สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครราชสีมา

ระหว่าง วันที่ 3-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 5 1. นางสาวฆณวรรณ  ดีนาจ
 
1. นางสาวกมลฉัตร  รามาตย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ศรียางนอก
 
1. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมยดา  พรมจันทร์
 
1. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภา  ทุมนานอก
2. นางสาวนัฐนิชา  เชาวนนท์
 
1. นายเกรียงเดช  จันคำ
2. นายพัสนัย  กันงาม