สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครราชสีมา

ระหว่าง วันที่ 3-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ต่อชีวัน
 
1. นางสาวกาญจนา  แดนไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวศิราณี  จันวิเศษ
 
1. นางสาวกาญจนา  แดนไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรญกร  หวังแนบกลาง
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวจันทิมา  ปักกาสิเนย์
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเฉลิมรัฐ  บุญค้ำ
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 5 1. นางสาวฆณวรรณ  ดีนาจ
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายไกรลาศ  เกียรตินอก
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพรีมรดา  พิมพ์เขียวงาม
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาณี  หวังแก่นกลาง
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิริสา  พุฒหมื่นไว
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรภัทร  สูวะ
2. เด็กหญิงอัญชุลีพร  สีมาบัติ
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
2. นางสาวกาญจนา  แดนไธสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวศุภรัตน์  ไวแก้วสูน
2. นายสุรวุฒิ  สุขแก้ว
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
2. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  เสาวอน
2. เด็กหญิงสุชาดา  อภิชาติ
 
1. นางสาวกาญจนา  แดนไธสง
2. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวอภิวันท์  แสงวันดี
 
1. นางสาวกาญจนา  แดนไธสง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ศรียางนอก
 
1. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมยดา  พรมจันทร์
 
1. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  พรพลทอง
 
1. นางสาวสีนวน  สุมงคล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  สิงขรอาจ
 
1. นางสาวสีนวน  สุมงคล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชอร   โพธิสมภาร
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สะโหนนอก
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์คำ
 
1. นายรัตนะ  ด้วงเงิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  วัฒโก
 
1. นางรุ่งณภา  สายานุรักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวัช  โปมินทร์
 
1. นางรุ่งณภา  สายานุรักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลลดา   แนวกลาง
2. นางสาวธิชาดา  อยู่สบาย
3. นางสาวนวมินทร์  ขวดทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ชูจิตร
 
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิดา  กองนอก
2. นางสาวเพชรมณี  ชุมกว้าง
3. นางสาวโชติรส  นานอก
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
25 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวจิราพัชร   มณีอินทร์
2. นางสาวอังคนาง   มูลแก่น
3. นางสาวแพรวา   สิทธินู
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  ปฏิบัติ
2. นางสาวประไพ   ประดับคำ
 
26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมศ   สีบุดศรี
2. เด็กชายสุริยะ   มานุ
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   แก้วอำนาจ
2. เด็กชายพัชรพล   เทพสันทัด
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัสสร   อ่อนศรี
2. เด็กหญิงพัชราวดี    เร็ววิโรจน์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  นาคงาม
4. เด็กหญิงวิจิตรา   สกุลจร
5. เด็กหญิงอรทัย   เตื่อยจันทึก
 
1. นายอนุ  บินนอก
2. นายโชคชัย  เสนนอก
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 6 1. นางสาวปาลิตา  วรรณภา
2. นางสาววิภาวรรณ์  เงินโพรง
3. นางสาวสุดารัตน์   คลานกลาง
4. นางสาวอรัญญา  พิลาศรี
5. นางสาวเบญญาภา   แสงสุข
 
1. นายอนุ  บินนอก
2. นายโชคชัย  เสนนอก
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายธนากร   มีวิธี
2. นายธานินทร์  ลาดนอก
3. นายภูบดินทร์  พงศ์ฉัตรชนก
4. นายราชันย์  บุญประจง
5. นายวีรวัฒน์  กองนอก
 
1. นางสาววรรณา   เภาภาร
2. นางสาววรรณวิสา  เนือยทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสงงาม
2. เด็กชายชินพัฒน์  พิเศษ
 
1. นายกันตพงศ์  ภารการ
2. นางสาวแนน  หวานใจ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนิพัท  มีใจภักดิ์
2. นางสาวศศิประภา  ดาวกลาง
 
1. นายกันตพงศ์  ภารการ
2. นางสาวแนน  หวานใจ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลดา  บรรณารักษ์
2. นางสาวณัฐชา  เกรียมไธสง
3. เด็กหญิงธิมากร  มีวิธี
4. นางสาวนันทชา  วงษา
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์   แหขุนทด
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์   พุทธิชนม์
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
2. นางสาววรรณา   เภาภาร
3. นางสาววรรณวิสา  เนือยทอง
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฤทธิ์นอก
2. เด็กชายณัฐชนนท์  พรมสุภาพ
 
1. นายพัสนัย  กันงาม
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภา  ทุมนานอก
2. นางสาวนัฐนิชา  เชาวนนท์
 
