รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
ณ สพป.สกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 มกราคม 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จักร์คำ
 
1. นางสาวชัญญานุช   นำสงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาล 1. เด็กชายปิยะพงศ์  วงษาชัย
 
1. นางสาววัชรี  แสงเขียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 1. เด็กหญิงญาสินี  สอนนุชาติ
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  อินทริง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. นางสาวพรนิชชา  หล้าคำคง
 
1. นางมาลัย  ประดับศิลป์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. นายอิสรพงษ์  บุญเสริม
 
1. นางนิตยา  โคตะมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 1. เด็กหญิงสร้อยเพชร  โสสุด
 
1. นางยุพิน  ก่ำเชียงคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงนิภาพร  กุดไธสง
 
1. นางนฤทธิตา  ไชยเชษฐ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1. นางสาวปุณณิศา  เถาดี
 
1. นายคณิต  ฤทธิ์มูลชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เทียมราช
 
1. นางสาววิภาดา  จิตเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. เด็กชายธนเดช  แม้นสิงห์
 
1. นางบำเพ็ญ  พงษ์ไทย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. นายธนโชติ   พาชอบ
 
1. นางรัตนา  จิตรเจริญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบ่อ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์ภาคำ
2. เด็กหญิงวริชญากุล  พรมนาม
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีประภา
2. นางสาววิรัด  ฤทธิธรรม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  น้อยรินทร์
2. เด็กหญิงจิรัศยา  เหลาแตว
 
1. นางสาวปาจรีย์  สายอุราช
2. นางสาวยาดา  จงกสิกัน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 1. เด็กหญิงณัฎฐชา  ริกำแง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดีประวี
 
1. นางสาวสินจัย  ริกำแง
2. นางสาวธาริณี  สิทธิโคตร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1. นางสาววรรณวิสา  สุภักดิ์
2. นางสาวศศิวิมล  ซาแก้ว
 
1. นายคณิต  ฤทธิ์มูลชา
2. นางสาววิภาภรณ์  คำหงษา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายพิชัยภูษิต   นรบุตร
 
1. นางพรทิพย์  ถานะลุน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 1. เด็กชายชัยพร  กงเพ็ชร
 
1. นางสาวศรัญญา  แสนโสม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. นายศุภโชค  พลศักดิ์ขวา
 
1. นางบุษบา  อิ้มพัฒน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกุลชลิตา  ใจกว้าง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกษรมาลา
3. เด็กหญิงสุธิตรา  ธิโสภา
 
1. นางเมธินี  ชาวนาผือ
2. นางสาวสุภาพร  พละสูร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 1. เด็กหญิงกฤติกา  ศรีสร้อย
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดลรัศมี
3. เด็กหญิงฉัตรทวิกา  กางทอง
 
1. นางสาววิไลพรรณ  บุระผากา
2. นางสาวจิราพร  พิศสุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ฟ้ากระจ่าง
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ปะโกทะสังข์
3. เด็กหญิงอดิภาดา  ศิลาแดง
 
1. นางสาวอาทิตยา  อัมวงศ์
2. นายอภิชาติ  ประสุ่มพั้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปัตลา
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  วินทะไชย
3. นางสาวศุภาพิชญ์  หวินตะคุ
 
1. นายศรนรินทร์  ปราบงูเหลือม
2. นางไขนภา  เพริศแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายกรณ์พิทักษ์   โคบาล
2. เด็กชายสมชาย  โคตรสิงห์
 
1. นายเจษฎา  กลยนีย์
2. นางสาวอาทิตยา  ฮมแสน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  จ้องคำ
2. เด็กชายภัทรพล  มูลศรี
 
1. นางชาวิณี  สุนทราวิรัตน์
2. นายจตุภูมิ  พรมทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กชายศาสวัติ  เจริญสุข
 
1. นางโขมพัสต์  อัมวงศา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงรัฏดาภรณ์  โสสุทธิ์
 
1. นางอ้อยทิพย์  พรหมทะสาร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงธัญญาพร  เหง้าพรหมมินทร์
 
1. นางอ้อยทิพย์  พรหมทะสาร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสง่า 1. เด็กชายธนวัฒน์  พ่วงพันธ์
2. เด็กชายวีระยุทธ  พจนิตย์
 
1. นายณัฐวุฒิ   จัดตาดี
2. นางสาวศศิธร  ดวงจิตร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  พะวิขุณี
2. เด็กหญิงเจมนรินทร์  สาขามุละ
 
1. นางสาวณัฐวดี  นะมะราช
2. นายภานุวัฒน์  บนปาก
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  นามวงษ์
 
1. นางลักษณีวรรณ  นามวงษ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  หงษา
 
1. นางจันทร์สุดา  จันทร์นนท์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงพรพิมล  สุขานนท์
 
1. นางวนิดา  ทายิดา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กชายพิริยพงค์  เบียนชัย
 
1. นายอดุล  สาขามุละ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มะโนสิน
 
1. นายมานพ  สุริยวงค์
 
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลชนก  มุกดาม่วง
2. เด็กชายจิรายุ  จดจำ
3. เด็กชายพลวัต  ปัญจะเสาร์
 
1. นางทิพากร  เกษร
2. นายประพล  จันทบุตร
 
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกนกพร  ประทุมพงษ์
2. นายภานุพงษ์  ทองพอก
3. นายเสฏฐวุฒิ  ปะโกทะสังข์
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุนาครัว
2. นางสาวลภาขวัญ  เพ็งเวลุน
 
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสนอุบล
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  อู่ทอง
 
1. นางสาวธารวิมล  คำโพธิ์ชา
2. นางสาวระพีพรรณ  อุปถานา
 
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงจิตสุภา  การุญ
2. เด็กชายชนกันต์  กลยนี
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางสาวสินีนาฏ  ศรีสุทัศน์
 
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กชายรชต  พลไชย
2. เด็กหญิงอนุชธิดา  บุญธรรม
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
2. นางสาวสินีนาฏ  ศรีสุทัศน์
 
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กหญิงญาณิศา   ลูกเงาะ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีเวียง
 
1. นางสรัญญา  ศรสุราษฎร์
2. นางสาวสุกัญญา  สมตน
 
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 93.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. นางสาวกานต์ธิดา   วงศ์ษา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา   อำพันธ์
 
1. นางสรัญญา  ศรสุราษฎร์
2. นางสาวสุกัญญา  สมตน
 
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  โสภาจร
2. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  อุส่าห์
3. เด็กหญิงพอฤทัย  แก้วทอง
 
1. นางวรนุช  การุญ
2. นางสาวณัฐชา   มีภูคำ
 
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กหญิงประภัสสร  การปั้น
2. เด็กหญิงวรรณธกานต์  มูลเมืองแสน
3. เด็กหญิงวรัชยา  งามเถื่อน
 
