งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

[ ทั้งหมด   30 ม.ค. 2566   31 ม.ค. 2566   1 ก.พ. 2566   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง 4202-4203 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง 4204-4205 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง 4302-4303 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง 4202-4203 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง 4204-4205 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง 4304-4305 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 4402-4403 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 4404-4405 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคาร 88 ปี ห้อง ชั้น 1 ห้อง 2102 (เก็บตัว), ชั้น 1 ห้อง 2101 (แข่งขัน) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.30 น. เป็นต้นไป
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคาร 88 ปี ห้อง ชั้น 1 ห้อง 2104 (แข่งขัน), ชั้น 1 ห้อง 2103 (เก็บตัว) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.30 น. เป็นต้นไป
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคาร 88 ปี ห้อง ชั้น 2 ห้อง 2203 (เก็บตัว), ชั้น 2 ห้อง 2202 (แข่งขัน) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.30 น. เป็นต้นไป
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง 4301 และ 4401 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 ห้อง 4306 และ 4406 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 11.00 น.
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ห้อง ประชุมกันเกรา แข่งขันทั้ง 2 วัน (30 ม.ค.2566-31 ม.ค.2566) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) หอประชุม ห้อง หอประชุม แข่งขันทั้ง 2 วัน (30 ม.ค.2566-31 ม.ค.2566) 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ประชุม ห้อง ประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 11.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ห้อง ประชุม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 11.00 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ห้อง ประชุม 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 11.00 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ใต้ถุนอาคารเรียน 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 11.30 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ห้อง คอมพิวเตอร์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.30 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด หอประชุม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด หอประชุม 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด หอประชุม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด หอประชุม 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 10.30 น.
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 10.30 น.
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 10.30 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อ.โพนทอง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 - 17.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อ.โพนทอง อาคาร 5 ชั้น 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 - 17.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ หอประชุมเอนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.30 - 10.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อาคารศูนย์กีฬาศรีรัศมิ์ยุวชน 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-16.30
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อาคารศูนย์กีฬาศรีรัศมิ์ยุวชน 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-16.30
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อาคารศูนย์กีฬาศรีรัศมิ์ยุวชน 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-16.30
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ อาคารศูนย์กีฬาศรีรัศมิ์ยุวชน 31 ม.ค. 2566 9.00-16.30
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา36(บ้านบะตากา) อ.โพนทอง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ อ.โพนทอง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังยาว อ.โพนทอง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังม่วย อ.โพนทอง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนงิ้วหว่านศึกษาคาร อ.โพนทอง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.00
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน อ.โพนทอง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโพนทอง อ.โพนทอง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.โพนทอง อาคารมัธยมศึกษา ห้อง บริเวณชั้น 1 อาคารมัธยมศึกษา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง อ.เสลภูมิ ห้องประชุมMoe 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง อ.เสลภูมิ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อ.เสลภูมิ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียน 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อ.เสลภูมิ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อ.เสลภูมิ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อ.เสลภูมิ สวนพุทธ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนชั้น2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล อ.โพนทอง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อ.เสลภูมิ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อ.เสลภูมิ อาคาร1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อ.เสลภูมิ อาคาร2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อ.เสลภูมิ อาคาร3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
17 768 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนากระตึบ อ.เสลภูมิ ห้องจริยธรรม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00
18 169 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล อ.โพนทอง อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร โดมสนามฟุตซอล 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองหนองฮี โดม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา โดม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองโพนทราย โดม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอโพนทราย หอประชุมอำเภอโพนทราย 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนทรายทองวิทยา โดม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร หอประชุม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 832 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางเลิง อาคาร 1 ชั้น 1-2 ห้อง 1103,1201,1202,1203 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 833 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง อาคาร 1 ชั้น 1-2 ห้อง 1103,1201,1202,1203 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 834 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางเลิง อาคาร 1 ชั้น 1-2 ห้อง 1103,1201,1202,1203 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 6 ห้อง 622 , 623 , 624 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 6 ห้อง ุ622 , 623 , 624 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 6 ห้อง ุ622 , 623 , 624 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 6 ห้อง 632 , 633 , 634 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 6 ห้อง 632 , 633 , 634 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุม 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 6 ห้อง 632 , 633 , 634 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุม 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน โดมอเนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
09.00 น. เป็นต้นไป
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดมอเนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะอึ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมูม้น หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราฎรบำรุง) หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโสกเชือก (คุรุราษฎร์อำนวย) หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเทอดไทย หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม อเนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจาน หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 ปฏิบัติการโรงแรม ห้อง ประชุม1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
21 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 หอประชุม ตึกโรงอาหาร ชั้น 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง ประชุมประทุมทอง 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
24 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองตากร้า ห้อง เวที 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
25 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองตากร้า ห้อง เวที 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
26 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ห้อง 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
27 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ห้อง 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
28 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ห้อง 3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
29 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ห้อง 4 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
30 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ห้อง 5 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
31 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ห้อง 6 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
32 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 10 ชั้น 1 ห้อง 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
33 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 10 ชั้น 1 ห้อง 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
34 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 10 ชั้น 2 ห้อง 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
35 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 10 ชั้น 2 ห้อง 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
36 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะอึ ห้อง 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
37 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะอึ ห้อง 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
38 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนรัง ห้อง เวที 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
39 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนรัง ห้อง เวที 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
40 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 10 ชั้น 3 ห้อง 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
41 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 10 ชั้น 3 ห้อง 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
42 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) ห้อง เวที 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
43 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) ห้อง เวที 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
44 339 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล ห้อง เวที 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
45 781 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล ห้อง เวที 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
46 341 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ห้อง เวที 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
47 782 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ห้อง เวที 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
48 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 ปฏิบัติการโรงแรม ห้อง ประชุม 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
49 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 โดมอเนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
50 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
51 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลเมืองสรวง โดม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลกกกุง โดม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 หอประชุมทุ่งกุลา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงสีศรีแสงดาว หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โดม1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โดม2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารเรียน 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว โดม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อาคาร SME ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 31