1. นายเกรียงเดช  จันคำ
2. นายพัสนัย  กันงาม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โปมินทร์
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณฤดี  ศรีจันทึก
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวอาริยา  ชัยเสนหาร
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชมถนัด
2. เด็กหญิงสุวรีย์  คำดวงศรี
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
2. นายอรรถพล  มาสม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ปักเขตานัง
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวนาถลดา  ถือสูงเนิน
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  จันวิเศษ
2. เด็กชายสหรัฐ  ปัดทุม
3. เด็กชายไพฑูรย์  หาญสมบัติ
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาวุธ  ยั่งยืน
2. นายทีปกร  เมืองศรี
3. นายอนุรักษ์  สุราทิพย์
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายวัชรพล  อุทัยรัตน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เภาพาน
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญค้ำ
 
1. นายสุชาติ  พลเรือง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนศรี
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญค้ำ
 
1. นายสุชาติ  พลเรือง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวสินี  บุตรเพียง
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกีรติ  ประจงค์
2. เด็กหญิงณิชชิศา  สุขสิน
3. เด็กหญิงปทิตตา  ซื่อสัตย์
4. เด็กหญิงพรกนก  อินกอง
5. เด็กหญิงสราวดี  ชมเชย
6. เด็กหญิงสุรารักษ์  พิเศษ
7. นางสาวอรกานต์  ดอนรัตน์
8. นางสาวอรปรียา  บทนอก
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
2. นางสาววรินธร  ไทรสงค์
3. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวฉัฐริการ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวรพีพรรณ   ศรีธร
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรัชยาพร   ห้วยใหญ่
 
1. นางสาวฑิฐิญา   ประวันนา
 
52 ภาษาต่างประเทศ ครอสเวิร์ดเกม (CROSSWORD) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรัญญา  แสนสุข
 
1. นางรุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 6 1. นางสาวชนันนัทธ์   จิตรสม
 
1. นางสาวไพรินทร์  นิ่มมาระดี
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิณณวัตร  วงธรรม
2. นายธีระพล  คนรู้
3. นายสิรภัทร  สิทธิคำ
4. นายอาทิตย์  เก่งธัญญากรณ์
5. นายเสฏฐวุฒิ  เอี่ยมผิว
6. นายเอกรัตน์  ข่าขันมาลี
 
1. นายเกรียงเดช  จันคำ
2. นายสุชาติ  พลเรือง
3. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิตยา  วิรัญ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พิมพ์ภักดิ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  เหลาอ่อน
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
2. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชิดชนก  สังข์ศิริ
2. นางสาวพิริสา  พุฒหมื่นไว
3. นางสาวสุภัสสรา  ใจดี
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
2. นางสาวกาญจนา  แดนไธสง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัตถ์  ไพศาลพงศ์
2. เด็กหญิงพัชรพร   ผดุงปาน
 
1. นางสาวปภาวรินทร์   ปฏิบัติ
2. นางสาวณัฐชลัดดา   ลอยฝน
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชรพล  บุญใหญ่
2. เด็กชายสิริณัฏฐ์  ปาทำมา
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวปภาวรินทร์  ปฏิบัติ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปกรณ์  แซ่เล้า
2. นายธนธรณ์  เกตุนอก
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางรุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  กล้วยเนียม
2. เด็กชายวัชรชัย  สีนาค
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวนงนุช  แพนไธสง
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนนท์นี่  แตะยา
2. นายอุดมศักดิ์  บุญประจง
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์ธิภา  บุญทะจิตร
2. นายฐาปกรณ์  เพราะไธสง
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรกนก  วานนท์
2. เด็กหญิงพรกนก  ภูหัตถการ
3. เด็กชายเจษฎาภร  ปิยะปรีชายุทธ์
 
1. นางภัชราพรรณ  สุริโย
2. นางสาวอัญชลี  พรมดี
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุภสร
2. เด็กชายยุทธการณ์  สิริสุทธิ์
3. เด็กชายรัตภูมิ  น้อยปัญญา
4. เด็กชายอภิรักต์  เพิ่มรัตน์
 
1. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
2. นางสาวอัญชลี  พรมดี
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุทธ  สุพรรณ
2. นายนะพีพัฒน์  ศิลาจันทร์
3. นายศรคีรี  ขิบเงิน
4. นายศรายุทธ  คณาศรี
 
1. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
2. นางภัชราพรรณ  สุริโย
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญญลักษณ์  แสนสุข
2. นางสาวสุนันทา  ดวงใจ
3. นางสาวอารียา  บุญมา
 
1. นางสิริสมัย  เพ็งผ่อง
2. นางสาวมนัญญา  ชาหลาบคำ
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งราวัลย์  แก้วศรีจันทร์
2. นางสาววรัชยา  หนันเมาผาง
3. นางสาวอรวรรยา  ชาอินทร์
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
68 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิชฤภน  แก้วโท
 
1. นายอรรถพล  มาสม