สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กหญิงพรนภา  แจ่มจันทร์
 
1. นางปวีร์ณิศา  กรินรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พลสวัสดิ์
 
1. นางทองพูล  ก่ำดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงอภิสรา  สมสะอาด
 
1. นายชัยเจริญ  แก้วสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.6 ทอง 47 โรงเรียนบ้านคอนสาย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สอนสั่ง
 
1. นางสาวพัชริดา  แรกเรียง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงพิจิตตรา  เชื้ออ่อน
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ชัยแสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95.2 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 1. เด็กหญิงธาราริน  วงษ์วิทยา
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำชาย
 
1. นางวันเพ็ญ  จันจุติ
2. นางละมัย  บุญมาก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  นิยม
2. เด็กชายอาณัติ  อ้วนโคตร
 
1. นางวาสนา  สวัสดิ์พงษ์
2. นางสาวสุภาพร  เมืองซอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.53 ทอง 32 โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กชายธีระเทพ   อินทร์ขาว
2. เด็กหญิงนัยนา   คำหอม
 
1. นายสุขสันต์   ลุนบุดดา
2. นางสาวนฤมล    ภววิจารณ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กชายรัชพล  ศรีสมยา
 
1. นางสำลี  ดวงบุบผา
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.2 ทอง 51 โรงเรียนบ้านนาแมด 1. เด็กหญิงณัฐกฤตตา   อังคะลา
2. เด็กหญิงวิภาดา   ส่วนบุญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา   มุทาพร
 
1. นายเกรียงไกร   อ่อนมิ่ง
2. นางสาวสมฤทัย   พูลเพิ่ม
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 38 โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีทัน
2. เด็กชายภิภัทรพงษ์   ป้องพันธ์
3. เด็กชายวชิรวิทย์  จันทัน
 
1. นายสุกฤษฏิ์   ชุมภูจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสายันต์  อุตพันธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงพลอยพัชรัญญ์  อยู่คง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  อุปะทัง
 
1. นางสาวพรทิวา  พูลพล
2. นางสาวอัยนา  บุญลา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 48 โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สืบสวน
2. เด็กชายสรวิชญ์  สืบอ้วน
3. เด็กหญิงสินใจ  บุญรวม
 
1. นางสาวชนัดดา  ชวนเชย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงเพชรนภา  สองศรี
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงศุชาดา  นิลนามะ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล 1. เด็กชายภาคิน  สอนแสง
 
1. นางจำนง  มูลมี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 1. เด็กหญิงอินทิรา   นันทะ
 
1. นางกานดา   ลุลอบ
 
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายณเดชน์  ครึ่งมี
2. เด็กหญิงปุณณมิดา  สมสะอาด
3. เด็กหญิงลักขิกา  อยู่เจ๊ก
 
1. นางนิตยา  อมรสิน
2. นางสาวรัตติการต์  สายโน
 
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98.9 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 1. เด็กชายคูนทวีพงศ์   ขำคม
2. เด็กชายธนาวุฒิ   ไชยพันธ์
 
1. นายพิทักษ์  เจริญชัย
2. นางกานดา  ลุลอบ
 
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87.1 ทอง 16 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กชายพงศ์ธร  ยะสานติทิพย์
2. เด็กหญิงพรนิภา  พูลทอง
 
1. นายวันนา  ตุนา
2. นางสาววีณา  เหมแดง
 
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 83.1 ทอง 20 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เชื้อสกล
2. เด็กชายวรากร  สายตรง
 
1. นางวัลลี  ตุนา
2. นายวันนา  ตุนา
 
22 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1. นางสาวธนาภา  หวลหอม
2. เด็กชายปัญจพล  บุญพรม
3. นางสาวสุภาพรรณ   กัณหาไชย
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินทร์สา
2. นางสาวกัญญาณี  พรหมจรรย์
 
23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านพะลอง 1. เด็กหญิงธีรนุช  ดรุณพันธ์
2. เด็กหญิงพนิดา   เกษร
3. เด็กหญิงภาวินี  สีแหล้
 
1. นายพรชัย   เกษร
2. นางวันเพ็ญ   เกษร
 
24 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 33 โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กชายนทีธาร  ผาหยาด
2. นางสาวปอ  จันทะชารี
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมพ์เสน
 
1. นายมารุต  ภาษี
2. นางสาวประกาทิพย์  พุ่มจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 88.7 ทอง 23 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กชายฐิติวรภัทร  สิงสีทา
2. เด็กชายรัฐพล  กลิ่นฟุ้ง
3. เด็กชายศักรินทร์  บุญกล้า
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีมีชัย
2. นางสาวสุนันทพร  ทาปศรี
 
26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 22 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  พงษ์พุฒ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์เชื้อ
3. เด็กหญิงวรัญญา  พิมพ์ประเสริฐ
 
1. นางสุธิดา  ธรรมสัตย์
2. นายกิตติพันธ์  บุดดา
 
27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  กุลบุตร
2. เด็กชายส่งศักดิ์  ภาเรือง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วงเวียน
2. นางสาวปัทมา  นามบุตร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 55 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปาลา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มัฐผา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โทบุตร
4. เด็กหญิงภาดารัตน์  อ่อนตาม
5. เด็กหญิงวรรณนิสา  ปาลา
 
