รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
ณ สพป. ขอนแก่น เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18- 19 ก.ย. 65

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงปทุมวดี  คำกุ้ม
 
1. นางสาวนริศรา  แพงมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  โคตุราช
 
1. นางรัชนี  สืบมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. นางสาวขวัญข้าว  แพงบุตรดา
 
1. นางสุกัญญา  ศิลธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อักษร
 
1. นางสาวสุพรรษา  โคตรชมภู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กหญิงศิรินภา  ดีไสว
 
1. นายเทพเจริญ  บุญเบ้า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงวรัทยา  บัวเมืองปัก
 
1. นางภัคจิรา  เนื่องภักดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงรุจิราพร  นันท์ดี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1. นางสาวศศิประภา  จันทะภา
 
1. นางสาวปวีณา  แสนประกอบ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกัญญาพร  แก้วหล่อ
 
1. นางพัชนี  จันนาฝาย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยบัวแดง
 
1. นางสาวฉัตรวรรณ  นวนรักษา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พระคุณ
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชาทอง
 
1. นางศศิธร  ถานะ
2. นางจุฬารัตน์  สุพรรณ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 1. เด็กหญิงประณิดา  ไกรรัตน์
2. เด็กหญิงสุนิสา  สนไชย
 
1. นางสาวนัฏพร  วงบุรี
2. นางสาววิลาสินี  มุลตรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลพรภัสร์  บุขุนทด
2. เด็กหญิงศศิประภา  แสงประกาย
 
1. นางนันท์นภัส  ทองดี
2. นางเอื้อมพร  สุนทรพิทักษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กหญิงกชกร  อยู่เย็น
2. เด็กชายพรชัย  ลาวเมือง
 
1. นางปภัสรา  ใจทาน
2. นางสาวจุฑามาศ  เหมาะสมาน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  คุณวิเศษ
 
1. นางจิรัชยา  สมจร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายณดล  อัศวรุ่งนิรันดร์
 
1. นายไกรศักดิ์  จันทรโกเมท
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กชายกิตติภณ  จันสาเทพ
 
1. นายธนินท์  วดีศิริศักดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลยวีร์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงณัชญานันทน์  สอนเพชร
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เลไธสง
 
1. นางมัณฑนา  พิทักษ์
2. นางธัญญลักษณ์  บุญยืน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณัฐพร   พาสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิชานันท์  ขันทะ
3. เด็กหญิงอธิชนัน  เหลาฤทธิ์
 
1. นายจักรีย์   หาญชัย
2. นางอรทัย   ใจศิริ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงธรรมสรณ์   ยุงกลาง
2. เด็กหญิงภัทรภร   โพธิ์สม
3. เด็กชายสิรวิชญ์   คำหาญสุนทร
 
1. นางคำพู   งอสอน
2. นางอุทัยวรรณ   ธะนะคำมา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 1. เด็กชายกวิน   บุตรตะชา
2. เด็กหญิงนันทิชา   ศรีพุทธา
3. เด็กชายอรรถพล   บุตรวงษ์
 
1. นายภานุวัฒน์   พรมโท
2. นางภัทราวดี   ศรีสารคาม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี 1. เด็กหญิงชัชฎาภร   ศรีประวัติ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ศรีแสงฤทธิ์
 
1. นางสาวรัชดาพร   ทองยศ
2. นางสาวรัตน์ติยา   ใช้สอย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. เด็กชายจาตุพร   เฮพิมาย
2. เด็กหญิงศศิกานต์   สุพรรณ
 
1. นางสาวสถิรนันท์   จาระศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย   วิมานทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายกนกพล   ยอดสุวรรณ์
 
1. นางพัชรา   ชวนประกอบ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายณฉัตร   นัคเรศ
 
1. นายภาวัต   โทพันธ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กชายปัญญา  อุปเท่ห์
 
1. นายพิทยา   สมปัญญา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายนัธทวัฒน์   บูรณไมตรี
2. เด็กชายพีรวิชญ์   เหล่าเราวิโรจน์
 
1. นางสาววิภาวดี   บุญไขยศรี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 1. เด็กหญิงพัชชุดาญ์   นามภักดี
2. เด็กหญิงมาธาวี   เพ็งเภา
 
1. นางปราณี   เวียงยศ
2. นางสาวนุจรีย์   สุคนธวารีย์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 1. เด็กชายอชิรวัฒน์   รอดตัว
 
1. นางปิยะนุช   อบมาสุ่ย
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. นายธีระพัฒน์   วังคะฮาด
 
1. นางสาวศศิธร  แซ่จิว
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายพุทธิดนย์   กิตติวรนันท์
 
1. นางบุษบา   บุญณะโชติ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ   คำโมง
 
1. นางสาวดุจฤดี   ประเสริฐศิลป์พลมา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กหญิงนัยน์ปพร   อักษรกลาง
 
1. นางสาวดุจฤดี   ประเสริฐศิลป์พลมา
 
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายการุณ   พงษ์พุทธา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   เพชรพรรณ
3. เด็กหญิงสุทธดา   ภูธิปโรจนเมธี
 
1. นางวารีณา   งามยิ่ง
2. นางสาวชนากานต์   พิมพขันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกฐินน้อย   ยงดา
2. เด็กชายพันธ์นรินทร์   พันน้อย
3. นางสาวเสาวลักษณ์   มาตอินทร์
 
1. นางชุลีพร   วรวสุวัส
2. นางอรุณรัตน์   ศรีบุญเรือง
 
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายประกฤษฏิ์   สังหาวิทย์
2. เด็กชายโกศล   สุรชัย
 
1. นายจักรีย์   หาญชัย
2. นายพิพัฒน์  เสาะหายิ่ง
 
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายนันทไชย   ไพคำนาม
2. เด็กชายอาทิวราห์   โพธิสอน
 
1. นางรจนา   ทศชา
2. นายณัฐพงษ์   บุญมานาง
 
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กชายธันวา   หอมหวล
2. เด็กชายนฤเดช   คำมะฮุ่ง
 
1. นายอาทิตย์    บ้งงึ้ม
2. นางสาวนันติยา   ปัตถาทุม
 
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กชายธนกฤต   บัวระคร
2. เด็กชายธีรเดช   ศรีคำภา
 
1. นางสาวเมษา   โพธิ์สุวรรณ
2. นางสาวธนันญ์ภร   นนทสาร
 
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กชายณัฐพงษ์   อันทะสี
2. เด็กชายศักดิ์ดา   ช้างเพชร
 
1. นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม
2. นางนงนุช   พระวงศ์
 
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรณ์ภัสสร   เกียรติกรทวียศ
2. เด็กหญิงกัญญพัชร   เมธวสิฐพงศ์
3. เด็กชายฐาปกรณ์    จันทวิมล
 
1. นางพัชรดา   จันทร์เจริญ
2. นางสาวณัฐรัตน์   ปัจฉิมา
 
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. เด็กหญิงรชพร   ดาศรี
2. เด็กชายสรรเสริญ   แรมลี
3. เด็กชายสรวงสรรค์   โคตวงษา
 
1. นางสาวมาริสา   เฮียงสา
2. นางฉวีวรรณ์   สายจำปา
 
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   นามวงษา
2. เด็กหญิงฐิตาพร    เค้าสิม
3. เด็กหญิงณัฏฐกันย์   เวียงชัยภูมิ
 
1. นางวรางคณา   บุญน้อม
2. นายณัฐวัฒน์   ปะมะโน
 
45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กชายขวัญชัย   ศรีสุระ
2. เด็กหญิงภัทราวดี   ไชยศรี
3. เด็กหญิงศรัญญา    วิชาคำ
 
1. นางสาวธนันญ์ภร   นนทสาร
2. นางสาวรุ่งฤดี   จันดาศักดิ์
 
46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี 1. เด็กชายคชภัค   บุตรหล่อ
2. เด็กหญิงนิภาพร   วงศ์สุ่ย
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   แก้วมะเริง
 
