สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครราชสีมา

ระหว่าง วันที่ 3-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวศิราณี  จันวิเศษ
 
1. นางสาวกาญจนา  แดนไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาณี  หวังแก่นกลาง
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิริสา  พุฒหมื่นไว
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรภัทร  สูวะ
2. เด็กหญิงอัญชุลีพร  สีมาบัติ
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
2. นางสาวกาญจนา  แดนไธสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  สิงขรอาจ
 
1. นางสาวสีนวน  สุมงคล
 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมศ   สีบุดศรี
2. เด็กชายสุริยะ   มานุ
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   แก้วอำนาจ
2. เด็กชายพัชรพล   เทพสันทัด
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัสสร   อ่อนศรี
2. เด็กหญิงพัชราวดี    เร็ววิโรจน์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  นาคงาม
4. เด็กหญิงวิจิตรา   สกุลจร
5. เด็กหญิงอรทัย   เตื่อยจันทึก
 
1. นายอนุ  บินนอก
2. นายโชคชัย  เสนนอก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายธนากร   มีวิธี
2. นายธานินทร์  ลาดนอก
3. นายภูบดินทร์  พงศ์ฉัตรชนก
4. นายราชันย์  บุญประจง
5. นายวีรวัฒน์  กองนอก
 
1. นางสาววรรณา   เภาภาร
2. นางสาววรรณวิสา  เนือยทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสงงาม
2. เด็กชายชินพัฒน์  พิเศษ
 
1. นายกันตพงศ์  ภารการ
2. นางสาวแนน  หวานใจ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนิพัท  มีใจภักดิ์
2. นางสาวศศิประภา  ดาวกลาง
 
1. นายกันตพงศ์  ภารการ
2. นางสาวแนน  หวานใจ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณฤดี  ศรีจันทึก
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชมถนัด
2. เด็กหญิงสุวรีย์  คำดวงศรี
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
2. นายอรรถพล  มาสม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ปักเขตานัง
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวนาถลดา  ถือสูงเนิน
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  จันวิเศษ
2. เด็กชายสหรัฐ  ปัดทุม
3. เด็กชายไพฑูรย์  หาญสมบัติ
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาวุธ  ยั่งยืน
2. นายทีปกร  เมืองศรี
3. นายอนุรักษ์  สุราทิพย์
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายวัชรพล  อุทัยรัตน์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เภาพาน
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญค้ำ
 
1. นายสุชาติ  พลเรือง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนศรี
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญค้ำ
 
1. นายสุชาติ  พลเรือง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวสินี  บุตรเพียง
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกีรติ  ประจงค์
2. เด็กหญิงณิชชิศา  สุขสิน
3. เด็กหญิงปทิตตา  ซื่อสัตย์
4. เด็กหญิงพรกนก  อินกอง
5. เด็กหญิงสราวดี  ชมเชย
6. เด็กหญิงสุรารักษ์  พิเศษ
7. นางสาวอรกานต์  ดอนรัตน์
8. นางสาวอรปรียา  บทนอก
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
2. นางสาววรินธร  ไทรสงค์
3. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรัชยาพร   ห้วยใหญ่
 
1. นางสาวฑิฐิญา   ประวันนา
 
25 ภาษาต่างประเทศ ครอสเวิร์ดเกม (CROSSWORD) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรัญญา  แสนสุข
 
1. นางรุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิณณวัตร  วงธรรม
2. นายธีระพล  คนรู้
3. นายสิรภัทร  สิทธิคำ
4. นายอาทิตย์  เก่งธัญญากรณ์
5. นายเสฏฐวุฒิ  เอี่ยมผิว
6. นายเอกรัตน์  ข่าขันมาลี
 
1. นายเกรียงเดช  จันคำ
2. นายสุชาติ  พลเรือง
3. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิตยา  วิรัญ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พิมพ์ภักดิ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  เหลาอ่อน
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
2. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชิดชนก  สังข์ศิริ
2. นางสาวพิริสา  พุฒหมื่นไว
3. นางสาวสุภัสสรา  ใจดี
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
2. นางสาวกาญจนา  แดนไธสง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัตถ์  ไพศาลพงศ์
2. เด็กหญิงพัชรพร   ผดุงปาน
 
1. นางสาวปภาวรินทร์   ปฏิบัติ
2. นางสาวณัฐชลัดดา   ลอยฝน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชรพล  บุญใหญ่
2. เด็กชายสิริณัฏฐ์  ปาทำมา
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวปภาวรินทร์  ปฏิบัติ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปกรณ์  แซ่เล้า
2. นายธนธรณ์  เกตุนอก
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางรุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  กล้วยเนียม
2. เด็กชายวัชรชัย  สีนาค
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวนงนุช  แพนไธสง
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนนท์นี่  แตะยา
2. นายอุดมศักดิ์  บุญประจง
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์ธิภา  บุญทะจิตร
2. นายฐาปกรณ์  เพราะไธสง
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรกนก  วานนท์
2. เด็กหญิงพรกนก  ภูหัตถการ
3. เด็กชายเจษฎาภร  ปิยะปรีชายุทธ์
 
1. นางภัชราพรรณ  สุริโย
2. นางสาวอัญชลี  พรมดี
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุภสร
2. เด็กชายยุทธการณ์  สิริสุทธิ์
3. เด็กชายรัตภูมิ  น้อยปัญญา
4. เด็กชายอภิรักต์  เพิ่มรัตน์
 
1. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
2. นางสาวอัญชลี  พรมดี
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุทธ  สุพรรณ
2. นายนะพีพัฒน์  ศิลาจันทร์
3. นายศรคีรี  ขิบเงิน
4. นายศรายุทธ  คณาศรี
 
1. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
2. นางภัชราพรรณ  สุริโย
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งราวัลย์  แก้วศรีจันทร์
2. นางสาววรัชยา  หนันเมาผาง
3. นางสาวอรวรรยา  ชาอินทร์
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
39 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิชฤภน  แก้วโท
 
1. นายอรรถพล  มาสม