1. นายอานันท์  สายสุข
2. นางสาวนันทนีย์  วรรณวาส
 
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายกฤติเดช    ไชยศรี
2. เด็กชายธนภัทร   ไพยเสน
3. เด็กหญิงนิตติญา   แสนบรรดิษฐ
 
1. นายวัฒนศักดิ์  นนธิราช
2. นางทุเรียน  พละชัย
 
45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายธนพัฒน์   กล้าเกิด
2. นายพงษ์เทพ   มาตโสภา
3. เด็กหญิงอธิชา   เพชรวิชัย
 
1. นางวิมลพักตร์   ดาบพิมพ์ศรี
2. นางสาววิชุดา   ศรีวิลาศ
 
46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำจวง
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   สุนาพรม
3. เด็กหญิงวรางคณา  มหาดไทย
 
1. นางสาวสาวินี  คำหอม
2. นางสาวเพชรดา  หาญคำ
 
47 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กหญิงรวิสรา  คำแพง
2. เด็กหญิงวิชรญาณ์  โนนทิง
3. เด็กหญิงสุตภาวี  เชียงกางกุล
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีนาค
2. นางสาวนภารัตน์  จำลอง
 
48 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 1. เด็กหญิงชนิสรา  แสงชาติ
2. เด็กชายศุภกานต์  ยางงาม
 
1. นายธรรมรัตน์  บับพาน
2. นายวิศรุต  อุดมลาภ
 
49 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 1. นางสาวนันท์ฐิญาภรณ์   ศรีสุวรรณ
2. นางสาวศศิธร   เติมสุข
 
1. นางศุพัชรีญา  สมมิตร
2. นางอำนวย  พันนาดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  โจรสา
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สายตา
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ดวงพลา
4. เด็กหญิงพีชญา  ทะวงสู่
5. เด็กหญิงสุชานาถ  เรื่อศรีจันทร์
 
1. นางรัตถยา  แสงศรี
2. นางสุมาลี  กางบุญเรือง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  เชื้อช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  เข้าครอง
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  หวานเสร็จ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูมิพัฒน์
5. เด็กหญิงอรีญา  โยธินา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ราชสิน
2. นางอรอนงค์  แจ่มพิศ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยืนสุข
2. เด็กหญิงบุษกร   โพธิจันทร์
3. เด็กหญิงพรธิภา  จันทะกิจ
4. เด็กหญิงพิมนิภา   แวงวรรณ
5. เด็กหญิงสายธาร   แสนดี
 
1. นางวรรณชนก    โสมปัดทุม
2. นางอภิญญา   นาโควงค์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  ประชานันท์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ด่างเกษี
3. เด็กหญิงดวงพร  แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงธิติชญา  ภูมิพันธุ์
5. เด็กหญิงธิษณามดี  สท้านไตรภพ
 
1. นางสาวปรินดา  อินทรพานิชย์
2. นางสาวพัชราภรณ์  พิมปัดชา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เขียวเชย
2. เด็กหญิงภัทราพร  คำจันทร์
3. เด็กหญิงรัตนมณี  ทองหน่อหล้า
4. เด็กหญิงวรรณกร  มลิลาด
5. เด็กหญิงสหัสญา  บุตรเทพ
 
1. นายจิรัฎฐ์  ไชยบุบผา
2. นางศิริพร  ตะนนท์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กหญิงนัฎฐ์นริทร์  สอนสมนึก
2. เด็กหญิงพิมผกา  กรวดนอก
3. เด็กหญิงรุ้งพราย  คำทะเนตร
4. เด็กหญิงวรรณวิศา  นวนมา
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  พรมอุดม
 
1. นายสมหมาย  ทิพวงศ์ษา
2. นายชยณัฏฐ์  ศรีดารักษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  แสงจำปี
2. เด็กชายธนกฤต  สมอ่อน
3. เด็กชายปรีติ  คำพวงไชย
4. เด็กชายอิสระ  ศรีสว่าง
5. เด็กชายเจษฎา  ธรรมวงศ์
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ใจดี
2. นายสาโรช  จงหมั่น
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กหญิงกชกร   คำคะ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   จับอันชอบ
3. เด็กชายณภัทร   เสนสี
4. เด็กชายณัฐพร   ตาลเจิม
5. เด็กชายอธิพล   ภูคำวงค์
 
1. นางเบญจวรรณ   จงหมั่น
2. นายสุวัฒน์   อุดมเดช
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงชโรชา  อุตธรรม
 
1. นางจามรี  ชัยพงษ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  คำภูแสน
 
1. นางประภาส  สีสถาน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสง่า 1. นายวรชิต  ทุมพันธ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  บุญเลิศ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กชายกฤษณะโชค  ไปวันเสาร์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญแสง
 
1. นางปิยนุช  กาญจนะกันโห
2. นางนิพาภรณ์  จันโทสุทธ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงธนันชนก   คำขุรี
2. เด็กชายพรนิมิต   หาญภูบาล
 
1. นางระวิวรรณ   ล่ำสัน
2. นางอรวรรณ  ยศตะโคตร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายรัตนกร   ปางแก้ว
2. เด็กหญิงศิริกัญญา   เจริญมาตร
 
1. นางลัดดาวรรณ    โสโคกกรวด
2. นางสาวจุฑามาศ    เสริมทรัพย์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หาระโคตร
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ศักดิ์สิงห์
3. เด็กหญิงพชรอร   หอมไสย์
4. เด็กหญิงวริศรา  พรหมวงศ์
5. เด็กหญิงอนันตญา  บุปผาอาจ
6. เด็กหญิงเพชรไพลิน   อาจหาญ
 
1. นางสาวประกายมาส  จักษุจินดา
2. นางสุกัลยา  ปาสานะเต
3. นางรสสุคนธ์   พุดด้วงเงิน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสง่า 1. นางสาวกมลชนก  เชื้อบริบูรณ์
2. นายชิษณุพงศ์  ไสลรัตน์
3. นางสาวณัฐกานต์  ลุนสะแกวงศ์
4. นายบัณทัต  เรืองจิตร์
5. นายเสฏฐวุฒิ  อบคำ
6. เด็กหญิงเสาวนิต  วันนุเสน
 
1. นางบังอร  ทับพิลา
2. นางสาวอารยา  กำแหงมิตร
3. นายธนายุทธ  ช่อมะลิ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กองธรรม
2. เด็กหญิงญาณินทร์  พรมวัง
3. เด็กหญิงธิดาพร  ศรีอาจ
4. เด็กหญิงธีรดา  พรมวัง
5. เด็กหญิงปาณิสรา  กองธรรม
6. เด็กหญิงพีชญา  อินธิจักร์
7. เด็กหญิงภัทราดา  พุทชา
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ปัดสี
9. เด็กหญิงสิริทรา  ด่างเกษี
10. เด็กหญิงอัจริยา  จันทร์งาม
 
