สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กชายรัชพล  ศรีสมยา
 
1. นางสำลี  ดวงบุบผา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. นางสาวจันดาราพร  อรจุล
2. เด็กชายจีระศักดิ์  จันลา
3. นางสาวจุฑามณี  บุญชุบ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  บัวไขย์
5. เด็กชายธีรเดช  พรมด้าว
6. นางสาวพัดชา  กาละพันธ์
7. นายภูบดินทร์   คงยิ่ง
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  กะรัมย์
9. นางสาววันวิสาข์  บุญเติม
10. เด็กชายเจษฎา  คำโสภา
 
1. นายวสันต์  ชมชื่น
2. นายวิรัตน์  จันละดา
3. นางสาวลลิตา  สุทนต์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 1. นางสาวจิดาภา  จูมลี
 
1. นางสาวพรรณิการ์  ฉวีนวน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงกาญชนก   สมน้อย
2. เด็กหญิงนริศรา   อั้งดา
3. เด็กหญิงลลิตา   อยู่คง
 
1. นางสาวยุวดี  สิงห์นาค
2. นางสาวนันท์นภัส   ลาพันธ์