1. นางสาววิไลพร  พุฒโสม
2. นางสาวจรรยารัตน์  ยุติพันธ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.7 ทอง 6 โรงเรียนเขมราฐ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ภาคโพธิ์
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์   อร่ามสุวรรณ์
3. เด็กหญิงบุตรศรัณย์  กางรัมย์
4. เด็กหญิงปานจันทร์  โสภาพ
5. เด็กหญิงแก้วกัลญา  จันทรกาญจน์
 
1. นางทิพสุคนธ์  ตังควณิชย์
2. นางไกรศรี  ชาสุรีย์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   รวมพร
2. เด็กหญิงนลิน  อ่อนเนตร
3. เด็กหญิงพลอยวรินทร์   พิสิษฐ์บรรณกร
4. เด็กหญิงสุพรรษา   คนสูง
5. เด็กหญิงโสภิตา   พรมจันทร์
 
1. นายภานุพันธ์  สุดไชย
2. นางสาวจันทรา  พิมพ์พรมมา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 30 โรงเรียนบ้านนาแมด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   สามารถ
2. เด็กหญิงจันทิมา   เปลากาละโก
3. เด็กชายณัฐกานต์   คำอ่อน
4. เด็กหญิงมนฑิตา   พาหา
5. เด็กหญิงอิงอร   กิตติ
 
1. นางสาวนฐพร   ชูญาติ
2. นางสาวมยุรี   โคตรสมบัติ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทม 1. เด็กหญิงจรัสสี  ทาวะรมย์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ขันที
3. เด็กหญิงวริศรา  คำแก้ว
4. เด็กหญิงสินีนาฎ  มุขสมบัติ
5. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ขันที
 
1. นางศิริวรรณ  สุรารักษ์
2. นางนฤมล  โสภา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 38 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจิรายุภัทร  ละออออง
2. นางสาวนิชานาถ  ยานะสาร
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงเกศรา  น้ำคำ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสนสุข
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  จิตตระการ
2. นางธิติมา  ชิณพันธ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 1. เด็กหญิงชลิตา  วงศ์อ้วน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ศิลปศาสตร์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ปัดนา
4. เด็กหญิงอัญชิษฐา  วงศ์มอม
5. เด็กหญิงเพชรธิดาภรณ์  วระบุญญา
 
1. นางสาวพัชรี  เจริญพงศ์ทวีสิน
2. นายธวัช  ปะธิเก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกนกพร  คำตั้งหน้า
2. เด็กชายชัยภัทร  ชมพันธ์
3. เด็กชายธนกฤต  สัจธรรม
4. เด็กชายธนาทร  สมสวย
5. เด็กหญิงรัชนี  แสนโท
 
1. นายนัฐกร  กาเผือกงาม
2. นายวราทิพย์  ชราศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง 38 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พาเชื้อ
2. เด็กชายณกมล  กำไรงาม
3. เด็กหญิงณรัญญา  นุ้ยติเตบ
4. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สายรัตน์
5. เด็กหญิงธันชนก  พรมดวงดี
6. เด็กชายธเนศพล  บุญงาม
7. เด็กชายนนธวัช  อรอินทร์
8. เด็กหญิงปิยะธิดา  กันทะมา
9. เด็กชายภากร  ขีรณี
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  ยาไทยสงค์
11. เด็กชายภานุพงษ์  โจระสา
12. เด็กหญิงรัตนาภา  กูดโสม
13. เด็กชายอนุชิต  หมุนสิงห์
14. เด็กชายอเนก  พันธ์เดช
15. เด็กชายไกรวิทญ์  เขียวขัน
 
1. นายอานนท์  อุ่นเมือง
2. นางสาวปภาวรินทร์  ภาคะ
3. นางสาวจันทร์จิรา  จำปาแดง
4. นางสาวธัญญาณี  สุดาบุตร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 1. เด็กหญิงกุลปริยา  สิงสีทา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาสิงห์
3. เด็กชายณัฐพล  นาสิงห์
4. เด็กชายดนัยณัฐ  กอเดช
5. เด็กชายทินภัทร  ท่อนแก้ว
6. เด็กหญิงปทิตตา  บริบูรณ์
7. เด็กชายพงศ์ภาณุ  กาญจนพัฒน์
8. เด็กหญิงภัทรพร  เจริญพร
9. เด็กหญิงวรางคณิภา  ผดาวัลย์
10. เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมบุตร
11. เด็กชายวรเมธ  สุภาพงษ์
12. เด็กชายศุภกร  วรรณา
13. เด็กชายสิรภพ  คำโท
14. เด็กหญิงสุภัสร  บรรทอน
15. เด็กชายอรรคพันธ์  สีงาม
 
1. นางสาวมนต์ยุพิน  ชาวเมืองโขง
2. นางสาววนิดา  ทีรวม
3. นางสาวนันต์ทิยา  สีหาภาค
4. นางสาวกัญญารัตน์  ชาวดอน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเกษม 1. เด็กหญิงพรชนก  แสงทอง
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยโท
 
1. นางอรทัย  สิงสีทา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 27 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กชายบรรพต  ลาดโพธิ์
 
1. นางสาวชลธิชา  สุดใจ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.8 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 1. เด็กชายกัณฐกานต์  หาญชัย
2. เด็กหญิงภัสสนี  พิมสุตะ
 
1. นายวีรพันธ์  ดาษดา
2. นางวรนุช  มัฐผา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1. นายณัฐพล  ปะทะมะ
2. นางสาวศศิธร  เทศบุตร
 
