สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครราชสีมา

ระหว่าง วันที่ 3-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรญกร  หวังแนบกลาง
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวจันทิมา  ปักกาสิเนย์
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายไกรลาศ  เกียรตินอก
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพรีมรดา  พิมพ์เขียวงาม
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
 
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนิดา  กองนอก
2. นางสาวเพชรมณี  ชุมกว้าง
3. นางสาวโชติรส  นานอก
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฤทธิ์นอก
2. เด็กชายณัฐชนนท์  พรมสุภาพ
 
1. นายพัสนัย  กันงาม
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวฉัฐริการ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวรพีพรรณ   ศรีธร