รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1
ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจิราพร  เยรัมย์
 
1. นางนันทนิษฐ์   ศาลางาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจือจันทร์
 
1. นางนันทนา  กันธพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงปนัดดา   ไชยเลิศ
 
1. นางสาววรรณนิศา  ศรีอ้วน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นาโควงค์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  ชินกลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญกอง
 
1. นางลาวัณย์   ปักโกทะสัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นพระ 1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สิทธิตรีสอาด
 
1. นางสาวนัทธมน  ช่วงไธสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สายสุข
 
1. นางสุภาภรณ์  เทพศักดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. นางสาวชุติมา  ปลดรัมย์
 
1. นางสุภาภรณ์  เทพศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงภาสินี  ชูคะรัมย์
 
1. นายวุฒิไกร  ชัยปัญญา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกีรติกา  รักษายศ
 
1. นางสาลินี  สุทธิ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงภาวิณี  ไสย์แสง
 
1. นางวนิดา  หอมระหัด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถิรธนาฐานพัฒน์
2. เด็กหญิงณธิดา  อุไรมาลย์
 
1. นางเพ็ญพรรณ  เติมฤทธิกุล
2. นางสุชีรา  โพธิ์ทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กชายจิรพงศ์  พยัคฆกุล
2. เด็กหญิงอิงครัตน์  นามพุทธไชยศิริ
 
1. นางสาวพิมพ์มณี  พัทธ์ประดิษฐ์
2. นางสาวสุชาดา  สวัสดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 1. เด็กหญิงพรพรรษา  ชูพุ่ม
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  ศรีทองเขียว
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ทองแม้น
2. นางรสสุคนธ์  พูนกลาง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดควาย 1. เด็กหญิงสิดารัศมิ์   ครุฑรัมย์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อาจอำพันธ์
 
1. นางจีราภัทร  ดวงกระจาย
2. นายบัญชา  งึดเกาะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กชายปฐวินทร์  พงษ์ภาสุระ
 
1. นางสาวภัควิภา  ลูกเงาะ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บุญมะยา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กชายอรรคชัย  รัตนหิรัญ
 
1. นางวรรธนา  ธีระเดชากุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายจักรพันธ์  อะวะรัมย์
2. เด็กหญิงนาราภัทร  แสงอุ่น
3. เด็กชายภูกวิน  นากงาม
 
1. นางสาวนภสร  แจ่มใส
2. นางสาวสกุลทิพย์  อยู่สวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายกิตติภัทร  หาญวิเศษ
2. เด็กหญิงวรัทยาภรณ์  ภูบัวนาค
3. เด็กชายศิริวัฒน์  เรืองรัมย์
 
1. นางสาวอัญชนา  งามเนตร
2. นางบุญรัตน์  พรหมบุตร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล2"อิสาณธีรวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงปีใหม่  ศรีพิพัฒนื
2. เด็กชายพลกฤต  ธีระวงศานนท์
3. เด็กชายวีรภาพ  คะบินรัมย์
 
1. นางสุภาพรรณ  วรศักดิ์
2. นางสาวสุพัฒนุช  ตุพิมาย
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. นางสาวจรรยพร  ทองเพ็ญ
2. นางสาวสุนิสา  สุนนท์
3. นางสาวสุพรรณษา  ไทยยินดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุทาพงศ์
2. นางโสภิดา  โตโสภณ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายพณิชพล  นะรารัมย์
2. เด็กหญิงวรรณกรณ์  กิจมีสุข
 
1. นางสาวพิลาพร  เงางาม
2. นางสาวณัฐฒยา  เสริมจันทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   อุบลพิทักษ์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร   ภู่รัตน์
 
1. นายอนุวัฒน์   สุภาพ
2. นายณัฐวุฒิ   ทำมา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงนุชญดา  มีศรี
 
1. นางปราณี  โคตรวงษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายรชต  แสงธรรม
 
1. นางปราณี  โคตรวงษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงญาดา  ยินีรัมย์
 
1. นางสุภาพร  ต้นหนองสวง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  เข็มขาว
2. เด็กหญิงอรจิรา  พ่วงสมจิตร
 
1. นางระเบียบ  เกตุชาติ
2. นางทองจันทร์  ปะสีรัมย์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 1. เด็กหญิงสุวรรณา  พิลึกนา
2. เด็กชายเทพทัต  โททอง
 
1. นางสาวศิรประภา  เดชกุลรัมย์
2. นางสาวฉัตรณฎาภรณ์  โปรดสูงเนิน
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปะตังทะเต
 
1. นางทองจันทร์  ปะสีรัมย์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กชายธีรชล  พงษ์สุระ
 
1. นายกฤตภัค  มารศรี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  โครงกลาง
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  จันดาหงษ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กชายทวีป  สมปัญญา
 
1. นางทองจันทร์  ปะสีรัมย์
 
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตินัย  เกิดมณี
2. เด็กหญิงกานต์รวี  อูรณการ
3. เด็กหญิงชัญญา  ดิษยวรากุล
 
1. นางสาวธัญจิรา  ทองเรือง
2. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
 
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  บุญภูมิ
2. เด็กหญิงจิรพรรณ  โสนาคา
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   วิทยารักษ์
 
1. นางโสภา   ศรีสุริยชัย
2. นางสาวปริศนา  งามโสม
 
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงภาพิมล  สีสม
2. เด็กชายอิสรารัฐ  ยะสีดา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กาดนอก
2. นางภคอร  อินทนิล
 
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายคิรากร   บุญปลูก
2. เด็กชายสิรวิชญ์   เทเสนา
 
1. นางพรศุุทธา   นามบุดดี
2. นายปุญญพัฒน์   แคชัยภูมิ
 
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงวันวิสา  ปัญญาทอง
2. เด็กชายสิงหรัตน์  โสโรมรัมย์
 
1. นายสมใจ  วรรณโคตร
2. นายอนุชา  กำลังรัมย์
 
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  โตสุข
2. เด็กชายวุฒินันท์   โจมรัมย์
 
1. นายภูฏิภัค  โพธิงาม
2. นางสุกัลยา  โพธิงาม
 
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กชายจักรพงษ์  สิงห์ทอง
2. เด็กชายอนันตศักดิ์  ห่อทรัพย์
 
1. นายภูฏิภัค  โพธิงาม
2. นางสุกัลยา  โพธิงาม
 
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงนัทธมน  พระยูรวงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทัพธานี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุทาพงศ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  พิมอักษร
 
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์มาตย์
2. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  สิริวิวัฒน์ธาดา
3. เด็กชายวงศกร  เกษเพชร
 
1. นางสาวนันทิกร  จันทร์สม
2. นายเอกพล  ยอดสะเทิน
 
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1. เด็กชายจิรภัทร  ศรีทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  วรจักร
3. เด็กหญิงอภิญญา   นพโรจน์
 
1. นางลาวัลย์  เปลี่ยนรัมย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมนาลิน  โอชำรัมย์
 
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ตุ่ยสีมา
2. เด็กหญิงญาณิน  อสิพงษ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปะลุวันรัมย์
 
1. นางลาวัลย์  เปลี่ยนรัมย์
2. นางสาวเตือนใจ   แจ่มประโคน
 
45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กชายธนกร  โกเมน
2. เด็กชายบุณยกร   บุญยินดี
3. เด็กหญิงรัตน์ชนากร  ขุมทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  จินพละ
2. นางสาวอัมพวัน  ชำนิพันธ์
 
46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 1. เด็กชายนรินทร์ธร  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กหญิงพิมพิชชา  อุบลเผื่อน
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  กฤษวี
 
1. นางภาษิตา  ทำนานอก
2. นางพิกุล   น้อยจุฬา
 
47 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  โสพิศวง
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เขียวรัมย์
 
1. นางสาวอลิศรา  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวสุภาวดี  ศิริศิลป์
 
48 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1. เด็กชายตรีเพชร  อินทนิน
2. เด็กชายภูวิศ  สัสดี
 
1. นายสาคร  เปลี่ยนรัมย์
2. นายเพชรรัตน์  ทาหาญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ปะทะโก
2. เด็กหญิงชญานิน  มุ่งดี
3. เด็กหญิงธิดาทิพ  หนองประทุม
4. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  คงเทียมศรี
5. เด็กหญิงสุภิชฎา  สมใจ
 
