งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง 4202-4203 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง 4204-4205 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง 4302-4303 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
-
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง 4202-4203 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
-
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง 4204-4205 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง 4304-4305 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 4402-4403 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 4404-4405 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคาร 88 ปี ห้อง ชั้น 1 ห้อง 2102 (เก็บตัว), ชั้น 1 ห้อง 2101 (แข่งขัน) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.30 น. เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคาร 88 ปี ห้อง ชั้น 1 ห้อง 2104 (แข่งขัน), ชั้น 1 ห้อง 2103 (เก็บตัว) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.30 น. เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคาร 88 ปี ห้อง ชั้น 2 ห้อง 2203 (เก็บตัว), ชั้น 2 ห้อง 2202 (แข่งขัน) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.30 น. เป็นต้นไป
-
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง 4301 และ 4401 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 10.30 น.
-
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 4306 และ 4406 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 10.30 น.
-
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ห้อง ประชุมกันเกรา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) หอประชุม ห้อง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-

 ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.วลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ โทร 0812550774 , ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477 ,ศน.สุพร มูลศรี 0810552821, ศน.พุทธชาติ ศิริราช
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 115 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]