สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา...
ณ โรงเรียน....
ระหว่าง วันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวชนาพร  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเนติมา  บุญกอง
 
1. นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 1. นางสาวกุลนันท์  พลศรี
 
1. นางสาวสมกมล  มีดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  พันสุวอ
2. เด็กหญิงปวริศา  ทนทอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.93 เงิน 11 1. นางสาวพัชรดา  เชิดรัมย์
 
1. นางสาวกรวีร์  พันธ์จันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์   จันทยุง
 
1. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวรติวรนันท์   สาริก
 
1. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลยา  จันดีสี
2. เด็กชายนราวิชญ์  วรรณา
3. เด็กหญิงศิรินันท์   ศรีนาม
 
1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
2. นางสาวพรรณบุปผา  พานิคม
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามณี   สายศิริ
2. นางสาวญาตาวี   สุขแสง
3. นางสาวมาริสา  แสงกล้า
 
1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
2. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิติกานต์   ขันขาว
2. เด็กหญิงภัทรนิตย์   ชุมพุดทรา
3. เด็กหญิงวริศราสิริ  ใจกลางดุก
 
1. นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์
2. นายนิติ   ยะน่าน
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวกุลิสรา  วังสินธ์
2. นางสาวมัลลิกา  แดงบุญเรือง
3. นางสาวสุพิชญา   พิมทะปะทัง
 
1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
2. นางชิตพันธ์   มาตรคำจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรโพด
2. เด็กหญิงอนัญญา  แสงเพ็ง
 
1. นายนิติ  ยะน่าน
2. นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายกิติภูมิ  บุตรศรีภูมิ
2. นายธีรภัทร   อินธนู
 
1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
2. นางชิตพันธ์   มาตรคำจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงณภัสวัลย์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวชญานิษฐ์   เขตสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนภัทร  แวงวรรณ์
 
1. นางสาวชญานิษฐ์   เขตสกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงกวิตา   โทดา
2. เด็กหญิงเบญญาภา   บริสุทธิ์
 
1. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
2. นางสาวพรรณบุปผา  พานิคม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสสร   โพธิ์งาม
 
1. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงธีมาพร   วงค์ขันธ์
 
1. นางสาวชญานิษฐ์   เขตสกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาวปุณยาพร  ศรีวสุทธิ์
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุพิชญา  วิเวกวัง
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  เขตสกุล
 
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรรณธนธร  ธรรมดา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญมางาม
3. เด็กชายอภิรักษ์  พัดเย็น
 
1. นางรุธร์  แอพเพียซ แซม
2. นางประพิศ  งางาม
 
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลชนก  กลางมณี
2. นางสาวนีรภา   ชาภักดี
3. นางสาววิลาสินี  สีมา
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุทธิพันธ์
2. นายปรมินทร์  แก้วดี
 
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  หลอดเข็ม
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ปราบเสร็จ
3. เด็กหญิงศิริกุล  สุขอ้วน
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  โพธิ์งาม
2. นายพงษ์ศักดิ์  ดอกพอง
 
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 8 1. นางสาวณัฏฐกมล  ศรีแก้ว
2. นายภัทรพงษ์  เสาเวียง
3. นางสาววิรัญชนา  กันทอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดอกพอง
2. นางจามจุรี  นวลตา
 
25 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชวัลนุช  คำนึง
2. เด็กชายธนโชติ  วรรณา
3. เด็กชายพูนทรัพย์  วงษาเคน
 
1. นายปรมินทร์  แก้วดี
2. นางรุธีร์  แอพเพียซแซม
 
26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลวรรณ  คารศรี
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีใส
3. นางสาวณิชากร  บุตรธรรมมา
 
1. นางจามจุรี  นวลตา
2. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
 
27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนกร  สมหาญ
2. นายปุรเชษฐ์  วงศ์สุวรรณ
3. นางสาวสุริวิภา  บุญมา
 
1. นางกรภัทร์  โชติเจริญปรีดา
2. นางกัญญารัตน์   พรหมคุณ
 
28 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติทัต  วังสินธ์
2. เด็กชายแทนคุณ  ไฉยากุล
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
2. นางประพิศ  งางาม
 
29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  คารศรี
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีใส
 
1. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
2. นางจามจุรี  นวลตา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนากานต์  ดีโท่น
2. นางสาววันวิสาข์  ไชยศิริ
3. นางสาววิภาดา  พิชัยศิริ
4. นายอนันตชัย  ดาวไสย
5. นายโจนาธาน  เสวิน
 
1. นายทวีชัย  ใจพร
2. นางปราณีต  ใจพร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  บุตรมี
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เสนคำสอน
3. เด็กหญิงพิชยา  บุญประดิษฐสกุล
4. เด็กหญิงพิชามญช์  เสนคำสอน
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิ่นหอม
 
1. นางจิรวรรณ  ศรีนาม
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประกายดาว   คำลาย
2. นางสาวพรนพรัตน์  เกษศิริ
3. นางสาวศศิรดา   ดวงสิงห์
4. นางสาวศิริมาศ  เทพบุตรดี
5. นางสาวอาทิตยา  ชารีผาบ
 
1. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
2. นางจิรวรรณ  ศรีนาม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิพัฒน์เกษตรกุล
 
1. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธณัญญา  มะโนรา
 
1. นางจิรวรรณ  ศรีนาม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 8 1. เด็กชายชวัลวิทย์  พิมพ์โคตร
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ป้องสอน
 
1. นายทวีชัย  ใจพร
2. นางปราณีต  ใจพร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวศิรินทร  จันทพันธ์
2. นายไชชุมพล  ชุมจิตร
 
1. นายทวีชัย  ใจพร
2. นางปราณีต  ใจพร
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์    โสภณ
2. เด็กหญิงอารยา  คำเสน
 
1. นายศักดิ์ชัย  อุไร
2. นายมานพ  ประเสริฐ
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวบัวชมพู   พันธุ์สุข
2. นางสาวพรนภัส   เรืองฤทธิ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  อุไร
2. นายมานพ  ประเสริฐ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายโชติพัฒน์    ภูมจันทร์
 
1. นายศุภชัย   พิมทะปะทัง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนาวดี   ค้าเจริญ
 
1. นายศุภชัย   พิมทะปะทัง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายภูมิรพี   ผาเหลา
 
1. นายศุภชัย   พิมทะปะทัง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชยา    บุญประดิษฐสกุล
 
1. นายศุภชัย   พิมทะปะทัง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 13 1. นายศุภพงศ์   วิเศษศิลป์
 
1. นายศุภชัย   พิมทะปะทัง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพอเพียง  พูลทา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นิรารักษ์
3. เด็กหญิงลภัสรดา  พิมพ์โคตร
4. เด็กหญิงวิศัลญ์ศยา  วนสันเที๊ยะ
5. เด็กหญิงเอื้อตะวัน  ศรีสุข
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
2. นายกรกฤช  น้อยมิ่ง
3. นายวิสา  เกตุวุฒิ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.57 ทอง 6 1. นายณฐภัทร  สุพร
2. นายบารมี  จิตเมตตา
3. นางสาวภัทรพร  สายสิงห์
4. นางสาวอุมาวี  ศรีชมภู
5. นายเกริกชัย  ทองสุข
6. นางสาวเณรี   บุญเจริญ
 
1. นายธีรวัตร   คันธชัย
2. นายกรกฤช   น้อยมิ่ง
3. นายวิสา   เกตุวุฒิ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตาพร  สิงยะเมือง
 
1. นายธีรวัตร   คันธชัย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัคชรธิดา    มีศรี
 
1. นายธีรวัตร  คันธชัย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 1. นางสาวอาริสา  รัตนวัน
 
1. นายธีรวัตร   คันธชัย
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญเจริญ
 
1. นายธีรวัตร   คันธชัย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอุมาวี  ศรีชมภู
 
1. นายธีรวัตร   คันธชัย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงลภัสรดา   พิมโคตร
 
1. นายธีรวัตร   คันธชัย
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 5 1. นางสาวเณรี   บุญเจริญ
 
1. นายธีรวัตร   คันธชัย
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.38 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกุญช์วิสิฏฐ์   โสรัสพัฒนวงศ์ศิริ
2. นางสาวุมุฆิตา  แก้วสาลี
 
1. นายศุภชัย   พิมทะปะทัง
2. นายกรกฤช  น้อยมิ่ง
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 44.2 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยงาม
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  วรรณา
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภูมิสิริ  จวงจันทร์
 
1. นางสาวนลินีนาฏ  ดวนใหญ่
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรภร  แปลงตัว
 
1. นายEddie  Meriz Dy
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.25 ทอง 4 1. นางสาวณิชากร  บุตรธรรมมา
 
1. นางสาวดวงสมร  กาบมาลี
 
58 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณุตน์  ศิวาโมกข์
 
1. Mr.Vindy  Abungwo
 
59 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจวิชัย
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำเอี่ยม
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงฌาพร  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงพัทชริตา  ปิดป้อง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พรมตา
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 10 1. นางสาวภิญญดา  ทุ่งลา
2. นางสาววันวิสาข์  ไชยศิริ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พรมตา
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 1. นางสาวกฤติยา   ชินวงศ์
2. นางสาวกัญญาวีร์   ศรีคำ
3. นางสาวณัฐณิชา   สองเมือง
4. นางสาวศุภนิดา  ศรีสุภาพ
5. นางสาวสุประวีณ์   วงค์นาลอย
 
1. นางสาวอริศศา   ดาทอง
2. นางสาวพชพร  วิโรจน์กูลทอง
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปภาวี   อินทร์โสม
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แจ่มสงค์
3. เด็กหญิงวรินยุพา  บุตรมี
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นายพีรณัฐ  วงค์ขันธ์
2. นายศุภชัย   ดวงไข
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   คำโสภา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรพรหม
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะเดช  นีฤนารถ
2. เด็กชายเจริญพร  โฮเม
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  พิมพ์ทอง
2. นายอริญชัย  แก้วสง่า
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรชัยมงคล  วรรณวงศ์
2. เด็กชายภูตะวัน  สัตยวัน
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปุณยนุช  หัดโถ
2. นางสาวรสิตา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.5 ทอง 4 1. เด็กชายฉันทพิชญะ   ศรีศักดิ์
2. เด็กชายสีทันดร  บุญทอน
 