1. นางเทวา  กอทอง
2. นางสาวกัญจนพร  บุตรวิชา
3. นางสาววชิราภรณ์  พิมพิศาล
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. นางสาวจิดาภา  พวงผกา
2. นางสาวชนิดา  ศูนยราช
3. นายธีรภัทร  เทียมราช
4. เด็กหญิงนภัสสร  วิเวทอินทร์
5. เด็กหญิงนุชจิรา  ราชชมภู
6. นางสาวปวีณ์นุช  หอมเฮ้า
7. นางสาวศิรประภา  เหิมหอม
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุราณรมย์
9. นางสาวสุพัตรา  แสงโยธา
10. นางสาวเพชรดา  สาลีเพ็ง
 
1. นายจิระเดช  ประกิ่ง
2. นางปุณยนุช  ชินทะวัน
3. นางสาวชลธิชา  บุญนะที
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลาสุด
2. เด็กชายณัฐภูมิ  กมลธรรมทัต
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  อินโจม
4. เด็กหญิงพรชนิตว์   จันเกตุ
5. เด็กหญิงพิมลนาฏ  รัตนกุล
6. เด็กชายภานุภัทร  วันทา
7. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เขื่อนกองแก้ว
8. เด็กหญิงวิภาดา  เขื่อนกองแก้ว
9. เด็กชายสุธาสิน  สุขทน
10. เด็กชายอนุภัทร  เขื่อนกองแก้ว
 
1. นางสาวกรรณธิญา  เรียมแสน
2. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ประชา
3. นางสาวพักตร์พิมล  ทิพย์ทอง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 1. เด็กหญิงดวงวดี   บิดร
2. เด็กชายธนภูมิ   ไชยเพชร
3. เด็กชายธีรพงค์   มาตราช
4. เด็กหญิงมิ่งกมล    จะเรืองรัมย์
5. เด็กชายอนุรักษ์   มาตราช
6. เด็กชายอนุรักษ์  ศูนย์จันทร์
7. เด็กชายเริงฤทธิ์   ศูนย์จันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  หลวงปราบ
2. นางรัตนา  หลวงปราบ
3. นายชรินทร์ทิพย์  มูลมาตร
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายขวัญชัย  พันมหาร
2. เด็กชายณรงค์กร  บุญชู
3. เด็กชายดุจตะวัน  บุราณสาร
4. เด็กชายนันทพงษ์  มาอยู่วัง
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  คำภูนิจ
6. เด็กชายพุฒินันท์  จำปาคำ
7. เด็กชายภารดร  พรเชียงบรร
8. เด็กชายสัตรารัตน์  ดอกปาน
9. เด็กชายอัครเดช  มีกุศล
10. เด็กชายเกรียงไกร  เอกวิเศษ
 
1. นายสราวุธ  จรีศรี
2. นางสาวนภษร  สีหามาตย์
3. นางพิมลศรี  ฤทธิ์ทานันท์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวกัญญาภัค   เจริญมาตร
2. นายกิตติศักดิ์  สุวรรณกิจ
3. นางสาวจิดาภา   ดาราสุ
4. นางสาวจิราเจต   พลาหาญ
5. นายณัฐกฤต  จารึกธรรม
6. นางสาวประภัสสร   ทัศนิจ
7. นายประมินทร์  นามเสนา
8. นางสาวรุจิระดา   พยัคฆกาฬ
9. นายวีรภัทร  หมื่นเรือคำ
10. นางสาวอริศรา   พรรณขาม
 
1. นายสุวิทย์   นิลนนท์
2. นางวรรณชนก   โสมปัดทุม
3. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 1. เด็กหญิงธนพร  บัวพิษ
2. เด็กหญิงอดิภา  จำปาโชติ
 
1. นางสาวปนัดดา  ลีทอง
2. นางสาวจิดาภา  ไชยรา
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  สินอยู่
2. นางสาวบุษชยากร  ใจปัดชา
 
1. สิบเอกนาท  แพงพา
2. นายศักดิ์ประยูร  ดาบลาอำ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกัณฐิกุล  ทองลือ
 
1. นางฐิตาภรณ์  ธนูพราน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  แสนเสน
 
1. นางฐิตาภรณ์  ธนูพราน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนดง 1. เด็กชายพีรภัทร  ชาภูคำ
 
1. นางธิดาทิพย์  ถานะลุน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายอิทธิพัทร์  ฆารพันธ์
 
1. นางสาวอรินรัตน์  วงค์ไพร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนดง 1. เด็กหญิงพิมพ์มณี  พูลสวัสดิ์
 
1. นางธิดาทิพย์  ถานะลุน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. นายกนกพล  อู่เขียว
 
1. นายสุเนตร  วรบุตร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 1. นายธนิสร  บุญนาค
 
1. นายสุรศักดิ์  สารสิงห์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 1. นายพงศ์พล  อุดมสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  สารสิงห์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 1. เด็กชายกมลภพ  ก่อศิลป์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  สุริยะคำวงษ์
 
1. นางสาวกาญจ์กัลยา  คำทะเนตร
2. นางไวรัลยา  ผ่านสุวรรณ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันนา 1. เด็กหญิงตะวันนา   ดวงใจ
2. เด็กหญิงปทุมพร   ไกลวิจิตร
 
1. นายสุทธิพงษ์   แลนเชย
2. นางสาวนงค์รักษ์  ยุงไธสง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยชนะ 1. เด็กหญิงกฤติมา  เทพประมง
2. เด็กหญิงวิจิตตรา  สุขสะอาด
 
1. นางพจนา  ทิพวัน
2. นายอดิศร  โพธิราช
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ฝันใจ
 
1. นายอดิศร   โมราราช
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สายพา
2. เด็กหญิงศริษญา  เหง้าโอสา
3. เด็กหญิงอรนลิน  หอมไสย
 
1. นางกมลนัทธ์  โคตะมี
2. นางนุชนภา  เดชภูมี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กชายณัฐพล  แดงลิ่ม
2. เด็กหญิงปราญชลี  เทศนา
3. เด็กหญิงสุพพัตรา  คำชื่น
 
1. นางสาวกมลชนก  สีหาคม
2. นางอุลัยพันธิ์  อิ่มดำ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงชลธิชา  มหาเทียน
2. เด็กชายธนะรัชน์  สุดชา
3. เด็กชายศักรินทร์  มิกราช
 
1. นายสุริยัน  คำภีศร
2. นายนิมิต  สัตถาผล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายทัพพ์เทพ   ภูริเศรษฐศักดิ์
2. เด็กชายธีระวัฒน์   ประชานันท์
3. เด็กหญิงปสุตา   พิมพ์ลา
4. เด็กชายมิตภูมิ   วงศ์ปฐม
5. เด็กหญิงรวีวรรณ   ศรีสุวรรณ
6. เด็กชายอัครพล   พุทธวาร
 
1. นายรักพงศ์   บุญล้อม
2. นายวรุตม์   โครตคำหาญ
3. นายพชรพล  ราชธา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กชายอภิชาติ  สิงสอน
 
1. นายเทอดพงษ์  จันทะชา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กชายปรวุฒิ  การุญ
 