1. นางสาวเบญจลักษณ์   คุณารักษ์
2. นางสาวรัตน์ติยา   ใช้สอย
 
47 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อักษร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ลาดมี
3. เด็กหญิงเนตรนภา   ชัยยันต์
 
1. นายบุญญาพงษ์    ดวงมาลย์
2. นางสาวโสภิดา   ไชยเพ็ชร
 
48 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายณัฐกร   พิมพ์จำปา
2. เด็กหญิงภูริชญา   เคนคำภา
 
1. นายเนตินนท์   หาญสุริย์
2. นายจรูญ   โพธาราม
 
49 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา   กล่ำพันธ์ดี
2. เด็กหญิงเกตน์สิริ   กล่ำพันธ์ดี
 
1. นางสาวแสงระวี   ดงแสง
2. นางสาวธนันญ์ภร   นนทสาร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ์   มาตรา
2. เด็กหญิงกานต์รวี   คงแสง
3. เด็กหญิงธันยนันท์   ภูมิทัต
4. เด็กหญิงรมย์นลิน   ยอดแสง
5. เด็กหญิงเทอญพรหม   โทบาง
 
1. นางอาภรณ์   คำบุญ
2. นางธิติมา   อุปศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงจรัณยา   ไทยศิลา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ผาพันธุ์
3. เด็กหญิงชญาภา   ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ชาสุวรรณ
5. เด็กหญิงวดีกานดา   สร้อยหิน
 
1. นางสาวทอขวัญ   คำอ่อน
2. นางจาณิษา   ถาวรเรืองฤทธิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงณัชชา   ภักดีปัญญา
2. เด็กหญิงนราทิพย์   เคลือบขุนทด
3. เด็กหญิงวรารัตน์   นามวงค์
4. เด็กหญิงสุพรรณษา   จันทวิชัย
5. เด็กหญิงโภคิยา   ลุนจันทา
 
1. นายประสิทธิ์   งอสอน
2. นางสุจิตรา   กิตติบริสุทธิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตราภา   สาวันสูง
2. เด็กหญิงชลธิชาดา   ทำมาก้อม
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   ทองแดง
4. เด็กหญิงสุภาวดี   พลสอน
5. เด็กหญิงโชติกา   ศิริขันธ์แสง
 
1. นายชัยวิชิต   มูลป้อม
2. นางชญาสุภค   คุณแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงญาณิสา   สาอ่อน
2. เด็กหญิงธมนวรรณ   งอสอน
3. เด็กหญิงมนธิรา   ดวงวันทอง
4. เด็กชายศุภกร   นิลสาย
5. เด็กหญิงสุกฤตา   ติยาเดชาชัย
 
1. นางบัวลอง   นิลทวงษ์
2. นางพัฒน์ณิชา   วงศาศิริพัฒน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   ม่วงสี
2. เด็กชายธันวารักษ์   ไชยคุณ
3. นายภคภูมิ   สมเพชร
4. นางสาวสุพรรษา   อุดรคำ
5. เด็กหญิงเจนจิลา   วงพม
 
1. นางสุดารัตน์   ศรีรุ่งเรือง
2. นางพรรณิภา   เห็มสมัคร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์   อำมาตย์โคตร
2. เด็กหญิงดากานดา   แจ้งโพธิ์
3. เด็กชายธนากร   หนวดตีบ
4. เด็กหญิงพิมพรรณ   ถานัน
5. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   โม้ชา
 
1. นายพูลทรัพย์   หารพะยอม
2. นางสาวนันท์ธีมา   คงนาวัง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กหญิงจินตพร   โคตรชัย
2. เด็กชายณัฐภูมิ   ยามี
3. เด็กชายพัชรพล   นามสีฐาน
4. เด็กหญิงภัทรธิรา   มณีจักย์
5. เด็กชายวุฒิพงษ์   อิ่มนาง
 
1. นายภัทรวีร์   สารีพิมพ์
2. นายนฤวร   แก้วคำ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กหญิงกรกนก   จอมวุฒิ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ทองเรือง
3. เด็กชายชนะศึก   ครอบครัว
4. เด็กชายชนินทร   มาตแสง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา   โสดาทุม
6. เด็กชายธนากร   นิตะยะโรจ
7. เด็กชายนัฐภัทร์   ทุมหนู
8. เด็กชายภทรพล   จันทประเทศ
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์   สังเกต
10. เด็กชายวรธน   แก้วพิกุล
11. เด็กชายวรเมธ   ศิริเจ้าตระกูล
12. เด็กหญิงศดานันท์   สัมพันธ์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   พะมาปะเต
14. เด็กชายอัครพล   บัวภา
15. เด็กหญิงอัญชลี   คุณยศยิ่ง
 
1. นายธนกฤต   แลฟเฟอร์ที
2. นางสาวธัษชา   อินทะโสม
3. นางสาวธมนันท์   สร้อยมณี
4. นางสาวพิชยดา   เฉลิมแสน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กหญิงอศิมา   คำเงิน
 
1. นายวรเทพ   ศรีระวรรณ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กชายปิติพงศ์   ประเสริฐหล้า
 
1. นางสิรภัค   สีแสง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. นางสาวพิมพ์ชนก   ธงวิชัย
 
1. นางภัทรพร   มาสุ่ม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายณพรนันท์   พิมลนันทรัตน์
2. เด็กหญิงพิรดา   อยู่ดี
 
1. นางศิริญาณี   นววงศ์อนันต์
2. นางนพมาศ   จิตศักดิ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงมนปรียา   ไชยชนะ
2. เด็กชายเขมอนันต์   แก้ววิไล
 
1. นางศิริญาณี   นววงศ์อนันต์
2. นางเพชรมาลัย   จันทะมุล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธวัทชัย   เสนเคน
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   ชมพูพิทักษ์
 
1. นางอรุณรัตน์   ศรีบุญเรือง
2. นางชุลีพร   วรสุวัส
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงวรัชญา   ชินสอน
2. เด็กหญิงวรัญญา   ผลินยศ
3. เด็กหญิงวิสุตา   งามแสนโรจน์
4. เด็กหญิงอรทัย   นาโสมภักดิ์
5. เด็กหญิงอิศริญา   ถาปาบุตร
6. เด็กหญิงเทพธิดา   ถานะ
 
1. นางหนูเตือน   สอนเพ็ง
2. นางศิริปิยะวรรณ   ศิริโนนรัง
3. นางชัชฎาพร   วิชัยพล
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. เด็กชายธิติพันธ์   มีทา
2. เด็กชายปรินทร์   อินทมาลย์
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์   หล้าสีดา
4. เด็กหญิงพิชชาพร   มากสำรี
5. เด็กชายวัชระ   สืบคล้าย
6. เด็กหญิงศุภควรรณ   แขนสูงเนิน
 
1. นายอดิศร   อุ่นแก้ว
2. นางบังอร   ดวงอัน
3. นางสาวรุ่งรัตน์   สิทธิวงศ์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ   บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงชัชรินทร์   ศรีทะโคตร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศรีวิชา
4. เด็กหญิงภัณฑิลา   แก้วทอง
5. เด็กหญิงวรดา   กองภูเขียว
6. เด็กหญิงศุกลภัทร   รอดสมหวัง
7. เด็กชายสุพรรณิการ์   ชานนท์
8. เด็กหญิงอภิญญา   กุระกัน
9. เด็กหญิงอินทิราพร   ศรีสุข
10. เด็กหญิงเนตรนรินทร์   เงินไทย
 