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
2 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อาคาร SME ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 31

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อ.2/3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 31

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
4 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อ.2/4 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 31

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 32 - 62
09.00-16.30
5 835 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2,ป.4/3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 836 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2,ป.5/3 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 813 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง อ.3/4 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 31

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30
8 814 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง อ.3/5 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 31

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 32 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา อ.หนองพอก หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด อ.หนองพอก สนามฟุตบอล 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 อ.หนองพอก สนามฟุตบอล 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
4 827 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม อ.หนองพอก หอประชุมโรงเรียน 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
5 828 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก อ.หนองพอก หอประชุมโรงเรียน 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
6 829 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อ.เมยวดี หอประชุมโรงเรียน 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
7 830 การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ อ.เมยวดี หอประชุมโรงเรียน 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-16.30
8 831 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ อ.เมยวดี หอประชุมโรงเรียน 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
9 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี อ.เมยวดี อาคารอำนวยการโรงเรียน 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
10 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.เมยวดี อาคารเอนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
11 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ อ.หนองพอก ห้องประชุมโรงเรียน 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
12 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วัดหนองโมงบูรพาราม อ.หนองพอก อาคารเอนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-16.30
13 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วัดหนองโมงบูรพาราม อ.หนองพอก อาคารเอนกประสงค์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-16.30
14 708 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง อ.หนองพอก อาคารเอนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30
15 709 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ อ.หนองพอก อาคารเอนกประสงค์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
9.00-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง อาคาร 5 ชั้น 4 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ อาคารวิทยบริการ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ อาคารวิทยบริการ ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ อาคารวิทยบริการ ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ อาคารวิทยบริการ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ อาคารวิทยบริการ ห้อง คอมพิวเตอร์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ อาคารวิทยบริการ ห้อง คอมพิวเตอร์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดมดอกจาน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดมดอกจาน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-13.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ หอประชุมโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ หอประชุมเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ห้องประชุมดอกเกตุ อาคารอำนวยการ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย โดมดอกจาน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ หอประชุมโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนฯ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หอประชุมโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ หอประชุมโรงเรียนหนองหญ้าฯ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมฯ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 22 - 41