1. นายประดิษฐ์  ขันธ์ดวง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  สาขามุละ
 
1. นายสุไกรเลิศ  แสนศิริ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ตุลาคม
 
1. นางสาวไพลิน  สุมังคละ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กชายอภิชาติ  สิงสอน
 
1. นายเทอดพงษ์  จันทะชา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายกิตติทัต  กองสมบัติ
 
1. นายธีปะกร  ศรีจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงแทนขวัญ  สาขามุละ
 
1. นางสาวสุนิสา  เพริศแก้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   วิเศษโวหาร
 
1. นางสาวมิ่งกมล   ธิโสภา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายพสุเทพ  สุวรรณสิงห์
 
1. นายสมชาย  วีระพันธ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. นายอิสรพงษ์  บุญเสริม
 
1. นางวนิดา  พันธ์เทียม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงสายธารพร   คล้ายตะคุ
 
1. นางสาวฐิติกานต์   แสงโพธิ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   วิเศษโวหาร
 
1. นางสาวมิ่งกมล   ธิโสภา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายณัฐพร  บรรณทิพย์
 
1. นางนงเยาว์  ฝุ่นเงิน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีทาพุฒ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับพิมแสน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงแทนขวัญ  สาขามุละ
 
1. นางสาวพรปรียา  อัคพิน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ตุลาคม
 
1. นางสาวไพลิน  สุมังคละ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สุวรรณเขต
2. เด็กหญิงญาดา   โพธิ์น้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงฐิติชญา   แซ่เจ็ง
4. เด็กชายธนวัฒน์   เพ็ชรแก้ว
5. เด็กหญิงธิราภรณ์   ภัคดีราช
6. เด็กหญิงปิยธิดา   ทองสีเหลือง
7. เด็กหญิงพัชราพร   หีบแก้ว
8. เด็กหญิงภัทรวรรณ   ฝาชัยภูมิ
9. เด็กชายภาดา   ปาละสานต์
10. เด็กชายวรวัฒน์  โคตรบัญชา
11. เด็กหญิงวิจิตรา   บุญชู
12. เด็กหญิงศิริกัลยา   บุญสาร
 
1. นายภัทราวุธ  ไชยเชษฐ์
2. นายรักพงศ์   บุญล้อม
3. นางสาวณัฏฐนุตตร  โคตรคำหาร
4. นางบุหงา  วารินทร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิติพงษ์  หาผลดี
2. เด็กหญิงกิรณา  มิ่งแสง
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงโยธา
4. เด็กชายชนะพล  แวงวรรณ
5. เด็กชายชลกร  มิ่งแสง
6. นายณัฐภัทร  ลาวงค์
7. เด็กชายทรงยศ  ภูษา
8. เด็กชายธนวัฒน์  จันทอง
9. เด็กชายนัชกร  ปิ่นแก้ว
10. เด็กชายพรรณเชษฐ์  อุดมสุวรรณ์
11. เด็กหญิงมณิสรา  วรวงปา
12. เด็กชายวีรวุฒิ  วงจีน
 
1. นายสยมภู  พืชสิงห์
2. นางสุภาพร  ศิริดล
3. นางสาวศมนวรรณ  จันโท
4. นายพงศ์ศิริ  ขันธวิชัย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ขันตีจิตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  โยธะชัย
3. เด็กหญิงชุติมา  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงณกมล  กระวานไชย
5. เด็กชายณธี  พิรักษา
6. เด็กหญิงดารินทร์  โทบุตร
7. เด็กชายธวัชชัย  สีดาดาล
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทะพันธ์
9. เด็กหญิงนันทภัค  พรหมเพ็ชร
10. เด็กหญิงนันทิชา  ประชานันท์
11. เด็กหญิงนิรชร  พิมพ์พงศ์
12. เด็กหญิงบังอร  จักรสาน
13. เด็กหญิงปภาวดี  ประภาหาร
14. เด็กหญิงประภาพร  ขุนหาร
15. เด็กหญิงปลายฟ้า  สลับแก้ว
16. เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์พรหม
17. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แสงเสน
18. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ขุนหาร
19. เด็กหญิงภิรัญญา  แสงลี
20. เด็กหญิงมยุรฉัตร  แสนตุ้ย
21. เด็กหญิงลอล่า  หงษ์สีลา
22. เด็กหญิงวรดา  ดาแพง
23. เด็กหญิงวราภรณ์  โม้ดา
24. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญเรือง
25. เด็กหญิงวิภาพร  ธรรมนู
26. เด็กชายศรายุธ  บุญกระจ่าง
27. เด็กหญิงศุภธิดา  จันทร์สงวน
28. เด็กหญิงสุชานันท์  คำหล้า
29. เด็กหญิงอริยา  กาญจนะกันโห
30. เด็กหญิงอรุณี  วงศ์ยะ
31. เด็กชายอัครชัย  แสนศรีมนต์
32. เด็กหญิงไอริณ  จันทโยธา
 
1. นางสาวจีระภรณ์  สินจักร์
2. นางสาวกีรติ  คุณทรัพย์
3. นายนัฐพงษ์  นาทุม
4. นายธวัช  หาริชัย
5. นางสาวนิตยา  คำนาทิพย์
6. นางธิดารักษ์  แสงลี
7. นางสาวอุดมพร  ลัดดาไสว
8. นางสาวพัทธนันท์  อยู่เย็น
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ลองนา
2. เด็กชายกิตติพล  เอกวงษา
3. เด็กชายคมสันต์  คำคูณ
4. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ศรีจันทจร
5. เด็กหญิงจิตตา  ยอดวันดี
6. เด็กหญิงชมพูนุช  อำภัยศรี
7. เด็กชายชุติภาส  ขวัญจ่า
8. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองสิทธิ์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยเขียว
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงบัว
11. เด็กชายตัณภังกร  ปิดตานะ
12. เด็กชายทรัพย์อนันท์  มลาลัย
13. เด็กชายทัตพงศ์  สุวรรณหาร
14. เด็กชายธนกฤต  นิติพจน์
15. เด็กหญิงธนารีย์  วันหา
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  มลาลัย
17. เด็กชายธีรวัช  แผ่นบุตร
18. เด็กหญิงนภัสสร  สุทธิประภา
19. เด็กชายปรมินทร์  ใจเมือง
20. เด็กชายปัชญา  บัวฮมบุรา
21. เด็กชายพงศธร  ศรีจันทจร
22. เด็กหญิงพรภิรมย์  เพ็ญชูสิทธิ์
23. เด็กชายพัชรพล  เอกวงษา
24. นายพิเชษฐ  ทองสิทธิ์
25. เด็กชายพีรพัฒน์  ประเสริฐสังข์
26. เด็กชายมกรธวัช  ปลัดศรีช่วย
27. เด็กชายรัตนกรณ์  สุวรรณหาร
28. เด็กชายวรพล  แพงแสน
29. เด็กชายวรยศ  ผาญแสนเสาร์
30. เด็กหญิงศิริวิภา  พิมพ์บุญ
31. เด็กหญิงสุพรรษา  จำปา
32. เด็กหญิงสุภัทตรา  ปุ้มไสว
33. นายสุริยา  ทนันใจ
34. เด็กหญิงสุวนันท์  จันหน่าย
35. เด็กชายอดิศร  ทิพย์บุญชู
36. เด็กหญิงอินทราณี  ไชยบุตร
37. เด็กชายเตชน์  แก้วเกตุ
38. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุกขันต์
39. เด็กชายเมธี  มงคลไฟ
40. เด็กหญิงแสงดาว  แสนตุ้ย
 
