สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ณ สพป.สกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 มกราคม 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  วรรณพัฒน์
 
1. นางวิลัยวรรณ   งอยผาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 17 1. นางสาวชลดา   คนไว
 
1. นายไพโรจน์   บุราณสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพิมภิกา  นนทัศศิลป์
 
1. นางสาวภัคจิรา  ลิ้มประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ศรีเวียง
2. เด็กหญิงอรัญญิกา   จันทร์สีโคตร
 
1. นางสาวภัคจิรา   ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวธัญญาภรณ์   เสนเสนา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัฐกร   ชาญณรงค์
 
1. นางสาววิชุดา  ศรีวิลาศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภัคพร   พยุงวงค์
 
1. นางอภิญญา   นาโควงค์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุพงศ์   อารีย์
 
1. นางสาวเนตรนภา  วงค์แก่นท้าว
 
8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกมลพร   พงษ์เสือ
2. เด็กหญิงกานต์ทิมา   ธิมะสาร
3. เด็กหญิงเกร็ดตะวัน   ลาผม
 
1. นางสาวจีราภรณ์   กาญจนะกันโห
2. นางสาวศิริรัตน์  นามดี
 
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉันชนก   วงศ์เอาะ
2. เด็กหญิงฉันทิสา    พลอยบุตร
3. เด็กหญิงสุธิมา   ชัยสิทธิ์
 
1. นางศรีสุดา   นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
2. นางสาวณัฐรินีย์   ศรีชูยงค์
 
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษณภัค  โคตะคำ
2. เด็กชายอินทัช  เติมวุฒิ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  นามดี
2. นางสาวพรธิดา  บรรหาไชย
 
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  นามดี
2. เด็กชายอัครชัย  พรมจันทร์
 
1. นายวิญญู  ไชยทะ
2. นางสาวจิราพรรณ  ดวงชาทม
 
12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายชินกฤต  สายสุด
2. เด็กชายธวัชชัย  สังรวมใจ
 
1. นายวิญญู  ไชยทะ
2. นางวรรณภา  จันทร์โคตร
 
13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรพจน์  แสงเสน
2. เด็กชายศุวิชา  สีดี
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
 
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล   ธิมะสาร
2. เด็กหญิงพรีมระดา    เข็ดคม
3. เด็กหญิงวรัชยา    นาสำแดง
 
1. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางสาวณัฐรินีย์   ศรีชูยงค์
 
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพัฒน์   กล้าเกิด
2. นายพงษ์เทพ   มาตโสภา
3. เด็กหญิงอธิชา   เพชรวิชัย
 
1. นางวิมลพักตร์   ดาบพิมพ์ศรี
2. นางสาววิชุดา   ศรีวิลาศ
 
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สุวรรณกิจ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  พาดาพันธ์
3. เด็กหญิงศศิธร    พร้าวงษ์
 
1. นางสาวจีราภรณ์   กาญจนะกันโห
2. นางสาวกัลยาณี  เอี่ยมใส
 
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายพงษ์เทพ  มาตโสภา
2. นายอนุพงษ์  อารีย์
 
1. นายนุกูล   กระโจม
2. นางศรีสุดา   นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  โจรสา
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สายตา
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ดวงพลา
4. เด็กหญิงพีชญา  ทะวงสู่
5. เด็กหญิงสุชานาถ  เรื่อศรีจันทร์
 
1. นางรัตถยา  แสงศรี
2. นางสุมาลี  กางบุญเรือง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยืนสุข
2. เด็กหญิงบุษกร   โพธิจันทร์
3. เด็กหญิงพรธิภา  จันทะกิจ
4. เด็กหญิงพิมนิภา   แวงวรรณ
5. เด็กหญิงสายธาร   แสนดี
 
1. นางวรรณชนก    โสมปัดทุม
2. นางอภิญญา   นาโควงค์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   วรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธีรา  พาคำกอง
3. เด็กหญิงพริมพิชชนก  วงศ์กัลยา
4. เด็กหญิงวรัชญา  เมฆา
5. เด็กหญิงศิรดา   สายสอน
 
