สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   วรรณสาย
 
1. นางสาวดวงพร  เฟื่องฟู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75.13 เงิน 11 1. นางสาวศิริยา   ซื่อตรง
 
1. นางสาวกมลพรรณ   เหล่าจำปา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงสุทธิดา   แพงแก้ว
 
1. นางนิพพาพร   ส่งศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 18 1. นายปฏิภาณ   กุจะพันธ์
 
1. นางศิริกานต์   ศรีไหม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง 40 1. นายกิตติพงศ์  วงมาเกษ
2. นายจิรายุ   สำพล
 
1. นายภควัต   หวานอารมณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 73.66 เงิน 51 1. นางสาวสุรีรัตน์   แพงแก้ว
 
1. นายวีระยุทธ   หลงกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายกฤติธี  โชติญาณทัศน์
 
1. นางปาณิสรา  พุฒวันดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 40 1. นางสาวปัณณ์  โยธิคาร์
 
1. นางวัลธนีย์  มีโชติ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 17 1. เด็กชายกิตติคุณ   โถตะบุตร
2. เด็กชายธนาวัฒน์   สีสันต์
3. เด็กชายปัณณทัต   สมสุข
 
1. นางพลอยนรินทร์   จันทร์ชนะ
2. นายจักรภัทร   เรืองคำ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 55 1. นายกัณตาวัฒน์   โชปัญญา
2. นางสาวรัตติกาล   แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงวรดา   เจริญพันธ์
 
1. นางยุภา   นิยมวงศ์
2. นางปิยากร   นามเสถียร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 42 1. นางสาวจุฑารัตน์   สารีมูล
2. นางสาวอภิญญา   กุพะลัง
 
1. นางสาวอมลรดา  ทังโส
2. นางศิริวรรณ   คลังทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กชายธนินวัฒน์   สุวรรณศรี
 
1. นางกิตติมา   จินนารัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 29 1. นายภูรินท์   รังษี
 
1. นางนุสรา    บุษสระเกษ
 
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงกัณทรวิชา   จูมสิมา
2. เด็กหญิงนัชชา  ประมูลทรัพย์
3. เด็กชายราชพฤกษ์  โพธารินทร์
 
1. นายสมเจต   บุญดก
2. นางสุพรรณี   บุญดก
 
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นางสาวปิยมาศ  จันทอง
2. นายพงศกร  ชัยสิทธิ์
3. นายภูตะวัน  ทองกลม
 
1. นางดวงจันทร์   เตียตระกูล
2. นางสาวรัตนา   รัตนเมธานันท์
 
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 28 1. นางสาว ชนิดาภา   อัปการณ์
2. นายธนโชติ   ศรีเสมอ
3. นางสาวปัชฌาย์พร   แข็งแรง
 
1. นางปวีณา  สุรำไพ
2. นายศุภกฤต  โคตรคำ
 
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมวิเศษ
2. เด็กชายธนวัตน์   ค่ำคูณ
3. เด็กหญิงศศิวิมล   สกุลจาป
 
1. นางอุทัยวรรณ   โสภาพิศ
2. นางพรทิพย์   วิริยะแต้สกุล
 
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 48 1. นายชินดนัย  อุ่นสอน
2. นางสาววิชิตา   ชาชุมพร
3. นางสาวอารยา  พรมสูงยาง
 
1. นายศุภกฤต   จันทรา
2. นางวนา   คำอุดม
 
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 50 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีใส
2. เด็กหญิงธนัชชา   ศรีลาศักดิ์
3. เด็กหญิงพิชชาภา   อินทนา
 
1. นายสิทธิชัย   ประเชิญ
2. นางสาวมยุรี  นิลสนธ์
 
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง 27 1. นายปองพล   ไชยพันธ์
2. นางสาวภคพร  ศรีจำปา
3. นางสาววัชราภา  ผึ่งมา
 
1. นายวิสิทธิ์   ตามสีวัน
2. นางเอื้องฟ้า   สุนันท์
 
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงณัฐรดา  กตะศิลา
2. เด็กหญิงพรชนก   กัญญาบัตร
 
1. นางสาววนิดา   กัญกาญจนะ
2. นางสาวชนิสรา   ผลจันทร์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง 15 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ทองคำพงษ์
2. เด็กหญิงพลอยรัตน์   สูรย์ราช
3. เด็กหญิงภัทรานันท์   เจียมจักร์
4. เด็กหญิงวิจิตรา  ธานี
5. เด็กหญิงศิวกานต์   นุ่มฤทธิ์
 