1. นางสาวกีรติ  คุณทรัพย์
2. นายธนากร  ปัทราช
3. นายธวัช  หาริชัย
4. นายถาวร  แสนอุดม
5. นางสาววนิดา  จันทรังษี
6. นางจิราภรณ์  ขมวดทรัพย์
7. นางสาวอ้อยทิพย์  ราชแผ้ว
8. นางสุรีพร  ประภาหาร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 1. เด็กหญิงนิตยา  ทองย้อย
 
1. นายทินธวัช  ใชชุน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงวรางคณา   อ่ำอ่อน
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1. เด็กชายนัทธวัฒน์  ทุมโคตร
 
1. นายฐานันดร  โพธิ์บาย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายสรัล   เกาะน้ำใส
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1. เด็กชายวรพรต  แสนบาล
 
1. นายฐานันดร  โพธิ์บาย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงพรจิตร    สีสุโท
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1. เด็กหญิงอภิญญา   สีลารักษ์
 
1. นางสาวลลิตา  ธงสีนารถ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มหารัตนัง
 
1. นางสาวลลิตา  ธงสีนารถ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กชายปฏิพล  ทัศมี
 
1. นายวราวุธ  อินธิแสน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. เด็กชายพีรพล  แก่นจำปา
 
1. นายเทิดทูล  สัพโส
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กหญิงนิมาระตี   จิตต์สมนึก
 
1. นายชวาล  บุญเอียด
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  มีบง
 
1. นางสาวปวีณา  แพนบุตร
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายณปัญญา    ภูเงิน
2. นายตะวัน   จำปาซอน
3. เด็กชายทัศนัย   ศรีอภัย
4. เด็กชายทินภัทร  ชมภูทีป
5. นางสาวธนพร   ศรีละมาตย์
6. เด็กหญิงปนิดา  เติมสุทธา
7. นางสาวพรนรินทร์   สารโพคา
8. เด็กชายภูวนาถ   วงษาไชย
9. เด็กหญิงวราคณา   อ่ำอ่อน
10. เด็กชายศิลา  สมสร้อย
11. เด็กหญิงอัญชลีพร   เพียงงาม
12. เด็กหญิงอารยา   พรมคำ
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
2. นายลือชา   ธิโสภา
3. นางกรกนก  เสนเสนา
4. นางสาวธัญญาภรณ์   เสนเสนา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกนกพร   ตาลาคุณ
2. เด็กชายคมกริช   สังข์ทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   จำนงสุข
4. เด็กชายณัฐนิชา  ไชยรบ
5. เด็กหญิงทอฝัน   ณ นครพนม
6. เด็กหญิงธนภา   มาละอินทร์
7. เด็กหญิงธิวาภร   พันพินิจ
8. เด็กหญิงนรินทิรา    อ่อนหนองหว้า
9. เด็กหญิงนิชชาวัลย์   เสี่ยวกำปัง
10. เด็กหญิงปนิดา  เติมสุทธา
11. เด็กหญิงปริยากร   แก้วเจริญ
12. เด็กหญิงปาริตา    แสงดา
13. เด็กหญิงภัณฑิรา   พูลเพิ่ม
14. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   สิงห์กลิ่น
15. เด็กชายรัฐศาสตร์  สืบกินร
16. เด็กหญิงวรรัตน์   กองประมูล
17. เด็กหญิงวารินทร์   สุทน
18. เด็กหญิงศิวพร   ละครขวา
19. เด็กหญิงอัญชลีพร   เพียงงาม
20. เด็กหญิงแพรวา   ภิรม
 
1. นายแสนสุข   แสนอุบล
2. นางสาวเนตรนภา   โพธิ์สาวัง
3. นางสาวภัคจิรา   ลิ้มประเสริฐ
4. นางสาวรวิสรา   ตองตาสี
5. นางกนิษฐา  พหลทัพ
6. นางสาวกมลพร  ปัญญาหลวง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกมลชนก   ธุระพระ
2. เด็กชายชัยศิริ   ศรีชัยเชิด
3. เด็กชายทวีศักดิ์   เดชารัมย์
4. เด็กหญิงธนภรณ์   ไชยทะ
5. เด็กชายธพิพัฒน์    หอมพิทักษ์
6. เด็กหญิงพิชญา   พงศ์สิทธิศักดิ์
7. เด็กหญิงลลิตา   นาไชย
8. เด็กชายวัชรพงษ์   แก้วน้ำคำ
9. เด็กหญิงสุพัตรา   มูลกัณฑ์
10. เด็กชายอัศวิน   ดุลยะลา
 
1. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
2. นางแสงจันทร์  พลสิทธิ์
3. นางสาวรวิสรา   ตองตาสี
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   วัฒนะกูล
2. นายธนกร   ยุทธคราม
3. เด็กหญิงพัชรีพร  ชมเขา
4. เด็กชายยศพัทธ์   พุฒธรรม
5. นางสาววริศา   พยัคฆ์กุล
6. เด็กชายวุฒิชัย   ศิลลาพงษ์
7. นายศักดา    หมายถมกลาง
8. เด็กหญิงสุกัญญา   แผ่นภูงา
9. เด็กชายสุทธิภัทร   พาดี
10. เด็กหญิงแสงจันทร์   รินคำ
 
1. นางสาวศิริพร   หนูพลัด
2. นางผกาวรรณ   ตะดวงดี
3. นางสาวเนตรนภา   วงค์แก่นท้าว
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงณิชกานต์    วราพุฒ
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เดชารัมย์
3. เด็กหญิงธนภรณ์   ไชยทะ
4. เด็กชายธพิพัฒน์  หอมพิทักษ์
5. เด็กหญิงปุณณภา  สุราชวงศ์
6. เด็กหญิงพิชชานันท์   คมธัชนิธิชยวัศ
7. เด็กหญิงพิชญา   พงศ์สิทธิศักดิ์
8. เด็กหญิงพิชามล   มูลแก้ว
9. เด็กหญิงลลิตา   นาไชย
10. เด็กชายวัชรพงษ์  แก้วน้ำคำ
11. เด็กหญิงสุพัตรา   มูลกัณฑ์
12. เด็กชายอภิวัตร  สารพล
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางสาวจิราพัชร  ดินแดง
3. นางสาวณัฐธิดา  แดงหล้า
4. นางกนกวรรณ   ศรีบุศยกุล
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวจิระนัน    ประทุม
2. เด็กหญิงฐิติวัลค์  บุบผา
3. นางสาวณัฏฐวรีย์  ตระกูลวรมูล
4. เด็กหญิงณัฐสุดา    นาไชย
5. เด็กหญิงธนัชพร   ปางแก้ว
6. นายนราวิช  มะลิจันทร์
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์   โสมศรีแพง
8. นางสาวภัทฐริดา  ผิวงาม
9. นายรัฐศาสตร์  สีรับสี
10. เด็กหญิงวันวิสา    คุณสิทธิ์
11. เด็กหญิงสุชาวดี   วงษ์สิน
12. เด็กชายอภิรักษ์  พันศรี
 
