สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 48 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 1. เด็กหญิงวรกานต์  เทพวัง
 
1. นางวันเพ็ญ  จันจุติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กชายธนบรรณ  มงคลมาศ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองถิ่นภู
 
1. นางสาวณัฐริกา  สุภาษร
2. นางสาววิสสุดา  มีชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงสิริยากร  สิงห์ซอม
 
1. นายกิตติชัย  มาลาสาย
 
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 60 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 1. เด็กชายภูชิต  เผือกวรสาร
2. เด็กชายสุพจน์  คำสวัสดิ์
 
1. นายวุฒิชัย  อุ่นคำ
2. นายอำนวย  ปรากฏ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63.2 ทองแดง 60 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อุปนันท์
2. เด็กหญิงวริญา  บำเพ็ญ
 
1. นางสาวธมนวรรณ  อ่อนตาม
2. นางสุอัญชนา  ศรีลาชัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กชายภูมริน  อ้วนทูน
2. เด็กชายรุจิภาส  บัวลอย
 
1. นางวราพร  บำเพ็ญ
2. นายนัฐพล  อ่อนตาม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายอภิรักษ์  นันตะวัน
 
1. นายเสริมเกียรติ  แก้วกล้า
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กหญิงแพรวา  คุณพาที
 
1. นางสาวชลธิชา  บัวพันธ์โพน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล 1. เด็กหญิงชิดกมล  ชนะพาห์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ซื่อสัตย์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 1. เด็กชายราเชนทร์  สาสีดา
 
1. นางสุชาวดี  วงษ์กิมฮั้ว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล 1. เด็กหญิงจิตราพร  แสนพันธ์
2. เด็กหญิงอภิณห์พร  อมตเวทิน
3. เด็กหญิงอภิสรา  สิงห์กล้า
 
1. นางสาวกาญจนา  นารักษ์
2. นางณพัฐอร  โคตพงษ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 58 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา 1. เด็กหญิงกฤชญากรณ์  ปูคะธรรม
2. เด็กหญิงณัฐฐาดา  สืบอ้วน
3. นายพัชรพงค์  ทสาร
 
1. นางสาวพิชามญธุ์  บุญรักษา
2. นางสาวสุภาพร  คำวงศ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มาทฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรกมล  นนพละ
3. เด็กชายวรชัย  สุขเสริม
 
1. นายอนุพงษ์  พรมเมือง
2. นางสุธิดา  ธรรมสัตย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านพอก 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ปัสสาคำ
2. เด็กหญิงแวววรรณ  ชาดดา
 
1. นางสาวศันสนีย์  นนท์พละ
2. นางสาววรินยุพา  นารีบุตร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุภาษร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วโสภา
 
1. นายรังสรรค์  อ้วนทูน
2. นางสาวอัญชลี  ศรชัย
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงญาดา  มาทฤทธิ์
2. เด็กหญิงนลิสา  มุทาพร
 
1. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
2. นางสาววิจิตรา  บัวหอม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ประสมพลอย
2. เด็กชายสิทธิพล  จันทร์ส่อง
 
1. นายศักดรินทร์  พรมทอง
2. นายคมสันต์  ก้อนคำ
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายจันทร์ดี  ชารีวัน
2. เด็กชายนิรุทธิ์  วงค์ตีป
3. เด็กชายภานุวัฒน์  อินจำปา
 
1. นายนายวิชชุวุฒิ  ทัดแก้ว
2. นายฐิตินันท์  ปัญจพงษ์
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กชายกฤติเดช  สาสีมา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เลิศตะคุ
3. เด็กชายวิมุติ  เดชไทย
 
1. นายเสถียร  คำชมภู
2. นางนันทิกร  พันธ์จันทร์
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 61 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายธนวุฒิ   ทัดแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   เจริญรอย
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ฉิมพลี
4. เด็กหญิงอรัญญา   อาจแก้ว
 
1. นายนวรุณ   ทัดแก้ว
2. นางสาวปัทนางค์  บูญถา
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายอนุชา   ผาสุข
 
1. นายประกฤษฎางค์   ทองอุไร
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 1. เด็กชายนัทนธี  ลานนท์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คณาดา
 
23 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68.67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายวิษณุ  หาระสาร
2. เด็กชายสำราญ  สารคำ
 
1. นางสาวณัฐติยาภรณ์  ใจหาญ
2. นางศักดิ์สิทธิ์  บุญยั้ง