1. นางนิลวรรณ   สีชนะ
2. นางสาวอภิชญา   จารุการ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุพงศ์   ส่งเสริม
2. นายรัฐภูมิ   มูลวัน
3. นางสาววิมลวรรณ   ไชยปราบ
4. นางสาวสุชาดา   สืบสิงห์
5. นางสาวอรนิภา  พื้นผา
 
1. นางจีรพา   คำเสนาะ
2. นางสาวเฟื่องฟ้า   กัญญาบัตร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.2 ทอง 34 1. นายจิรวัฒน์   ปะทะมา
2. นายจิรัชยา   อาริภู
3. นางสาวชนากานต์   เหลืองชวลิตกุล
4. นายทวีศักดิ์   ร่วมกูล
5. นายธนกร   จันดีปุน
6. นายธนพร   บุญฤทธิเดช
7. นายธนากร   บุญแถม
8. นางสาวปุญญิศา   วนาลัย
9. นางสาวพิมลนาฎ   ผาแก้ว
10. เด็กชายภพธร   ปัสสาราช
11. นางสาวภัทราพร   ศรีวัฒนานนท์
12. นายวีรภาพ  แก้วมุกดา
13. นางสาวศราศิณี   พันศรี
14. นางสาวศิรัณยาพร   บุญกระพือ
15. นางสาวศิริลักษณ์   เผ่าภูรี
 
1. นางสาวลำเพย   โชติการ
2. นายสุวิจักขณ์   ศรีทาบ
3. นายวีระยุทธ   หลงกุล
4. นางวันเพ็ญ  คำประเสริฐ
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง 32 1. นางสาวกชกร   กุลบุญญา
2. นางสาวกนกพร  พุทธาเกิด
3. นายกานต์นภัส  เพ็งพงษ์
4. นางสาวจิรัชยา  จัยสิน
5. นางสาวจิรัญชญา  วุฒวัณณะ
6. นายนันทวุฒิ  แก้ววงษา
7. นางสาวปภัสรา   อินทพรม
8. นายพิสิฐ  สารักษ์
9. นางสาวรัตน์ติมา  บุญพงค์
10. นางสาวศรุตา  การุณรัตน์
 
1. นางมาลาศรี  อภัยจิตต์
2. นางพรทิพย์    เกียรติวีรวัฒนา
3. นายชยพล   พลภูมิชัย
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.6 ทอง 24 1. นางสาวจิรภัทร  ศรีมงคล
2. นางสาวธนิษฐา   พรมสาเทศน์
3. เด็กหญิงธิดาพร  คะหะชาติ
4. นางสาวนิภาพร  สุวรรณศรี
5. นางสาวพัชรีภรณ์  สีมาวัน
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  สีมาวัน
7. นางสาวรัชฎากร  กิ่งแก้ว
8. นางสาวอฐิตยาภรณ์  ผลประดง
9. นางสาวอารยา  ตาแสง
10. นางสาวอุไรพร  ทองแท่น
 
1. นางมาลาศรี  อภัยจิตต์
2. นางพรทิพย์   เกียรติวีรวัฒนา
3. นายชยพล   พลภูมิชัย
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 81 ทอง 29 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์   นูกอง
 
1. นายมุณี   ธานี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 84 ทอง 24 1. นางสาวพัชรพรรณ   จันไตร
 
1. นายมุณี  ธานี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 42 1. นางสาวพลอยพูน   โสภาสาย
 
1. นางสาวจันธิลา   กาละบุตร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 49 1. นางสาวสิรินทิพย์   บุตรแต้ม
 
1. นายมุณี  ธานี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 59 1. นางสาวทิพย์วรินธรณ์  หงษ์มณี
 
1. นางสาวภัทรชนันท์   กัลยา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงชัญญานุช   อ่อนพุทธา
2. เด็กชายสิรวิชญ์   ดวงงอก
 
1. นางสาวภัทรชนันท์   กัลยา
2. นางสาวพนิดา  วงศ์สมบัติ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 23 1. เด็กหญิงอิงฟ้า   พาประจง
 
1. นางสาวจันธิลา   กาละบุตร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 34 1. นายนราวิชญ์   เรืองวงศ์
 
1. นางสาวจันธิลา   กาละบุตร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 44 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงวิลาสินี  นันทะกุล
3. นางสาวอรัญญา  เชื้อสุข
 
