สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 58 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุภาษร
 
1. นางสาวหฤทัย   พันธ์แสน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านนาขาม 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์เสน
 
1. นายสุระเชน  เทวสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล 1. เด็กชายคุณานนต์  มาลาสาย
 
1. นางสาวณิชานันท์  กัลยางาม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กหญิงพัชรี  พาขุนทด
 
1. นางสาวศิริพร  สังขะวรรณ์
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   มนตรีวงษ์
2. เด็กชายธนโชติ   โรจน์ประโคน
3. เด็กชายศิรภูมิดล  ทองปน
4. เด็กชายสิริวัฒน์  โคตอาษา
 
1. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม
2. นายนวรุณ  ทัดแก้ว