1. นางสาวศิริพร   หนูพลัด
2. นางวรรณชนก   โสมปัดทุม
3. นางศรีสุดา   นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
4. นางนิระมัย   นิทัสนะศาสน์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกมลชนก   ธุระพระ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    บุญมา
3. เด็กหญิงณัฐนรี   ทูลไธสง
4. เด็กหญิงณิชกานต์   วราพุฒ
5. เด็กหญิงธนภรณ์   ไชยทะ
6. เด็กหญิงพิชชานันท์   คมธัชนิธิชยวัศ
7. เด็กหญิงพิชญา   พงศ์สิทธิศักดิ์
8. เด็กหญิงพิชามล    มูลแก้ว
9. เด็กหญิงลลิตา   นาไชย
10. เด็กหญิงศุภัสรา   มลศิลป์
11. เด็กหญิงสุพัตรา   มูลกัณฑ์
12. เด็กหญิงอวิกา  โคตรคำหาญ
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางสาวจีราภรณ์   กาญจนะกันโห
3. นางสาวชานิกา  สุโพธิ์ชัย
4. นางสาวอรพรรณ  ป้องบุญมี
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วัฒนะกูล
2. นางสาวจิระนัน   ประทุม
3. เด็กหญิงฐิติวัลค์   บุบผา
4. นางสาวณัฏฐวรีย์  ตระกูลวรมูล
5. เด็กหญิงณัฐสุดา    นาไชย
6. เด็กหญิงธนัชพร   ปางแก้ว
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์   โสมศรีแพง
8. นางสาวมลิวัลย์  พูลทอง
9. นางสาววริศา  พยัคฆ์กุล
10. เด็กหญิงวันวิสา   คุณสิทธิ์
11. เด็กหญิงสุกฤตา  สมพงษ์พืช
12. เด็กหญิงสุชาวดี   วงษ์สิน
 
1. นางสาวศิริพร   หนูพลัด
2. นางสาววิชุดา    ศรีวิลาศ
3. นางสาวกริยากร   ศรีรังกรณ์
4. นางสาวณัฐรินีย์   ศรีชูยงค์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ทองผา
2. เด็กหญิงชลดา  ตันภักดี
3. เด็กชายฐาปกร  ทบอาจ
4. เด็กหญิงฑิมฐิกา  เป้าจันทึก
5. เด็กชายณัฐพล  วงศ์พระราช
6. เด็กชายดนุเดช  เจริญลำ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ชา
8. เด็กชายปริภัทร  บุญสวัสดิ์
9. เด็กหญิงพัณณกร  ประทุมวัน
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์สีนวล
11. เด็กชายยงยศ  สุวรรณน้อย
12. เด็กชายวัชรพงศ์  มังษาอุดม
13. เด็กหญิงศศิวิมล  สักขาพรม
14. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  อินทร์หา
15. เด็กหญิงเกศแก้ว  ปาลา
16. เด็กชายเมธาวิน  นราพล
 
1. นางสาวปาริชาต  สิงห์แม่ง
2. นางศมนนันท์  ธารานุกูล
3. นางชนิดา  พรหมภิภักดิ์
4. นายวิทวัส  ซึมเมฆ
5. นางสาวดารุณี  ศรียางนอก
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุรินทะ
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  หอมดวง
3. เด็กหญิงจิรวนันท์  นพบุญ
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กองพันธ์
5. เด็กหญิงนริศรา  บุญเสริม
6. เด็กหญิงปรีญาพร  สมวงษ์
7. เด็กหญิงพรชิตา  มาสูง
8. เด็กหญิงพัชรีพร  พรมจันทร์
9. เด็กหญิงพิชญธิดา  ส่งเสริม
10. เด็กหญิงพิยดา  พึ่งพร้อม
11. เด็กหญิงวรัญญา  อินคอน
12. เด็กหญิงวรัญญา  แหวนแก้ว
13. เด็กหญิงวรัญญากรณ์  ดงหิงษ์
14. เด็กหญิงวิรากานต์  พรมหมณ์น้อย
15. นางสาวสิริการย์  เค้าโพธิ์
16. เด็กหญิงสุวิมล  คำโตครสูนย์
 
1. นายจิราวัฒน์  จิรกุลทวีวัฒน์
2. นางสาวอนุสรา  วัฒนาเนตร
3. นางณัฐรินีย์   กาสินพิลา
4. นางสาวเจตปรีญา  ทรงสังขาร
5. นางสาวนิลินทิพย์  เชิงหอม
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 1. เด็กชายฐัฐฐาเชษศ์   มณีนพ
2. เด็กชายฑีฆายุ  หอมหวล
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วหลอดหล้า
4. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์ทองทิพย์
5. เด็กชายปฏิภาณ  แสงลา
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ศิริวงษ์ขันธ์
2. นายสมพงษ์  วิเศษจันทร์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    อัศราช
2. เด็กหญิงวรัญญา   วาสีภูผา
 
1. นายพงษ์พัฒน์  ธิวะโต
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เพลิดพราว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 1. เด็กชายสันติสุข  ศิริอยู่
 
1. นางนันทนา  พรหมจรรย์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  มณีบู่
 
1. นางอภัสสร  บาลลา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงชนกสุดา  ไฝสีทา
 
1. นางปราณี  เซียร์ส-คอร์ฟิลด์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงแสงตะวัน  สุวรรณไชยรบ
 
1. นางปราณี  เซียร์ส-คอร์ฟิลด์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กหญิงปรัชญารีย์   สำนัก
 
1. Mr.Oliver Branden   Roche
 
139 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กหญิงศุภัณฑา   พิทักษ์วาปี
 
1. Mr.Oliver Branden   Roche
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองชุ่ม
2. เด็กหญิงฐิติพร  โคตรสำนวน
 
1. นางสาวธารินี  เจนจบ
2. นายอุดมพงศ์  ประสานเชื้อ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อภิวันท์วรรัตน์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศาลากาล
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  บุระคำ
2. นางสาวลำดวน  สิริชาตานันท์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 1. เด็กชายกิติพรรณ  ผดุงเมือง
2. เด็กหญิงพรรณวิภา  กงถัน
3. เด็กชายพุฒิพร  ทัศน์จันดา
4. เด็กหญิงวณิชย์ชญา  วงสมบัติ
5. เด็กชายศรายุทธ  สมแสน
6. เด็กชายอริย์ธัช  ไปแดน
 