1. นางสาวผาณิต  อนันต์
2. นางสาวพริชม์ชยาดา  สนรัมย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  วันดี
2. เด็กหญิงชญาชล  ชัยมัง
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  พรหมจันทร์
4. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกียรติคุณสิริ
5. เด็กหญิงเกษฎาพร  สิมมาอ่อน
 
1. นางสาวพริชม์ชยาดา  สนรัมย์
2. นางสาวผาณิต  อนันต์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กชายกิติพัฒน์  ไทยสืบชาติ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ช่วยงาน
3. เด็กหญิงนงเยาว์  เสาวพันธ์
4. เด็กหญิงนรากร  มะลิลา
5. เด็กชายวรพรต  พิมพ์อักษร
 
1. นางมาลัย  ปักเหนือ
2. นางสมฤดี  สร้อยสีดำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 1. เด็กหญิงนริศรา  วงเวียน
2. เด็กชายพลวรรธน์  สำเร็จรัมย์
3. เด็กหญิงพลอยลดา  ทองขาว
4. เด็กหญิงภูริชญา  ผาดเกิด
5. เด็กหญิงรุ่งนภารัตน์  แซ่โง้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  พรหมบุตร
2. นางระเบียบ  มณีเลิศ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงชนิภา   คะชุนรัมย์
2. เด็กหญิงพิชญชานันท์  อยู่แย้ม
3. เด็กหญิงรัตมณี  ชัยชิต
4. เด็กชายเจษฎา  นิกรรัมย์
5. เด็กชายเศรษฐภูมิ  ชุนไธสง
 
1. นางสาวชลากร  ศิริประภา
2. นางสาวพริชม์ชยาดา  สนรัมย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 1. สามเณรชินภัทร  คลองกระโทก
2. สามเณรทวีสุข  หูประโคน
3. สามเณรธีรพันธ์  กมลรัมย์
4. สามเณรพีรพัฒน์  กึมรัมย์
5. สามเณรเดชอุดม  พูนเอก
 
1. นางสาวภาวิณี  ปะสุรัมย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัจจุโส
2. เด็กหญิงปิยพร  ฉี่กระโทก
3. เด็กหญิงรมณ  สอนนอก
4. เด็กหญิงสุขิตา  สุ้มปรึกษา
5. เด็กหญิงอิสรีย์  ประเจียด
 
1. นายวรพล  วิเศษสัตย์
2. นางธนวรรณ  ใยสิงห์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  สีสุวงษ์
2. เด็กชายตรีรัตน์  โพนเกาะ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สิ่วไธสง
4. เด็กหญิงศศินา  ยาใจ
5. เด็กหญิงเกษชญา  มลาสินธุ์
 
1. นายภาคย์ปกรณ์  ศรียางค์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  วังพิมูล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 1. เด็กชายก้องเกียรติ  คำดี
2. เด็กชายธัญธร  คำสุข
3. เด็กชายประพนธ์  อุตะมะ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์เพ็ง
5. เด็กชายวิทวัฒน์  ทองมีค่า
6. เด็กหญิงศศิกานต์  บุสันเทียะ
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ภควัตรคีย์
8. เด็กหญิงสุภาวิณี  สีดำ
9. เด็กชายอิสระ  สมนาค
10. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  แก้วประทุม
11. เด็กหญิงเมษา  กันนุลา
12. เด็กหญิงไอลดา  วงค์ษา
 
1. นางอรุณศรี  มณีวรรณ
2. นายสันติสุข  สีทอน
3. นางสาวปิยนุช  พิกุลทอง
4. นางสาววิลาวัณย์  เข่าผักแว่น
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกัลยา  สีทะโล
2. เด็กชายณัฐนนท์  รักษประโคน
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญยก
4. เด็กหญิงตรงฤทัย  ซื่อสัตย์
5. เด็กชายธนวัฒน์  เกษแก้ว
6. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  คละรวนรัมย์
7. เด็กหญิงนันทกาต์  สมศิลป์
8. เด็กหญิงบุญยาพร  ศิรารัมย์
9. เด็กหญิงประพันธ์กร  ศรีสมงาม
10. เด็กชายปริญญา  แจ้งประจักษ์
11. เด็กชายพิชชากร  แซ่รัมย์
12. เด็กชายภานุวิชญ์  โกรัมย์
13. เด็กหญิงอลลิสา  แอฟดอชกิน
14. เด็กชายโชคไชยพศ  ทิพย์อาภรณ์
 
1. นางสาวดาวไสว  นามอินทร์
2. นางอรุณวัลย์  ภูมิศรีจันทร์
3. นางสาววรนิษฐา  บำรุงแคว้น
4. นางสาวกนกวรรณ  ภูตีกา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  รุ่งสูงเนิน
 
1. นางสาวสาคร  ทับทัน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 1. เด็กหญิงอินทุกานต์  สมานชาติ
 
1. นางนิตยา  ผงทวี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กชายพลทัต  เภตายนต์
 
1. นางแขไข  ภักดี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิลากุล
2. เด็กชายธนภัทร  สนองชาติ
 
1. นางสาวธัญชนก  ภาคเดียว
2. นางภานิชา  ศิลาชัย
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา   ไชยาแจ่ม
2. เด็กชายวทัญญู    คุณมาศ
 
1. นางสมบูรณ์   บุราสิทธิ์
2. นางสาวทิภาพรรณ   ประยงค์หอม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายปัณณ์  รักษา
2. เด็กหญิงศุภรดา  ปรางชัยภูมิ
 
1. นางวิมะลา  อาภรณ์รัมย์
2. นายอุเทน  สุระวรรณะ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงขวัญธิชา    บุตรบุญตอม
2. เด็กหญิงชนัดดา   พรมพุ้ย
3. เด็กหญิงณัฎฐกานต์   ก้อนคำ
4. เด็กหญิงนันตญา    กัณหาโยธิน
5. เด็กหญิงปุณยาพร    สุพรหม
6. เด็กหญิงพิชญา   พิทักษา
 
1. นางสาวตรีรัตน์   วงศ์ชำนาญ
2. นางสาวทิภาพรรณ   ประยงค์หอม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทันวงษา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทันวงษา
3. เด็กหญิงกัณฐิผกา  นันทะสาร
4. เด็กหญิงนวลจันทร์  อาจสาลี
5. เด็กหญิงนิภาพร  สมพันธ์
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวจตุพร  ดวงสูงเนิน
2. นางสาวอทิตยา  ชวนรัมย์
3. นางสาวนฤมล  ประกะตัง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงกมลตา  วิจิตรศักดิ์
2. เด็กหญิงจรรยพร  วิจิตรศักดิ์
3. เด็กหญิงณิชชา  บุญเที่ยง
4. เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณหงษ์
5. เด็กหญิงปีย์วรา  จันละมุลมา
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  มณีเติม
7. เด็กหญิงวริยา  วิจิตรศักดิ์
8. เด็กชายสมพงษ์  ท้องพิมาย
9. เด็กชายอนุพงษ์  ทองสัมฤทธิ์
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ยอยอด
 
1. นางบังอร  แกล้วกล้า
2. นางสมพร  บุญเรืองพะเนาว์
3. นางสาวศุภัทนิดา  ขวาหาญ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วิจิตรศักดิ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เตชนันท์
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  ลำพันธ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  พลวัน
5. เด็กหญิงพุธิตา  กองรัมย์
6. เด็กหญิงมาริสา  พิทักษ์สงฆ์
7. เด็กหญิงวรรธนภร  เผือกมะหิงษ์
8. เด็กหญิงสโรชา  สาโรจน์
9. เด็กหญิงอภิชญา  วิจิตรศักดิ์
10. เด็กหญิงอรวรรณ  หงษ์โต
 
1. นายประจักษ์  ทานคำ
2. นายทักษิณ  สมพร้อม
3. นางสาวชญาภา  สืบสำราญ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงชญานัญท์  โฉมดี
2. เด็กชายธนกร  ดีประเสริฐ
3. เด็กชายธนัญพล  ภูพยอม
4. เด็กชายปาณชัย  ทอนพลกรัง
5. เด็กหญิงพรกนก  นิวงษา
6. เด็กชายภูสวรรค์  ซุงรัมย์
7. เด็กหญิงลักขณา  อมรพิทักษ์วัฒนา
8. เด็กหญิงวริยา  งามสะอาด
9. เด็กชายสุรวุฒิ  จันทร์ปัญญา
 