1. นางพรรณทิพา  อินผล
2. นางสาวจิราภรณ์  สังกะเพศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 92.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สถาวร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สังข์เงิน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญศรี
4. เด็กหญิงนิภารัตน์  วงศาสตร์
5. เด็กหญิงรวิสรา  มีพรม
6. เด็กหญิงอินทิรา  แท่นคำ
 
1. นายสังวร  ไอครรัมย์
2. นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง
3. นายจิระพล  เฮ้ามาชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. เด็กหญิงจันทรา   แสงแดง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงลี
3. เด็กหญิงบุญทรัพย์    กรแก้ว
4. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์    แทนเคน
5. เด็กหญิงสุวิญญา   แสงแดง
6. เด็กหญิงอริสา    ภาระเวช
 
1. นางสาวณัฏฐ์ณพัชร์   อ่อนตาม
2. นางสาวอรอนงค์  กองทำ
3. นางสาวณัฐวดี  ขาวสะอาด
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง 46 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 1. เด็กหญิงกรกนก  คะพิมพ์
2. เด็กหญิงชธิชา  บุบเพ
3. เด็กหญิงณภัทร์  ไชยรักษ์
4. เด็กหญิงณัตยาภรณ์  วงศ์พุฒ
5. เด็กหญิงปุณภรณ์  คุลธิ
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ชาวน่าน
7. เด็กหญิงวรินยุพา  นันทะรักษ์
8. เด็กหญิงวิกานดา  อินทร์ตา
9. เด็กหญิงอริสา  พัวแดง
10. เด็กหญิงแพรวา  ดาศรี
 
1. นางสาวสกาวเดือน  บัวศรียอด
2. นางสาวปภาวี  มุ่งนากลาง
3. นางชไมพร  ระติเดช
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84.6 ทอง 40 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงกันต์กมล   พิมพา
2. เด็กหญิงนิตฐา  กัลยาวิสุทธิ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   พ่ออามาตย์
4. เด็กหญิงภัทราพร   สุราราษฎร์
5. เด็กหญิงสุภัสสร  สมภูมิ
6. เด็กหญิงสุมิตรา   โคตรดก
7. เด็กหญิงเกวลิน  สมผิว
8. เด็กหญิงเจนจิรา   สังคะวัตร
 
1. นางปราณี  กาญจนาลักษณ์
2. นางสาวเบญญาภา  ชื่นใจ
3. นางสาวศิรินันท์  สาสังข์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. นางสาวจันดาราพร  อรจุล
2. เด็กชายจีระศักดิ์  จันลา
3. นางสาวจุฑามณี  บุญชุบ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  บัวไขย์
5. เด็กชายธีรเดช  พรมด้าว
6. นางสาวพัดชา  กาละพันธ์
7. นายภูบดินทร์   คงยิ่ง
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  กะรัมย์
9. นางสาววันวิสาข์  บุญเติม
10. เด็กชายเจษฎา  คำโสภา
 
1. นายวสันต์  ชมชื่น
2. นายวิรัตน์  จันละดา
3. นางสาวลลิตา  สุทนต์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยดำรงค์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  คุณพาที
3. เด็กชายตะวัน  สุดตา
4. เด็กชายธรา  นนพละ
5. เด็กหญิงปณิธาน  ลาเบิกบาน
6. เด็กหญิงพรทิพย์  คำวงษา
7. เด็กชายวรวุธ   กอบแก้ว
8. เด็กหญิงสุธิดา  สุรารักษ์
9. เด็กหญิงอภิชญา  จำปาหอม
10. เด็กชายเกริกชัย  สุขทวี
 
1. นายกฤษณะ  สระแก้ว
2. นางสาวดอกจันทร์  ยาตรา
3. นางสาววนิดา  สังครักษ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 82 ทอง 46 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  จันหวาน
 
1. นางณิชกานต์   คัทมาร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 84 ทอง 36 โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 1. เด็กชายณัฐชานนท์  ชนะเนตร
 
1. นายศิริพงษ์  ศรีธรรมมา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 82.2 ทอง 51 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1. นางสาวอลิชา  บุญอเนก
 
1. นายสุรวุฒิ  พันธุ์พาห์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี  ไชยโย
 
1. นายศรชัย  มิ่งคำ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. นางสาวประภาวดี  ทองพรม
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ลีลา
 
1. นายอนันต์  เอกสัตย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 34 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ประพันธ์
2. เด็กหญิงแก้วเกสรี  หาระสาร
 
1. นางจิราณี  ใจดี
2. นางสุชาวดี  ศรีมะเรือง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงกัลยกร   ลาภเย็น
2. เด็กหญิงศิลามณี   บุญมาปัด
 
1. นางสาวทัศนีย์   นิตย์นรา
2. นางสุดาวรรณ   ปัญญาใส
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุอ่อน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ทานาฤทัย
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
2. นางสาวกรรณิการ์  สีดาแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาขาม 1. นายภัทรกรณ์   ชนาราษฎร์
 
1. นายชินวุฒิ  ยางขันธ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 1. เด็กชายกิตติคุณ   สองศร
2. เด็กชายก้องภพ   พลพุทธา
3. เด็กชายธาราเขต   ทองใบ
 
1. นางไพจิต   ไหว้พรหม
2. นางสาวลักษิกา   แก้วเพชร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร   กงยนต์
2. เด็กหญิงวรารัตน์   แก้วพวงดี
3. เด็กหญิงสุนันทา   เหล่าเรือน
 
1. นางณิชกานต์   คัทมาร
2. นางมนัสดา   สายวร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กชายพีรพล   นิสดล
2. เด็กชายภัทรพล   ขำคม
3. เด็กชายสราวุธ   ชูรัตน์
 
