งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)

ข่าวประชาสัมพันธ์


 
แบบขออนุมัติไปราชการ | |  | (24 ม.ค.2566)
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | |  | (24 ม.ค.2566)
แบบใบสำคัญรับเงิน | |  | แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา) (24 ม.ค.2566)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างการเขียนแบบใบสำคัญรับเงิน กรรมการตัดสิน 1 |  | (24 ม.ค.2566)
ตัวอย่างการเขียนแบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | (24 ม.ค.2566)
 ตารางลำดับการนำเสนอการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3และระดับ ม.4 - ม.6 (24 มกราคม 2566)
ตารางลำดับการนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟ์แวร์ ม.4 - 6  (23 มกราคม 2566)
ตารางลำดับการนำเสนอโครงงานโครงงานคณิตศาสตร์  (23 มกราคม 2566)
        - ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
        - ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
        - ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
        - ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
 ตารางลำดับการนำเสนอโครงงานอาชีพและแปรรูปอาหาร  (22 มกราคม 2566)
 ตารางลำดับการนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟ์แวร์ ม.1 - 3 (19 มกราคม 2566)
 ตารางลำดับการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  (15 มกราคม 2566)
ประเด็นสำคัญการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (23 มกราคม 2566)  
ประชาสัมพันธ์สนามแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก (23 มกราคม 2566) 
คำชี้แจงเพิ่มเติม กิจกรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (23 มกราคม 2566) 
คำชี้แจงเพิ่มเติม การแข่งขันหุ่นยนต์ สพม. สนามโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา (23 มกราคม 2566) 
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดแข่งขันกิจกรรม ศิลปะ-ดนตรี สนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย (แผนที่จัดกิจกรรม คลิกที่นี่) (21 มกราคม 2566) 
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันรายการ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-6 จาก ลานกีฬาเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ เป็น หอประชุมเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  20 มกราคม 2566) รายละเอียดคลิกที่นี่
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการแข่งขันสาระ ศิลปะ-นาฎศิลป์  (19 มกราคม 2566)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (สพม.) (18 มกราคม 2566)
       - กิจกรรมแกะสลักผลไม้ ม.1- ม.3 และ ม.4- ม.6 ทุกทีม (คลิกที่นี่)
       - การจัดเตรียมขนาดของโต๊ะเก้าอี้ มาใช้ในการแข่งขัน (คลิกที่นี่)
       - การแข่งขัน น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (คลิกที่นี่)

เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันรายการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 จากเดิมไปใช้อาคารหอประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด คลิกที่นี่ (17 มกราคม 2566)
แก้ไขห้องและเวลาแข่งขันรายการเรียนรวมภาษาไทย และศิลปะ  (17 มกราคม 2566)
แก้ไขเพิ่มเติมกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. (เฉพาะ ลู่ สพป. และลู่ขยายโอกาส) (16 มกราคม 2566)
ประกาศ !! ขณะนี้ระบบแก้ไขข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ปิดแล้ว โรงเรียนตัวแทนแข่งขันที่ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ทำหนังสือขอแก้ไขข้อมูล (SM-01 - SM-06) แนบหลักฐานสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปยื่นต่อคณะกรรมการตัดสินเพื่อขอแก้ไขข้อมูล ได้ในวันที่ทำการแข่งขัน  (12 มกราคม 2566)
หากพบปัญหาในการอัพโหลดภาพประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
     1.ให้พิมพ์บัตรเปล่าออกมาจากระบบ และนำไปติดภาพถ่ายชุดนักเรียน หรือครูผู้ฝึกสอน ข้างนอก
     2. ประทับตราของโรงเรียนบนบัตรและลงนามกำกับโดยผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาการ (12 มกราคม 2566)
การจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  (7 มกราคม 2566)
ดาวน์โหลด logo งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70  จังหวัดร้อยเอ็ด  (5 มกราคม 2566)
ดาวน์โหลดป้ายเวที ป้ายยินดีต้อนรับ สนามแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70  จังหวัดร้อยเอ็ด  แก้ไขได้ (28 ธันวาคม 2565)
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (27 ธันวาคม 2565)
เปลี่ยนแปลงตารางแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง การแข่งขันวงดนตรีไทย  (รายละเอียดคลิกที่นี่)  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ
ข้อมูลผู้ประสานงานกิจกรรม  (รายละเอียดคลิกที่นี่
กิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. เลื่อนกำหนดการแข่งขันก่อนประกาศ สพฐ. 
      เป็นวันที่ 28 - 29 มกราคม 2566 สถานที่ ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด (รายละเอียดคลิกที่นี่
กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์ สนามแข่งขันโรงเรียนสตรีศึกษา
      ย้ายจากอาคารสมาคมผู้ปกครอง ไปที่อาคาร 5 (รายละเอียดคลิก)
2.  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (เฉพาะ สพม.)
3.  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ (เฉพาะ สพม.) เอกสารประกอบคลิกที่นี่
     ม.ราชภัฎร้อยเอ็ดได้จัดเตรียมโต๊ะไว้ให้แล้ว ดังนี้
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดโต๊ะ 120 X 70 ซม.
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดโต๊ะ 150 X 70 ซม.

4. การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เฉพาะ สพม.)
5. การประกวดกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์หนังสั้น (เฉพาะ สพม.)
6. การประกวดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะ สพม.)
7. การประกวดกิจกรรมศิลปะ-นาฎศิลป์ (เฉพาะ สพม.) เอกสารประกอบคลิกที่นี่
รร.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย     รร.จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก   รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
           
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาคาร    โรงเรียนโพนทองวิทยายน
          
วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 12:29 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 17:20 น.
วันศุกร์ ที่ 09 ธันวาคม 2565 เวลา 14:56 น.
 รับชมวีดีโอย้อนหลัง พิธีจับสลากลำดับที่การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด จากห้องประชุมอินทนิล สพม.ร้อยเอ็ด  ในวันที่ 9 ธ.ค.2565 เวลา 13.00 น.  คลิกที่นี่
 รับชมวีดีโอย้อนหลัง พิธีแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด จากห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้นท์ ในวันที่ 22 ธ.ค.2565 เวลา 09.00 น. คลิกที่นี่
วันศุกร์ ที่ 09 ธันวาคม 2565 เวลา 07:44 น.

ที่ รายการ สถานที่ ตาราง แผนผัง map
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
อำเภอศรีสมเด็จ
    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
อำเภอศรีสมเด็จ
 
2 หุ่นยนต์ (มัธยมศึกษา) โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
อำเภอโพนทอง
3 คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ (สพป.)
นักบินน้อย สพฐ.
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
อำเภอเสลภูมิ
4 คอมพิวเตอร์  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
อำเภอเมือง
    โรงเรียนสตรีศึกษา
อำเภอเมือง
 
5 ภาษาไทย โรงเรียนเมืองสรวง
อำเภอเมืองสรวง
6 คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
อำเภอเมือง
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
อำเภอเมืองจตุพักรพิมาน
8 สังคมศึกษาฯ โรงเรียนหนอกพอกวิทยา
อำเภอหนองพอก
    โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
อำเภอหนองพอก
 
    โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
อำเภอเมยวดี
 
    โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
อำเภอหนองพอก
 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
อำเภออาจสามารถ
    โรงเรียนหนองหมื่นถ่าน
อำเภออาจสามารถ
 
    ที่ว่าการอำเภออาจสามารถ
อำเภออาจสามารถ
 
10 ศิลปะ - ทัศนศิลป์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
อำเภอปทุมรัตต์
11 ศิลปะ - ดนตรี โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
แผนผัง 1
แผนผัง 2
แผนผัง 3
แผนผัง 4
อำเภอสุวรรณภูมิ
 
    โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
แผงผังเวทีแข่งขัน A1-A8
(รร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย)

แผนผังอาคาร 3 แสนคำเมือง
แผนผังอาคาร 5 ศรีภูมิ
อำเภอสุวรรณภูมิ
 
12 ศิลปะ - นาฏศิลป์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
อำเภอเกษตรวิสัย
13 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
อำเภอเสลภูมิ
14 หุ่นยนต์ (สพม.) โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
อำเภอโพนทอง
15 การงานอาชีพ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
อำเภอโพนทอง
  แผนผัง อ.โพนทอง หอประชุมเจ้าปู่กุดเป่ง
อำเภอโพนทอง
 
    หอประชุมอำเภอโพนทอง
อำเภอโพนทอง
 
1ุ6 เรียนรวม - ภาษาไทย โรงเรียนขัติยะวงษา
อำเภอเมือง
1ุ7 เรียนรวม - ศิลปะ โรงเรียนขัติยะวงษา
อำเภอเมือง
   
1ุ8 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขัติยะวงษา
อำเภอเมือง
   
19 วัฒนธรรมอีสาน โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
อำเภอพนมไพร
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:37 น.

 
รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 คลิกที่นี่ 

 รายชื่อที่พักในเขต อำเภอจตุรพักตรพิมาน  (กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 รายชื่อที่พักในเขต อำเภอโพนทอง (กิจกรรมหุ่นยนต์ (มัธยมศึกษา)/การงานอาชีพ)
      เพิ่มเติมที่พักรองรับได้ 500 คน คลิกที่นี่

 รายชื่อข้อมูลที่พักจากข้อมูลการลงทะเบียน สพป.

 รายชื่อข้อมูลที่พักในอำเภอปทุมรัตต์ (กิจกรรมศิลปะ - ทัศนศิลป์)

 รายชื่อข้อมูลที่พักในอำเภออาจสามารถ (สุขศึกษา และพลศึกษา)


1.สนามแข่งขันโรงเรียนสตรีศึกษา

 


2.สนามแข่งขันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย3.สนามแข่งขันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP


4.สนามแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

การแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน
หนังสือขอแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SM-01 (แนบสำเนาบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ)
WORD ]   [ PDF ]

หนังสือขอแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุล ครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SM-0(แนบสำเนาบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ)
WORD ]   [ PDF ]
การขอเพิ่มนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขัน
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ แนบสำเนาบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ)
หนังสือเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร SM-03

WORD ]   [ PDF ]
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่ครูผู้ฝึกสอนเพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ แนบสำเนาบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ)
หนังสือเพิ่มครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SM-04

WORD ]   [ PDF ]
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอน
(สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ได้ตาม ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ข้อ 9.2 และ 9.3 
หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SM-05 (ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสำเนาหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) แนบสำเนาบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ)
WORD ]   [ PDF ]
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SM-06 (มีลายมือชื่อครูผู้ฝึกสอนคนเดิมยินยอม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน (วันรายงานตัว) แนบสำเนาบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ)
WORD ]   [ PDF ]

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 1,047
จำนวนทีม 11,137
จำนวนนักเรียน 36,821
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 20,086
จำนวนกรรมการ 1,354
ครู+นักเรียน 56,907
ครู+นักเรียน+กรรมการ 58,261
ประกาศผลแล้ว 1/247 (0.40%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1,111
เมื่อวาน 34,980
สัปดาห์นี้ 269,899
สัปดาห์ที่แล้ว 430,267
เดือนนี้ 820,977
เดือนที่แล้ว 318,546
ปีนี้ 820,977
ทั้งหมด 1,225,389