สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 36 1. นางสาวชฎาพร  สิงขรอาจ
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 70.7 เงิน 39 1. เด็กชายปรเมศ   สีบุดศรี
2. เด็กชายสุริยะ   มานุ
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐพล   แก้วอำนาจ
2. เด็กชายพัชรพล   เทพสันทัด
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 19 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสงงาม
2. เด็กชายชิณพัฒน์  พิเศษ
 
1. นางสาววรรณวิสา  เนือยทอง
2. นางสาวแนน  หวานใจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 11 1. เด็กชายกฤษดา  จันวิเศษ
2. เด็กชายสหรัฐ  ปัดทุม
3. เด็กชายไพฑูรย์  หาญสมบัติ
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 27 1. นายคฑาวุธ  ยั่งยืน
2. นายทีปกร  เมืองศรี
3. นายอนุรักษ์  สุราทิพย์
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายวัชรพล  อุทัยรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง 45 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เภาพาน
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.74 ทอง 13 1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญค้ำ
 
1. นายสุชาติ  พลเรือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 60 1. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนศรี
 
1. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 38 1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญค้ำ
 
1. นายสุชาติ  พลเรือง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 54 1. เด็กหญิงวศินี  บุตรเชียงคำ
 
1. นายอนุ  บินนอก
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 59 1. เด็กชายธนัตถ์  ไพศาลพงศ์
2. เด็กหญิงพัชรพร   ผดุงปาน
 
1. นางสาวปภาวรินทร์   ปฏิบัติ
2. นางสาวณัฐชลัดดา   ลอยฝน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 23 1. เด็กชายพงศกร  กล้วยเนียม
2. เด็กชายวัชรชัย  สีนาค
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวนงนุช  แพนไธสง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 83.2 ทอง 17 1. นางสาวจันทร์ธิภา  บุญทะจิตร
2. นายฐาปกรณ์  เพราะไธสง
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุภสร
2. เด็กชายยุทธการณ์  สิริสุทธิ์
3. เด็กชายรัตภูมิ  น้อยปัญญา
4. เด็กชายอภิรักต์  เพิ่มรัตน์
 
1. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
2. นางสาวอัญชลี  พรมดี
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน 27 1. นายจิรายุทธ  สุพรรณ
2. นายนะพีพัฒน์  ศิลาจันทร์
3. นายศรคีรี  ขิบเงิน
4. นายศรายุทธ  คณาศรี
 
1. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
2. นางภัชราพรรณ  สุริโย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 51 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  แก้วศรีจันทร์
2. นางสาววรัชยา  หนันเมาผาง
3. นางสาวอรวรรยา  ชาอินทร์
 
1. นางรุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล
2. นางสาวฑิฐิญา  ประวันนา
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 56 1. นายกิชฤภน  แก้วโท
 
1. นายอรรถพล  มาสม