สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. นครราชสีมา

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษานครราชสีมา

ระหว่าง วันที่ 3-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  สิงขรอาจ
 
1. นางสาวสีนวน  สุมงคล
 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมศ   สีบุดศรี
2. เด็กชายสุริยะ   มานุ
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   แก้วอำนาจ
2. เด็กชายพัชรพล   เทพสันทัด
 
1. นายนพพร  โพสุวัน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสงงาม
2. เด็กชายชินพัฒน์  พิเศษ
 
1. นายกันตพงศ์  ภารการ
2. นางสาวแนน  หวานใจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  จันวิเศษ
2. เด็กชายสหรัฐ  ปัดทุม
3. เด็กชายไพฑูรย์  หาญสมบัติ
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาวุธ  ยั่งยืน
2. นายทีปกร  เมืองศรี
3. นายอนุรักษ์  สุราทิพย์
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายวัชรพล  อุทัยรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เภาพาน
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญค้ำ
 
1. นายสุชาติ  พลเรือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนศรี
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุลีภรณ์  บุญค้ำ
 
1. นายสุชาติ  พลเรือง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวสินี  บุตรเพียง
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัตถ์  ไพศาลพงศ์
2. เด็กหญิงพัชรพร   ผดุงปาน
 
1. นางสาวปภาวรินทร์   ปฏิบัติ
2. นางสาวณัฐชลัดดา   ลอยฝน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  กล้วยเนียม
2. เด็กชายวัชรชัย  สีนาค
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวนงนุช  แพนไธสง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์ธิภา  บุญทะจิตร
2. นายฐาปกรณ์  เพราะไธสง
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุภสร
2. เด็กชายยุทธการณ์  สิริสุทธิ์
3. เด็กชายรัตภูมิ  น้อยปัญญา
4. เด็กชายอภิรักต์  เพิ่มรัตน์
 
1. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
2. นางสาวอัญชลี  พรมดี
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุทธ  สุพรรณ
2. นายนะพีพัฒน์  ศิลาจันทร์
3. นายศรคีรี  ขิบเงิน
4. นายศรายุทธ  คณาศรี
 
1. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
2. นางภัชราพรรณ  สุริโย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งราวัลย์  แก้วศรีจันทร์
2. นางสาววรัชยา  หนันเมาผาง
3. นางสาวอรวรรยา  ชาอินทร์
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิชฤภน  แก้วโท
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
รวม 36 29