1. นางอละสา  เถาว์รินทร์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณฐภัทร  พรรณสน
2. นายณัฐนนท์  คานกลาง
3. นายธีรเดช  แกล้วกล้า
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
2. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
 
72 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์สุข
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีวิบูลย์
3. เด็กหญิงพิชรัฎญาช์  สีหะวงษ์
 
1. นางสุประวีณ์  ทานะ
2. นางสาวบุญญิศา  ลัดดา
 
73 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวพิมพิศา  บุญทอง
2. นางสาววราภรณ์  แก้วกอง
3. นางสาวอัยการสิริ  หมายสุข
 
1. นางสาวบุญญิศา  ลัดดา
2. นางสุประวีณ์  ทานะ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.5 ทอง 6 1. นางสาวกฤติยาณี  สารการ
2. นางสาวณัฐญา  กาญจนารักษ์
3. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีจันทร์
 
1. นางสุประวีณ์  ทานะ
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
75 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทชา  พิศพงษ์
2. เด็กหญิงรัชดาพร  แถบหอม
3. เด็กหญิงเมธาพร  เมธเมาลี
 
1. นางสาวบุญญิศา  ลัดดา
2. นางสุประวีณ์  ทานะ
 
76 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุรากรณ์  แก้วเชียงทอง
2. นางสาวณรัตนา  อำไพ
3. นางสาวนิภัทธา  สุมนศิลป์
 
1. นางสุประวีณ์  ทานะ
2. นางสาวบุญญิศา  ลัดดา
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  มุ่งหมาย
2. เด็กหญิงนาตาลี  ไชยโชติ
3. เด็กหญิงรัตนา  ลีลา
 
1. นางสุประวีณ์  ทานะ
2. นางสาวบุญญิศา  ลัดดา
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวณัฐรัชต์  อัมภรัตน์
2. นางสาวพนิดา  กรงทอง
3. นางสาววิภาดา  พิชัยศิริ
 
1. นางสาวบุญญิศา  ลัดดา
2. นางสุประวีณ์  ทานะ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาฎาฉัฏฐ์  ชาญวิริยวัตร
2. เด็กหญิงประกายดาว  ด้วงสูงเนิน
3. เด็กหญิงพอเพียง  บุตรไชย
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางสาวบุญญิศา  ลัดดา
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตนัย  สำราญล้ำ
2. นายชัชพิภูมิ์  พรหมทา
3. นายวิชญ์พล  พรมเสน
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางสาวบุญญิศา  ลัดดา
 
81 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูบดี  ศรีโสดา
 
1. นายกรกฤช  น้อยมิ่ง
 
82 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิวัฒน์ธนชัย  ทองห่อ
 
1. นายกรกฤช  น้อยมิ่ง
 
83 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุษดี
 
1. นายกรกฤช  น้อยมิ่ง
 
84 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยศภัทร  หอมหุน
 
1. นายกรกฤช  น้อยมิ่ง
 
85 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยกร   จันทาทิพย์
2. เด็กชายจิรวัฒน์   สุริเทศ
3. นายจิรวัฒน์   บุษดี
4. นายจิรัฏฐ์   สะโสดา
5. นายชญานนท์   ชินบุปผา
6. นายชาคริต   วงษ์ทา
7. นางสาวฐิตาพร   สิงยะเมือง
8. นายณฐภัทร    สุพร
9. เด็กชายธนวินท์   ชัยปัญญา
10. นางสาวธนัฏฌา   จันทร์ถา
11. เด็กชายนพดล   เนินตา
12. นางสาวปัทมาภรณ์   ดอกอินทร์
13. นางสาวผุสดี   อิ่มสำอางค์
14. เด็กหญิงพัชริดา   แก่นสาร
15. นายพีรติ   ศิริพุ่มพา
16. นายภูบดี   ศรีโสดา
17. นายยศภัทร   หอมหุน
18. นายวัชเรนทร์   ทองเหลื่อม
19. นางสาววิตพร  วงศ์ชนะ
20. เด็กหญิงวิมลรัตน์   โททัย
21. เด็กชายวิวัฒน์ธนชัย   ทองห่อ
22. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   วงศ์ชนะ
23. เด็กหญิงศุภกานต์   สาทอง
24. เด็กหญิงสุภาวดี   ประทาน
25. นางสาวอภิญญา   แก้วมูล
26. นางสาวอรุณี   วรจักร์
27. เด็กหญิงอลิสลา   จันละออ
28. เด็กชายอิทธิพล  บุตรมี
29. เด็กหญิงเชาวลีย์   โรจน์พุฒิไชย
30. นางสาวเพียงขวัญ   สันโสภา
 
1. นายกรกฤช  น้อยมิ่ง
2. นางสาวณัฏฐากรณ์   สุริยา
3. นายธีรวัตร  คันธชัย
4. นายวิสา  เกตุวุฒิ
5. นายนายศุภชัย  พิมทะปะทัง