งตะวันออก 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 30 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหน้าอาคารศิลปะ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เวทีหน้าอาคารโรงฝึกงานเกษตร 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ เวทีสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
21 649 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ห้องประชุมพนมวรินธร 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
22 692 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอประชุมชั้น 2 (อาคาร 43 ปี) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
23 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล หอประชุมหลังเก่า 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
24 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ห้องประชุมชั้น 3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
25 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 5 (ศรีภูมิ) ห้อง 534 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
26 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 5 (ศรีภูมิ) ห้อง 534 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
27 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 5 (ศรีภูมิ) ห้อง 536 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
28 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 5 (ศรีภูมิ) ห้อง 536 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
29 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 5 (ศรีภูมิ) ห้อง 526 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
30 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 5 (ศรีภูมิ) ห้อง 526 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
31 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 5 (ศรีภูมิ) ห้อง 523 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
32 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 5 (ศรีภูมิ) ห้อง 523 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
33 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 334 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
34 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 334 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
35 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 336 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
36 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 336 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
37 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 328 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
38 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 328 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
39 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 332 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
40 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 332 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
41 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 337 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
42 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 337 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
43 109 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 324 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
44 110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคาร 3 (แสนคำเมือง) ห้อง 324 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
45 120 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ห้องโสตทัศนศึกษา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
46 124 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ใต้ถุน หอประชุม 2 ชั้น 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
47 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ใต้ถุน หอประชุม 2 ชั้น 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
48 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย หอประชุม 2 ชั้น 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมช่อมันปลา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ลานหน้าอาคารเกียรติยศ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ หอประชุมเมืองเกษ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารจามจุรี (อาคารพลศึกษา) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารโดมอเนกประสงค์ (เวที 1) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีหลังอาคารเกียรติยศ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารโดมอเนกประสงค์ (เวที 2) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อาคารโดมอเนกประสงค์ (เวที 3) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ทิศตะวันตก) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เวทีหน้าอาคาร 4 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 30 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 221 (เก็บตัวห้อง 222/223/224) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 231 (เก็บตัวห้อง 232/233/234) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
3 803 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาสเปน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 (เก็บตัวห้อง 215) 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
4 805 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 (เก็บตัวห้อง 122) 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
5 806 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 (เก็บตัวห้อง 127) 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
6 807 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 123 (เก็บตัวห้อง 124) 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
7 809 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเขมร ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 (เก็บตัวห้อง 212) 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
8 810 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 (เก็บตัวห้อง 215) 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
9 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 (เก็บตัวห้อง 122/123/124) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
10 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 (เก็บตัวห้อง 135/136) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
11 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 (เก็บตัวห้อง 222,232) 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
12 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 (เก็บตัวห้อง 223) 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
13 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 211 (เก็บตัวห้อง 212/213) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
14 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 216 (เก็บตัวห้อง 214/215) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
15 813 การแข่งขันละครสั้นภาษาสเปน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 236 , 234 , 235 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
16 814 การแข่งขันละครสั้นภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 (เก็บตัวห้อง 122) 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
17 815 การแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 (เก็บตัวห้อง 136) 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
18 816 การแข่งขันละครสั้นภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 127 (เก็บตัวห้อง 125,126) 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
19 817 การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 (เก็บตัวห้อง 214) 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
20 818 การแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 (เก็บตัวห้อง 224) 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
21 801 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
22 802 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
13.00 น. เป็นต้นไป
23 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 ( เก็บตัวห้อง 422/423/424) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
24 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 (เก็บตัวห้อง 432/433/434) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
25 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 (เก็บตัวห้อง 442/443/444/445) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
26 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 (เก็บตัวห้อง 125/126) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
27 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 (เก็บตัวห้อง 134) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
28 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 (เก็บตัวห้อง 212) 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
29 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 (เก็บตัวห้อง 214) 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สนามฟุตบอล 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สนามฟุตบอลและโดมพิมพ์พัฒน์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 16.00
3 804 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด หอประชุมอนงคาราม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 40

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
4 808 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา หอคุณธรรมหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 40

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 - 16.00
5 811 การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด อาคารปฏิบัติการศิลปะ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 24

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 25 - 48

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 49 - 61
09.00 - 16.00
6 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ห้องประชุมพระเทพวิสุทธิมงคล อาคารมหาวิโร 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 24