1. นางนิระมัย   นิทัสนะศาสน์
2. นางกุหลาบ   เปลรินทร์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์   สุวรรณเขต
2. เด็กหญิงกิตญา    พอสูงเนิน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   ชะดามนต์
4. เด็กหญิงธิตินัน   นามศรี
5. เด็กชายธีรเดช    สุขขา
 
1. นางรวิวรรณ   ล่ำสัน
2. นางอรวรรณ  ยศตะโคตร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงปุญญิศา   สารีกุล
 
1. นางนิระมัย   นิทัสนะศาสน์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญพัชร   พหลทัพ
 
1. นางรวิวรรณ  ล่ำสัน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์กระต่าย
 
1. นางสาวกริยากร    ศรีรังกรณ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร   ตันศิริ
2. เด็กชายฉัตรดนัย  งามผิวเหลือง
 
1. นางสุมาลี   กางบุญเรือง
2. นางรัตถยา  แสงศรี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนันชนก   คำขุรี
2. เด็กชายพรนิมิต   หาญภูบาล
 
1. นางระวิวรรณ   ล่ำสัน
2. นางอรวรรณ  ยศตะโคตร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัตนกร   ปางแก้ว
2. เด็กหญิงศิริกัญญา   เจริญมาตร
 
1. นางลัดดาวรรณ    โสโคกกรวด
2. นางสาวจุฑามาศ    เสริมทรัพย์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายก้องภพ  วิพรมหา
2. เด็กชายคุณานันท์  หนูสวัสดิ์
3. เด็กชายจตุรภัทร  โคตะบิน
4. เด็กชายจิระพงษ์  เป้าตุ้ย
5. เด็กชายจิรายุ  พรมวิชา
6. เด็กชายณฐรัช  อ่อนวงษ์
7. เด็กชายธนโชค  มิ่งพูล
8. เด็กชายศรัณย์รุจ  กรรณโณ
9. เด็กชายศิริชัย  ศรีลารักษ์
10. เด็กชายอดิเทพ  เอี่ยมไธสงค์
 
1. นายจตุพล   กำจัดภัย
2. นายพีระพล   ไชยแก้ว
3. นางสาวณัฏฐชนุตตร    โคตรคำหาร
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  ลักษณะสี
2. เด็กชายชานนท์   วัดไชยสงค์
3. เด็กชายณัฐนิธิ  นวนจันทึก
4. เด็กหญิงบุญยานุช  สมบูรณ์พร้อม
5. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญกระจ่าง
6. เด็กชายศิลป์วิสุทธิ์  บุตรชัย
7. เด็กหญิงสุพัฒตา  แสงอรุณ
8. เด็กชายอนุชิต  เลียบไพสงค์
9. เด็กชายอหิงสา   โคตรปัญญา
10. เด็กชายอัครบดินทร์   ใจผ่อง
 
1. นายจตุพล   กำจัดภัย
2. นายพีระพล   ไชยแก้ว
3. นางสาวจีราภรณ์   กาญจนะกันโห
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค   เจริญมาตร
2. นายกิตติศักดิ์  สุวรรณกิจ
3. นางสาวจิดาภา   ดาราสุ
4. นางสาวจิราเจต   พลาหาญ
5. นายณัฐกฤต  จารึกธรรม
6. นางสาวประภัสสร   ทัศนิจ
7. นายประมินทร์  นามเสนา
8. นางสาวรุจิระดา   พยัคฆกาฬ
9. นายวีรภัทร  หมื่นเรือคำ
10. นางสาวอริศรา   พรรณขาม
 
1. นายสุวิทย์   นิลนนท์
2. นางวรรณชนก   โสมปัดทุม
3. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   นฤมิตร
2. เด็กชายภานุพงษ์   พุทธานุวัฒน์
 
