สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 48 โรงเรียนบ้านพะลาน 1. เด็กชายดาวคำ  คำใสวิเสด
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ   หลาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 52 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สมโคตร
 
1. นางวันเพ็ญ  จันจุติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านนายูง 1. นางสาวนิศาชล  ชาวนา
 
1. นางสาววาทินี  ศรีวัฒนานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 73.2 เงิน 61 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองสุขดี
 
1. นางสาวณัฐฉรียา  เจริญบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75.88 เงิน 48 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1. เด็กหญิงนุ้น  มูลชัย
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พารุ่ง
 
1. นางสาวกัลยา  แสงใส
2. นางสาวมนัญชยา  ลีฮวด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายภูรินท์  ตรีพิเชฐกุล
 
1. นางสกุณา  ปัสสา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายฆธาวุธ  เคนสิน
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ชาลี
 
1. นายธวัชชัย  โทวันนัง
2. นางสาวนิภาพร  พูลทวี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงปุณยกร  สร้อยคำ
 
1. นายอุทิศ  สร้อยคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76.5 เงิน 57 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1. เด็กชายณัฏฐกร  นนพละ
2. เด็กชายนภัทร์  กันหาสุข
 
1. สิบเอกเพชร  บุญสิงห์
2. นางสาวอนุสรา  โพธิ์พา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.26 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. นางสาวพัชรดา  สมกำดัด
2. เด็กหญิงรัฐนันท์  มณีจันทร์
 
1. นางสาวอาทิตยา  สุดสุข
2. นายจักรี  ชินนะบุตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงนุชสรา  ภาระเวช
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เกษทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ดวงสา
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุตรลา
 
1. นายมนตรี  สีมั่น
2. นางรุ่งฤดี  ทองคำชุม
 
13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ยอดทอง
2. เด็กชายธาวิน  วิเศษชลธาร
 
1. นางสาวกัณฑ์ศิชา  บุญกัณฑ์
2. นางสาวพรรณวิไล  วงศ์พุฒ
 
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79.2 เงิน 48 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1. เด็กหญิงพนิดา   พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงพรนัชชา   ทุนมาก
3. เด็กหญิงอัจฉราวดี   สาระพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   อินทร์สา
2. นางสาวกัญญาณี   พรหมจรรย์
 
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 29 โรงเรียนบ้านคอนสาย 1. เด็กชายฐิติวัสส์   คำแก้ว
2. เด็กชายวิศิษฎ์   อ่อนลา
 
1. นางสาวณัฐสุดา   กล้าหาญ
2. นางสาวสุดใจ  วิเศษสังข์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 70.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านนาแวง 1. เด็กหญิงชนัญญา   ยอดคุณ
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีบุญมา
3. เด็กหญิงนิตยา   สิงห์กล้า
4. เด็กหญิงนิสิตา   มัชฌิมะบุระ
5. เด็กหญิงบุญยอร   มณีสาย
6. เด็กหญิงพรชนก  สุวรรณวิสุทธิ์
7. เด็กหญิงศิริกัลญา   สีพรมมา
8. เด็กหญิงสรัลพร   มันทะรารักษ์
9. เด็กหญิงสิรินทิพย์   อุ่นคำ
10. เด็กหญิงเอม   เมืองแสน
 
1. นางสาวกาญจนา   คำประภา
2. นางสาวจิราพร  โคตรนนท์
3. นางสาวกฤษณา  พิมพ์พรมมา
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 79 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 1. เด็กชายจักรกฤษ  มรดก
2. เด็กชายชัยกร  ยศกลาง
3. เด็กชายณัฐกฤษ  บุญยงค์
4. เด็กชายณัฐพัฒน์  วงศ์พุฒ
5. เด็กชายธวัชชัย  ธาตุทอง
6. เด็กชายธีระพงษ์  สารีลม
7. เด็กชายนนท์ณภัทร์  ไชยรักษ์
8. เด็กชายพีรวิชญ์  จิน
9. เด็กชายภูรินท์  บัวศรียอด
10. เด็กชายภูริเดช  บัวศรียอด
 
1. นายเรืองฤทธิ์  แสงทอง
2. นายสมบัติ  บุญยงค์
3. นางสาวชนกานต์  สายเนตร
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ตันเจริญ
2. เด็กชายโชคชัย   กิมาพันธ์
 
1. นายนนทชัย  ชัยบัวแดง
2. นางสาวธนาภรณ์   ใจตรง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 58 โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สุธรรมวงค์
 
1. นางสาวปรารถนา  บ่อทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 59 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กชายรัฐกิจ  สิงหาศรี
 
1. นางเยาวนิตย์  เพิ่มธัญกรณ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.6 เงิน 59 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล 1. เด็กหญิงนาฏศิลป์  สุภาษร
 
1. นายปราโมทย์  ทุมนัน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 79.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 1. เด็กหญิงนภาพร  บุญโท
 