1. นางปริชาติ   สอนโก่ย
2. นางสาวรุ่งรัตน์   สิทธิวงศ์
3. นางสาวนงค์นุช   ศีษะนอก
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. เด็กหญิงชดาพร   ไชยกาศ
2. เด็กชายณัฏฐนันท์   อุปถัมภ์
3. นางสาวณัฐมนกานต์   สาทน
4. เด็กหญิงธิตินันท์   โพธิ์โน
5. เด็กหญิงนพเกล้า   ตุ่นเฮ้า
6. เด็กหญิงพนิดา   ศรีอุตทา
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์   อรัญญวาส
8. เด็กหญิงวิรุณรัตน์   ดรสีเนตร
9. เด็กหญิงอรวี   ทิจะยัง
10. เด็กหญิงอัญมณี   ตุ่นเฮ้า
 
1. นางบังอร   ดวงอัน
2. นางอัญชญา   ม่วงภูเขียว
3. นายอดิศร   อุ่นแก้ว
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกฤติยาวดี   ปัญญาดี
2. เด็กชายกิตติคุณ   ปัญญาดี
3. เด็กชายคฑาวุธ   แสนกุล
4. เด็กหญิงชลดา   วิเชียรเลิศ
5. เด็กหญิงธนัชชา   ศรีนวลหล้า
6. เด็กหญิงปรีญากาญน์   เรืองรักษ์
7. เด็กหญิงปวีณา   มีน้อย
8. เด็กหญิงพรกนก   สันทา
9. เด็กชายศิริชัย   ดอนมะเดื่อ
10. เด็กชายสิทธิชัย   ดอนมะเดื่อ
 
1. นางสาววาทินี   ชูคันหอม
2. นายทรงกลด   คำซาว
3. นางสาวปรียานุช   วงษ์ทวี
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกชพรรณ   ต้นโนนเชียง
2. เด็กชายก้องเกียรติ   กัณหา
3. เด็กชายณัฐพล   วิเชียรเลิศ
4. เด็กหญิงธนิชา   ชมจันทร์
5. เด็กหญิงนิโลบล   ศิริพรหม
6. เด็กหญิงบุญญิสา   สุขทวี
7. เด็กหญิงปิยธิดา   กอแก้ว
8. เด็กหญิงภัณฑิลา   พฤกษาตะคุ
9. เด็กหญิงสุพัตรา   รุ่งแสง
10. เด็กหญิงเพ็ญณภา   โชคดี
 
1. นายทรงกลด   คำซาว
2. นายอนุชา   บุญใบ
3. นายนิสสรณ์   แสวงการ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขวา 1. เด็กหญิงกมลพร   พลเขต
2. เด็กหญิงกมลใจ   พลเขต
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จาลา
4. เด็กชายธีระศักดิ์   ราชสุวอ
5. เด็กหญิงนฤกานต์   กิ่งพวง
6. เด็กหญิงปพิชญา   อำท้าว
7. เด็กหญิงภัทราภา   สร้อยหิน
8. เด็กหญิงมาลัยวัลย์   ศิริทาเม็ง
9. เด็กหญิงศรัณยพร   สร้อยหิน
10. เด็กหญิงเนตรนภา   นามจันทร์
 
1. นายภูมิ   เนินชัด
2. นายโกมินทร์  แทนเถา
3. นายณัฐพงษ์   สิงห์ทอง
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กชายธิชานนท์   ไชยทำมา
2. เด็กหญิงธิติมา   โยชาลี
3. เด็กชายพุฒิธร   ปั้นโต
4. เด็กหญิงรินดา   คำแถม
5. เด็กหญิงวริยา   ชนะสิมมา
6. เด็กหญิงวิชุดา   ทองดี
7. เด็กชายอภิชิต   สุพเลิศ
8. เด็กชายเทพพิรักษ์   ศรีถา
9. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ฉวีนวล
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   คำหา
 
1. นางสาวณภัทราชนก   รัตน์ปีติ
2. นางเสาวนีย์   ขันเงิน
3. นายภัทรนัน   ส่วยหาร
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   แย้มโอษฐ์
2. เด็กชายพิทยุตม์   ชุมยางสิม
 
1. นายสิทธิชัย   สุนทรพิทักษ์
2. นายปรีชา  นามจันดา
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. นางสาวกันติยา   ผาเนตร์
2. สามเณรญาตา   ภาภักดี
 
1. นายพัชรพล   พฤษการณ์
2. นางสาวบุศรัตน์  สงกาง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงธนัทดา   ปัทถาพงษ์
 
1. นางหทัยรัตน์   อิ่มสมบัติ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 1. เด็กหญิงชลธิชา   บุรีจันทร์
 
1. นายตรีวิทย์   จ่ายนอก
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชมพูนุท   แอ้นบุญมา
 
1. นางสาวศุภาลักษณ์   ไชยธนะปรีดากุล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิตตคนางค์  มาศรี
 
1. นางสาวพัชรพร   พุทธรัสสุ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทับภูตา
 
1. นางสตพร   วรสินธุ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 1. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีพันธ์
 
1. นายตรีวิทย์   จ่ายนอก
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 1. เด็กหญิงดวงฤดี   ชาวประสา
 
1. นายตรีวิทย์   จ่ายนอก
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 1. เด็กหญิงปาณิตา   โพธิ์ตาทอง
 
1. นายติณห์ชศิลป์   พรหมรักษ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงชญานันท์   ภักดี
2. เด็กหญิงณัชชารินทร์   วงค์หลุย
 
1. นางบุปผา   คำงาม
2. นางสาวชลินทรา   บุญรอด
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัสกร   ภูลอยดง
2. เด็กหญิงปภานัน   ซุยทะเสน
 
1. นางวิวัฒนา   กองจันทร์ดี
2. นายผดุงศิลป์   กองจันทร์ดี
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงชลธิชา   สะหาย
2. เด็กหญิงนิพาพร   ศรีปัด
 
1. นางบุปผา   คำงาม
2. นางสาวนริศรา   แพงมา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 1. เด็กชายชโยดม   สุวรรณ์อำไพ
 
1. นางสาววันทนีย์   ผานาค
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงภัทรจราริน  แสนโคตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์   ดอนมะเดื่อ
3. เด็กหญิงวิชุดา   ชาภูวงษ์
 
1. นางอมรรัตน์   ชัยชนะ
2. นางพัฒนา   หล้าหา
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ธรรมรัตน์
2. เด็กชายพงศกร   บุญภา
3. เด็กหญิงสุชาวดี   หลวงกลาง
 
1. นางวิวัฒนา   กองจันทร์ดี
2. นายผดุงศิลป์   กองจันทร์ดี
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย   ศรีคลังไพร
2. นายณัฐพงษ์   นามแสงผา
3. นายนิธิกร   เคนดา
 
1. นางประหยัด   ละทัยนิล
2. นายสรเทพ   แมนเมือง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายทิพากร  พันธ์เลห์
2. เด็กชายธีรเดช  ปราบสา
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  ดลโสภณ
4. เด็กชายปิยะวัตร   สายโกสุม
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  เมืองจันทร์
6. เด็กหญิงอัญชลิกา  คนว่อง
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นายปิโยรส  ถนอมดำรงศักดิ์
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญภา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กชายไผทเทพ  ศรีจันทร์
 
1. นายสาธิต  ธรรมศิริ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กชายธีรสิทธิ์   ไชยสมคุณ
 
1. นางกาญจนา  รามศิริ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1. เด็กหญิงอาภัสรา  นามวงษา
 
1. นายบุญรอด  ศรีขวัญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. เด็กหญิงชลลดา   ไชยกาศ
 
1. นางบังอร  ดวงอัน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายเทพประทาน   วงศ์สุ่ย
 
1. นางวราภรณ์   นกกระโทก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. เด็กชายภัทรพงศ์   ชาดีกรณ์
 
1. นายคงคา   แจ้งพรมมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงนริศราภรณ์   ธรรมไธสง
 
1. นางส่งศรี   นาอุดม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 1. เด็กหญิงรัชนีกร   ดียา
 