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 25 - 48

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 49 - 61
09.00 - 16.00
7 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ห้องศูนย์ ศรร. 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 24

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 25 - 48

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 49 - 61
09.00 - 16.00
8 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 24

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 25 - 48

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 49 - 61
09.00 - 16.00
9 206 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ศูนย์การเรียนรู้รักการอ่าน 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 16.00
10 207 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา หอประชุมฉายาสามัคคี 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 16.00
11 625 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ห้องโสตทัศนศึกษา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 24

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 25 - 48

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 49 - 61
09.00 - 16.00
12 626 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ห้องสมุด อาคารสุกวโร 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 24

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 25 - 48

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 49 - 61
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 14:00
2 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารหอประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 31

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 32 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเอนกประสงค์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 31

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 32 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 14:00
6 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
7 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 14.00
8 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
9 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
10 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 14.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 14:00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 14.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศึกษา อาคาร 5 ชั้น 2 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
14 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อาคารศูนย์วิทยบริการ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 น. เป็นต้นไป
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 น. เป็นต้นไป
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 5 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 น. เป็นต้นไป
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 5 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 น. เป็นต้นไป
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 5 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 น. เป็นต้นไป
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อาคาร 4 ห้องประชุมพัฒน์วิทย์ 3 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 น. เป็นต้นไป
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 น. เป็นต้นไป
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมไทรทอง ชั้น 2 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานหน้าเสาธง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 13:00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานหน้าเสาธง 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 13:00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน ลานหน้าเสาธง 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมวิทยธรรม 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงจอดรถ และถนนหน้าอาคาร 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงจอดรถ และถนนหน้าอาคาร 2 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงจอดรถ และถนนหน้าอาคาร 2 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงจอดรถ และถนนหน้าอาคาร 3 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงจอดรถ และถนนหน้าอาคาร 3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงจอดรถ และถนนหน้าอาคาร 3 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอโพนทอง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 หอประชุมอำเภอโพนทอง 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมวิทยธรรม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน หอประชุมวิทยธรรม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 หอประชุมอำเภอโพนทอง 1 ก.พ. 2566 09:00 - 12:00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132/133 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 132/133 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
13:00 น. เป็นต้นไป
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคารเกษตร (ติดโรงอาหาร) ห้อง ห้องกษิณานุสรณ์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง326, 327, 328 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องเกียรติยศ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 323/324/325/326 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 15.00
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ห้อง 323/324/325/326 1 ก.พ. 2566 09:00 - 15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง221, 222 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา เวที 1 หอประชุม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา เวที 2 ใต้ถุนอาคาร 3 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา เวที 2 ใต้ถุนอาคาร 3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา เวที 1 หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนขัติยะวงษา เวที 1 หอประชุม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
13:00 น. เป็นต้นไป
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา เวที 2 ใต้ถุนอาคาร 3 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา เวที 2 ใต้ถุนอาคาร 3 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
13:00 น. เป็นต้นไป
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา เวที 2 ใต้ถุนอาคาร 3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
13:00 น. เป็นต้นไป
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา เวที 1 หอประชุม 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 น. เป็นต้นไป
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนขัติยะวงษา เวที 2 ใต้ถุนอาคาร 3 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 60
09:00 - 12:00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนขัติยะวงษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 ,3 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09:00 - 12:00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารอเนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 23

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 24 - 46

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 47 - 61
09.30 - 17.00
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น ล่าง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 23

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 24 - 46

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 47 - 61
09.30 - 17.00
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4202 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 23

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 24 - 46

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 47 - 61
09.30 - 17.00
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4301 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 23

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 24 - 46

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 47 - 61
09.30 - 17.00
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 23

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 24 - 46

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 47 - 61
09.30 - 17.00
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ห้องประชุมฟ้ามุ่ย 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 23

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 24 - 46

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 47 - 61
09.30 - 17.00
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ห้องประชุมพนมไพรแดนมฤค 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 23

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 24 - 46

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 47 - 61
09.30 - 17.00
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น ล่าง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 23

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 24 - 46

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 47 - 61
09.30 - 17.00
9 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 46 ปี 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 23

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 24 - 46

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 47 - 61
09.00 - 21.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ โทรศัพท์ 083 354 1414
Copyright © 2012-2023 108 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]