1. นายปนัด  ภูนาแร่
2. นายทศพร  ภูเลื่อมคำ
3. นางสาวอลีนตา  ปัญญารัมย์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายการัณย์   สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายจิตรเทพ   ทรงรัมย์
3. เด็กชายชินวุฒิ   แกมรัมย์
4. เด็กชายธนา   อุปพรม
5. เด็กชายนิศิต   ลิงประโคน
6. เด็กชายปรวิทย์   อาจไธสง
7. เด็กชายพุฒินาท  กะการัมย์
8. เด็กชายภาณุพงษ์   รอยดี
9. เด็กชายรัฐภูมิ   ยาประโคน
10. เด็กชายวีรภัทร   วะโรรัมย์
 
1. นายพรชัย   มะลิวรรณ์
2. นายพรชัย   ประดิษฐ์วงค์
3. นางสาวนราวดี  จัตุชัย
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระกา 1. เด็กชายชญานันต์   เปริบรัมย์
2. เด็กชายชุติพนธ์   ภักดี
3. เด็กชายณัฐพงศ์   ปรีชารัมย์
4. เด็กชายทินกร   แผ่นทอง
5. เด็กชายธนภัทร   เนาวสุข
6. เด็กชายรพีภัทร   เปรือรัมย์
7. เด็กชายวีรการต์   เดิรดง
8. เด็กชายศุภกฤต   บินรัมย์
9. เด็กชายศุภวิชญ์   ทับหัวหนอง
10. เด็กชายศุภากร   ปลื้มกมล
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ฝาชัยภูมิ
2. นางสุดใจ  ชวนรัมย์
3. นายพรภัทร  ปันรัมย์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กชายกฤษณะกัณต์  จันทร์วิจิตต์
2. เด็กชายจรัญพัฒน์  บ่อไทย
3. เด็กชายชนะชัย  ชาติดำดี
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีสุวรรณ
5. เด็กชายธีรนัย  อินทพันธ์
6. เด็กชายพสิษฐ์   เพราะแก้ว
7. เด็กชายวรากร  พลอยงาม
8. เด็กชายศักดิธัช  วิเศษนคร
9. เด็กชายศุภวิยช์  ศรีสูงเนิน
10. เด็กชายอดิศร  โกสูงเนิน
 
1. นายปรีชา  สว่างไธสง
2. นายนพพล  ครุฑแก้ว
3. นางสุธิดา  ศรีผดุง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หมวดประโคน
2. เด็กหญิงสมฤดี  เจือจันทร์
 
1. นายเหรียญทอง  เนตรวิลา
2. นางสาวกัญญาภัทร  อุ่นภู
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 1. เด็กชายจักรี  พันธ์ขาว
2. เด็กหญิงสุภาพร  บอนไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ  ขุนชาญชาติ
2. นายบุษกร  สาลีรัมย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กชายพสิษฐ์  เล็กประโคน
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กชายจีรภาส   ร่วมชาติ
 
1. นายสุเทพ   ชัชวาลวิบูลกิจ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ศรีโสภา
 
1. นางสาวกัลยา  ทวนไธสง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงอรวรรยา  สุมานัส
 
1. นางสาวปัญญาพร   แพนดี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงวรรณภา  สนรัมย์
 
1. นางสาวกนกอร  สมัญญา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ยิ้มจันทร์
 
1. นายสงกรานต์   พลเยี่ยม
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงพินทอง  จันทร์แดง
 
1. นางอรพิน  ประโลมรัมย์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กชายรพีภัทร  อุทัยแสน
 
1. นายวัฒนชัย  ก้อนทอง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงวิรัชยา  เปริบรัมย์
2. เด็กชายสันติโชติ  ศรีโพนทอง
 
1. นางสาวปัลดา  สิงห์วงศ์
2. นางชลดา  ศรีละพันธ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   ทัศนะ
2. เด็กหญิงภัสรา   วิจารณ์
 
1. นางผกานันท์    สร้อยศิริกุล
2. นายชเวง   ดีด่านค้อ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเที่ยง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์   แสงสุข
 
1. นางสาวนลพรรณ   คำมาตย์
2. นายจักราวุธ  เปริบรัมย์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สนโสม
 
1. นายสงกรานต์   พลเยี่ยม
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จิตเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สีเขียว
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเกิด
 
1. นางภัคนันท์  วาปีเก่า
2. นางณัฎฐณิชา  ตอรบรัมย์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พันชมภู
2. เด็กหญิงภาวิณี  พิกุล
3. เด็กชายวัชรพล  ถนอมศิลป์
 
1. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
2. นางสาวนิภาวรรณ  แกล้วกล้า
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 1. สามเณรกฤษณะ   เริงไธสง
2. สามเณรณัฏฐพล   พลับพลา
3. สามเณรปริญญา   ประสพหิน
 
1. พระธีระพงษ์   กตเมธี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   กันเรือน
2. เด็กชายตรีเพชร   โสดา
3. เด็กชายธนากฤต   เกษศิริ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา   คะเลรัมย์
5. เด็กชายอิทธิ   แช่มรัมย์
6. เด็กชายโกศล   เข็มบุปผา
 
1. นายกิตติทัต   ถมวงศ์
2. นางพรวิไล   จุลเสวก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายกฤษณพล  ไวยะพันธ์
2. เด็กหญิงกัญญพัชญ์  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เวชไธสง
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิวาสรัมย์
5. เด็กชายกิตติคุณ  สมบัติ
6. เด็กหญิงกุลธิชา  เรืองประโคน
7. เด็กหญิงจิราวรรณ  คารัมย์
8. เด็กชายชญานน  คงดี
9. เด็กหญิงชนกนันท์  แสงประทุม
10. เด็กหญิงณชนก  พันธ์ทุม
11. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ประโลมรัมย์
12. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุตรสุด
13. เด็กหญิงณิชาพร  สีบาง
14. เด็กชายธนสรณ์  บำเรอสงฆ์
15. เด็กหญิงธัญชนก  รักษากิจ
16. เด็กชายธีรภัทร  อาญาเมือง
17. เด็กหญิงนพรดา  พลทามูล
18. เด็กหญิงนัสริน  เนาว์ไพร
19. เด็กหญิงนาราชา  ภัณฑลักษณ์
20. เด็กหญิงปวิชญา  แสนรัมย์
21. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสุวรรณ
22. เด็กชายพสุธร  วัชราภรณ์
23. เด็กหญิงพิชญา  สัทธวงศ์
24. เด็กหญิงภัทรวดี  สระทองอิ้ง
25. เด็กชายภาคิน  ศิริพงษ์
26. เด็กหญิงภิญชญา  เจตอธิการ
27. เด็กชายภูดิส  อินทนิน
28. เด็กชายยศพัชร์  ประโลมรัมย์
29. เด็กหญิงวรภาภัค  เสนาจอหอ
30. เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  แก้วสุวรรณ์
31. เด็กหญิงสุธิมา  พัสรภิศักดิ์
32. เด็กหญิงสุพิชญา  ดีต่อ
33. เด็กหญิงอชิรญา  คำมณี
34. เด็กหญิงอภิชญา  ชอบธรรม
35. เด็กชายอรรถกร  คำเมือง
36. เด็กชายอรรถกฤต  คำเมือง
37. เด็กหญิงอริณรดา  ปลดรัมย์
38. เด็กชายเฉลิมชัย  สุดสวัส
39. เด็กหญิงเบญญาภา  จินรัมย์
40. เด็กหญิงเอรียา  พิมพา
 
1. นางทรรศพร  สีนาเสน
2. นางวริษา  สะอาดรัมย์
3. นายธนพล  โชตะวัน
4. นายศิรัฐช์พงศ์  ยศราวาส
5. นางสาวสุชาวดี  ขุนาพรม
6. นายสราวุธ  อาดน้อย
7. นางสาวตรีชฎา  ปะโสทะกัง
8. นางสาวปัทมาวรรณ  วันยานาม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  บุราณสุข
 
1. นายอำนาจ  ชูชื่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ปัตยะโต
 
1. นายจิรศักดิ์  อินเอี่ยม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   พันธ์หอม
 
1. นางนันทนา   ชะวูรัมย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กหญิงธนิดา  กระแสเทพ
 