1. นางสุกัญญา   สามุงคุณ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   ไพบูลย์กฤตธนา
 
1. นางสาวสุธาสินี   เสริมนรา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายพุฒิภัทร   โพธิปัสสา
 
1. นางสาวฑิฎาป์   พลทองสถิตย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงลิลนารา   สีหามาตย์
 
1. นางสาวสุธาสินี   เสริมนรา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิชา   เพิกสุข
 
1. นางปริศรา   สิงสุโต
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กชายณัฐนันท์   วันหมัส
 
1. นางสาวสุภาวดี   คงอุ่น
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กชายกฤติธี   ใบดี
 
1. นายธนกฤต    แลฟเฟอร์ที
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 1. เด็กหญิงสุภัสรา   แก้วโพนเพ็ก
 
1. นางสาวอาจารี   ศรีบุญเรือง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. เด็กหญิงสวิชญา   คำลือ
 
1. นางเงิน   ไสยกิจ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายณัฐเศรษ  ด่านจง
2. เด็กชายทัศนัย   อบมา
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ลุนลวด
4. เด็กชายปิยะ   วงละคร
5. เด็กชายภานุวัตร  แก้วกาหลง
6. เด็กหญิงศสิพร   แสงบุ่งค้อ
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาวนา
8. เด็กหญิงอัยย์ระดา   ทองสงคราม
9. เด็กชายอานนท์   หงษ์แก้ว
10. เด็กหญิงเขมิกา   เสนแสนยา
 
1. นายอัชรายุทธ   ลุนเสนา
2. นายปิโยรส   ถนอมดำรงศักดิ์
3. นายเกียรติศักดิ์   บุญภา
4. นายโกมินทร์  คนกลาง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทิพอาจ
2. เด็กชายธนกฤต   ข้อยุ่น
3. เด็กหญิงนัฐธิดา   ดลโสภณ
4. เด็กชายปภังกร   วันน้อย
5. เด็กชายปิยะวัตร   สายโกสุม
6. เด็กหญิงพรกนก   คำศรี
7. เด็กชายพีรพล   ขาวพา
8. เด็กหญิงภัควลัญชญ์   อภิรัตนเจริญสุข
9. เด็กหญิงภัชรธิดา   เมืองจันทร์
10. เด็กชายวรภพ   ศรีบุญเรือง
11. เด็กชายวรเดช   นามวันดี
12. เด็กชายสรัญ  ทองยศ
 
1. นายอัชรายุทธ   ลุนเสนา
2. นายเกียรติศักดิ์   บุญภา
3. นายสุทธ์ใจ   กมลตรี
4. นายปิโยรส  ถนอมดำรงศักดิ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 1. เด็กหญิงกชษพลพรรณ   ดวงโพธิ์พิม
2. เด็กชายกฤติเดช   ทาหนองค้า
3. เด็กหญิงกัญญาภร วิชาโครต  วิชาโครต
4. เด็กชายกิตติภูมิ   หมื่นบุญมี
5. เด็กชายชัยมงคล   หมื่นกันยา
6. เด็กชายชานนท์   ศรีฤทธิ์
7. เด็กชายณัชกร   อริยเวทฐากูร
8. เด็กหญิงณัชชณิดา   คำใบศรี
9. เด็กชายณัทภัค   พรรณา
10. เด็กชายธนภัทร   ชัยแสง
11. เด็กชายนนธวัช   เพียงคำลือ
12. เด็กชายนภังกร   นาคทอง
13. เด็กชายปกรณ์   ศรีภาชัย
14. เด็กหญิงปุณณดา   ชัยภัทรดิลก
15. เด็กหญิงผกามาศ   บุญเกิด
16. เด็กหญิงพัชรภรณ์   บัวผัน
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศรีทองสุข
18. เด็กหญิงพิมมณี   นีรเนตร
19. เด็กชายภูวดล   จันทะวงษ์
20. เด็กหญิงมัณฑนา   พันธ์ที
21. เด็กชายมีคุณ   คำพุธ
22. เด็กหญิงรดารินทร์   ชมภูภักดี
23. เด็กหญิงวณิดา   รัตนวงษา
24. เด็กชายวัชรโยธิน   คำตัน
25. เด็กหญิงวิมลณัฐ   อินณวงศ์
26. เด็กหญิงศุภาดา   ไชยหงษา
27. เด็กหญิงสกาวเดือน   เพียงคำลือ
28. เด็กหญิงสิริวิมล   ดีคง
29. เด็กหญิงอภิชญา   คำภูหา
30. เด็กหญิงอภิรดี   คำเดช
31. เด็กชายอัครพล   หยวกแฟง
32. เด็กหญิงอาราญา   พรมมาลี
33. เด็กชายเกรียงไกร   พุทธสอน
34. เด็กชายเตชินทร์   อรรคฮาต
35. เด็กชายเอกวัฒน์  ผาจันทร์
 
1. นายวีรชน   เล่ห์กล
2. นางจันทิมา   แสงคูณ
3. นายธีระ   ชัยสงคราม
4. นางอาภรณ์   เสนาะบรรจง
5. นางรัตนภรณ์   ภูบรรสุข
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   เกษตรทัต
 
1. นางสาวสิริลักษณ์   ดอนตระกูล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายชิติพัทธ์   นรสาร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนตระกูล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงปวริศา   ข้อยุ่น
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนตระกูล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายวัฒนชัย   มะค่า
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนตระกูล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงอุ่นไอรัก   เที่ยงภักดิ์
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนตระกูล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงณภัค   โพธิมัยกุล
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนตระกูล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ 1. เด็กหญิงสิริกานต์   หานะกุล
 
1. นางสาวนิภาพร   พวงทวี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กหญิงนิลทิรา   บุตรแสง
 
1. นายอดิศร   ศรีอรัญ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงรวีกานต์   รัตนไพโรจน์กุล
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนตระกูล
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กหญิงกวินธิดา   สิทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค   ไกยวงษ์
3. เด็กชายคุณานันท์   หอมวัน
4. เด็กหญิงจิรสุดา   นะวินยา
5. เด็กชายณัฐภัทร   คาดีวี
6. เด็กหญิงทิพย์ธารา   ปาวงษ์
7. เด็กชายธนากร   ตองสู
8. เด็กหญิงธารณา   เศวตกมล
9. เด็กหญิงนดา   ปราบ ณ ศักดิ์
10. เด็กชายนภัทร   มณีนิล
11. เด็กหญิงปรียาพร   ดวงผุยทอง
12. เด็กหญิงปวริศา   ประตังถาโต
13. เด็กหญิงปวันพัสตร์   วงศ์จิรประภากุล
14. เด็กชายพิจักษณ์   สอนสุภี
15. เด็กหญิงภัทรวดี   ชอบเพื่อน
16. เด็กหญิงมินรดา   จันทวงษ์
17. เด็กหญิงราชาวดี   สุทธิพงษ์ประชา
18. เด็กชายวรวัฒน์   อ่างคำ
19. เด็กหญิงวรัญญา   พูนพุฒ
20. เด็กหญิงศศิรา   ประสงค์ดี
 
1. นายสุชาติ   ทั่งสถิรสิมา
2. นางเจษฎามาศ   คงสวัสดิ์
3. นายธีรติ   เค้าแคน
4. นางศรีประไพ   เพียนอก
5. นายกฤตเมธ   ตะวังทัน
6. นางสาววรรณศรี   ขันขวา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 1. เด็กชายกวินภพ   ธนวัฒนะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   คำจันทร์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   พูลศรี
4. เด็กหญิงธันยพร   ประสมพืช
5. เด็กชายปฐวีร์   ประทุมทอง
6. เด็กหญิงปรณิศา   ศรีประเสริฐ
7. เด็กหญิงพัชราวดี   ศรีกัลป์
8. เด็กชายภัทรกร   บุบผา
9. เด็กชายศราวุฒิ   นองสินธุ์
10. เด็กชายสุภเดช   จันทร์หอม
 