1. นายจตุพล   กำจัดภัย
2. นายพีระพล   ไชยแก้ว
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทฤษดี   บุดดีวงศ์
2. นางสาววรรดา    นามจันทร์
 
1. นางเจนจิรา    โคตรคำหาญ
2. นายสุวิทย์  นิลนนท์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงวันทนา  มะณี
 
1. นางสาวพรนิภา   อินธิจันทร์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงวัลลภา  ศรีเนตร
 
1. นายอภิรักษ์  ยิ่งยืน
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญรดา  เสนเสนา
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอิทธิพัทร์  ฆารพันธ์
 
1. นางสาวอรินรัตน์  วงค์ไพร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงณัฐชา  ม่วงเงิน
 
1. นายอภิรักษ์  ยิ่งยืน
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายกิติพัฒน์  นฤมิตร
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณการ
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ภักดีรักษ์
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรชิตา  สาระชาติ
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  มาธิมัง
2. เด็กชายพสิษฐ์  สายสอน
3. เด็กชายสุรพัศ  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวชุติมา  สรรพโส
2. นางสาวมาลินี  มิกราช
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มหาเทียน
2. เด็กชายธนะรัชน์  สุดชา
3. เด็กชายศักรินทร์  มิกราช
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
2. นายนิมิต  สัตถาผล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัพพ์เทพ   ภูริเศรษฐศักดิ์
2. เด็กชายธีระวัฒน์   ประชานันท์
3. เด็กหญิงปสุตา   พิมพ์ลา
4. เด็กชายมิตภูมิ   วงศ์ปฐม
5. เด็กหญิงรวีวรรณ   ศรีสุวรรณ
6. เด็กชายอัครพล   พุทธวาร
 
1. นายรักพงศ์   บุญล้อม
2. นายวรุตม์   โครตคำหาญ
3. นายพชรพล  ราชธา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สุวรรณเขต
2. เด็กหญิงญาดา   โพธิ์น้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงฐิติชญา   แซ่เจ็ง
4. เด็กชายธนวัฒน์   เพ็ชรแก้ว
5. เด็กหญิงธิราภรณ์   ภัคดีราช
6. เด็กหญิงปิยธิดา   ทองสีเหลือง
7. เด็กหญิงพัชราพร   หีบแก้ว
8. เด็กหญิงภัทรวรรณ   ฝาชัยภูมิ
9. เด็กชายภาดา   ปาละสานต์
10. เด็กชายวรวัฒน์  โคตรบัญชา
11. เด็กหญิงวิจิตรา   บุญชู
12. เด็กหญิงศิริกัลยา   บุญสาร
 
1. นายภัทราวุธ  ไชยเชษฐ์
2. นายรักพงศ์   บุญล้อม
3. นางสาวณัฏฐนุตตร  โคตรคำหาร
4. นางบุหงา  วารินทร์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรางคณา   อ่ำอ่อน
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรัล   เกาะน้ำใส
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรจิตร    สีสุโท
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณปัญญา    ภูเงิน
2. นายตะวัน   จำปาซอน
3. เด็กชายทัศนัย   ศรีอภัย
4. เด็กชายทินภัทร  ชมภูทีป
5. นางสาวธนพร   ศรีละมาตย์
6. เด็กหญิงปนิดา  เติมสุทธา
7. นางสาวพรนรินทร์   สารโพคา
8. เด็กชายภูวนาถ   วงษาไชย
9. เด็กหญิงวราคณา   อ่ำอ่อน
10. เด็กชายศิลา  สมสร้อย
11. เด็กหญิงอัญชลีพร   เพียงงาม
12. เด็กหญิงอารยา   พรมคำ
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
2. นายลือชา   ธิโสภา
3. นางกรกนก  เสนเสนา
4. นางสาวธัญญาภรณ์   เสนเสนา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   ตาลาคุณ
2. เด็กชายคมกริช   สังข์ทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   จำนงสุข
4. เด็กชายณัฐนิชา  ไชยรบ
5. เด็กหญิงทอฝัน   ณ นครพนม
6. เด็กหญิงธนภา   มาละอินทร์
7. เด็กหญิงธิวาภร   พันพินิจ
8. เด็กหญิงนรินทิรา    อ่อนหนองหว้า
9. เด็กหญิงนิชชาวัลย์   เสี่ยวกำปัง
10. เด็กหญิงปนิดา  เติมสุทธา
11. เด็กหญิงปริยากร   แก้วเจริญ
12. เด็กหญิงปาริตา    แสงดา
13. เด็กหญิงภัณฑิรา   พูลเพิ่ม
14. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   สิงห์กลิ่น
15. เด็กชายรัฐศาสตร์  สืบกินร
16. เด็กหญิงวรรัตน์   กองประมูล
17. เด็กหญิงวารินทร์   สุทน
18. เด็กหญิงศิวพร   ละครขวา
19. เด็กหญิงอัญชลีพร   เพียงงาม
20. เด็กหญิงแพรวา   ภิรม
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
2. นางสาวเนตรนภา   โพธิ์สาวัง
3. นางสาวภัคจิรา   ลิ้มประเสริฐ
4. นางสาวรวิสรา   ตองตาสี
5. นางกนิษฐา  พหลทัพ
6. นางสาวกมลพร  ปัญญาหลวง
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   ธุระพระ
2. เด็กชายชัยศิริ   ศรีชัยเชิด
3. เด็กชายทวีศักดิ์   เดชารัมย์
4. เด็กหญิงธนภรณ์   ไชยทะ
5. เด็กชายธพิพัฒน์    หอมพิทักษ์
6. เด็กหญิงพิชญา   พงศ์สิทธิศักดิ์
7. เด็กหญิงลลิตา   นาไชย
8. เด็กชายวัชรพงษ์   แก้วน้ำคำ
9. เด็กหญิงสุพัตรา   มูลกัณฑ์
10. เด็กชายอัศวิน   ดุลยะลา
 
1. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
2. นางแสงจันทร์  พลสิทธิ์
3. นางสาวรวิสรา   ตองตาสี
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   วัฒนะกูล
2. นายธนกร   ยุทธคราม
3. เด็กหญิงพัชรีพร  ชมเขา
4. เด็กชายยศพัทธ์   พุฒธรรม
5. นางสาววริศา   พยัคฆ์กุล
6. เด็กชายวุฒิชัย   ศิลลาพงษ์
7. นายศักดา    หมายถมกลาง
8. เด็กหญิงสุกัญญา   แผ่นภูงา
9. เด็กชายสุทธิภัทร   พาดี
10. เด็กหญิงแสงจันทร์   รินคำ
 
1. นางสาวศิริพร   หนูพลัด
2. นางผกาวรรณ   ตะดวงดี
3. นางสาวเนตรนภา   วงค์แก่นท้าว
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์    วราพุฒ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เดชารัมย์
3. เด็กหญิงธนภรณ์   ไชยทะ
4. เด็กชายธพิพัฒน์  หอมพิทักษ์
5. เด็กหญิงปุณณภา  สุราชวงศ์
6. เด็กหญิงพิชชานันท์   คมธัชนิธิชยวัศ
7. เด็กหญิงพิชญา   พงศ์สิทธิศักดิ์
8. เด็กหญิงพิชามล   มูลแก้ว
9. เด็กหญิงลลิตา   นาไชย
10. เด็กชายวัชรพงษ์  แก้วน้ำคำ
11. เด็กหญิงสุพัตรา   มูลกัณฑ์
12. เด็กชายอภิวัตร  สารพล
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางสาวจิราพัชร  ดินแดง
3. นางสาวณัฐธิดา  แดงหล้า
4. นางกนกวรรณ   ศรีบุศยกุล
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิระนัน    ประทุม
2. เด็กหญิงฐิติวัลค์  บุบผา
3. นางสาวณัฏฐวรีย์  ตระกูลวรมูล
4. เด็กหญิงณัฐสุดา    นาไชย
5. เด็กหญิงธนัชพร   ปางแก้ว
6. นายนราวิช  มะลิจันทร์
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์   โสมศรีแพง
8. นางสาวภัทฐริดา  ผิวงาม
9. นายรัฐศาสตร์  สีรับสี
10. เด็กหญิงวันวิสา    คุณสิทธิ์
11. เด็กหญิงสุชาวดี   วงษ์สิน
12. เด็กชายอภิรักษ์  พันศรี
 