1. นางสาวพนิดา  วงศ์สมบัติ
2. นายธวัฒชัย   กุคำวงษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 25 1. เด็กชายจุลจักร  สติภา
 
1. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 12 1. นายทักดนัย   สิงห์ชารี
 
1. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง 38 1. เด็กหญิงวิรัชนา   ใจเอื้อ
 
1. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 36 1. เด็กชายอัมรินทร์   แสงพันตา
 
1. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 20 1. เด็กหญิงวิรัชนา  ใจเอื้อ
 
1. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 51 1. เด็กหญิงนวพร   กองแก้ว
 
1. นายวิศวะ   ประสานวงศ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 47.6 เข้าร่วม 41 1. นายชุติวัต   มีศรี
2. นายณัฐพล   หอนอก
3. นายปุริม   งามกิตติวงศ์
4. นายพงษ์พิพัฒน์   รูปงาม
5. นายพีรพัฒน์   บุตรศิลาฤทธิ์
6. นายวัชรินทร์   พิมสุตตะ
7. นายวิสุทธิ์  ขยายวงศ์
8. นายอภิชาติ  ทองมณี
9. นายเชษฐา  อู่ผลเจริญ
 
1. นายวิรัช   หมอนเสมอ
2. นายวิศวะ   ประสานวงษ์
3. นายพรชัย   จำปารัส
4. นายธวัฒชัย   กุคำวงษ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 1. เด็กชายชยานันท์   ราษฎรดี
2. เด็กหญิงฌณัฐวิภา   อัมภรัตน์
3. เด็กหญิงฐิติมน   ยาเคน
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   จันทร์ส่อง
5. นายธนกฤต  สุขเหล็ก
6. นางสาวปัทมาญาณัฐ   ทัดสา
7. เด็กชายพงศกร  สกุลพงศ์
8. เด็กชายพงศ์วิศิษฏ์   ชนะกุล
9. เด็กหญิงพรรัมภา   เวชกามา
10. นางสาวพัชรีพร   ขาววงษ์
11. นายพีรัชชัย   สอดสี
12. นายพุฒิพงศ์   ภูผายาง
13. เด็กหญิงมาภรณ์   วิลุน
14. เด็กชายวีรพันธ์   ชาประวัง
15. เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงสนิท
16. นายศิริวัฒน์   ศิริเเพทย์
17. เด็กหญิงสุชาดา  วงนามเถาว์
18. เด็กหญิงสุภาวินี   โพธิ์ทอง
19. เด็กหญิงสุภาวีร์   ชอบเสียง
20. นายอมรเทพ   สมบัติ
21. นายเเทนคุณ   เเทบทาม
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
2. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
3. นายวิศวะ   ประสานวงษ์
4. นางสาวพนิดา  วงศ์สมบัติ
5. นางสาวภัทรชนันท์   กัลยา
6. นายพรชัย   จำปารัส
7. นายธวัฒชัย  กุคำวงษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 1. นายกณิศญ์ภูมิ   เลี่ยมทอง
2. นางสาวกนกพร  สิงห์ป้อง
3. นายกนต์ธร  มณีโชติ
4. นางสาวกนิษฐา   ถมหิรัญ
5. นางสาวจริยา   พลกันยา
6. นางสาวชนัญชิดา  ธนศักดิ์มนตรี
7. นางสาวชลธิชา   นะวะทิตย์
8. นางสาวธัญวรัตน์  ศรีรักษา
9. นางสาวธิดารัตน์  สิมมา
10. นายนันทกิตติ์  แสงกล้า
11. นางสาวปิยวดี   สอนคำวงษ์
12. นายพงศ์ชนก   คำบุญศรี
13. นางสาวพนิตพิชา   เรืองบุบผา
14. นางสาวพรธิดา   ศักดิ์สิงห์
15. นางสาวพลอยชมพู  เนตรสาร
16. นางสาวภัทรพร   ชาน้อย
17. นางสาวมิณฑิรา   โทบุตร
18. นางสาวรัตติกรณ์   รุ่งเรือง
19. นายวงศกร   ศิริบุตร
20. นางสาวศิริขวัญ  มูลอาจ
21. นางสาวสลิตา   มงคลเคหา
22. นางสาวสิริวิมล   พิทัศน์
23. นางสาวสุพิชญนันท์   ไปยะพรหม
24. นายไชยเดช   ชิณวงศ์พรหม
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
2. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
3. นายวิศวะ   ประสานวงษ์
4. นางสาวพนิดา  วงศ์สมบัติ
5. นายมุณี  ธานี
6. นายพรชัย   จำปารัส
7. นางสาวภัทรชนันท์   กัลยา
8. นายธวัฒชัย  กุคำวงษ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพงษ์   วิลัย
 