1. นายวินัย  ยืนชนม์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สีสืบมา
 
1. นายเจษฎากร  ปะสีรัมย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมลวิทยา 1. เด็กชายอัครเดช  การัมย์
 
1. นางสาวชลธิชา  โคจร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐนิชา  ช่วงสำโรง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดควาย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เรืองรัมย์
 
1. นางทิพภัสสร  ยุทธเก่ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายพีรพงษ์  แสงหุ้ย
 
1. นางสาวดวงเนตร  ขุขันธ์เขต
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 1. เด็กชายกิตติ์กวิน  มาธิใส
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  คุณรักษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 1. เด็กหญิงนนทชา  บุญชำนาญ
 
1. นายกฤษณ์กร  จรดรัมย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมลวิทยา 1. เด็กหญิงดิศรินทร์   กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวชลธิชา  โคจร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   พ่วงกุล
 
1. นายมรกต   ทาประโคน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กชายธนกร  สีดา
 
1. นายบุญมี  อ่อนนุ่ม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพีชญา  ลาสันเทียะ
 
1. นายดนุพล  ลักษณะเพชร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. นางสาวอารีรัตน์  ทองทา
 
1. นายบุญมี  อ่อนนุ่ม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงชณิสรา  ปรีสิทธิ์
2. เด็กหญิงณภัสสร  ทองปาน
3. เด็กหญิงณัฐวรา  พะยุดรัมย์
4. เด็กหญิงนราวดี  นารี
5. เด็กหญิงนูรอัยนี  กรดดำ
6. เด็กหญิงบุญญาภา  ฉายถวิลน์
7. เด็กหญิงปุณยาพร  ถาวรรัตน์
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาคาทร
9. เด็กหญิงรัตนาวลี  อะนันรัมย์
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉิมมาลี
11. เด็กหญิงสุรัตนา  บุรอบ
12. เด็กหญิงอธิชนันท์  พงษ์สมศรี
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
2. นางรัตนาภรณ์  แก้วบุตรดี
3. นายธนพล  โชตะวัน
4. นางสาวเดือนใจ  ทองเหลื่อม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกนกพร  อักษร
2. เด็กหญิงกวินย์ทิพ  นันไธสง
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  กิ่งก้านนาค
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  คัดชาญ
5. เด็กชายจักรินทร์  โทนสิมมา
6. เด็กชายจิรายุ   สะออนรัมย์
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจือทอง
8. เด็กหญิงญาณิศา  วรรคไธสง
9. เด็กชายณนคร  วรรคไธสง
10. เด็กชายณพัทศกร  กาขาว
11. เด็กชายณัฐพล  ที่รัก
12. เด็กชายณัฐวัตร  โสตะภักดิ์
13. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เส็งนา
14. เด็กชายธนภัทร  พันธ์ชมพู
15. เด็กชายนันทวุฒิ  ฉิมพินิจ
16. เด็กชายปิยวัฒน์  เฆ้นา
17. เด็กหญิงพฤกษา  ศรีสวัสดิ์
18. เด็กชายภานุพงษ์  ใจเที่ยง
19. เด็กชายภานุเดช  สะเทียนรัมย์
20. เด็กชายวชิรายุ  ศรีสืบมา
21. เด็กหญิงศรัญญา  ศิริอุดมรุ่งโรจน์
22. เด็กชายศักดิ์ศิริ  คมกระโทก
23. เด็กหญิงสุภัชชา  ดงกันจ่า
24. เด็กชายองศา  นาทิพย์
25. เด็กชายอภิภู  เชิงหอม
26. เด็กชายอัครพล  มุ่งดี
 
1. นายปรเมศวร์  รัตนสุวรรณ
2. นายนภัทสกร  บุตรดีวงศ์
3. นางสาวรัสรินทร์  เสนารถรัฐพงศ์
4. นางฉวีวรรณ์  น้อยวิมล
5. นางมาลัย  ภักดีเกียรติ
6. นางสาวกิตติญา  แสนโพธิกลาง
7. นางสาวพรรษา  ชินบุตร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงกฤตากานต์  เรืองทอง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ใยโท
3. เด็กชายจิรภัทร  กุลสุวรรณ
4. เด็กหญิงญานิศา  คะเรรัมย์
5. เด็กหญิงฐิติมา  ดำริรัมย์
6. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีวงษ์ราช
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   คะเรรัมย์
8. เด็กชายธนกฤต  ศรีลาชัย
9. เด็กชายธนากร  อินอ่อน
10. เด็กชายธนากร  แช่มรัมย์
11. เด็กชายธนากร  พิมพ์ทอง
12. เด็กชายธรรมนูญ  มะนาศรี
13. เด็กหญิงธัญชนก  ปลดรัมย์
14. เด็กหญิงธิดาพร  ตระการจันทร์
15. เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์แรม
16. เด็กชายนัทธวัฒน์  ชัยคำ
17. เด็กชายนันทนัช  สังคะโห
18. เด็กหญิงนาตยา  กิมหวล
19. เด็กชายปัญญา  ประรัมย์
20. เด็กหญิงพรกนก  แก้วประดิษฐ
21. เด็กหญิงพัชราภา  โครตนาม
22. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ตันเสียง
23. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เข็มอ่อน
24. เด็กหญิงสาวิกา  โกติรัมย์
25. เด็กชายสิรวุฒิ  สืบเทพ
26. เด็กชายอนันดา  บุตรดีเคน
27. เด็กชายอภิเชษฐ์  เงยวิจิตร
28. เด็กชายโชติชวาล  วันสอน
 
1. นายวิชยุตม์  ธีสุระ
2. นายนราวุฒิ  มะริดรัมย์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แอมภารัมย์
 
1. นางสาวธันยพร  นุรักรัมย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายปรมัต  ศรีชุม
 
1. นายเกรียงไกร  บริบุตร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงณัทชา  แจ่มทองหลาง
 
1. นางสาวธันยพร  นุรักรัมย์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายณัฐพร  อินเสนา
 
1. นายเกรียงไกร  บริบุตร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ดีประโคน
 
1. นางสาวธันยพร  นุรักรัมย์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายฤทธิกร   เฟืองสูงเนิน
 
1. นายเกรียงไกร   บริบุตร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายภัทรกร   แฝงพันธ์
 
1. นายสุรินทร์  นามเพราะ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พรมบุตร
 
1. นายเขมนันท์  พูนมั่น
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 1. เด็กชายนาธาร  วิลเค่
 
1. นายมรกต  ทาประโคน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 1. เด็กหญิงมลฤดี   จันทสิงห์
 
1. นายไพทูรย์  พุทกลาง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 1. เด็กชายภูริมาศ  รัตนศิลป์
 
1. นายมรกต   ทาประโคน
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวาสนา  เถระวรรณ
 
1. นายมรกต  ทาประโคน
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุราณสุข
 
1. นายภิรมย์  วัชรินทรางกูร
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อินธิเดช
 
1. นายไพฑูรย์  พุทกลาง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกมลชนก  สทุมรัมย์
 
1. นายสำราญ  สายลาม
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กหญิงภัทราวดี   แหลมคม
 
1. นายวินัย  ปะสีรัมย์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายกวีวัจน์  อารีย์
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุราณสุข
3. เด็กหญิงคณิธร  สลุบพล
4. เด็กหญิงณหทัย  รัตนแสง
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ลือนาม
6. เด็กชายธนภัทร  มั่นยืน
7. เด็กหญิงธัญกร  อินทะสอน
8. เด็กหญิงพิชญา  ตระกูลรัมย์
9. เด็กหญิงพิชญาธิดา  ภักดีสัตยากุล
10. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วัชรินทรางกูร
11. เด็กหญิงมณฑิชา  รสจันทร์
12. เด็กหญิงวรัชยา  พันมณี
13. เด็กชายอธิวัฒน์  วรรณโกษิตย์
14. เด็กหญิงอรนุช  กุลรัมย์
15. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีปัดถา
 
1. นายภิรมย์  วัชรินทรางกูร
2. นายจีระ  ซ่อนกลิ่น
3. นายศิรัฐช์พงศ์  ยศราวาส
4. นางสาวเกวลี  ชัยวิทูลนุกูล
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ครุฑประโคน
2. เด็กหญิงกรวรรณ  ดีประโคน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตราศรี
4. เด็กหญิงจริญญา  เอี่ยมรัมย์
5. เด็กชายณรัฐกรณ์   ใจหาญ
6. เด็กชายนิธิกร  มาประจวบ
7. เด็กชายพีรณัฐ  หุนเภตรา
8. เด็กหญิงวราภรณ์   เพชรสุวรรณ์
9. เด็กหญิงศศิประภา  แสงบุญ
10. เด็กหญิงสุพรรษา  เอี้ยงโสนก
11. เด็กหญิงสุรนัชชา  รัตนาทิวัด
 