1. นายศิริพันธ์  จุรุเทียบ
2. นายสนธิศักดิ์  วิลานันท์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.6 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. นายจีรทีปต์  หมายถิ่นกลาง
2. นางสาวชุติกาญจน์  มงคลเลิศ
3. เด็กหญิงนุชนาถ  เติมพันธ์ศิริกุล
4. เด็กหญิงบลิยา  อาพรศรี
5. เด็กหญิงศศิธร  เคนบุปผา
6. เด็กหญิงสุปรียา  อุดหนุน
 
1. นายยุทธพงษ์   บุตรวงค์
2. นายประกาศิต  ธรรมโรจน์
3. นายณรงค์เดช  วงศ์เกย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง 32 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 1. เด็กชายพายุภัทร  ละม่อม
 
1. นางจรูญ  ดาผา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.9 ทอง 27 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอย 1. เด็กหญิงธันวา   เทศบุตร
 
1. นายพุทธา   พรมจำปา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. นางสาวชุติกาญจน์  มงคลเลิศ
 
1. นายชาญชัย  เทียนหอม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 1. เด็กชายธันวา  บุญเนาว์
 
1. นายจามร  อยู่เย็น
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 36 โรงเรียนบ้านกุศกร 1. นายปิติพล  ธนะวงศ์
 
1. นางประไพ  สมบุตร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.9 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 1. เด็กหญิงพัชรพร  ชาลี
 
1. นางลำพูน  เรืองแสน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 37 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงวิยะดา  ตระกูลมา
 
1. นางณัฐพร  เผ่าแสนเมือง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายภัทรพัฒน์  จัดไธสง
 
1. นางสาวสุวิมล  กุลโชติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. นายภาสกร  คุณภาที
 
1. นางจิรายุ  รักษาศรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 31 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงภานุชนารถ  นาแพง
 
1. นางสาวพรนภา  ฉายชัยภูมิ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 1. เด็กชายวรเมธ  สุภาพงษ์
 
1. นางสาวมนต์ยุพิน  ชาวเมืองโขง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 30 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กชายณัฐพล  อเนกา
 
1. นายธนพล  วริสาร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงอริษรา  พิมพ์สาร
 
1. นายวัชรพงษ์  ศิริวงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 1. เด็กหญิงนุชนาถ  เติมพันธ์ศิริกุล
 
1. นางสาวโชติกา  มุทาพร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เอี่ยมอ่อน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สาสี
3. เด็กหญิงจันทร์วลัย  แยงไธสง
4. เด็กหญิงชญานันต์  ปันป้อ
5. เด็กชายณภัทชัย  ชัยยนต์
6. เด็กชายณภัทร  บุญจันทร์
7. เด็กหญิงณิชาภัทร  พงษ์ประสิทธิ์
8. เด็กชายถาวรรัตน์  ทองพรม
9. เด็กหญิงธัญชนก  บุษรากรณ์
10. เด็กหญิงธาราทิพย์  สีทาหงษ์
11. เด็กหญิงธิชานันท์  กุทอง
12. เด็กชายนครินทร์  ราษี
13. เด็กชายนทีเทพ  รอดทอง
14. เด็กหญิงนลินทิพย์  ชมพันธ์
15. เด็กหญิงนันทนัช  ถุระพัฒน์
16. เด็กหญิงนิตยา  ศิลธรรม
17. เด็กชายบวร  พระโรจน์
18. เด็กหญิงปภาวดี  ขันตรี
19. เด็กชายพฤหัส  พระโรจน์
20. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขียวขำ
21. เด็กชายพิชญะ  สัจธรรม
22. เด็กหญิงพิชญาภา  หันตุลา
23. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญมี
24. เด็กหญิงภัสสรา  แสนแดง
25. เด็กชายรัชชานนท์  วังคีรี
26. เด็กหญิงรินรดากร  พลงาม
27. เด็กหญิงวรรณิษา  วาทิรอยรัมย์
28. เด็กหญิงวริศรา  ถุระพัฒน์
29. เด็กหญิงศรัญญา  ทองพรม
30. เด็กชายสรรพสิทธิ์  รอดคำ
31. เด็กหญิงสวิตตา   ทองพรม
32. เด็กหญิงสุฐิตา  ชัยยนต์
33. เด็กหญิงสุประวีณ์  สามพร้าวชนะ
34. เด็กหญิงสุภาพร  สัจธรรม
35. เด็กหญิงหทัยกานต์  โคตรแก้ว
36. เด็กชายอธิวัฒน์  โสรส
37. เด็กชายอภิรเดช  ศรสุรินทร์
38. เด็กหญิงอารีรัตน์  เต้าทอง
39. เด็กหญิงเอมอร  เทียมทัด
40. เด็กชายโตอุดมสิทธิ์  เสางวน
 