1. นางสาวศิริพร   หนูพลัด
2. นางวรรณชนก   โสมปัดทุม
3. นางศรีสุดา   นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
4. นางนิระมัย   นิทัสนะศาสน์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   ธุระพระ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บุญมา
3. เด็กหญิงณัฐนรี   ทูลไธสง
4. เด็กหญิงณิชกานต์   วราพุฒ
5. เด็กหญิงธนภรณ์   ไชยทะ
6. เด็กหญิงพิชชานันท์   คมธัชนิธิชยวัศ
7. เด็กหญิงพิชญา   พงศ์สิทธิศักดิ์
8. เด็กหญิงพิชามล    มูลแก้ว
9. เด็กหญิงลลิตา   นาไชย
10. เด็กหญิงศุภัสรา   มลศิลป์
11. เด็กหญิงสุพัตรา   มูลกัณฑ์
12. เด็กหญิงอวิกา  โคตรคำหาญ
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางสาวจีราภรณ์   กาญจนะกันโห
3. นางสาวชานิกา  สุโพธิ์ชัย
4. นางสาวอรพรรณ  ป้องบุญมี
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วัฒนะกูล
2. นางสาวจิระนัน   ประทุม
3. เด็กหญิงฐิติวัลค์   บุบผา
4. นางสาวณัฏฐวรีย์  ตระกูลวรมูล
5. เด็กหญิงณัฐสุดา    นาไชย
6. เด็กหญิงธนัชพร   ปางแก้ว
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์   โสมศรีแพง
8. นางสาวมลิวัลย์  พูลทอง
9. นางสาววริศา  พยัคฆ์กุล
10. เด็กหญิงวันวิสา   คุณสิทธิ์
11. เด็กหญิงสุกฤตา  สมพงษ์พืช
12. เด็กหญิงสุชาวดี   วงษ์สิน
 
1. นางสาวศิริพร   หนูพลัด
2. นางสาววิชุดา    ศรีวิลาศ
3. นางสาวกริยากร   ศรีรังกรณ์
4. นางสาวณัฐรินีย์   ศรีชูยงค์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.75 เงิน 10 1. นางสาววริศา   พยัคฆ์กุล
 
1. นางสาวณัฐนิชา   ชินบุตร
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงมัลลิกา   พรมบุญ
 
1. นางกนกวรรณ    ศรีบุศยกุล
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงพริมา    เมืองสอง
 
1. นางผกาวรรณ   ตะดวงดี
 
60 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. นางสาวทิพย์สุดา   ฉลวยแสง
 
1. นางดวงใจ   แพงศรี
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร   นามจันทร์
2. เด็กหญิงกมลชนก    สิทธิราช
3. เด็กหญิงกัลยาพร  ลาไป
4. เด็กหญิงจรรยพร    โอตะเกตุ
5. เด็กหญิงชนันธร   ไชยเดช
6. เด็กหญิงชนิดาภา  จันธิมา
7. เด็กหญิงนรมน  รองทอง
8. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กุมฝัน
9. เด็กหญิงรวินท์นิภา   งันลาโสม
10. เด็กหญิงวรกานต์  องอาจ
 
