สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. นครราชสีมา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาวพิชญาภา  จันทรวาด
 
1. นางพัทธนันท์   กลิ่นศรีสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรเมษฐ์  แสงสารพันธ์
 
1. นางสาววรินทร์กาญจน์  โสชาลีร์
 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 47 1. นางสาวชมพูนุท  สาธิมา
2. นางสาวสาริณี   สังข์กลาง
 
1. นายอานันท์   คำเพิ่มพูล
2. นางสาวชลลดา   ชิงจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 43 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   พลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจิรปณาลี   สุขคำมี
3. เด็กหญิงทิตชญา   แท่นนอก
4. เด็กหญิงศรัณยภัทร   เดชเรือง
5. เด็กหญิงสุกัญญา   บินกลาง
 
1. นางบุษกร   เขียวโพธิ์
2. นางสาวปฏิภา   คำบาง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 45 1. นางสาวนภาวีย์    รักด่านกลาง
2. นางสาวพรไพรินทร์  ขอมีกลาง
3. นางสาวภารดา   พำขุนทด
4. นางสาวศิริลักษณ์   กั้นกลาง
5. นางสาวเพชรลดา   ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวอุทัยรัตน์   แก้วบุญ
2. นางสาวชุติมา   จั่นกลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงจิรัชญา   โชตนภารัตน์
2. นางสาวณัฐนันท์   สร้อยศรี
3. นางสาวนาขวัญ   คุณประเสริฐ
4. เด็กหญิงมนัญญา   ช่วยงาน
5. เด็กหญิงแพรวไพลิน   ทองกระทุ่ม
 
1. นายสัจจะวัฒน์    กรวดนอก
2. นางสาวทัศนันท์    โชติกลาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 22 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร์   เดือนกลาง
2. เด็กหญิงชรินรัตน์   จงอาจกลาง
3. เด็กชายภาธรธฤต   ทอสูงเนิน
4. เด็กชายเจษฎาภรณ์    พึ่งจันดุม
5. เด็กชายเศกสิทธิ์   จันทร์เนตร
 
1. นางสาวณัฐกานต์   พันธ์สระน้อย
2. นางสาวชนันพัฒณ์   แก้วกิริยา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 28 1. เด็กหญิงสุทีธิดา  ถ่ายสูงเนิน
 
1. นายธีรพงษ์  วงษ์สอาด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 16 1. นางสาววรัญญา  ชะนะมี
 
1. นางสาวเกษรา   ปักการถา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภัสสร  บุราณ
 
1. นางสาวเกษรา  ปักการถา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 15 1. นางสาวนันท์นภัส   สมศรี
 
1. นางสาวเกษรา  ปักการถา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78.5 เงิน 31 1. นางสาวนารียา   เปลี่ยนขุนทด
2. นางสาวปารดา   แก้วกล่ำ
 
1. นางสาวสุวิมล   นกกลาง
2. นางสาวทิพาวดี   โทแหล่ง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.4 ทอง 12 1. นางสาวนันทิชา    เดือนกลาง
2. นางสาวปทิตตา   วรชมพู
3. นางสาวภณิดา    จันทราพูน
 
1. นางจิรภา   ใจตรง
2. นางสาวเกื้อสกุล    รื่นเริงใจ
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 31 1. นางสาวภคพร  มะลิซ้อน
2. นางสาวมัลสิกา  ปูนกลาง
3. นางสาววงศ์ฤทัย   พิมพ์กลาง
 
1. นายอภิรุณห์   ไลไธสง
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส   ไชยโชค
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 43 1. นางสาวพัชรพร   เกษตรเวทิน
2. นางสาวพิมพ์พันธุ์   กล่องทอง
 
1. นายอภิรุณห์   ไลไธสง
2. นางสาวปราณี  ชาติมนตรี
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกร  มูลทองหลาง
2. นายธนกฤต  วงค์ตาขี่
3. นายสมบูรณ์  ฤทธิรงค์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  โกบสันเทียะ
2. นางสาววาสนา  พิระชัย
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 71.5 เงิน 48 1. นายณัฐพงษ์  อุ่นเรือง
2. นายธรรมธัช  พุฒกลาง
3. นายเสฎฐวุฒิ  สระกลาง
 
1. นายวัชรินทร์  อุตรา
2. นางสาววันวิสาข์  นวนมา
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 97 ทอง 4 1. นางสาวกัลย์สุดา  ผ่องกลาง
2. นายณัฐธัญ  ฆ้องโนนสูง
3. นางสาวศศิกาญจน์  จันทร์เนตร
 
1. นายกิตติพงษ์  ทองรักษ์
2. นางสาวชุติมา  จั่นกลาง
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายกัมปนาท  พิมพ์สาร
2. เด็กชายณัฏฐพล  สุชิวงค์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขงูเหลือม
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  จิราวัฒน์พัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  ไชยโชค
2. นายอนุวัฒน์  ทำไถ
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวธิดารัตน์  นันกลาง
2. นายปฏิภาณ  พิมพ์กลาง
3. นายฤทธากร  วีระเท่า
4. นางสาวเบญญาภา  ปลั่งกลาง
 
1. นายกิตติภพ  เพชรทิม
2. นางสาวสุทินา  จงท่องกลาง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง 17 1. นายชานชล  โพธิ์กลาง
2. นายพัฒนศักดิ์   กลกลาง
3. นายอภิวัฒน์  ปลั่งกลาง
 
1. นายดุสิต  ดวงบัณฑิตย์
2. นายวัชระ   วงษ์ชัย
 
22 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.8 เงิน 33 1. เด็กหญิงฐิดาภา   เทพวงษา
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชินจันทึก
3. เด็กชายสุวินัย   เนตะฝาง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ดอกหว่านกลาง
2. นางสาวศรีไสล   ไพลขุนทด
 
23 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 10 1. นางสาวธนวรรณ   โฉมงาม
2. นางสาวอธิชา   ป้องกัน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอกพิกุล
 
1. นางสาวน้ำฝน   ปะพาน
2. นายบุญญฤทธิ์  แซ่อู้