1. นายนัฐกร  กาเผือกงาม
2. นายธชิตพล  สาริกา
3. นางนพมาศ  สมคิด
4. นางสาวกัณฑมาศ  พลพาล
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  โมระดา
6. นายวรรณชัย  วงคำ
7. นางสาวรุ่งอรุณ  โจระสา
8. นายณัฐพงษ์  ใคร่นุ่นนา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   สุโพธิ์
2. เด็กชายกวีภัทร   ถาวร
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สอนสา
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีทอง
5. เด็กชายณัฐพงศ์  บัวศรี
6. เด็กชายณัฐวโรจน์   กุทอง
7. เด็กหญิงดอกอ้อ  ขันตี
8. นายธงชัย  เลิศสงคราม
9. เด็กชายธนพล  ขันตรี
10. เด็กหญิงธัญสินี   ส่งศรี
11. นางสาวธารใส  สิงห์สา
12. นางสาวนริสรา   คำมา
13. เด็กหญิงบุษกร  ชินดา
14. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ขันตี
15. นางสาวปิ่นมณีนุช   วงค์ดา
16. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ขันตี
17. เด็กหญิงพรปวีณ์  ธนะโท
18. เด็กหญิงพัชราพร  เจริญวงศ์
19. เด็กชายภูธน   เหลากลม
20. เด็กชายภูรินทร์  บุญเทียม
21. เด็กชายภูริพัฒิ   วรรณศักดิ์
22. เด็กชายภูวดล  สุขสบาย
23. เด็กหญิงมลวลี  หมั้นดี
24. เด็กหญิงรวิสรา  ธรรมอุด
25. เด็กชายรุ่งรวิน   พุทธรักษา
26. เด็กหญิงลิชาช่า  โทนผุย
27. เด็กหญิงวรัญญา   คำชมภู
28. เด็กหญิงวริศรา   กอบุญ
29. เด็กชายศรมนัส  ศรีธรรม
30. เด็กหญิงศศิภา  สุขอนงค์
31. เด็กชายสมุทรชัย   วงศ์จันลา
32. นางสาวสุภาพร   แสงสีดา
33. เด็กหญิงสุมิตรา  พรมทา
34. เด็กหญิงอนงค์นาถ   อ้วนทูล
35. นายอภินันท์  สืบอ้วน
36. นางสาวอมรรัตน์   แสงนวล
37. เด็กหญิงอรพิน  ชารีรักษ์
38. นางสาวอัญธิภา   ปาสา
39. เด็กชายเจษฎา   มูลพันธ์
40. เด็กหญิงเอวิกา  สุโพธิ์
 
1. นายอนุชิต  ชูช้าง
2. นางตรีชฎา  ตละทา
3. นายธาริช  เป้าจัตุรัส
4. นางวงศ์วิไล  ชาวเมืองโขง
5. นางอุไรลักษณ์  จันทร์สด
6. นางวิธร  ไวฉลาด
7. นางสาวอิ่มทิพย์  พรมสีใหม่
8. นายเอกชัย  ผ่องแผ้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาพิน 1. เด็กหญิงวิชญาดา  อินทร์ตา
 
1. นายเนติศักดิ์  มานะพิมพ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาพิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  อำนวยผล
 
1. นายเนติศักดิ์  มานะพิมพ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงพิจิตรา  บุญมี
 
1. นายกรสุวรรณ  โพธิ์วิเศษ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. นางสาวจิดาภา  จูมลี
 
1. นางสาวพรรณิการ์  ฉวีนวน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หลงชิน
 
1. นางอิสริยาภรณ์  ทองเกลี้ยง
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประดับพรม
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ร่วมรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐธนิษฐา  เลี่ยมทอง
4. เด็กหญิงทักษพร  เสริฐสม
5. เด็กชายธนวัฒน์  แสงฉาย
6. เด็กชายปุณณวิช  หน่อแก้ว
7. เด็กหญิงพิทยารัตน์  โกมลศรี
8. เด็กชายภทธวรรธน์  วราพุฒ
9. เด็กชายศตวรรษ  แซ่โง้ว
10. เด็กชายอัครเดช  ล้วนคัด
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
2. นางสาววิภาวรรณ  จัตตุวัฒน์
3. นางสาวรินลดา  รูปศรี
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกชกรรณ  ทองผุย
2. เด็กหญิงกานต์ชนก  สร้อยมาลุน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงพุฒ
4. เด็กหญิงญาดา  ผาไชย
5. เด็กหญิงทักษพร  จันแรม
6. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ตั้ง
7. เด็กหญิงศิรินภา  ใจบุญ
8. เด็กหญิงสุภาพร  มั่งคั่ง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จัตตุวัฒน์
2. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
3. นางมาติกา  วามะชาติ
4. นางสาวรินลดา  รูปศรี
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองบุตร
2. เด็กหญิงกันฤทัย  เสนาใหญ่
3. เด็กหญิงจิรนันท์  รินทร์ราช
4. นางสาวจิราภัทร  นวลคำ
5. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์สา
6. เด็กหญิงธิติมา  มลิวัลย์
7. เด็กหญิงนันทภรณ์   นนท์ศิริ
8. เด็กหญิงปนัดดา  เกตุประสิทธิ์
9. เด็กหญิงพรนภา  บุญหลาย
10. เด็กหญิงพักตร์วิจิตร  สุดยอด
11. เด็กหญิงวิชญาพร  เรืองตนนอก
12. เด็กหญิงสุทธิยา  ประชุมเหล็ก
13. เด็กหญิงเขมมิการ์  ทนันไธสง
14. เด็กหญิงโสพิชา  ดาบุดดี
 
1. นายนัฐกร  กาเผือกงาม
2. นางสาวกนกอร  เฟื่องน้อย
3. นางสาวทิพวรรณ  วรรณลี
4. นางสาวสุปราณี  น้ำรัก
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 1. เด็กชายจิรายุส  แพงศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีมาทอง
3. เด็กชายธนิสร  รอดภัย
4. เด็กชายธเนศ  เติมบุญ
5. เด็กหญิงเบญญาภัค  โยธานันท์
 