1. นางสาวอรพรรณ  ป้องบุญมี
2. นางสาวณัฐธิดา  แดงหล้า
3. นางสาวชานิกา  สุโพธิ์ชัย
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญลือ
2. เด็กหญิงชลินดา   เรียมประโคน
3. นายชินวุฒิ    ภูมิลา
4. นางสาวญาณิศา   เชื้อตาอ่อน
5. นางสาวทารินีย์  โพธิ์ขำ
6. นางสาวนิภาพร   แวงวงศ์
7. นางสาวพันธิสา  บกน้อย
8. นายวีระวัฒน์   คำภิรักษ์
9. เด็กหญิงสายธาร   ไชยเดช
10. นางสาวอนุธิดา   แก้วมะ
 
1. นางดวงใจ    แพงศรี
2. นางสาวณัฐนิชา   ชินบุตร
3. นางสาวจุฑามาศ   เสริมทรัพย์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชากร   แสงกล้า
2. เด็กหญิงปิยพัชร    นามวงษา
3. เด็กหญิงสิริวิมล   สายสอน
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์   เสนเสนา
2. นางสาวภัคจิรา   ลิ้มประเสริฐ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญรดา    เสนเสนา
2. เด็กหญิงละออ   มะณีกัน
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นายนุกูล   กระโจม
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นายฐิติวัฒน์   กิละพล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   แหวนแก้ว
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางสาวเนตรนภา    โพธิ์สาวัง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายธนพล    ถวิลมาตร์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    สืบกินร
 
1. นายนิกร    มาระมิ่ง
2. นายนุกูล   กระโจม
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 1. นายกฤษฎา   โสภาพันธ์
2. นายฐิติวัฒน์  กิละพล
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นายลือชา   ธิโสภา
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสสร  เกตุแก้ว
2. นายเตวิช   จำใบรักษ์
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางวชิราภรณ์   มาระมิ่ง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษกร   อ่อนสิงห์
2. เด็กชายศุภฤกษ์    แสนวงษ์
 
1. นางวชิราภรณ์   มาระมิ่ง
2. นายนันทชนินทร์   โคตรคำหาร
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกศโสภา  นิระพงษ์
2. นางสาวแพรพรรณ   สุรเสียง
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางเจนจิรา   โคตรคำหาญ
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนากร  วิเศษทรัพย์
2. เด็กชายพัชรพล  ต้ายบุญเทียม
3. เด็กชายอณาคิณ  สมประสงค์
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  นามบุรี
2. เด็กชายชินภัทร  พสุนนท์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณสน
4. เด็กชายปุณยพัฒน์  พระสว่าง
 
1. นางสุดาพร  นนสุราช
2. นางรุ่งทิพย์  สุจริต
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณานนต์  อุทัยแสง
2. เด็กชายธนากร  วิเศษทรัพย์
3. เด็กชายวรเมธ  สายมายา
4. เด็กชายอณาคิณ  สมประสงค์
 
1. นางรุ่งทิพย์  สุจริต
2. นางสุดาพร  นนสุราช
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุตร
2. เด็กชายนิติศักดิ์  เดชโคบุตร
3. เด็กชายอันดามัน  เปาะเลาะ
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นางสาวเนตรนภา  โพธิ์สาวัง
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคุณคณา  ปานเดชา
2. เด็กหญิงจารุกิตติ์  กุลชาติ
3. เด็กหญิงศศิธร  แสนสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นายลือชา  ธิโสภา
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสนอุบล
2. นายปวริศ  วงศ์ปฐม
3. นางสาวรุจิรา  ชินทะวัน
4. นางสาววรินทร  ชินทะวัน
5. นายศุภกร  ลินทะลึก
6. เด็กหญิงสร้อยพิกุล  ชาวทองหลาง
 
1. นางสุภรณ์  ทิพเนตร
2. นายทินกร  ทันแล้ว
3. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
 
77 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อำจุฬา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  จันทะกิจ
3. เด็กหญิงสุนิษา  พรหมโคตร
 
1. นางสาวเนตรนภา  โพธิ์สาวัง
2. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
 
78 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงปุณณภา  คงมั่น
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดีสุจริต
3. เด็กหญิงเกศนา  ริศจรจาก
 
1. นางดวงใจ  พรมอินทร์
2. นางสาวรัชนี  พรมมา