1. นางสาวอัจฉรา  คำเพ็ชรดี
2. นางไวรัลยา  ผ่านสุวรรณ
3. นางสาวพลอยรัรนา  มาคูณ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูง 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์ชมพู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเศษทรัพย์
3. เด็กชายธีระเดช  จันดีสี
4. เด็กชายพีระเดช  สีโธเร
5. เด็กชายรามิล  สมแก้ว
6. เด็กชายสิปปกร  มะลิจันทร์
 
1. นายสมสมัย  หารธงชัย
2. นายเอกชัย  หวายโหล่
3. นางสาวธิดารัตน์   อัมวงศ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กชายณัฐกรณ์  น้อยหว้า
2. เด็กชายธีรกานต์  พันโภคา
3. เด็กชายนันทพงศ์  เวชกามา
4. เด็กชายปภังกร  ศรีพอ
5. เด็กชายวงศกร  สายสร้อย
6. เด็กชายสงกรานต์  ใจหมั่น
7. เด็กชายอัครพนธ์  ภูตลาดขาม
8. เด็กชายเขษมศักดิ์  ฉลาดเจน
 
1. นายณัฐวุฒิ   ฝ่ายขันธ์
2. นายปิยะพงษ์  โง่นทา
3. นายกิติชัย  ขันธวิชัย
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  อนุมาตร
2. เด็กหญิงจริลยาพร   โอภาตะวงศ์
3. เด็กหญิงชยานัท์  เพียรกล้า
4. เด็กหญิงชลธาร  พัฒบุรัมภ์
5. เด็กหญิงชัญญานุช  ทาสีภู
6. เด็กหญิงธิชานันท์  บุตรนาม
7. เด็กหญิงนัชชา  เพชรสาคร
8. เด็กหญิงปิยนันท์  สมพันธ์
9. เด็กหญิงสุธินันท์   จันทัง
10. เด็กหญิงไอรินทร์  แก่นการ
 
1. นางสาวจุไรพร   สมบัติดี
2. นายสุวัฒน์   แพงศรี
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดารุณภักดี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 1. เด็กหญิงจันทรา   บุบผา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมพินิจ
3. เด็กหญิงปภัสสร  ฮุงหวล
4. เด็กชายพันนุวัฒน์  ฮาเยกุ
5. เด็กชายภคนันท์  เหล่านรสิงห์
6. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์   สุวรรณไชยรบ
7. เด็กหญิงวรรณนิดา  ดาษดา
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอกตาลยงค์
9. เด็กหญิงสิริขวัญ  เวระนะ
10. เด็กหญิงอริศรา  สมทอง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญจันทร์ศรี
2. นายณรงค์ศักดิ์  จุดาบุตร
3. นางสาวแสงเดือน  สมผล
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญลือ
2. เด็กหญิงชลินดา   เรียมประโคน
3. นายชินวุฒิ    ภูมิลา
4. นางสาวญาณิศา   เชื้อตาอ่อน
5. นางสาวทารินีย์  โพธิ์ขำ
6. นางสาวนิภาพร   แวงวงศ์
7. นางสาวพันธิสา  บกน้อย
8. นายวีระวัฒน์   คำภิรักษ์
9. เด็กหญิงสายธาร   ไชยเดช
10. นางสาวอนุธิดา   แก้วมะ
 
1. นางดวงใจ    แพงศรี
2. นางสาวณัฐนิชา   ชินบุตร
3. นางสาวจุฑามาศ   เสริมทรัพย์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงปุญญาภา   สายบัว
3. เด็กหญิงศิริภัทรา  ฝูงพิลา
 
1. นางสุธาลินี   บุญเที่ยง
2. นางเนาวรัตน์  แก้วคำภา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ประทุม
2. เด็กหญิงกัญญ์พัสวี  สุพรรณท้าว
3. เด็กหญิงกุลพัทธ์  คุณเชื่อง
4. เด็กชายธนกร  สงกะศิริ
5. เด็กหญิงบุญญรัตน์  มาตราช
6. เด็กหญิงพรรณิตา  น้อยพรมมา
7. เด็กหญิงฟ้าประทาน  นาคบุตรศรี
8. เด็กหญิงภิภัทรา  มณีสุทธ์
9. เด็กหญิงสุภาวดี  การีชุม
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ปลัดเทศ
 
1. ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี   ขันธพัฒน์
2. นางทัศยา   จุลนีย์
3. นางขนิษฐา  ชัยประโคน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงกิติญาดา  บุญช้อน
2. เด็กหญิงชลธิษา  สาลี
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  สีดาหลง
4. เด็กหญิงรัชฏากร  พิมพา
5. เด็กหญิงวรัญญา  พรมสีจันทร์
6. เด็กหญิงวิรวรรณ  นาใจตอง
7. เด็กหญิงวีระวัฒน์  บุญยืน
8. เด็กชายศรายุทธ  ผุยแพง
9. เด็กชายสิริชัย  วันชัย
10. เด็กชายอนาวิน  ขันคำ
 
1. นางพิมลศรี  ฤทธิ์ทานันท์
2. นายสราวุธ  จรีศรี
3. นางสาววิลาสินี  กุระจินดา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. นางสาวทิพย์เกสร  อ่างบุญมี
2. เด็กชายมงคล  ขันทะสอน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  เผ่าพงษ์
4. เด็กชายสิงหา  เพราะสระน้อย
5. เด็กชายอติชาต  คนแรง
 
1. นางสาวสุกัญญา  แก่นจันทร์
2. นางสุกัลยา  โยปัดทุม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชื่นผล
2. เด็กหญิงนุสรา  พิลาวงศ์
3. เด็กชายศศิวกร  ศรีสว่าง
 
1. นายสุธีกานต์  หงษ์ภู
2. นางสาวแพรพรรณ  เหลาธนู
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กหญิงพรกนก  รวมธรรม
2. เด็กชายรภัทรชกรณ์  กองธรรม
3. เด็กหญิงวรดา  ผิวเงิน
 
1. นางวนิดา  อิ่มรักษา
2. นางสาวระภีพันธ์  แสนอุบล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 1. เด็กชายธนกร  พลแสน
2. เด็กหญิงนันทิกา  ก้อนธิงาม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พลแสน
 
1. นางสาวภัคจิรา  นรสาร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เพลิดพราว
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 1. เด็กชายณัฐพล  คำทะเนตร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  โยตะสิงห์
3. เด็กหญิงวรรณลภา  ผ่องพันธ์
 
1. นางสาวภัคจิรา  นรสาร
2. นางสาวชญาภา   ศรีชัย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงนภณพัชร  อุุปทุม
2. เด็กหญิงภัทรวี  พันธ์เทียม
 
1. นางรัตดาวัน  จันทศรี
2. นางทิพรัตน์  ทองแซง
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กชายจิรายุทธ  นพรัตน์
2. เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  มาตราช
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  พลศักดิ์ขวา
 