1. นางสาวบุปผา  โยธานันท์
2. นางสาววิราพร  โสภา
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  หนูเผือก
2. เด็กชายอาทิตย์  ชมจันทร์
 
1. นายอรรถพร  อรัญรุตม์
2. นายนวพล  ไชยนา
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.4 ทอง 39 โรงเรียนบ้านนาแมด 1. เด็กชายธนา   เคนสิน
 
1. นายเกรียงไกร   หมั่นชัย
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 46 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  บำเพ็ญ
 
1. นางโสมอุษา  หาระสาย
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 1. นางสาวปาลิตา  หอมผกา
2. เด็กหญิงเกศราพร  อ่อนสุด
 
1. นางวิยดา  ครองยุติ
2. นางนงค์นุช  จารุเกษม
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.42 ทอง 43 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กชายคฑาทอง  สืบหาญาติ
2. เด็กชายธีรชัย  ชัยคุณ
3. เด็กชายนัฐนันท์  นนทะปัญญา
4. เด็กชายพนา  โสมสุด
5. เด็กชายภักดี  หนูบุญมา
6. เด็กชายภัทรชัย  ชาวเรณู
7. เด็กชายสหรัฐ  ทองอ่อน
8. เด็กชายอนุชา  เชื้อดี
 
1. นายสีหาพล  สุภาว์
2. นายชาญวิทย์  ภววิจารณ์
3. นายอนุวัฒน์  สุระพา
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 89 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กหญิงญาณิศา  อุดรกิจ
2. เด็กหญิงปคุณดา  น้อยพันธ์
3. เด็กหญิงปรัศนีย์  ทานาฤทัย
4. เด็กหญิงปัญจมาพร  ทรงอยู่สุข
5. เด็กหญิงปัญญาดา  เสียงเพราะ
6. เด็กหญิงพนิตตา  รัตนวัน
7. เด็กหญิงพัชรีพร  คงศรี
8. เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์อารยะทรัพย์
9. เด็กหญิงวรัธญา  เหลาผา
10. เด็กหญิงโสภิดา  เบ็ญจมณี
 
1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  เบ้าน้อย
2. นางสาวสุวิมล  กุลโชติ
3. นางสาวยุพาวรรณ  พิมพาพันธ์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 93.6 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกุศกร 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ช่วยจำ
2. เด็กหญิงชญานิน   ประทัง
3. เด็กหญิงณัฐนพินท์   ธนูศิลป์
4. เด็กหญิงธีรดา   ใจบริสุทธิ์
5. เด็กหญิงนันทิญาวัลย์   หลักธรรม
6. เด็กหญิงปรียาภัทร   แก้วใหญ่
7. เด็กหญิงพลอยชมพู   สมอทอง
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   เบญญาภาธนพันธุ์
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์   จันทรา
10. เด็กหญิงวริศรา   ยินดีหา
 
1. นางสาวรินรดา   อยู่คง
2. นางสาวพิชยา   สีดาวงศ์
3. นางสาวรุ่งทิวา   กลมเกลี้ยง
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาแวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์สวย
2. เด็กหญิงกิติกานต์  แสงชัย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  กอทอง
4. เด็กหญิงปวีณา  คำมุก
5. เด็กหญิงปิยะดา  เทศวงศ์
6. เด็กหญิงมิกกี้  พงษ์พวัลย์
7. เด็กหญิงวาสนา  แก้วใส
8. เด็กหญิงวีรภัทร  เชื้อกุล
9. เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  ตันศิริ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  ผิวจันทร์
 
1. นางนัตตา  มณีวัน
2. นางสาวธมนวรรณ  คนฉลาด
3. นางสาวกฤติยา  เจริญท้าว
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทียมทัศน์
2. นางสาวจันทร์สุดา  อบบุญ
3. เด็กหญิงชุติพร  วงศ์ชัย
4. นายตะวัน  สุวรรณวิสุทธิ์
5. นายธนาชาติ  สุธรรมวงค์
6. เด็กหญิงวาสินี  เรืองศรี
7. นายวิโรจน์  จันเมือง
8. เด็กชายอนุชา  ถิ่นนาเมือง
9. เด็กหญิงอมิตา  แจ่มจันทร์
10. เด็กหญิงอารยา  ประมวลรัตน์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  จิตตระการ
2. นางธิติมา  ชิณพันธ์
3. นางสาวลลิตา  สารี
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงธัญชนก   เสตพันธ์
2. เด็กหญิงวรกาญจน์   สินโพธิ์
3. เด็กหญิงแพรประภา   เชื้อสิงห์
 
1. นางสาวยุวดี  สิงห์นาค
2. นายนันทวุฒิ   สิงห์ชา
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงกาญชนก   สมน้อย
2. เด็กหญิงนริศรา   อั้งดา
3. เด็กหญิงลลิตา   อยู่คง
 
1. นางสาวยุวดี  สิงห์นาค
2. นางสาวนันท์นภัส   ลาพันธ์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงอัญธิพา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงเพชรดา  แสนใหญ่
 
1. นางสาวยุภารักษ์  อุทิตสาร
2. นางสาวมณีรินทร์   บุญลุมา
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.4 ทอง 38 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1. เด็กหญิงศศินิภา  ธงอาษา
2. เด็กชายเจริญทอง  เครือคำ
 
1. นายเอกวัฒน์  โพธิ์ทา
2. นายโชคดี  จำปาดอก
 
101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80.5 ทอง 40 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กชายชนะชัย  มัศยามาศ
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ชาสุด
3. เด็กหญิงวิภาวี  แสงจันทร์นวล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีคุณ
2. นางสาวกาญจนา  มิ่งมูล
 