1. นางสาวนันท์ชนก   พลยะเรศ
2. นายสุรสีห์   ศรีสุธัญญาวงศ์
3. นางโสพิณ   ศรีสำโรง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายกิตติทัศน์  ชัยวิทยาลักษณ์
2. เด็กหญิงจิรัฐฏา   พิมพ์พงษ์
3. เด็กชายชัชพงศ์   ฮ้อยเคน
4. เด็กหญิงช่อลดา   ศรีอาษา
5. เด็กหญิงญาณิศา   พรหมแสง
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    วงษ์โก
7. เด็กชายปัญญาทรนที   ตุ้มจันดี
8. เด็กชายอภิชาติ    เชียงสา
9. เด็กหญิงอรจิรา   อินทะคม
10. เด็กหญิงอลิษา   โหจันทร์
 
1. นางมณีรัตน์   วงษ์บัณฑิตย์
2. นางธิดารัตน์  ประสมสุข
3. นางสาวภัทรนันท์   ภูยาทิพย์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงกนกพิชน์   จำนง
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ไชยงค์
3. เด็กหญิงจิราพร   นามพระยืน
4. เด็กหญิงจิราภรณ์   พิมพ์ตา
5. เด็กหญิงชลกาล   บัวแพง
6. เด็กหญิงพัชราวดี   โสเส
 
1. นายสุริโย   ผู้นวลงาม
2. นายวิโรจน์   ผาสุข
3. นางสาวอาริดา   จันทร์พรม
4. นางสาวรจรินทร์   อุลาแก้ว
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงกวินตรา   โพธิ
2. เด็กหญิงชญาดา   หมื่นอุดม
3. นางสาวชดาภรณ์   พรมรินทร์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เคระนันท์
5. เด็กหญิงณิชา   ขันแก้ว
6. เด็กหญิงทิพวารี   ผลประเสริฐ
7. เด็กหญิงธีรรัตน์   ภาโนมัย
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร   วิชาญ
9. เด็กหญิงพรรณทิวา   แก้วลาย
10. เด็กหญิงภัทราพร   นันทจักร
11. เด็กหญิงรินลณี   ค่าเจริญ
12. เด็กหญิงสุชาดา   ขุนน้อย
 
1. นายอิสริยาภรณ์   ก้อนแก้ว
2. นางกรวิกา   มูลพิมพ์
3. นางสาวณัฐรีภรณ์   วิชุเมธาลักณ์
4. นางศุภาวีร์   ปิยพัศพงศ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   การฟุ้ง
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมาพร   บุตรดา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   เขียวในวัง
4. เด็กหญิงณัฐรุจา   โพธิ์คลัง
5. เด็กหญิงวนิดา   เมืองสนธิ์
6. เด็กหญิงวาริน   ทาระแพน
7. เด็กหญิงสุนิตา   วิชัยคำมาตย์
8. เด็กหญิงอนัญญา   เหวสูงเนิน
 
1. นางวัชราภรณ์    อุ่นทะยา
2. นางสุภลัคญ์   อุ่นทะยา
3. นางภัสราภรณ์   ต่างบาน
4. นางวีรยา   องค์มาลัย
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จ้อยนุแสง
2. เด็กหญิงญาณิศา   พรหมแสง
3. เด็กหญิงธนาพร   บุญประสิทธิ์พร
4. เด็กหญิงศุภจิรา   ลางคุลานนท์
5. เด็กหญิงศุภานนท์    กันทำ
6. เด็กหญิงอภิชญา    แก่นหามูล
7. เด็กหญิงอรไพรินทร์   กระจ่างพิศ
 
1. นางมณีรัตน์   วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสายฝน  สมจิตต์
3. นางปัทมาวดี   คณาดี
4. นางสาวภัทรนันท์   ภูยาทิพย์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   มีบุญเปี่ยม
2. เด็กชายณฐนน   ศิริเคน
3. เด็กหญิงธัญพิชชา   ต๊ะแก้ว
4. เด็กหญิงธัญยานันท์   ทวีชัยจุฑานนท์
5. เด็กหญิงนภาดา   ก้าวพนิชยกุล
6. เด็กหญิงนันท์นภัส   ศรีพุทธ
7. เด็กหญิงปรีชญา   มีมาก
8. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต   แข็งแรง
9. เด็กหญิงภัทธิยา   น้อยตำแย
10. เด็กหญิงอัมภาภรณ์   ฟูกุนนา
11. เด็กหญิงไรวินท์   หร่อยดา
 
1. นางพรรณวดี   รอดงาม
2. นายพิพัฒน์พงศ์   บัณฑิต
3. นายอนุชา   บัวระภา
4. นายวุฒธิชัย   ปรีพูล
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงกวินตรา   โพธิ
2. เด็กหญิงชญาดา   หมื่นอุดม
3. นางสาวชดาภรณ์   พรมรินทร์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เคระนันท์
5. เด็กหญิงณิชา   ขันแก้ว
6. เด็กหญิงธัญสุดา  ศรีหลัก
7. เด็กหญิงพรรณทิวา   แก้วลาย
8. เด็กหญิงภัทราพร  นันทจักร
9. เด็กหญิงรินลณี   ค่าเจริญ
10. เด็กหญิงสุชาดา   ขุนน้อย
 
1. นางดวงใจ  สิทธิวงศ์
2. นายณัฐพงษ์  เดชบุญ
3. นางกรวิกา  มูลพิมพ์
4. นางสาวศุภาวี   ปิยพัศพงศ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายปภังกร   ศรีอัศวิน
2. เด็กชายประภากร   เพรงมา
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   โคตรโสภา
4. เด็กชายภูริเดช   สมอุ่มจารย์
5. เด็กชายสุพศิน   ประทุมวงศ์
 
1. นางณภัทรกาญจน์   อสุนี ณ อยุธยา
2. นางลำภู   แก้วโนนตุ่น
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. นายพีระพล   โดดชัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์   สุโพธิ์ไข
 
1. นางพานทอง   ถวิลการ
2. นางอรุณี   ศักดิ์พิสิษฐ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายภัทรภูมิ   สุวรรณคำ
 
1. นางคมคาย  เรืองเดชาวิวัฒน์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวินี   ทัดทาน
 
1. นางศิริพรรษา   โชคช่วยพัฒนากิจ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญากร   ประเสริฐทรง
 
1. นางภัณทิลา   แสนแป้
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กหญิงรราวรรณ   ทองออน
 
1. นางสาวจีรภัทร   จีนย้าย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชชาพร   วิรุฬห์วรวุฒิ
 
1. นางจรีพร   หมื่นแก้ว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงจุฑาพร   ภู่ประเสริฐ
 
1. นางปัทมาวดี   คณาดี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   น้อยดอน
2. เด็กหญิงปินธิรา   มาเลานาถ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน   ไชยรักษ์
2. นางกานดา   พรมสีแก้ว
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงณภัทร   หยองเอ่น
2. เด็กหญิงณัฐพร   จิตเกียรติสุข
 
1. นางสาวภัทรทิรา   นิจจอหอ
2. MissLi   Xiaoxue
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโป้ 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า   ศรีตะระโส
2. เด็กชายธนภัทร   แสนปัญญา
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  เขตหนองบัว
4. เด็กหญิงฟ้าใส   เครือมา
5. เด็กหญิงวรันธร   จารย์โพธิ์
6. เด็กชายวุฒิไกร   จุดศรี
 
1. นางอัจฉราพรรณ  เส็งตากแดด
2. นางสาวกษิรา   คำญา
3. นางสาวพยอม   ศรีกัลป์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1. เด็กชายกฤษณกันท์  นันทาทอง
2. เด็กชายชินกร   ชัยสาร
3. เด็กชายวรปรัชญ์   เอี่ยมแดง
4. เด็กชายวีรศรุต  จอมทอง
5. เด็กชายวุฒิพร  สูงโคตร
6. เด็กชายสถาพร   ถาบุญเรือง
 