1. นางสาวธันยพร  นุรักรัมย์
2. นางสาวปัญญาพร  วิโสรัมย์
3. นางศศิโสมย์  ตีระมาศวณิช
4. นายธีรธร  สุนทรสุข
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 1. เด็กหญิงกัลย์วนัส  สตาสิทธิ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  กระโจม
3. เด็กหญิงญาริชา  มานะธรรม
4. เด็กชายถิรวัฒน์  สุกใส
5. เด็กชายถิรวุฒิ  สุกใส
6. เด็กชายธเนศ  ภาษาเวท
7. เด็กหญิงนันทิยา  กุรัมย์
8. เด็กหญิงปวริศา  สุรินทร์
9. เด็กชายพัสกร  ขาดรัมย์
10. เด็กหญิงภัทราพร  แสงจันทร์
11. เด็กชายภูวศักดิ์  สายหยุด
12. เด็กชายวงศกร  จันทร์สุข
13. เด็กหญิงศิริมณทา  วัฒนะ
14. เด็กชายศุภณัฐ  หอมมะณี
15. เด็กหญิงศุภรดา  นาคาธร
16. เด็กหญิงหวันยิหวา  แสวงผล
17. เด็กหญิงอรกัญญา  ธนูรัมย์
18. เด็กชายอรรคพันธ์  สุภาจิตร
19. เด็กหญิงอัญชิสา  เหลาสา
20. เด็กชายไพบูลย์  กะการัมย์
 
1. นางรัญจวน  ทองนอก
2. นางสาวอรทัย  แป้นนรินทร์
3. นางสาวชนัฎฎา  สมอ
4. นายปรีชา  พิลาสุข
5. นายพนม  ดิษฐขุนทด
6. นางสาวธีรนันท์  พิมแมน
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค่าย 1. เด็กชายกฤษฎา  ด่วนรับรัมย์
2. เด็กชายณรงค์ชัย  เปลื้องรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สำเร็จรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐวดี  สูงรัมย์
5. เด็กชายนพดล  เที่ยงเจริญ
6. เด็กชายพงศพัศ  ป่าไผ่
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองพุ
8. เด็กชายรัฐณรงค์   ด่วนรับรัมย์
9. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีสาย
10. เด็กหญิงอินทุกร  ปลื้มรัมย์
 
1. นางสาวพัตร์พิมล  จัตุรัตน์
2. นางสาวพรพิมล  กมลบูรณ์
3. นางสาวนุชรี  สุขประเสริฐ
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกุลวดี  ดวงชาติ
2. เด็กชายชินพัฒน์  นาคประสพ
3. เด็กชายปฐวี  อินทรพิทักษ์
4. เด็กชายฤธัต  ช่อพยอม
5. เด็กหญิงศรัณย์พร  ต่ำต้อ
6. เด็กชายศราวุฒิ  นาคประสพ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  โอดรัมย์
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เอียะรัมย์
 
1. นางสาวจาสิตา  เพชรกาฬ
2. นางสาวประวีณา  เกษแก้ว
3. นางสาววิลาวัณย์  ชัยสุวรรณ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   ชาติจอหอ
2. เด็กหญิงขวัญข้าว   อยู่โยชน์
3. เด็กหญิงปิยดา   คูคำ
4. เด็กหญิงสุภาพร   โกรัมย์
5. เด็กหญิงสุมาลี   อ่อนฉลวย
6. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   สินศิริ
 
1. นางอุษณีย์   อัครลภัสภร
2. นายชูศักดิ์   อุสาทรัพย์
3. นางสาวนรินทร์   วงศ์คำสิทธิ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 1. เด็กหญิงธณัฐชา   ขะเจียรัมย์
2. เด็กหญิงนาวัน   ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงศิรินะภา   หมื่นชัย
4. เด็กหญิงสุทิสา   วงเวียน
5. เด็กหญิงอินทิรา   สุขยินดี
6. เด็กหญิงเพชรดา   วงเวียน
 
1. นายกฤษณะ  แสงจิรัมย์
2. นางนารีรัตน์  ศรีรัตน์
3. นายประภาส  บรรลังก์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงกชกร   เกรียรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  บุญชม
3. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  เศรษฐเชื้อ
4. เด็กหญิงปัณทิตา   แป้นประโคน
5. เด็กหญิงศิริรัตน์   ระมงคล
6. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ลำดวน
7. เด็กหญิงสุออมสิน   นวดประโคน
8. เด็กหญิงแพรวา   ปัญญานวล
 
1. นางรัตนาภรณ์   ผิวจันทา
2. นางชนัญชิดา   สุมหิรัญ
3. นางสาวนราวดี   จัตุชัย
4. นางสาวหรรษา  ช่วงเทียมหงส์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงชลรดา  ใช้สมบัติ
2. เด็กหญิงปาณิสรา   อาญาเมือง
3. เด็กหญิงพรทิพย์   นาคชุ่ม
4. เด็กหญิงฟาติมา   กอนรัมย์
5. เด็กหญิงมณีทิพย์   วะโรรัมย์
6. เด็กหญิงสุชาดา   สุทธิ
7. เด็กหญิงสุนิษา  การเพียร
8. เด็กหญิงเพชรนารี   การัมย์
 
1. นางรัตนาภรณ์   ผิวจันทา
2. นางจิรัฐยา   ไพเราะ
3. นางชลทิวา   นาก้อนทอง
4. นางสาวสุนิตรา  ที่รัก
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สุกใส
2. เด็กชายชลชิต  สมนายัง
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  เทศเพ็ญ
4. เด็กหญิงณัฐฐิดา  ปะรุมรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐวดี  ก้อนทอง
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  รักษา
7. เด็กชายธีรภัทร์  พิมขวา
8. เด็กหญิงนารากร  ปุลันรัมย์
9. เด็กหญิงปภัสรา  โกรัมย์
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยรัมย์
11. เด็กหญิงมิ่งกมล  กระแสโท
12. เด็กหญิงรัชนก  แก้วประโคน
13. เด็กหญิงศศินิภา  เพชรเลิศ
14. เด็กชายสุทธิภรณ์  สุพิมานิม
15. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  นวลพริ้ง
16. เด็กชายอริยะ  จะแรบรัมย์
 
1. นางพัชรี  จันทกุล
2. นายสุพรมแดน  ประทุมเมศ
3. นายอลัน  สุขจิตต์
4. นางเหรียญทอง  เสาร์ทอง
5. นางสาวอุมาพร  วงมา
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  สุขธิติพัฒน์
2. เด็กหญิงกานติมา  ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงทัศพร  โรมรัมย์
4. นางสาวปริศรา  หมายถูก
5. เด็กหญิงพรรณิภา  โฉมวัฒนะชัย
6. เด็กหญิงพีรยา  สุภผล
7. เด็กหญิงรัชนีกร  สุพรรณภักดิ์
8. เด็กหญิงรุจิรา  ยินิรัมย์
9. เด็กชายศิริโรจน์  พลยุทธ
10. เด็กหญิงศุภรัตน์  พั่วคุณมี
11. เด็กชายสาธิต  เชื่อมรัมย์
12. เด็กหญิงสุธาสินี  ธรรมเที่ยง
13. เด็กหญิงเจนจิรา  อะโรคา
14. เด็กหญิงเดือนดี  บุญพัฒนา
15. นางสาวเพชรจรัส  กันภัย
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ไหวดี
2. นางจินตนา  เกษมทาง
3. นางโศภิษฐ์  เสาร์วงศ์
4. นายจักรพันธ์  สมพร
5. นางสาวพนิตา  ประเสริฐศรี
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นพระ 1. เด็กชายพงศกร  ศิริอาจ
2. เด็กหญิงพิมพ์อร  มาระสูตร
3. เด็กหญิงรัชนีกร  คณะชาติ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  คามะนา
5. เด็กชายวรพล  ชาญจิตร์
 