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 42 - 61
09.00-16.30
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย หอประชุมโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย หอประชุมโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา หอประชุมโรงเรียนจตุรคามพัฒนา อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแวง หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด หอประชุมฟาติมา 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด หอประชุมฟาติมา 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อ.เสลภูมิ อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อ.เสลภูมิ อาคารปฐมวัย ชั้น 1 ห้อง 1 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อ.เสลภูมิ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อ.เสลภูมิ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 1 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อ.เสลภูมิ อาคาร ป.6 ชั้น 1 ห้อง 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อ.เสลภูมิ อาคาร ป.6 ชั้น 1 ห้อง 1 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ(ฝ่ายมัธยม) อ.เสลภูมิ อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ(ฝ่ายมัธยม) อ.เสลภูมิ อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ(ฝ่ายมัธยม) อ.เสลภูมิ อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ(ฝ่ายมัธยม) อ.เสลภูมิ อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องเกียรติยศ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ(ฝ่ายมัธยม) อ.เสลภูมิ อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ(ฝ่ายมัธยม) อ.เสลภูมิ อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเมือง อ.เสลภูมิ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 วัดมิ่งเมือง(โรงเรียนปริยัติธรรม) อ.เสลภูมิ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
15 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 วัดมิ่งเมือง(โรงเรียนปริยัติธรรม) อ.เสลภูมิ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ อ.เสลภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาคาร 4 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ อ.เสลภูมิ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง อาคาร 4 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.6/1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 - 16.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 - 16.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อ.โพนทอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
12 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) อ.เสลภูมิ หอประชุมใหญ่ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย อาคาร 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย อาคาร 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย อาคาร 1 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย อาคาร 1 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อ.โพธิ์ชัย อาคารขุนศรีเชียงใหม่ ชั้น 2 30 ม.ค. 2566 09.00-12.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อ.โพธิ์ชัย อาคารขุนศรีเชียงใหม่ ชั้น 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อ.โพธิ์ชัย อาคารขุนศรีเชียงใหม่ ชั้น 2 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อ.โพธิ์ชัย อาคารขุนศรีเชียงใหม่ ชั้น 2 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อ.โพธิ์ชัย อาคารขุนศรีเชียงใหม่ ชั้น 2 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อ.โพธิ์ชัย อาคารขุนศรีเชียงใหม่ ชั้น 2 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต.ชัยวารี อ.โพธิ์ชัย 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต.ชัยวารี อ.โพธิ์ชัย 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต.ชัยวารี อ.โพธิ์ชัย 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา อ.โพธิ์ชัย หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา อ.โพธิ์ชัย หอประชุม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา อ.โพธิ์ชัย หอประชุม 1 ก.พ. 2566 09.00-16.00
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด หอประชุม 30 ม.ค. 2566 09.00-16.00
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อ.โพธิ์ชัย หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด หอประชุม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อ.โพธิ์ชัย หอประชุม 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย หอประชุม 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 30

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 12.00
3 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 12.00
4 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 12.00
5 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 12.00
6 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อ.โพนทอง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1101 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1104 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1201 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1205 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1301 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1304 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาคารพระพรหมฯ ห้อง ห้องประชุมเล็ก 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาคาร 3 อาคาร ๓๔ ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร ชั้น 3 ห้อง 3303 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เวทีกลาง หน้าอาคาร 2 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-18.00
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เวทีกลาง ลานกีฬา ด้านหลังอาคาร 1 30 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 1 - 20

31 ม.ค. 2566
ลำดับที่ 21 - 40

1 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-18.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.วลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ โทร 0812550774 , ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477 ,ศน.สุพร มูลศรี 0810552821, ศน.พุทธชาติ ศิริราช โทร 0972490041
ผู้ดูแลระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 115 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]