102 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 92 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ  เทพรงทอง
2. เด็กชายพีรวัส  พิมพ์ปัด
3. เด็กชายอเล็ค  เกลอรูด
 
1. นายชูศักดิ์  กิตติราช
2. นางสุภัทรา  พรหมสิทธิ์
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประโลมนาม
2. เด็กหญิงนิรัชพร  คณาทอง
3. เด็กหญิงรุจิราพร  หมื่นหาญ
 
1. นายนายวิชชุวุฒิ  ทัดแก้ว
2. นายอนุชา  วรรณวงษ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีชาย
2. เด็กชายพงศกร  สุพรรณ์
3. เด็กชายไตรคุณ  ต้นกันยา
 
1. นางสาวอติพร  นามแสน
2. นางสาวกันยลักษณ์  ศิริวงศ์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุรารัตน์
2. เด็กชายธนากร  สุธรรมวงศ์
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุธรรมมวงศ์
 
1. นายวัชรินทร์  ภาษารี
2. นางสาวจุไรรัตน์  ภาษารี
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงปุณณภา  ทองพรม
2. เด็กหญิงพรทิพา  สิงห์เชื้อ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  มีธรรม
 
1. นางลำใย  รัตนมูล
2. นางสาวธิดารัตน์  หลักทอง
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงดวงกัลยา  นันทวงค์
2. นายมนัส  ประไพรัตน์
3. นายอินทวัตร  กอนจันดา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  หลักทอง
2. นางลำใย  รัตนมูล
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุดตา
2. เด็กหญิงธัญยาพร  พยับไพร
3. เด็กหญิงนิชคุณ  จุ้ยปุก
4. เด็กชายพรพจน์  สาครรัตน์
5. เด็กหญิงวรพรรณ  สิถิระบุตร
6. เด็กหญิงอริศรา  ดวงสีทอง
 
1. นางนวลจันทร์  สีหาพงศ์
2. นางอภัยพัก   หินอ่อน
3. นางสุดารัตน์  ยุตะวัน
 
109 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 1. เด็กชายธรรมนูญ  ชื่นตา
2. เด็กหญิงยุวดี  เทียนดำรง
3. เด็กหญิงเพชรดา  คำแก้ว
 
1. นางสาวอรพิน  ทีอุทิศ
2. นางสาวศิริขวัญ  ยุตวัน
 
110 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. นางสาวชลธิชา  ดอกบัวเผื่อน
2. นางสาวณัฐณิกา  พะวงจิตร์
3. นางสาวสุพรรณี  บุญฉวี
 
1. นายปัญญา  มีโชค
2. นางสาวปัทนางค์  บุญถา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.5 ทอง 37 โรงเรียนบ้านคำไหล 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สาสี
2. เด็กชายวันศักดิ์   หม้อแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรณษา   แก้วเหลา
 
1. นายกำจร  ใจใหญ่
2. นางธนิตา  สุวรรณพงศ์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 38 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นนพละ
2. เด็กชายภัทรดล  มีพิมพ์
3. เด็กหญิงเอมมิกา  เกษเพชร
 
1. นางสาววนิดา  สังครักษ์
2. นายกฤษณะ  สระแก้ว
 
113 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.4 ทอง 54 โรงเรียนบ้านคำหาด 1. เด็กหญิงณัชนันท์  นามบุตร
2. เด็กหญิงปัทมวัลย์  แต่งแดน
3. เด็กหญิงสุภัสสร  แพงศรี
 
1. นางสาวภาวิณี  แสงก่ำ
2. นางสาวปราณี  จันทะนันต์
 
114 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง 44 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1. เด็กหญิงประกายฉัตร  สัจวาส
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บัวทอง
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สิงห์กล้า
 
1. นางนงคราญ  วงเวียน
2. นางสาววดาริกา  ปวะบุตร
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.4 ทอง 34 โรงเรียนบ้านไชยชนะ 1. เด็กหญิงข้าวหอม  โพธิ์โคตร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิมพ์หาญ
3. เด็กหญิงศศิธร  อุทธา
 
1. นางสาวรัตติยากรณ์  ขาวสะอาด
2. นางสาวธัญญลักษณ์  การกล้า
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 36 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กหญิงนิตยา  ทุ่งจันทร์
2. เด็กหญิงปัทมพร  คำเกษ
3. เด็กชายอัครพล  ศิริผลา
 
1. นายสมบัติ  สาสนาม
2. นางจิราพร  เพียรผล
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ภาระเวช
2. เด็กชายภูวเดช   โอสาร
3. เด็กชายอภิชัยยุทธ   สำเภา
 
1. นางสาวกิตติยากร   แก่นสา
2. นางสาวภัชราพร   โชติสนธ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญมี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เย้ายวน
3. เด็กหญิงอุษา  ชาวเวียงจันทร์
 
1. นางสาวบุญญธิดา  ศรีโชค
2. นางสาวดรุณี  หนูสะอาด
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 1. เด็กหญิงศิรินทรา  จันทะสาร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ไฝดี
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  บรรลุ
 
1. นางรัตน์ติญา  ครึ่งมี
2. นางกมลณัฐนัญช์  จันทุมา
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 53 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  เกาะแก้ว
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เอกวารสาร
3. เด็กหญิงเมธาวดี  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวสาวิตรี  บุญสอาด
2. นางสาวอรทัย  ชูกร
 