1. นางศิริกานต์  ศรีไหม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจตนิพัฒน์  พิมพ์ประจิตร์
 
1. นางศิริกานต์  ศรีไหม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 54.25 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายชาญวิทย์   จริตรัมย์
 
1. นางศิริกานต์   ศรีไหม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทภพ  ยืนยิ่ง
 
1. นางศิริกานต์  ศรีไหม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอื้อการย์   บุญชู
 
1. นางศิริกานต์  ศรีไหม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุพงษ์  สายสุด
 
1. นางศิริกานต์  ศรีไหม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  พิมสุตตะ
 
1. นางศิริกานต์  ศรีไหม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
 
1. นางศิริกานต์   ศรีไหม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงวชิราภา  พิมสุตตะ
 
1. นางศิริกานต์  ศรีไหม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.6 ทอง 5 1. นางสาวอุมาพร  จริตรัมย์
 
1. นางศิริกานต์  ศรีไหม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. นางสาวบุญญปัญญ์   ภาคะ
 
1. นางศิริกานต์  ศรีไหม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 93.6 ทอง 4 1. นายจักรพงษ์   วิลัย
2. นางสาวจิรชญา  จงรักษ์
3. นายธนาดุล  นิตอินทร์
4. เด็กหญิงธิรดา  ทองเกลี้ยง
5. นายนันทภพ    ยืนยิ่ง
6. นางสาวบุญญปัญญ์   ภาคะ
7. นางสาวปรมาภรณ์  กลิ่นบัว
8. เด็กหญิงพัชราภา   พิมสุตตะ
9. เด็กหญิงวชิราภา   พิมสุตตะ
10. นางสาววณิชยา   ทีอุทิศ
11. นายอนุพงษ์   สายสุด
12. นายอนุรักษ์   พูลสิทธิ์
13. นายอิทธิกร   เมธาสิงห์
14. นายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
15. เด็กชายเอื้อการย์    บุญชู
 
1. นางศิริกานต์  ศรีไหม
2. นายธวัฒชัย   กุคำวงษ์
3. นายสุรศักดิ์   เวียนรอบ
4. นางกิตติมา   จินนารัตน์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์   วิลัย
2. เด็กชายชาญวิทย์   จริตรัมย์
3. นายธนาดุล   นิตอินทร์
4. นายนันทภพ   ยืนยิ่ง
5. นายปฐมพงษ์   ทองแดง
6. เด็กหญิงพัชราภา   พิมสุตตะ
7. นางสาววณิชยา   ทีอุทิศ
8. นายอนุพงษ์   สายสุด
9. นายอิทธิกร  เมธาสิงห์
10. นางสาวอุมาพร   จริตรัมย์
11. นายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
12. เด็กชายเอื้อการย์  บุญชู
 
1. นางศิริกานต์  ศรีไหม
2. นายธวัฒชัย   กุคำวงษ์
3. นายสุรศักดิ์   เวียนรอบ
4. นางกิตติมา   จินนารัตน์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 77 เงิน 18 1. นางสาวกาญจนารัตน์  ลาธุลี
2. เด็กหญิงกานต์รวี  คำบุญมา
3. นางสาวจันทร์จิรา   สีลาที
4. เด็กชายจุลจักร   สติภา
5. นางสาวจุฬารัตน์   อินเลิศ
6. เด็กชายชนกันต์   เนาว์โสภา
7. นายชาคริต   จำปาเทศ
8. นายทีปกร   ศรีทาบ
9. นางสาวปาลิกา  หนองหลวง
10. นายพีรวิชญ์  ชาชุมพร
11. นางสาวฟ้าใส  แสงพันนา
12. เด็กชายภัทรดนัย   หยุดชม
13. นางสาวภัทรสุดา  สุวรรณกุฏ
14. เด็กชายยุคลธนา  พรมดี
15. เด็กหญิงวริศรา   เคียนเขียว
16. เด็กหญิงวิรัชนา  ใจเอื้อ
17. นายศราวุฒิ  แสงจันทร์
18. นางสาวสุพรรณิการ์  เกษจันทร์
19. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ทะวงษา
20. เด็กชายอัมรินทร์   แสงพันตา
 