1. นางสาวยุนภา  ประทุม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 74.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  คำชมภู
 
1. นายสมเพียร  คำชมภู
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 74.25 เงิน 48 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อานนท์
 
1. นายสุริยา  พิมพ์กัน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 71.8 เงิน 49 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กหญิงชูติกาญจน์  เชื้อโพธิ์
 
1. นางนภาพร  บุญธรรม
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.8 เงิน 39 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายชนะพล   บุญเสริม
2. นางสาวธิดารัตน์   วงษา
3. นางสาวธิติมา  วงษา
4. นายธีรศักดิ์  บุญคุณ
5. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรศร
6. นางสาวพิมลวรรณ   มีชัยเกษตรสิน
7. เด็กชายรัฐภูมิ   บุญเสริม
8. เด็กชายวีรพล   ถาวร
 
1. นางสาววรารินทร์   หนูปุ้ย
2. นางสาวธีรารัตน์  เสียงเสนาะ
3. นางสาวสิรินทร์รัตน์  นันทรักษ์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 79 เงิน 41 โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ถนอมศักดิ์ยุทธ
2. เด็กหญิงชวัลนุช   สถาวร
3. เด็กหญิงณฐพร  ศรีบ้าน
4. เด็กหญิงนันทฉัตร  คำชาติ
5. เด็กหญิงพัชณาพร  สังข์เอี่ยม
6. เด็กหญิงวริศรา  น้อยนาง
7. เด็กหญิงศิรัญญา  เตชะเมืองมูล
8. เด็กหญิงศุภากร   คำเล็ก
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  รูปใหญ่
2. นางสาวสุมิตรา  ปัสสา
3. นางสาวทัศนีย์  ร่วมศรี
4. นายวงกต  โคพะทา
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 48 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงฑิชากร  โทบุดดี
2. เด็กหญิงธิติมา  มลิวัลย์
3. เด็กหญิงนาตยา  จันทร์แรม
4. เด็กหญิงพักตร์วิจิตร  สุดยอด
5. เด็กหญิงสุจิตรา  เสียงหวาน
6. เด็กหญิงสุทธิยา  ประชุมเหล็ก
7. เด็กหญิงเขมมิการ์  ทนันไธสง
8. เด็กหญิงโสพิชา  ดาบุดดี
 
1. นางละออ  เจริญจิตร
2. นางสาวกนกอร  เฟื่องน้อย
3. นายชาญยุทธ  ลือนาม
4. นางสาวรำไพ  แก้ววงค์
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77 เงิน 55 โรงเรียนบ้านร่องข่า 1. เด็กชายกรภัทร  ผุยพงษ์
2. เด็กชายกฤษดา  สิงสา
3. เด็กหญิงกวินธิดา  ม้าวค้อม
4. เด็กชายกัญญาณัฐ   อาจปรุ
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   คำแสน
6. เด็กหญิงฐิติพร   เผ่าสิงห์
7. เด็กหญิงณัฐชา   ชาวไทย
8. เด็กหญิงณิชชนันท์   ปาละคะ
9. เด็กชายธนวัฒน์  แหวนหล่อ
10. เด็กชายธีรวัฒน์  พั่วแดง
11. เด็กหญิงธีรโชติ   แขนาง
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  พุ่มสิริโรจน์
13. เด็กชายวรกานต์  วิลามาศ
14. เด็กหญิงวิชุดา   สีลาโคตร
15. เด็กชายสุพัตรา   ยิ่งยง
16. เด็กหญิงอรุณรัตน์   แสงเดช
 
1. นางสาวพรหมภัสสร   ลาวัลย์
2. นายอภิวัฒน์   นาเวียง
3. นางสาวธัญญาริศ   เพียรกล้า
4. นางนิยม   ประเสริฐศรี
5. นางสาวณิชชานันท์   ศรีทะโน
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 55 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายรชต  งามพัฒนพงศ์ชัย
 
1. นางสาวนิภาพร  รอบรู้
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 44 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  สาระคำ
 
1. นางสาวชลธิชา  สุดใจ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 76.3 เงิน 33 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 1. เด็กหญิงธิดาพร  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทะพฤกษ์
 
1. นางสาวสุดาพร  สุยังกุล
2. นายสรวิศ  สวยอารมณ์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.73 เงิน 45 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายกันย์ดนัย  ตัวงาม
2. เด็กชายปรเมทร์  อ้วนล้ำ
3. เด็กหญิงพลอยพิศ  สิงห์สีทา
4. เด็กหญิงวรรณิสา  ไชยวิพรม
5. เด็กชายวีรภัทร  สาธรราช
6. เด็กชายวุฒิไกร  อินทร์โสม
 