1. นายนิวัติ   เพชรฤทธิ์
2. นางกุลสตรี  เหล่าอัน
3. นายประทีป  สายสวาท
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกตัญญุตา   จันทร
2. เด็กหญิงกวินทิพย์   แสงตะกร
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   มูลถวิล
4. เด็กหญิงกัลยกร   วรไหล
5. เด็กชายดุลยทรรศน์   อิงสา
6. เด็กหญิงตะวันฉาย   เรืองจันทึก
7. เด็กหญิงวัทนวิภา  แสงสุวรรณ
8. เด็กหญิงศุภิสรา  ประสมศรี
9. เด็กหญิงสุพิชญา   สุภารี
10. เด็กหญิงสุวพิชญ์   พิมพาณิชย์
 
1. นางพัทธนันท์   ศรวิชัย
2. นางกุหลาบ   พงษ์เทพิน
3. นางฐิติรัตน์   พลแสน
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  แสงดี
2. เด็กหญิงชนากานต์   ศรีหนองกุง
3. เด็กหญิงชนาภัทร  สีตะโคตร
4. เด็กหญิงณัฐวดี  เสนาเพ็ง
5. เด็กหญิงณิชาภัทร   วรุณโรจน์
6. เด็กหญิงนิศามณี   ศรีวิบูลย์
7. เด็กหญิงพรธิดา  พิณพงษ์
8. เด็กหญิงพิชชารัตน์  ล่ำสัน
9. เด็กหญิงรมิตา   ภูกัน
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำคูณ
 
1. นางสาวนิสารัตน์   แสงศรีเรือง
2. นางสาวชาปิยา   สิมลา
3. นางสาวสุภัสสรา   พิมพ์โพธิ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมเมืองขวา
2. เด็กชายธงชัย   พาพรมพฤกษ์
3. เด็กหญิงธัญจิรา   คิดดี
4. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  นาหนองตูม
5. เด็กชายภพธรรม   วิชาพล
6. เด็กหญิงวรัฒยาพร   เมืองชา
7. เด็กหญิงศศิธร   จันทรประทักษ์
8. เด็กหญิงสุชัญญา   จันทร์ทะโฮม
9. เด็กหญิงอธิตินันท์  ไชยธรรม
10. เด็กชายอินทัช   จันทวงค์
 
1. นางสาวภัทรทิรา   นิจจอหอ
2. นางสาวิตรี   อรุณาเจริญทรัพย์
3. นางปัทมาวดี  คณาดี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์   พลตรี
2. เด็กหญิงณัชชา  พันทองหล่อ
3. เด็กหญิงณิชาภา   บริหาร
4. เด็กชายพสภัค  ยวนใจ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อันทะผลา
6. เด็กหญิงพิชญา  พงษ์ประภัสร
7. เด็กหญิงสุจารี   โสศรีทา
8. เด็กหญิงสุทัตตา  สุธรรมคุณ
9. เด็กหญิงอลิซ่า  บูเตต์
10. เด็กหญิงเกษศิรินทร์   ชัยรัตนวงศ์
 
1. นางผ่องศรี   รบไพรินทร์
2. นางสุรีพร   อิสสระวงษ์
3. นายภาวัต   โทพันธ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ผลประเสริฐ
2. เด็กหญิงพันนิภา   วงศ์ศรีหา
3. เด็กหญิงรินลณี  ค่าเจริญ
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ศิริบริรักษ์
5. เด็กหญิงศศิกานต์   วงศ์ช่างซื้อ
6. เด็กหญิงสุชาดา  ขุนน้อย
7. เด็กหญิงสุภาพร   แสนไชย
8. เด็กหญิงอารีรัตน์   หาญสุริย์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ประเสริฐอาษา
2. นายอนุกูล   นิยมถิ่น
3. นางสาวณัฐรีภรณ์   วิชชุเมธาลักษณ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 1. นางสาวกนกวรรณ   โนราช
2. นางสาวมุกดาวัลย์   เพ็งศรี
3. นางสาวสริตา   เกษรหอม
4. เด็กหญิงสิราวรรณ   คำสุ่มแสง
5. เด็กหญิงอนุธิดา   เพ็งศรี
 
1. นางสาวเสาวคนธ์   โทบุราณ
2. นางสาวชาฒิดา   จันตำรา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงจรรยากร   ภักดีไทย
2. เด็กหญิงปณาลี   แสงศาลาศรี
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   โยธาวงษ์
 
1. นายชัยยา   เมืองสนธิ์
2. นางสาวปวรา   วงศ์ปัญญา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายนรินทร์   ทะริเพ็ง
2. เด็กหญิงวิมลสิริ   บุญช่วย
3. เด็กหญิงสุพรรษา   พิลาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชัยวุฒิ   ละมูลมอญ
2. นางสาวอาภากร   สุโพธิ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนัชชาพร   สร้อยสุด
2. เด็กหญิงปวริศา   ซ้ายมี
3. เด็กหญิงภัทรพร   เผ่าบ้านฝาง
 
1. นางพิชญาภา   เวียงนนท์
2. นางสาวศศิธร   กิจโป้
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกรกมล   ทนอุก
2. นางสาวชนาภา   จูมสูงเนิน
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์   ไชยดี
 
1. นางทรัพย์ทวี   พาสส์
2. นางสุกัญญา   ศิลธรรม
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  วรรณมูล
2. เด็กหญิงบุญธิดา  ประวรรณ์
 
1. นางสาวมุจรินทร์  เพิดภูเขียว
2. นายชัยชนะ  เชื่อคำ
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคอก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พลศักดิ์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  กัลยา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณ
2. นายนิธิโรจน์  ชุมมณเทียร
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงชนาภา   สมปิตตะ
2. เด็กหญิงอัญชิสา   ศรีปรีชา
 
1. นางสาวรวินท์นิภา  มณี
2. นายทศพร   ดอนบรรเทา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกษิรา   ตันติคชาภรณ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี   คำพาลอย
 
1. นางณภิญรัตน์  ทัพขวา
2. นางกนกพร    สิริกมลา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กหญิงชีวาพร  จันทร์โสม
2. เด็กหญิงแพรวพลาย  เพ็ชรนอก
 
1. นายนฤวร  แก้วคำ
2. นางสาวธิดาวรรณ   บัวสาย
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. เด็กชายมงคล    ภูแก้ว
2. เด็กชายวรวุฒิ   ขวัญพุธ
 
1. นางสาวศุภัสร   ชำปฏิ
2. นางสาวธัญญลักษณ์   เผ่าบ้านฝาง
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายกฤต   มาซา
2. เด็กชายเดชาธร   โงชาฤทธิ์
 
1. นางมัณฑนา   เสาหล่อน
2. นางวันทนา   ศิริภักดิ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร    แสนอาจ
2. เด็กชายปัณวัฒน์   แก้วพิลา
 
1. นายวัฒนา   กุดนอก
2. นางสาวราตรี  สียือ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กชายธณพงษ์   เนื่องไชยศ
2. เด็กหญิงสุนิษา   ศรีเรือง
 
1. นายนฤวร   แก้วคำ
2. นางสาวนิตยา   คฤหัส
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์    แสนอุ้ย
2. เด็กหญิงผการัตน์   โทบ้านซ้ง
 
1. นางรัชฎาภรณ์   เพ็ชรศรีกุล
2. นางสาวเบญจวรรณ   บุญตาสุทธิ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายกมลวิช   ภูพานใหญ่
2. เด็กชายพชรพล   จอมแพงศรี
 