121 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 18 โรงเรียนบ้านพังเคน 1. เด็กหญิงกัลย์กมล  ใจนำปน
2. เด็กชายก้องกิดากร  วงศ์ด้วง
3. เด็กหญิงจันธิดา  ใหลหลั่ง
 
1. นางพรสวรรค์  เครื่องกัณฑ์
2. นางสาวพิชญานันท์   ผิวขำ
 
122 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเกษม 1. เด็กชายรังสรรค์  สำเภา
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
123 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษม 1. เด็กหญิงสุปราณี  กำเนิดสิงห์
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
124 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 24 โรงเรียนบ้านนายูง 1. นางสาวอารีรัตน์  สมงาม
 
1. นางสนธยา  จันทายืน
 
125 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กชายไชยศ   นอกกระโทก
 
1. นางสาวพิชญา   สุระพิน
 
126 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนน้ำคำพิทยา 1. เด็กชายนฤเทพ   ประดับพรม
 
1. นางสาวลลิตา   รันคำภา
 
127 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กชายภัทรพล  พงศนีย์
2. เด็กหญิงวนิดา  เหลาหล้า
3. เด็กหญิงศยามล  ไชยพจน์
 
1. นางกชพรรณ  ถุระพัฒน์
2. นายภานุวัฒน์  คุณแรง
 
128 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงขวัญสิรดา  แพงสี
2. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  โฉมมา
3. เด็กหญิงอุษามณี  บุญเติม
 
1. นางกชพรรณ  ถุระพัฒน์
2. นายภานุวัฒน์  คุณแรง
 
129 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 30 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บัวเผือน
2. เด็กหญิงพิชานันท์  มามาก
 
1. นางนวลปรางค์  คำไชย์
2. นางสาวรัตนาพร  สมรูป
 
130 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายณัฐพร  คนขยัน
2. เด็กชายณัฐพล  พุ่มบุตร
3. เด็กชายดนุพงษ์  สีสะอาด
 
1. นายประจักษ์  พันธ์จันทร์
2. นายธวัชชัย  จันทะศรี
 
131 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงนันฑิตา  โจระสา
2. เด็กหญิงนันทิชา  บญอ่อน
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ลีประโคน
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สายมงคล
2. นางวาสนา  โอสด
 
132 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 34 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1. เด็กชายธีระชัย  ภารเวช
2. เด็กหญิงศรัญญา  อินทอง
3. เด็กหญิงโยธิตา  โสภา
 
1. นางสาวสำเนียง  เสริมทรัพย์
2. นางอรัญญา  ยิ่งยง
 
133 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายชวลิต  สิงห์กล้า
2. เด็กชายทนง  เชื้อพรม
3. เด็กชายวรากร  สอนสา
 
1. นางนริศรา  อินทรเทศ
2. นางชนกชนม์  พึ่งภพ
 
134 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 41 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 1. เด็กหญิงพัณณิตา  พลล้ำ
2. เด็กหญิงศุติมา  สูงรัมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญประกาย  นามโคตร
 
1. นางสาวพิศพร   แสนนา
2. นางโสมอุษา  หาระสาย
 
135 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 1. เด็กชายอัศฎาวุธ  ดำบรรพ์
 
1. นายดนัย  ศิริบูรณ์
 
136 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1. เด็กหญิงวรรณพร  กลิ่นลั่นทม
 
1. นางวรรณมารินทร์  ดอกคำ
 
137 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กหญิงชลิฎา  ชัยอาพร
 
1. นายธีรวัฒน์  ลอดภัย
 
138 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายนฤดม  สอนสุข
 
1. นายอภิรักษ์  ดวงมณี
 
139 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  สาระพา
 
1. นางพัชรากร  เขื่อนสีอ่อน
 
140 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 1. เด็กชายต้นตระกูล   ต่อน้อย
 
1. นางเกศริน   บุญพรม
 
141 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาดแต้ 1. เด็กหญิงจารุพร  มะลัยทอง
 
1. นางกุหลาบ  คณารักษ์
 
142 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงนิยาพร  ชาฎา
 
1. นางสาวรื่นฤดี  สร้อยสิงห์
 
143 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 47 โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  สมศรี
 
1. นายถนอม  พัฒพินิจ
 
144 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาแมด 1. เด็กชายพาทิศ   อุดมญาติ
2. เด็กหญิงสุนิสา   ท้าวไธสง
 
1. นายเกรียงไกร   อ่อนมิ่ง
2. นายนิคม   พึ่งนา
 
145 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านพะลาน 1. เด็กชายกฤตนัย  มูลดวง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เย็นทรวง
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ   หลาทอง
2. นางสาวสุนิษา  บุบผาถา
 
146 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 50 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จรลี
2. เด็กชายวีรภัทร  สิงห์เชื้อ
 
1. นางปฐมาพร  หมุนสิงห์
2. นางธัญมน  บริสุทธิ์
 
147 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง 38 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 1. เด็กหญิงณัชริญา  ปาสา
 
1. นายเอกสรัญ  ประจง
 
148 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายรัฐนันท์  ยุตกิจ
 
1. นายวงกต  โคพะทา
 
149 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 94 ทอง 22 โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงคารวดี   ขันเงิน
 
1. นายวงกต   โคพะทา
 
150 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87.1 ทอง 28 โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายก้องภิภพ   ต่อน้อย
 
1. นายวงกต   โคพะทา
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.2 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายธวัชชัย  สาระสี
 
1. นายธชิตพล  สาริกา