1. นางพัชริดา   สุวรรณกูฏ
2. นายวิรัช  หมอนเสมอ
3. นายวิศวะ   ประสานวงษ์
4. นายพรชัย   จำปารัส
5. นางสาวภัทรชนันท์   กัลยา
6. นางสาวกมลพรรณ   เหล่าจำปา
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 24 1. เด็กหญิงชนกนภา   เนตรรักษา
2. นางสาวชิตาภา   ศรีดาโคตร
3. เด็กหญิงญาณิศา   คำแก่นกลาง
4. นางสาวฐิติรัตน์   ดาวแก้ว
5. นางสาวณัฐชยา   เดชอวยพรวงศ์
6. เด็กหญิงนิภา  คำแน่น
7. เด็กหญิงประกายกานต์   อ้วนทา
8. นางสาวศิริวรรณ   บัวหอม
 
1. นางสาวศิรนริศา  โสภากุ
2. นางสาวนรินทร  คงสกุลดี
3. นางสาวยุวดี  ศรีสมบูรณ์
4. นางสาวดารณี  ศรีใส
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 26 1. นางสาวจุฑาทิพย์   หิตะรักษ์
2. นางสาวณัฐณิชา   เมธาสิงห์
3. นางสาวปิยนันท์   ยืนยาว
4. นางสาวรัตนาภรณ์   จันทร์ศรี
5. นางสาววรัชยา   พิมพ์ศรี
6. นางสาวสิริราช   จันทร์ทวี
7. นางสาวสุธีกานต์   อาษา
8. นางสาวอัฐกา   วิชัย
9. นางสาวแพรวา   ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาวศิรนริศา  โสภากุ
2. นางสาวนรินทร  คงสกุลดี
3. นางสาวยุวดี  ศรีสมบูรณ์
4. นางสาวดารณี  ศรีใส
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.4 ทอง 27 1. นางสาวปลิตา   ไพบูลย์
2. นางสาวสุมาลี   ทิเสถียร
 
1. นางสาวพิชญาภา   ชมภูนุช
2. นางสาวประภาพร   ประชุมแดง
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 24 1. เด็กชายณเรศ  ศรีสุข
 
1. นางสาวอิงออน  ขุนศรี
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 50 1. นางสาวแก้วเกล้า  บุญช่วย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริประเสริฐ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง 42 1. เด็กชายธีรเทพ  ไกรทิพย์
 
1. นางสุภาวดี  สีแก้ว
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 27 1. นายธนกิตต์  บุญศรี
 
1. นางน้อยนัดดา  แก้วสุพรรณ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 52 1. เด็กหญิงวิธิดา  จันทะเลิศ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ชูกำแพง
 
67 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 21 1. นางสาวณัฐภัทร  สุมาลุย์
 
1. นางสาววรรณวิมล   บัวงาม
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.6 ทอง 22 1. เด็กหญิงชนิษฐา   เนตรสง่า
2. เด็กหญิงวรรณรดา   ดีแสน
 
1. นางณัฐสุดา   ขัมภรัตน์
2. นางจุฑารัตน์  มุขมณี บุญเฉลียว
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.88 ทอง 17 1. นางสาวสุพัตรา  ศรีทาเวช
2. นางสาวอรปรียา  วิจิตรกลาง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทุมมากรณ์
2. Mr.Tadashi   Mima
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคจิรา  โชปัญญา
2. นางสาวสิริธิดา  แสงงาม
 
1. นายชนิฐพล   แมลงภู่ทอง
2. นางสาวอิงออน   ขุนศรี
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.6 ทอง 45 1. นางสาวกนกมาศ   สุขโชค
2. นางสาวชนารัตน์  บัวทอง
3. นายชัชวาลย์  วงมาเกษ
4. นายธีรภัทร์   วราพุฒ
5. นางสาวปดิววรดา   อำพันธ์
6. นางสาวภัณฑิสา   อุ่นชิม
7. นางสาววชิรญาณ์   อินธิแสง
8. นางสาววรรณพร   ทองแสง
9. นายศรายุทธ  ขุนภักดี
10. นางสาวสุจิรา   วงศ์อารีย์
 
