สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครราชสีมา

ระหว่าง วันที่ 3-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเฉลิมรัฐ  บุญค้ำ
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวศุภรัตน์  ไวแก้วสูน
2. นายสุรวุฒิ  สุขแก้ว
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
2. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  เสาวอน
2. เด็กหญิงสุชาดา  อภิชาติ
 
1. นางสาวกาญจนา  แดนไธสง
2. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวอภิวันท์  แสงวันดี
 
1. นางสาวกาญจนา  แดนไธสง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  พรพลทอง
 
1. นางสาวสีนวน  สุมงคล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชอร   โพธิสมภาร
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สะโหนนอก
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายณรงค์ศักดิ์  จันทร์คำ
 
1. นายรัตนะ  ด้วงเงิน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  วัฒโก
 
1. นางรุ่งณภา  สายานุรักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวัช  โปมินทร์
 
1. นางรุ่งณภา  สายานุรักษ์
 
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวจิราพัชร   มณีอินทร์
2. นางสาวอังคนาง   มูลแก่น
3. นางสาวแพรวา   สิทธินู
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  ปฏิบัติ
2. นางสาวประไพ   ประดับคำ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 6 1. นางสาวปาลิตา  วรรณภา
2. นางสาววิภาวรรณ์  เงินโพรง
3. นางสาวสุดารัตน์   คลานกลาง
4. นางสาวอรัญญา  พิลาศรี
5. นางสาวเบญญาภา   แสงสุข
 
1. นายอนุ  บินนอก
2. นายโชคชัย  เสนนอก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โปมินทร์
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวอาริยา  ชัยเสนหาร
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 6 1. นางสาวชนันนัทธ์   จิตรสม
 
1. นางสาวไพรินทร์  นิ่มมาระดี