สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงอภิสรา  สมสะอาด
 
1. นายชัยเจริญ  แก้วสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงเพชรนภา  สองศรี
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   สุโพธิ์
2. เด็กชายกวีภัทร   ถาวร
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สอนสา
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีทอง
5. เด็กชายณัฐพงศ์  บัวศรี
6. เด็กชายณัฐวโรจน์   กุทอง
7. เด็กหญิงดอกอ้อ  ขันตี
8. นายธงชัย  เลิศสงคราม
9. เด็กชายธนพล  ขันตรี
10. เด็กหญิงธัญสินี   ส่งศรี
11. นางสาวธารใส  สิงห์สา
12. นางสาวนริสรา   คำมา
13. เด็กหญิงบุษกร  ชินดา
14. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ขันตี
15. นางสาวปิ่นมณีนุช   วงค์ดา
16. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ขันตี
17. เด็กหญิงพรปวีณ์  ธนะโท
18. เด็กหญิงพัชราพร  เจริญวงศ์
19. เด็กชายภูธน   เหลากลม
20. เด็กชายภูรินทร์  บุญเทียม
21. เด็กชายภูริพัฒิ   วรรณศักดิ์
22. เด็กชายภูวดล  สุขสบาย
23. เด็กหญิงมลวลี  หมั้นดี
24. เด็กหญิงรวิสรา  ธรรมอุด
25. เด็กชายรุ่งรวิน   พุทธรักษา
26. เด็กหญิงลิชาช่า  โทนผุย
27. เด็กหญิงวรัญญา   คำชมภู
28. เด็กหญิงวริศรา   กอบุญ
29. เด็กชายศรมนัส  ศรีธรรม
30. เด็กหญิงศศิภา  สุขอนงค์
31. เด็กชายสมุทรชัย   วงศ์จันลา
32. นางสาวสุภาพร   แสงสีดา
33. เด็กหญิงสุมิตรา  พรมทา
34. เด็กหญิงอนงค์นาถ   อ้วนทูล
35. นายอภินันท์  สืบอ้วน
36. นางสาวอมรรัตน์   แสงนวล
37. เด็กหญิงอรพิน  ชารีรักษ์
38. นางสาวอัญธิภา   ปาสา
39. เด็กชายเจษฎา   มูลพันธ์
40. เด็กหญิงเอวิกา  สุโพธิ์
 
1. นายอนุชิต  ชูช้าง
2. นางตรีชฎา  ตละทา
3. นายธาริช  เป้าจัตุรัส
4. นางวงศ์วิไล  ชาวเมืองโขง
5. นางอุไรลักษณ์  จันทร์สด
6. นางวิธร  ไวฉลาด
7. นางสาวอิ่มทิพย์  พรมสีใหม่
8. นายเอกชัย  ผ่องแผ้ว
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษม 1. เด็กหญิงสุปราณี  กำเนิดสิงห์
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน