สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 33 1. นางสาวเนติมา  บุญกอง
 
1. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง 28 1. นายกุญช์วิสิฏฐ์   โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
2. นางสาวุมุฆิตา  แก้วสาลี
 
1. นายศุภชัย   พิมทะปะทัง
2. นายกรกฤช  น้อยมิ่ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 19 1. นางสาวภูมิสิริ  จวงจันทร์
 
1. นางสาวนลินีนาฏ  ดวนใหญ่
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 36 1. นายณฐภัทร  พรรณสน
2. นายณัฐนนท์  คานกลาง
3. นายธีรเดช  แกล้วกล้า
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
2. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82.42 ทอง 34 1. นายภูบดี  ศรีโสดา
 
1. นายกรกฤช  น้อยมิ่ง
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 92.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยกร   จันทาทิพย์
2. เด็กชายจิรวัฒน์   สุริเทศ
3. นายจิรวัฒน์   บุษดี
4. นายจิรัฏฐ์   สะโสดา
5. นายชญานนท์   ชินบุปผา
6. นายชาคริต   วงษ์ทา
7. นางสาวฐิตาพร   สิงยะเมือง
8. นายณฐภัทร    สุพร
9. นางสาวธนัฏฌา   จันทร์ถา
10. เด็กชายนพดล   เนินตา
11. นางสาวปัทมาภรณ์   ดอกอินทร์
12. นางสาวผุสดี   อิ่มสำอางค์
13. เด็กหญิงพัชริดา   แก่นสาร
14. นายพีรติ   ศิริพุ่มพา
15. นายภูบดี   ศรีโสดา
16. นายยศภัทร   หอมหุน
17. นายวัชเรนทร์   ทองเหลื่อม
18. นางสาววิตพร  วงศ์ชนะ
19. เด็กหญิงวิมลรัตน์   โททัย
20. เด็กชายวิวัฒน์ธนชัย   ทองห่อ
21. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   วงศ์ชนะ
22. เด็กหญิงศุภกานต์   สาทอง
23. เด็กหญิงสุภาวดี   ประทาน
24. เด็กชายอชิรพัฒน์  ศิริบูรณ์
25. นางสาวอภิญญา   แก้วมูล
26. นางสาวอรุณี   วรจักร์
27. เด็กหญิงอลิสลา   จันละออ
28. เด็กชายอิทธิพล  บุตรมี
29. เด็กหญิงเชาวลีย์   โรจน์พุฒิไชย
30. นางสาวเพียงขวัญ   สันโสภา
 
1. นายกรกฤช  น้อยมิ่ง
2. นายธีรวัตร  คันธชัย
3. นางสาวณัฏฐากรณ์   สุริยา
4. นายวิสา  เกตุวุฒิ
5. นายนายศุภชัย  พิมทะปะทัง
6. นายสัมพันธ์  ไทยสรวง
7. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