1. นายจีรวัฒน์   จันทร์เรือง
2. นางสาววัชราภรณ์   อ้วนวงษ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 1. เด็กชายกานต์พิชชา   ศรีษะโคตร
2. เด็กชายวชิรพงษ์  วะราสี
 
1. นายณัฐพงศ์   โสพุฒอ่อน
2. นายบรรจง    ราชสีห์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายทวีธนบูรณ์   สุระพงษ์พิวัฒนะ
2. เด็กชายธนพงศ์   พลล้ำ
3. เด็กหญิงภาวรัญชน์   เผ่าบ้านฝาง
 
1. นางสาวศุภรดา   บุบผา
2. นางวัลลภา   หมื่นมา
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กชายดนัย  คำพิทูรย์
2. เด็กชายธีระพงศ์   แก้วคำกอง
3. เด็กชายรัฐภูมิ   โยธานัน
 
1. นายภานุวัฒน์   อดทน
2. นายทวีชัย    บุญรุ่ง
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายจิรัฎฐ์   ชะอินทร์วงค์
2. เด็กชายชิติสรรค์   ชะอินทร์วงค์
3. เด็กชายปัณณวัตน์   บุญกลิ่นขจร
 
1. นายชาญชัย   พรมมาหลง
2. นายชนายุส   โกมลไสย
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายญาณิน  วงษ์แสนสุข
2. เด็กชายวยัสย์   หอมหวล
3. เด็กชายอริยกรณ์   นันททรัพย์วสุ
 
1. นางกนกพร   สิริกมลา
2. นางณภิญรัตน์   ทัพขวา
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กหญิงกัญภร  วงชารี
2. เด็กหญิงธิติยา  ไชยพิเดช
3. เด็กหญิงเมทาวี   วงคะฮาด
 
1. นางณัฐพร   แตกหนองโน
2. นางบรรจง   บุตรทา
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กชายณัฐพล    นันทา
2. เด็กชายศุภโชค   กลมขันธ์
3. เด็กชายสุขสันติ   สาหมอตอน
 
1. นางพิศมัย   ชุมแวงวาปี
2. นางสาวสุกัญญา   เทียมกลาง
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กชายณัฐดนัย   เนืองโพธิ์
2. เด็กชายนรินทร์   รักษ์มณี
3. เด็กชายปิยะวัฒน์   สมอ่อน
4. เด็กชายอาลิฟ   วิน
 
1. นางสาวปราณี   กอเมืองน้อย
2. นางมลาวัลย์   นกหงษ์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กชายจรัสพร   บำรุงราษฎร์
2. เด็กชายนรากรณ์   ดรศรีจันทร์
3. เด็กชายพงศธร    สุริยา
4. เด็กชายวรวุฒิ   ชัยนอก
 
1. นายวรัญญู   โสชาติ
2. นางสาวปุณยนุช   ทรัพย์สินพันธ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 1. เด็กชายฐิติพล   สมพล
2. เด็กชายนัฐธนพงศ์   แดนสมปัสสา
3. เด็กชายพิชญภูมิ   ศรีกุลวงศ์
 
1. นางสุมาลี   แสนสีลา
2. นางมัชฌิมา   ทาเภา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เขื่องถุ่ง
2. เด็กชายนราทิพย์   สาเตาะ
3. เด็กชายนัฐพงษ์   เสรคร
 
1. นายทวีชัย   บุญรุ่ง
2. นายภานุวัฒน์   อดทน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสรายุทธ   วรฉันท์
2. เด็กหญิงสุทิดา   ทำจ้อม
3. เด็กหญิงอัยวริญชญาพร   คำพรมมา
 
1. นางชมัยพร   จอมบุตร
2. นางสาวอรดี   บุตรทา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ปะสีหาคัง
2. เด็กชายรัฐภูมิ   ทองจันทร์
3. เด็กหญิงสุชาวดี   ร่วมรักบุญ
 
1. นางสาวดวงใจ   ศิริอามาตย์
2. นางสาวณัฐธยาน์   ดอนอ่อนเบ้า
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกานต์ตะวัน   ตุทุมมี
2. เด็กชายทินกฤต   อันศรีแก้ว
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   จันทร์ประทัด
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   หร่องปัจฉิม
5. เด็กหญิงวรรณภา   กงทอง
6. เด็กหญิงสุพรรษา   เขตบำรุง
 
1. นายณัฐพงศ์   ตาดี
2. นางสาวสุดารัตน์   แก้วคำแสน
3. นายเรืองกิจ   ละเหลา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   แก้วนิโฮม
2. เด็กชายนันพิพัฒน์   เหมชัย
3. เด็กหญิงประวีณา   ชุมวงศ์
4. เด็กชายพัชพล   ทองคำ
5. เด็กหญิงวราพร   ทองจันทร์
6. เด็กชายวังคณา   นนทะสิงห์
 
1. นายสุรไกร   หานะกุล
2. นายภูธนภัทร   พุทธกัง
3. นายวรพล   ไชยโชติ
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กหญิงชญานุช   มูลอาสา
2. เด็กหญิงนฤสรณ์   หมั่นคูณ
3. เด็กชายศุภกร   แก้ววรบุตร
 
1. นางศิริวัฒนา   ต่อนี
2. นางสาวเกศรินทร์   แทนเถา
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 1. นายณัฐปดัลภ์   พัฒนโพธิ์
2. นายธนดล   ตรุษกานต์
3. นายสิทธิกร   ฤทธิยา
 
1. นางสาวนภัสสร   ทรายทอง
2. นายสุทธิพงษ์   ชัยสา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   นามตุ้ง
2. เด็กหญิงปุณยาพร   กุลดิลก
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   พาฉิมพลี
 
1. นายไพบูลย์   จันทร์สม
2. นางอารีรัตน์   ใจซื่อ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงชลดา   รัตน์จันทร์
2. เด็กหญิงปรัชญาศนี   เพ็งสา
3. เด็กหญิงศศิวรรณ   โสหา
 
1. นางสาวชลินทรา   บุญรอด
2. นางสาวดุษณียา   บุดดานอก
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรปวีณ์   โพธิ์ศรีเรือง
2. เด็กหญิงศิรดา   ทองแดง
3. เด็กหญิงอภัคสรณ์   พุทธเสน
 
1. นางปริศรา  สิงสุโต
2. นางสาวมัณฑนา   แฝงฤทธิ์
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุุพรรษา   สุทธิสาร
2. เด็กหญิงเกตศราภร   ปัทนาถา
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน   เนื่องชมภู
 
1. นายณัฐพงศ์   โสพุฒอ่อน
2. นางสาวอภิชญา   ปินตา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายธันวา   ไชยศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   บ้งจันทร์
3. เด็กหญิงภัทราพร   ศรีแก้ว
 
1. นางสาววาลย์พัชนีย์   บุณยะเว
2. นายนาวิน   อินโสภา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ปาวะพรม
2. นางสาวทิพยาภรณ์   ดอนน้อย
3. นางสาวพรภิมล   วงษา
 
1. นางปราณี   จ้ำแพงจันทร์
2. นางกฤติญา   ศรีบุญเรือง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   อัคฮาดจันทร์
2. เด็กชายนพพล   วงษ์สมศรี
3. เด็กหญิงพัชริน   จันลา
 
1. นางสาวณัฐณิชา   แสนสุรินทร์
2. นางสาวกุลณัฐ   จงดา
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง 1. เด็กหญิงชลธิชา   ศิริโนนรัง
2. เด็กหญิงชัญญานุช   มุสิกรักษ์
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   วัดชุม
 
1. นางประทุมทอง   ภูพลผัน
2. นางชโลมรัตน์   ตะโนนทอง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกมลชนก   ศรีมงคล
2. เด็กหญิงพรธิชา   กัลยานาม
3. เด็กหญิงวรารัตน์   เมืองจันทร์
 