1. นางปิยะนุช   สืบสม
2. นางวัลธนีย์   มีโชติ
3. นางน้อยนัดดา   แก้วสุพรรณ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง 37 1. เด็กหญิงกฤติญา   ไขแสง
2. นายธนวัฒน์   สีลา
3. เด็กหญิงรัชนี   บุญส่ง
4. เด็กหญิงศิริภัสสร   พลอำนวย
5. นางสาวอัจจิมา   อุดมรัตน์
 
1. นางกนิษฐา    ลุนพรหม
2. นางสาวประภาวิสิทธิ์   ราชนิยม
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง 42 1. นางสาวกมลรัตน์   สะอาด
2. นางสาวณิชาภา   ศรีเมือง
3. นางสาวน้ำทิพย์   ชูนิตย์
4. นางสาวมาริสา   พันธ์พิพัฒน์
5. นางสาววิชญาดา   คำเกี้ยว
 
1. นางกนิษฐา   ลุนพรหม
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์   ทักษิณกานนท์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 53 1. นางสาวนันท์นภัส   น้อยวรรณะ
2. เด็กหญิงภคนันท์  ศรีจำปา
3. นางสาวศดานันท์   คงมาก
 
1. นางรวงทอง   ศรีลาชัย
2. นายวีระยุทธ   หลงกุล
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 67 ทองแดง 36 1. นางสาวณัฐธิดา   อู่อ่อน
2. นายศุภวงศ์   สายประเสริฐ
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางวาสนา  เกษียร
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นางสาวจีรนันท์   ตาบุดดา
2. นายศักชัช   เห็นสุข
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางวาสนา  เกษียร
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราพร   ดวงมาลา
2. นางสาวศิริญะกรณ์   บุญสารี
3. นางสาวเมษยา   สว่างวงศ์
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นางสาวยุพาภรณ์   บุญไพโรจน์
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 22 1. นายจุมพล   บัวแก้ว
2. นายภูริภัทร์   เจริญเมือง
3. นายแก้วเพ็ชรัตน์   สีสันต์
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นายภรต  แก้วพรหม
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงปิยะเนตร   ไชยปัญญา
2. เด็กชายสุทธิภัทร   สีทากุล
 
1. นางสาวยุพาภรณ์   บุญไพโรจน์
2. นางสาวแจ่มสิริ   ศรีภูไฟ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงปรารถนา   มิ่งแนน
2. เด็กหญิงภัทรปภา   ปะถะมา
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์
2. นายภรต   แก้วพรหม
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 53 1. นายณภัทร   ขันทะวัตร์
2. นายนวมงคล   มงคลแก้ว
 
1. นายณิชพงศ์   บุตราช
2. นางสาวแจ่มสิริ  ศรีภูไฟ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 29 1. เด็กหญิงปิ่นอุมา   บุณยโพธิ
2. นายศุภวิชญ์   เสร็จกิจ
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นางสาวยุพาภรณ์   บุญไพโรจน์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 17 1. นายณัฐวรรธน์   ชูรัตน์
2. นางสาวอันดา   ณะจันทร์
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นายภรต  แก้วพรหม
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 77.2 เงิน 31 1. นางสาวกมลลักษณ์   บัวนิล
2. นายณภัทร   จงกฎ
 
1. นางสาวยุพาภรณ์   บุญไพโรจน์
2. นางสาวแจ่มสิริ  ศรีภูไฟ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 1. เด็กชายทัตพงษ์   อู่อ่อน
2. เด็กชายปภังกร  ริมทอง
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางสาวแจ่มสิริ  ศรีภูไฟ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 44 1. เด็กชายจิรัฏฐ์   สำราญ
2. เด็กชายธนโชติ   มรรยาท
 
1. นางสาวแจ่มสิริ  ศรีภูไฟ
2. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 44 1. นายณัฐชนน  จันทร์ผอง
2. นายทินกร  พลสุข
3. นายปุริมพัฒน์   คณิชวนกุล
 
1. นายศุภกฤต   จันทรา
2. นางสาวดัสรี   ครองยุติ
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 28 1. นายอานนท์   จันทวารา
2. นายเจตภัค   พิมณุวงศ์
3. นายเตชิษฏ์   ศิริวงศ์
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นายภรต  แก้วพรหม
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 36 1. เด็กหญิงกมลชนก   สายศรี
2. เด็กชายจีรวัชร  ภารสงัด
3. เด็กชายชัยทัศน์   ทองภามี
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นายณรงค์วิทย์   สิงคิบุตร
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70.5 เงิน 58 1. นายณัฏฐพงศ์   วีระทรัพย์
2. นางสาวณัฐธยาน์   ดวงแก้ว
3. นางสาวสัตตบงกช   รักพรม
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นายภรต  แก้วพรหม
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 27 1. นายกฤษฎา   วงค์ไชยยา
2. เด็กชายคามิน  มาสมจิตต์
3. นายเจษฎา  เทศนา
 