1. นางสาวอุบล  พลสวัสดิ์
2. นางอรทัย  สุวรรณกูฏ
3. นายพรทิพย์  ประวิง
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74 เงิน 45 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 1. เด็กชายกำพล  สีผึ้ง
2. เด็กชายกิตติทัศน์  โคตรสา
3. เด็กชายตะวัน  สุดหล้า
4. เด็กชายทรงธรรม  สีหลวง
5. เด็กชายธีระศักดิ์  ปราณ๊
6. เด็กชายสุกลวัฒน์  แก้วคูณ
 
1. นายสมเพียร  คำชมภู
2. นายเอกสรัญ  ประจง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 72.31 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงกาญจนี  คลังแก้ว
2. นางสาวธันย์ชนก  หิมะคุณ
3. นางสาวบงกช  สู่ขวัญ
4. นางสาวปณิตา   ถานา
5. นางสาวรสริน   กลมกระโทก
 
1. นางกัลยา  ปรือทอง
2. นางมรกต  ทรัพย์แสนพูน
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กหญิงพีรภรณ์  กุดเหลา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทางชอบ
3. เด็กหญิงวิมลศิรื  โสมเกตรินทร์
4. เด็กหญิงสุรัมภา  ภูตะลุน
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จันทะพักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  โทวันนัง
2. นางสาวนิภาพร  พูลทวี
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 29 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สารจันทึก
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ปรุงเรณู
3. เด็กชายอัครพล  แสนเจริญสุข
 
1. นางสาวอัญชิสา  โสสมสี
2. นางสาวสายธาร  สาลพล
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 47 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 1. นางสาวปติมา  สดศรี
2. เด็กชายรัชชานนท์  นพศรี
 
1. นางพรรณทิพา  อินผล
2. นางสาววดาริกา  ปวะบุตร
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 39 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 1. นายภควา  นามอยู่เย็น
2. นายศุภวัฒน์  มณีสาย
 
1. นายอนุพงษ์  พรมเมือง
2. นายปฐมพงศ์  ศุภสุข
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านตระการ 1. เด็กชายวรเดช  พละพันธ์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  แสนสี
 
1. นายวัชรวิชย์  นันจันที
2. นายสมพงษ์ชัย  กุมารสิทธิ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 50 โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) 1. เด็กชายธนดล  สีหานาม
2. เด็กชายเดชญาวุท  บุญชิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิไล  ยืดยาว
2. นางสาวกมลทิพย์  สิถิระบุตร
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงกวินตา  ลีลา
2. เด็กชายนิธิวัฒน์   รังสีรัมย์
 
1. นายอภิชาติ  คำหาญ
2. นางสาวสุชาดา  วัณฏ์สุรกานต์
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1. เด็กชายจิรเดช   มุทระพัต
2. เด็กชายธนภัทร์  พงษ์เสือ
3. เด็กชายธนูศิลป์  นามมนตรี
 
1. นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม
2. นายฐิตินันท์  ปัญจพงษ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 30 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงกนกพร  งามเงิน
2. เด็กชายธนชา  สาธุ
3. เด็กหญิงธันยพร  ถิ่นนาเมือง
4. เด็กหญิงนฤมล  คำมงคล
5. เด็กหญิงศิริพิดา  แสงชัย
6. เด็กหญิงเคน  ครธวงศา
 
1. นางสาวปิยนุช  ปัดนา
2. นางสาวสุภาพร  วงษ์ใหญ่
3. นางอัจฉราภรณ์  ศรีวะรมย์
 
45 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 49 โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กชายกฤตนัย    เพ็ชรพัน
2. เด็กหญิงนัชชนันท์    อาจกล้า
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   คำยอด
 
1. นางบัวสอน   ถ้ำหิน
2. นางภัทรญา    ขลิบเงิน
 
46 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาแวง 1. เด็กชายกัมปนาถ  เมืองซอง
 
1. นายบุญยืน   มัฌชิมะบุระ
 
47 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 55 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1. เด็กชายนันท์พิพัฒน์  นกสามเมือง
 
1. นางอาภรณ์  เพชรดี
 
48 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 41 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 1. เด็กชายปิติศักดิ์  แก้วเมือง
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มาหา
3. เด็กชายอนุชิต  สิงห์เชื้อ
 
1. นางสาวอรชร  สายธนู
2. นางสาวธิดาพร  พรมศร
 
49 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกุศกร 1. นายไกรสิทธิ์  ทุมบาล
 
1. นางสาวสวิชญา  ชินพงศธร
 
50 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายเอกรินทร์  หิดแห่ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  ธนูเงิน
 
51 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 54 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายอดิเทพ  นวนใส
 
1. นางปวีร์ณิศา  กรินรักษ์
 
52 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านคำสมิง 1. เด็กชายดวิษ  คุ้มเขต
 
1. นางสาววิไลวัลย์  วงค์มั่น
 
53 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายนพลักษณ์  หาลาภ
 
1. นายจิรยุทธ  เสระทอง
 
54 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 77 เงิน 49 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กชายทินกร  บุญน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ  ยืนยิ่ง