1. นางอรินดา   บรรณวงษา
2. นางจินตนา   วงศ์สง่า
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายปริญ  ลาเทิง
2. เด็กชายพิชญ์พงศ์  ดีแสง
3. เด็กหญิงฟ้าใส   เทศนะ
 
1. นางสาวพัชรี  นันท์ดี
2. นางวิมลวรรณ  วังคะฮาด
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 1. เด็กหญิงชนิษฐา  กองสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงญาดา  อุปชิต
3. เด็กหญิงณัฐชญา  ศรีสุข
 
1. นางพรทิพา  เรืองแหล่
2. นางสาวอัมภา  เกณฑ์กอบศรี
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงจันทิมา   มิเถาวัลย์
 
1. นางสาวกิตติยา    นาวิลัย
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายศดายุทธ    พรมมาแข้
 
1. นางสาววิภาพร    ร่องจิก
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. เด็กชายชินวัตร์   วงษาหาร
 
1. นางบรรจง   ชัยมุงคุณ
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   อุ่นหนองกุง
 
1. นางมณีรัตน์   พิมพาภรณ์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงมุนิล   สีโสภา
 
1. นางศกุลตลา   ฉัตรสุวรรณ
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์   วิศิษฎบุตร
 
1. นางสาวสุมาลี   มีทองหลาง
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายกอบุญ   บุญแก้ว
 
1. นางพูนทรัพย์   บุญจันทร์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ภาอาษา
 
1. นางสาวจิรวัฒน์   นครศรี
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กหญิงกมลชนก   ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวแก่นจันทร์   คุ้มไพทูลย์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลอง 1. เด็กชายธนโชติ   แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาวสมพิศ   วงค์หนองแล้ง
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายชนาภัทร   จันทลักษณ์
 
1. นางสาวสุภาวดี   จำปาบุญ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลอง 1. เด็กหญิงกวินทรา   แสนแป้
2. เด็กชายจตุพล   ทองคำ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พิมพ์บึง
 
1. นางมะลิวรรณ   แก้วมาตย์
2. นางนภาภรณ์   เบ้าคำ
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กหญิงสิวาลัย   ข้อยุ่น
2. เด็กชายอัครพล   ธีระชาติมงคล
3. เด็กชายเอื้ออังกูร   แสนเหลา
 
1. นางสาวพีรณัฐ   พลายจันทร์
2. นางสาวจิราพร   สมขันตี
 
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ดาว   นามโคตร
2. เด็กชายอาทิตย์   ใจเที่ยง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  รินทะจักร์
2. นางสาวกมลวรรณ  บุญยะกิติ
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กหญิงสมิดา   สีราชหา
2. เด็กชายสิริวัฒน์   พิสพล
3. เด็กหญิงอภิชญา   สมศรี
 
1. นายบุญญาพงษ์   ดวงมาลย์
2. นายวรวิทย์   วังโสม
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรญญาพร   คำสีทา
2. เด็กหญิงณัฐสินันท์   ภูชื่นศรี
3. เด็กชายสิทธินนท์   มาพระลับ
 
1. นางสาวปนัดดา   คำมุลทา
2. นางสาวอรอุมา   คำแสน
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 1. เด็กหญิงธันยพร   ศรีษะ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์   แก้วเห็ม
3. เด็กหญิงอจรยา   ณัฐถาวร
 
1. นางพิชญ์สินี   โสภา
2. นางเบญจมาศ   เวียนศรี
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา   ขวัญทรง
2. เด็กหญิงศิรินภา   ขันแก้ว
3. เด็กหญิงสาวิตรี   นามปาน
 
1. นางนฐพร   สังข์ทอง
2. นางจรรยาภรณ์   อิสสระวงษ์
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   แก้วธานี
2. เด็กชายณัฐภัทร   สาลีทอง
3. เด็กชายยศสรัล   ทวีแก้ว
 
1. นางสาวณปภัช   เศรษฐานันท์
2. นางชนัฐปภา   แนวหล้า
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. เด็กชายธาวิน   ป่าสนธ์
2. เด็กชายพงศกร   หินวิเศษ
3. เด็กหญิงพรพิชา   สุพรรณ
 
1. นางบรรจง   ชัยมุงคุณ
2. นางพัชรีญา   หินวิเศษ
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร   โม้กุดแอก
2. เด็กหญิงวนิดา   คำดี
3. เด็กชายอรรถพล   ศรีแก้ว
 
1. นางรัชดา   วัดถัง
2. นางสาวศิรินภา   เทพภูเขียว
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายณวพล   เกษสิมลี
 
1. นางสาววิภาพร   ร่องจิก
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายเตชิต   อติกิจปรีชา
 
1. นายชัชวาล   วรรณประเสริฐ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กหญิงจิดาภา   ภูมิบุญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   สามหาดไทย
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงปริยากร   นิฐกรวิชญ์
 
1. นายสิปปกร   นิติกิจดำรง
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กชายชุติวัต   สุวรรณดิษฐ
 
1. นางสาวขนิษฐา   ศรีเพียรวงศ์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายกวิน   สมวงษา
 
1. นางบุปผา   คำงาม
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายคมพันธ์  พันธุ์ภูวงษ์
 
1. นางสาวชลธิชา   โนภูเขียว
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงรินรดา   ชาติชัชวาลย์
 
1. นางสาวธัญณิชา   ศรีแก้วน้ำใสย์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 1. เด็กหญิงนภิสา   คำพิมพ์
 
1. นางสาวพัชรี   เครือรัตน์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขวา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   เคลวิน ซีคอร์ด
 
1. นายพิษณุ   กินขุนทด
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. เด็กหญิงสุธิดา   คำทุ่น
 
1. นางเขมิกา   ชัยศร
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 1. เด็กชายออมสิน   รัตนกิจถาวร
 
1. นางสาวปรียาพร   โคตรพัฒน์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 1. เด็กหญิงจิดาภา   จันทร์มี
2. เด็กหญิงณัฐมน   สิงห์สาย
3. เด็กหญิงนวพร   สัตตะพันธ์
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   วงศ์คำคูณ
5. เด็กชายเมธา   สุคนธวารีย์
 
1. นางสาวพัชรี   เครือรัตน์
2. นางสาวจริยา   มาตราช
3. นางสาวนันทิมา สมมิตร  สมมิตร
 
223 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายบุญยฤทธิ์   เตาะอ้น
2. เด็กชายวุฒิชัย   สีโลนตุ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชัยวุฒิ   ละมูลมอญ
2. นางสาวสุพัตรา   แสนสงค์
 
224 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จำปานุ้ย
2. เด็กชายวิทยา   พิมสิม
 
1. นางสาวณัฐิยา   โพธิสาราช
2. นางขจร  กองทุน
 
225 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขวา 1. เด็กหญิงพรรณอร   สาวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงพัชรียา   สุทธิแสน
 
1. นางสาวธันยพร   ปานาลาด
2. นางสาวศศิยากรณ์   ทับศรี
 
226 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1. เด็กชายคาวี    กันเนตร
2. เด็กชายจันทกาญ   ภูพานใหญ่
 
1. นายทศพร   ดอนบรรเทา
2. นางสาวรวินท์นิภา   มณี
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปริสรา   กองศรีผิว
 
1. นางสาวอรอุมา   คำแสน
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. นางสาวณภัทร   นาเมืองรักษ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   ชัยศร
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายพู่กัน   ธนาคุณ
 
1. นายนราธิป   ศรีเทา
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายธนากร   พรหมเทพ
 
1. นายโกมินทร์   คนกลาง
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายธนภัทร   บุญมา
 
1. นายนราธิป   ศรีเทา
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โนนศรี
 
1. นายพูนศักดิ์   เรืองนุช
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายเตชินท์   กลางกัลยา
 
1. นายนราธิป   ศรีเทา
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โนนศรี
 
1. นายสินสมุทร์   วรจักร์