1. นางสาวพัทธนัฏฐ์ศรณ์   บุญเต็ม
2. นางอภัณตรี  นุกุลพงศ์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 1. เด็กหญิงฐิติมา  สามารถ
2. เด็กชายสุทิน  เครือวัลย์
 
1. นางธันยธรณ์  ทองคำ
2. นางสุชญา  ภะคะโต
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ "ดรุณราษฏร์วิทยา" 1. เด็กหญิงลักษิกา  ชัชวาล
 
1. Miss มาร์เซโล   ที กิลเลียนโน จูเนียร์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กหญิงสุภิมล  นุ่นเนื้อทิพย์
 
1. นางอาภาวรรณ  สิริสุข
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คิดรัมย์
 
1. นางขนิษฐา  นิวัฒนุวงศ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงอริศรา  โกริภาพ
 
1. นางสุพิน  เลี้ยงพานิชย์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศุภเกตุกุล
 
1. นางสาวนันทพิทย์  พิทยานันทกุล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิแก้ว
 
1. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงกัลยากร   ปาลีนิเวศ
2. เด็กหญิงเวลา   คุณากรสมสิริ
 
1. นางสาวสาริณี   แซ่อึ้ง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  ซองรัมย์
2. เด็กหญิงตุลยตา  สำรวมจิตร
3. เด็กหญิงปริฉัตร  ธรรมธุระ
4. เด็กหญิงปริตา  ธรรมธุระ
5. เด็กหญิงมิตรสินี  พิงไธสง
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  เสน่ห์รัมย์
 
1. นางสาวจิรสุดา  สำเลิศรัมย์
2. นางสาวสุวนันท์  เพียงสองชั้น
3. นางชนิศา  สีหะวงค์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 1. เด็กชายธนบูรณ์   สามารถรัมย์
2. เด็กชายธนภัทร   ประเทพา
3. เด็กชายธีระ   ชมชื่น
4. เด็กชายปริญญา   โพธิ์กลาง
5. เด็กชายพีรณัฐ   วัฒนะ
6. เด็กชายวัชระพล   สามารถรัมย์
 
1. นายประจักษ์  ปาปะเก
2. นายธนภัทร  อยู่เอี่ยม
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายกิจนคร  จิกแหล่ม
2. เด็กชายธีรเมธ  แก้วประสงค์
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  อะรัญ
4. เด็กชายมงคลเฉลิม  ทะวิลา
5. เด็กหญิงวรัญญา  สุภนาม
6. เด็กชายสกล  นาคงาม
7. เด็กหญิงสาวิกา  พุทโสม
8. เด็กชายอภิวัฒน์  สุกดี
 
1. นายศักดิ์พล  ดวงประวัติ
2. นายวิภู  โพธิ์กะต้น
3. นายเอนก  เอการัมย์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ด้ายรินรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญ์ภัค   เพิ่มพูลศักดิ์
3. เด็กหญิงจิณัฐตา   มุ่งดี
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ปกป้อง
5. เด็กหญิงณัฐชยา   ดีโพธิ์รัมย์
6. เด็กหญิงปรีญานุช   มาตรี
7. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สลุบพล
8. เด็กหญิงอชิรญา   เจียมทอง
9. เด็กหญิงเพชราภรณ์   คำบาง
10. เด็กหญิงเมธาวี   เนตรวงศ์
 
1. นางอุษา  นาคประพันธ์
2. นางสาวสุมาลา  รังกลาง
3. นายตติยฌาน  โคตรประทุม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   เกษานุช
2. เด็กหญิงชนากานต์   ระวังดี
3. เด็กหญิงธิชานันท์   โอบโคกสูง
4. เด็กหญิงปนัดดา  ขุดรัมย์
5. เด็กหญิงปนัดดา   หาญโก่ย
6. เด็กหญิงวกุลทิพย์   จีนเกา
7. เด็กหญิงศศิรดา   ขำโสภา
8. เด็กหญิงอลิสา  หงษ์อนันต์
9. เด็กหญิงอัจจิมา   วุฒิยา
10. เด็กหญิงไปรยา  ภังคี
 
1. นางศศิมา   บุญคง
2. นางสาวสุนีย์  สะอาดรัมย์
3. นางสาวชลธิชา  อุไรแข
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 1. เด็กชายกมลวรรณ  พุดพัด
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญทะสอน
3. เด็กหญิงคีตกานท์  บิลรัมย์
4. เด็กชายญานีกร  ขำรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พิริยะพงษ์
6. เด็กหญิงนิศรา  คะรุรัมย์
7. เด็กหญิงเกศุฎา  คะทดรัมย์
8. เด็กหญิงเนตรชนก  สุขชู
9. เด็กหญิงเยาวภา  เทือกชัยภูมิ
 
1. นางเพียงใจ  ศรีธรรมมา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   เพียขันทา
2. เด็กชายพันธวัช   เอี่ยมรัมย์
3. เด็กหญิงพีระภรณ์    ทะเวชรัมย์
4. เด็กหญิงภัทราพร   ศรีวิชา
5. เด็กชายมนต์เทวัญ   แฝงสุทา
6. เด็กชายรณกร   เพิ่มทวี
7. เด็กหญิงวิยะดา   เจียงรัมย์
8. เด็กหญิงเกษมณี    สวัสดีลาภา
 
1. นายณัชพล  กระศิริ
2. นางสาวสุจรรยา  ขาวสกุล
3. นายชาญวิทย์  สรงสระ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกวินนาฏ   แสงสุข
2. นางสาวชฎาพร   ซ้ายสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐภัทร  ปรือปรัง
4. เด็กหญิงพิมพ์อักษร   จำปาศักดิ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วศรีนวน
6. เด็กชายวรัญญู  ฮาสูงเนิน
7. เด็กหญิงสุภัสสร   แซกรัมย์
8. เด็กชายสุรชัช  วันทะยาท
9. เด็กหญิงเมธาวี   แซกรัมย์
10. เด็กชายไชยพัฒน์  เซิบรัมย์
 
1. นางสุวิมล  ประกาศวุฒิชน
2. นางรพีพรรณ  นมัสศิลา
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภานุมาศ   เสาร์สิงห์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 1. เด็กหญิงขวัญรวี  นุกุลพงศ์
2. เด็กชายชนธีร์  พร้อมกลาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลิ้นทองคำ
4. เด็กชายพงศกร  เชือกรัมย์
5. เด็กหญิงลลิตา  จะรอนรัมย์
 
1. นางสาวละม่อม  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวพิมพ์ภัทรา   ออสวัสดิ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงจำปี
2. เด็กหญิงกานดา  บุญเต็ม
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  เกิดรัมย์
 
1. นางสาวคีตาญชลี  ดอนศรีฐิติโชติ
2. นางวัชราภรณ์  โภคสูงเนิน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงดวงพร   ชุมวงค์
2. เด็กหญิงพันธกานต์   ชัยชนะ
3. เด็กหญิงวนัชญา   หอมเนียม
 
1. นางสาวสิรกาญจน์   สาริกุล
2. นางจินตนา   เกษมทาง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงฐิตาภา   คำแก้ว
2. เด็กหญิงธนภรณ์   สีมา
3. เด็กหญิงธันยธรณ์   พรมพรุ้ย
 
1. นางสาวศุภาพัช   ลือนาม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงกัลยากร   ศรีจำนงค์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   จุ่นมีวงษ์
3. เด็กหญิงพลอยมณี   สมุติรัมย์
 
1. นางสาวศุภาพัช   ลือนาม
2. นางสาวเบญญาภา  บุตรสีทา
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กชายจตุพร  ถูสินแก่น
2. เด็กหญิงวรรณิศา  สมัคค้า
 
1. นางสาวมินตรา  พิมานรัมย์
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  กิจเจริญ
2. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ศรีศิริ
3. เด็กหญิงวรัญญา  อินทา
 
1. นายนิวัฒน์  อะรัญ
2. นางสาววาฐิณี  พรมดี
3. นายปิยะ  เอื้อสามาลย์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพร  วงศ์สาสนธิ์
2. เด็กชายธีทัต  เหลืองรุ้งทอง
 
1. นางสาวรพีพร  จำปาพันธ์
2. นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ปิ่มขุนทศ
2. เด็กชายอินทราทิตย์  สุขหนา
 
1. นายนิรุจณ์  บุญเย็น
2. นางสาวชลีพร  ตาทอง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  มูลมี
2. เด็กหญิงอารีญา  แก้วไพฑูรย์
 
1. นายนิรุจณ์  บุญเย็น
2. นางสาวชลีพร  ตาทอง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายจเร  คงกุทอง
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  เนียมกุญชร
 
1. นางสาววิลาสิณี  โพธิ์วิเศษ
2. นางปิยรัตน์  โสกูล
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรพงศ์  นุยืนรัมย์
2. เด็กชายวงศ์สิริ  ดวงกระจาย
 
1. นายสุพจน์  มูลรังษี
2. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายศุภกานต์  มีธรรม
2. เด็กชายอโณทัย  ปิ่นสกุล
 
1. นายปิยะ  เอื้อสามาลย์
2. นายนิวัฒน์  อะรัญ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  สุกเหลือง
2. เด็กหญิงนีนนารา  พิวาดรัมย์
 
1. นางสาวสกุลทิพย์   อยู่สวัสดิ์
2. นางสาวกัญญานัฐ  อิ่มรัมย์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กชายบดีศวร  พยัคศรี
2. เด็กชายปฏิภาณ  ปกประโคน
 
1. นายนิรุจณ์  บุญเย็น
2. นางสาวชลีพร  ตาทอง
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   จันทบาล
2. เด็กหญิงชนาภา   จิตนอก
 
1. นางอุมา  เรียงไธสง
2. นางนุสรา  ทองผาย
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ไชยเพชร
2. เด็กหญิงปภาวี  รอบรู้
 
1. นางจิราภรณ์  ภักดีนอก
2. นางกุลพิชา  กาญจนพงษ์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปรากฎหาร
2. เด็กชายวิทวัส  เอ็นดู
3. เด็กชายสุรสิทธิ์   สังสิทธิ์
 
1. นายธัชวรรธน์   พชิระพิพัฒน์
2. นายปัณณวิชญ์  หลักเพ็ชร์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุษกร  ไพรชั้ฏ
2. เด็กชายศิริโชติ  สุพรรณโมกข์
3. เด็กชายเจษฎากร  ขาวงาม
 
1. นายเพชรศิลป์  ปัดทุม
2. นายไพโรจน์   อุตรวิเชียร
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สามารถ
2. เด็กหญิงดาวิกา  จารัมย์
3. เด็กหญิงพาขวัญ  ทวีสิน
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ
2. นางพรเพ็ญ  คุ้มบุ่งคล้า
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายชัชวาลย์   สังขะวรรณ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์   สุขศิรินิลวัฒน์
3. เด็กชายวสุพล   วงศ์คำหาญ
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นายวัฒนา  เกตุอินทร์
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 1. เด็กหญิงจริยา  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายธัญญา  วงเวียน
3. เด็กหญิงปรียานุช  พิมพ์จันทร์
 
1. นายสุริยา  สุขวิเศษ
2. นายมนตรี  พงษ์เพรช
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กชายพงษ์โชติ  วรรณคำ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  อาภรณ์ศรี
3. เด็กหญิงศิราภรณ์  ศรีพาย
 
1. นายสุตกานต์  ลิ่มนิจโพธิขำกุล
2. นายพงษ์พันธ์  อารีรัมย์
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 1. เด็กหญิงทักษิณา  กรงรัมย์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาลาหอม
3. เด็กชายสุระศักดิ์  ปุรันรัมย์
4. เด็กชายโรจปยุต  คตมรคา
 
1. นายสมหมาย  ฝอยศาลา
2. นายสยาม  มะริดรัมย์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนพล  วิวาห์สุข
2. เด็กหญิงวราภรณ์   แสงรัมย์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  จันทร์ประโคน
4. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขาวงาม
 
1. นางจรัสพรรณ  นิเลิศรัมย์
2. นายณัฎฐ์ชพงศธร  ทวินันท์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายกลวัชร  อุตทองคำ
2. เด็กชายจักรกฤทธิ์  ชุมหิรัญ
3. เด็กชายอาทิตย์  พันธ์ศรี
 
1. ส.ต.อ.บุญชื่น  บุราณสุข
2. นายชาติชาย  อินพิทักษ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมลวิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  วาสะรัมย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์   อาญาเมือง
3. เด็กชายสวิตต์   กะเสมรัมย์
 
1. นายประเด็น  สุขผดุง
2. นายศิริชัย   เนืองนิล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กหญิงภิรวรรณ  ยอดสวรรค์
2. เด็กหญิงวรัญพร  ช่อรัมย์
3. เด็กชายอาทิตย์  นครรัมย์
 
1. นางสุขจิตร  สวงรัมย์
2. นางสาวดวงพร  มูลสูงเนิน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายปราเมศ  โสนาคา
2. เด็กชายสิริโชค  โสดาพันธ์
3. เด็กชายสุรบดินทร์  แซ่จ๋าว
 
1. นายแสงอรุณ  กฎมัจฉา
2. นายศุภณัฏฐ์  ศักดิ์ชัยภรณ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายพงศธร  ชาติดำดี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขทวี
3. เด็กหญิงวรรณภา  คงเที่ยง
4. เด็กหญิงวิจิตรา  พุ่มจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาพร  แพทย์มด
6. เด็กหญิงอาภัสรา  สวัสดีลาภา
 
1. นายนัฐพงษ์  โสชัยยันต์
2. นางวรรณิภา  เสาวกูล
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทองพราว
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กชายธนกร  แก่นจรัสแสง
2. เด็กหญิงนุชวรา  เทาดี
3. เด็กหญิงวงศ์พิมล  ภาพันธ์
4. เด็กหญิงวริศรา  วิเศษเนตร
5. เด็กหญิงอภิสรา  สุจินตนาธรรม
6. เด็กหญิงอุมาพร  หวังล้อมกลาง
 
1. นายกิตติมศักดิ์   โตหนึ่ง
2. นางสาวสุดา  เวียงศิริ
3. นางสาวขวัญเรือน  ทองเฟื้อง
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายจักรภัทร  ศรีวงศ์แก้ว
2. เด็กชายธนพร   สีดาคำ
3. เด็กชายภัทรกิจ  ทุกขนิโรธ
 
1. นายโชติกาญจน์  ธรรมบุตร
2. นางสาวสโรชินี  โสพิศวง
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงผกาวดี   มะลิวรรณ์
2. เด็กชายราเชน  สาริกา
3. เด็กหญิงศศิธร  คำชัยภูมิ
 
1. นางสุนทรี  ภาพนอก
2. นายมหศักดิ์  แก้วนาพันธ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 1. เด็กหญิงปานหทัย  แพงงาม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขเชื้อ
3. เด็กหญิงอรณิชา  เภสัชชา
 
1. นางสาวธนิตา  แบบรัมย์
2. นางสาวญาติกานต์  ประโลมรัมย์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กชายธนพร  คำกอง
2. เด็กชายพัสกร  อาญาเมือง
3. เด็กชายภานุเดช  ทองลา
 
1. นายพงษ์พันธ์  จิมานัง
2. นายบุญมี  พิหูสูตร
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงกิตรดา  มาเต็มใจ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  อาจทวีกุล
 
1. นางปิ่นทอง   ประสงค์ทรัพย์
2. นางสาวชนัญชิดา  ปภัสโร
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุทธิ
2. เด็กหญิงบุษกร  อาญาเมือง
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อาจทวีกุล
 
1. นางปิ่นทอง   ประสงค์ทรัพย์
2. นางสาวชนัญชิดา  ปภัสโร
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจรัศมี  มาเต็มใจ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ยงยิ่งพูน
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกรียรัมย์
 
1. นางสุภาพร  ตั้งประโคน
2. นายวุฒิกรณ์  ดวงนิล
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  เกรัมย์
2. เด็กหญิงสิริมา  เกรัมย์
3. เด็กหญิงสุนีรัตน์  ปะติตังโข
 
1. นางสาวสินีนาฏ  อุตชี
2. นายธีรพงษ์  เห็นสุข
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ป้องพิมาย
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สำรวมรัมย์
3. เด็กหญิงวรัทยา  ซอมรัมย์
 
1. นางสาวสุนันท์  เสทียนรัมย์
2. นายวิทยา  อะเพื่อนรัมย์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กหญิงพิชชภา  พ่อสาร
2. เด็กหญิงศุภรดา  ดวงน้อย
3. เด็กหญิงสุพัชฌา  พิมสาลา
 