1. นางสาวอัญรัตน์   ศรีสุวรรณ
2. นางสาวยุพาภรณ์   บุญไพโรจน์
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 39 1. นางสาวกาญจน์ธิดา  กองสิน
2. นางสาวญาณิศา   ทองเจริญ
3. นางสาวนพธีรา  จันทรคาต
 
1. นายศุภกฤต  จันทรา
2. นายพีรวัส  โสระเวช
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 1. นางสาวปริญาพรรณ   นะพันธ์
2. นายพงศ์ภรณ์   ก้อนคำมา
3. นายภานรินทร์   เชษฐา
4. นางสาวรวิภา   เจริญทรัพย์
 
1. นายภรต   แก้วพรหม
2. นางสาวแจ่มสิริ   ศรีภูไฟ
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 1. นายณัฏฐพัชร์  รื่นนุสาน
2. นายณัฐพล  ตระกาลจันทร์
3. นายธนเดช  เจริญวงค์
4. นายพีรภัทร   หมทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทีฆายุพรรค
2. นางสาวพรทิพย์  เมืองแก้ว
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 54 1. เด็กชายอนุวัตร   พรมเพ็ง
2. เด็กชายอภิวิชญ์   โขมะจิตร
3. เด็กชายอรรถดิษ  ธานี
 
1. นายจรูณย์   พรมสีใหม่
2. นางสาวกานต์ระพี   พรหมจารีย์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 42 1. นางสาวชุติมา  สอนใจ
2. นางสาวพรนภา   วารินทร์
3. นางสาวรสสุพร  เชื้อนิล
 
1. นายจรูณย์     พรมสีใหม่
2. นางสาวกานต์ระพี    พรหมจารีย์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงนรินทร์ธิรา   กุจะพันธ์
2. เด็กหญิงอังสนา   นางาม
3. เด็กชายเทเวศร์  คณารักษ์
 
1. นายธีระชัย    ทารักษ์
2. นางรัชดา  วิลามาศ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง 10 1. นางสาวจิดาภา  หล้าสิงห์
2. นางสาวชัญญา  พูลสุข
3. นางสาวพนารัตน์  อินทพรม
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. นายมงคล  วิลามาศ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 40 1. นางสาวกาญจนา  วงศ์ศรีทา
2. นางสาวจริยาภรณ์  อนุชาติ
3. นายชัยวัฒน์   กุลวงษ์
4. นางสาวพิไลวรรณ  โพรัง
5. นางสาวสวิสรา  ด้วงทอง
6. นางสาวอทิตยา  จันทร์ภูงาม
 
1. นายธีระชัย  ทารักษ์
2. นายมงคล  วิลามาศ
3. นางรัชดา  วิลามาศ
 
100 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 37 1. นางสาวณิชาดา  ศรีเมือง
2. นางสาวปวริศา   มณีพงษ์
3. นางสาววริศตา   พรมรัศมี
 
1. นายธีระชัย   ทารักษ์
2. นางรัชดา   วิลามาศ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 29 1. เด็กหญิงกัลยาณิภูรี   ชามาส
2. เด็กหญิงพรรธิตา  เหมะนัค
3. เด็กหญิงภทรพรรณ   ชำนิกล้า
 
1. นางจิราพร  ยศศรีสุราษฎร์
2. นางสาวเปรมจิตต์   ไชยประณิธาน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 30 1. นางสาวจิราพัชร   โคตรทิพย์
2. นางสาวปวีณา   คำบุญมา
3. นางสาวสุภานดี  ดวงสิน
 
1. นางจิราพร   ยศศรีสุราษฎร์
2. นางสาวเปรมจิตต์   ไชยประณิธาน
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.1 ทอง 14 1. เด็กชายธนาธิป  ผิวเงิน
 
1. นายพรชัย  จำปารัส
 
104 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.86 ทอง 18 1. นายเจษฏพัฒน์   สุโยธา
 
1. นายพรชัย  จำปารัส
 
105 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีรวิชญ์   เครือมาศ
 
1. นายพรชัย   จำปารัส