1. นางนฤภร  พรหมบุตร
2. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งหาญ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 1. เด็กหญิงจันทกานต์   อาสาชัย
2. เด็กหญิงชญานิน  อาสาชัย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เสนาบุญ
 
1. นางเฟื่องลดา  วงศ์ลีธีระกิจ
2. นางสาวสิริวสันต์  หอยมุข
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ภูเกิดพิมพ์
2. เด็กชายสานุวัฒน์   บุญยงค์
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  สีดาวใส
 
1. นางฐิติวรดา  ศรีราช
2. นางสาวจีรินันท์  ศรีแย้มวงษ์
 
198 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   มูลคำ
2. เด็กชายณัฐนนท์   ผลมี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์   อินทศรี
 
1. นางวิไลลักษณ์   ปะโสทะกัง
2. นางสาวกาญจนา   ยอดสิงห์
 
199 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายคณาธิป   ทิศทะษะ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   บุตรศรีภูมิ
3. เด็กหญิงนันทิดา   หาญเสมอ
 
1. นางสาวสุวารี   สิงหชัย
2. นายประสงค์  เหลาฉลาด
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 1. เด็กหญิงโชติรส  ราศรี
 
1. นางณัฐวลัย  จันทร์สิงห์
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายคณิศร  เชิดฉาย
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุดสวาสดิ์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กชายพงศกร  เข็มบุปผา
 
1. นางใยสวาท  พันธ์หนองหว้า
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 1. เด็กหญิงสุธิตา  โกติรัมย์
 
1. นางสาวศิริกุล  สุขตาม
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 1. เด็กชายวุฒินันท์  ตะวันศิริกุล
 
1. นางภัคสรณ์  พลพวก
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายพนธกร  เทียนวรรณ
 
1. นางสาวไพลิน  วรครุธ
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 1. เด็กหญิงมนธิตา  เอี่ยมสำอาง
 
1. นางสาวชนิตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายประชานารถ  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวดวงสุรีย์   หลงมัจฉา
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงนิภาพร  เรืองศรี
2. เด็กหญิงศิยามล  ไชยสุวรรณ
3. เด็กชายเจตนิพิฐ  ชะรุงรัมย์
 
1. นางสาวมลธิยา  จันบัวลา
2. นางสมจิตร  แร่เพ็ชร์
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนภาภรณ์   หลงพิมาย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   โตนวุฒิ
3. เด็กหญิงอัจฉรา   ภู่จำเริญ
 
1. นางเพชราภรณ์  เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวปัทมา  ไลไธสง
 
210 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงมินญาดา  ศิริทอง
2. เด็กชายอริญชย์  สัตเลิศ
 
1. นางธิดาภรณ์  ละอองเอก
2. นางกชพร  มงคลนิตยกุล
 
211 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี   ชัยประเสริฐ
2. เด็กชายอิทธิกร  สูงรัมย์
 
1. นางสมบูรณ์  บุราสิทธิ์
2. นางปราณี  ลีสม
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  เติมงาม
2. เด็กชายกฤตยชณ์  สังวรณ์
3. เด็กชายเตชิต  มุ่งดูกลาง
 
1. นายพีระศักดิ์  ศรีพิริยกุล
2. นางสาวเบญญาภา  บุญเพิ่ม
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองครก 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ปาสาทัง
2. เด็กชายดนัย  ภูมิรัตน์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ธงชัย
 
1. นางธนพล  ทองงาม
2. นางบังอร  แก้วบุตรดี
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงดีน่า  กระจ่างโพธิ์
2. เด็กชายปีรติ  แก้วสีใส
3. เด็กหญิงอริศรา  สุขเผือด
 
1. นางอังคนาง  จงกล
2. นางวราพร  เธียรวรรณ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา 1. เด็กหญิงชญาณี   สายทะเล
2. เด็กหญิงดวงฤทัย   ภาสดา
3. เด็กหญิงสุนิษา   สายทะเล
 
1. นางสรัญญา  กลมกูล
2. นางสาวสุดาทิพย์   แสนวิเศษ
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจคามวิทยา 1. เด็กชายคณาธิป  ชาติรัมย์
2. เด็กชายคุณภัทร  ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายอดิเทพ  นะเรรัมย์
 
1. นายสุริยะ  พูนประโคน
2. นางสาวปัทมา  น้อยบุตรศรี
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงกนกนิภา  แซ่ลี่
2. เด็กหญิงนันทิยา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เขียวรัมย์
 
1. นางอังคนาง  จงกล
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  นภภูมินันท์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 1. เด็กชายชญานิน  ทองโนนสาย
2. เด็กชายปัณณธร  พร้อมพูน
3. เด็กชายสงกรานต์  รุ่งเรือง
 
1. นางสินีนาถ  พัวอุดมเจริญ
2. นายอำพล  พัวอุดมเจริญ
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  กุสดิษฐ
2. เด็กชายจิราวัฒน์  แกมรัมย์
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุทธิ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ตะวันหะ
2. นางสาวธิรดา  การรัมย์
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 1. เด็กชายสรวิชญ์   หอยทอง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รัตนวงศ์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  สุขธัมบริบูรณ์
 
1. นางสาวกัญญาณณัฎฐ์  ปัญญารัมย์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงพิมภาพร  ขนัยรัมย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สีพูน
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงนีรชา  สุขทวี
 
1. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อผกา 1. เด็กชายอภิชัย  ไกยแสง
 
1. นางสาวจริยา  สินปักษา
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายกิติภัทร์  เตะประโคน
 
1. นางจิตริณีย์  จันทสิทธิ์
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 1. เด็กชายชัยชนะ  พิทักพันธ์
 
1. นายชลันธร  เตียงจันทร์
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 1. นายวิษณุ  ไสยประจำ
 
1. นางสาวศศินา  พันธุ์ศรี
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. นางสาวอัจฉราพร   หลงเหลือชาติ
 
1. นางสุดา  ปัญญารัมย์
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปานนิษา  จะเมรัมย์
 
1. นายดนุพล  ลักษณะเพชร
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงมิราเคิล  วิคตอเรีย อูตูตู
 
1. นางสาววิลัดดา  โพธิ์เงิน
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กหญิงอรธิชา  หงส์วิลัย
 
1. นายอนุสรณ์  เตือประโคน
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัลยกร  นิลคูหา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงเพชร
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกันนภา  ทานประดุง
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  หอมหวน
3. เด็กหญิงวันวิสา  ไชยสุวรรณ์
4. เด็กหญิงศุภชา  ถึงดี
5. เด็กชายสมใจ  คำสะรัมย์
6. เด็กหญิงอภัสรา  เพียรโคตร
 
1. นางสาวนวิยา  นาราช
2. นางสาววิลัดดา  โพธิ์เงิน
3. นายวุฒิไกร  ชัยปัญญา
 
234 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุณยวงศ์อังกูร
2. เด็กชายสันติ  ทบคลัง
 
1. นายวรวุฒิ   หยุดยั้ง
2. นายปริญญา  ยืนนาน
 
235 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายนันทิพัฒน์   ศรีวัฒนพงษ์
2. เด็กชายอิทธิเดช   ลับสูงเนิน
 
1. นายภาณุพงศ์  ซอกรัมย์
2. นางจุฬารัตน์  แถวไธสง
 
236 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กชายชนะพล  วงขุมเงิน
2. เด็กชายวิชรเดช  ชิงรัมย์
 
1. นายสุตกานต์  ลิ่มนิจโพธิขำกุล
2. นางสาวศรีสุดา  การกระสัง
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายอัครพล  วรรณกิจ
 
1. นายสุรพล  พวงมาเทศ
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  อินพะเนาว์
 
1. นายพฤทธิกร  ช่อประพันธ์
 
239 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายภควัติ  วัดจำนงค์
 
1. นายสุรพล  พวงมาเทศ
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์   สีดาบุญมา
 
1. นายพฤทธิกร  ช่อประพันธ์
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายอมรนิเทพ  ชุมสงฆ์
 
1. นายสุรพล  พวงมาเทศ
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กชายภานุกร  ซุนเฮงกุล
 
1. นายพฤทธิกร  ช่อประพันธ์
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 1. เด็กชายศุภณัฐ   มงคลแสน
 
1. นายสุทิน  สำรวมรัมย์
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวัลย์  พันธุ์งาม
 
1. นายกรวิทย์  อินกะสังข์