1. นายวศค  เสมอพิทักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีจารึก  จันทร์นามวงค์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงปัญญมน  เจริญไชย
2. เด็กหญิงปีย์วรา  พลหาญ
 
1. นางสาวกมลมาศ  พลสีลา
2. นางสาวจิรวรรณ  สาระด่วน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวธัญรดา    เสนเสนา
2. เด็กหญิงละออ   มะณีกัน
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นายนุกูล   กระโจม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  บุดตะ
2. เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์มาลา
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอ่วมใหญ่
2. นางสาวอารยา  สุวรรณ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายกฤษณ  สีคะปัสสะ
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ฤาชากุล
 
1. นายอนันต์  พรมไตร
2. นางสาวสุภาพร  จันทร์โลมา
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันนา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แลนเชย
2. เด็กชายศุภฤกษ์  มาหอม
 
1. นายสลับ  หอมสร้อย
2. นายสุทธิพงษ์   แลนเชย
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กชายพงศกรณ์  กลยนี
2. เด็กชายศักดินนท์  มหานิล
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นางสาวพรสุดา  สัตย์นาโค
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 1. เด็กชายจตุรพิธ  กาสีคุณ
2. เด็กชายวายุ  ทองแกม
 
1. นายอธิวัตร  รัตนกรณ์
2. นางลำดวน  ปาพรม
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวนภัสสร  เกตุแก้ว
2. นายเตวิช   จำใบรักษ์
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางวชิราภรณ์   มาระมิ่ง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายทักษกร   อ่อนสิงห์
2. เด็กชายศุภฤกษ์    แสนวงษ์
 
1. นางวชิราภรณ์   มาระมิ่ง
2. นายนันทชนินทร์   โคตรคำหาร
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงเกศโสภา  นิระพงษ์
2. นางสาวแพรพรรณ   สุรเสียง
 
1. นายนิกร   มาระมิ่ง
2. นางเจนจิรา   โคตรคำหาญ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายอนุณ์กูล  แก้วดี
2. เด็กชายเจษฎาพร  ดีพรม
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์  อุส่าห์
 
1. นายณัฐพงศ์   ไตรยขันธ์
2. นางสาวลภัสรดา   อุปถานา
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยชนะ 1. เด็กชายตะวัน  อ่อนผึ้ง
2. เด็กชายนนธวัฒน์  ทิพย์บุญชู
3. เด็กชายวัชรากร  วิถี
 
1. นายอภิศักดิ์  แก้วดวงสี
2. นางสาวศศิภรณ์  ผ่องกมล
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลพร  คุณช่วย
2. เด็กชายณัฐพัชร์  สมผล
3. เด็กหญิงสุชานันท์  วงค์มีแก้ว
 
1. นายสาทิตย์  วงค์มีแก้ว
2. นายอดิเทพ  แก่นจันทร์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พงษ์ทองเมือง
2. เด็กชายอภิชาติ  จำปีคุณ
3. เด็กชายโชคอนันต์  มงคุณ
 
1. นายสุระชัย  แสนเสิก
2. นายศรัณย์พงศ์  ทวีโภควรกุล
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายจุฑาบดินทร์  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงปริชญา  หอมแพน
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  เคหะฐาน
 
1. นายสาทิตย์  วงค์มีแก้ว
2. นายอานัติ  หนูแก้ว
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นายธนวัฒน์  วาจารัตน์
2. เด็กชายบดิน  บัวอินทร์
3. เด็กชายอัครชัย  โฮมชัย
 
1. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
2. นางอุชุกร  ทวีโภควรกุล
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นใจ
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำหงษา
3. เด็กหญิงวรรณพร  โสดี
4. เด็กหญิงอรนลิน  แสงเขียว
 
1. นายวิชรวิญญ์  อุดทา
2. นางสาวณัฐกาญจน์   กาญจณกัณโห
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายคุณานนต์  อุทัยแสง
2. เด็กชายธนากร  วิเศษทรัพย์
3. เด็กชายวรเมธ  สายมายา
4. เด็กชายอณาคิณ  สมประสงค์
 
1. นางรุ่งทิพย์  สุจริต
2. นางสุดาพร  นนสุราช
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 1. เด็กชายชนกันต์   บุญต่อ
2. เด็กชายธนกฤต  ทองหอม
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญล้ำ
 
1. นายยศกร  ปวงสุข
2. นายณัฐพงษ์  พิมพ์บุญ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กชายธนพนธ์  ผันผ่อน
2. เด็กชายธนากร  โพสีลอย
3. เด็กชายเอกพงษ์  มองเพชร
 
1. นายกิติชัย  ขันธวิชัย
2. นายจิราวุธ  เลิศสงคราม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  เหล่าจำเจริญ
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ไปเหนือ
3. เด็กชายเหมันต์  ภักดีบุตร
 
1. นายกิตติศักดิ์  สอนสุภาพ
2. นางสาวฐิติมน  ประภาหาร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงคุณคณา  ปานเดชา
2. เด็กหญิงจารุกิตติ์  กุลชาติ
3. เด็กหญิงศศิธร  แสนสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นายลือชา  ธิโสภา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิริพร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปาสจิต
2. เด็กหญิงกัลยากร  ขามคำ
3. เด็กหญิงชุติมา  สายสอน
4. เด็กหญิงปาณิสรา  หาวงค์
5. เด็กหญิงอรัญญา  อุปนันท์
6. เด็กหญิงเปมิกา  เป้าจันทึก
 
1. นายวชิรวิชญ์  เสนสุวรรณ
2. นายกิตติวัฒน์  เหง้าน้อย
3. นางสาวธัญลักษณ์  โมฆรัตน์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสนอุบล
2. นายปวริศ  วงศ์ปฐม
3. นางสาวรุจิรา  ชินทะวัน
4. นางสาววรินทร  ชินทะวัน
5. นายศุภกร  ลินทะลึก
6. เด็กหญิงสร้อยพิกุล  ชาวทองหลาง
 
1. นางสุภรณ์  ทิพเนตร
2. นายทินกร  ทันแล้ว
3. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กหญิงกมลชนก  อันอามาตย์
2. เด็กชายธนภัทร์  พระสว่าง
3. เด็กหญิงนิรมล  พลศรีลา
 
1. นายสามพล  เก่งสมรภูมิ
2. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนดง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองเลิศ
2. เด็กหญิงชมพระพรรษา  พิชัยคำ
3. เด็กหญิงปริณาห์  ศิริบุตร
 
1. นางสาวขวัญชนก  ธรรมวงค์
2. นางสาวเกศสรินทร์  ใจศิริ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 1. เด็กหญิงฉัตรมณี  มุธิตากุล
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินทะขันธ์
3. เด็กหญิงภัทราพร  เดชเดิม
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นายจักริน  สุวรรณกิจ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรุ่งตะวัน  แสงโยธา
2. นางสาววชิราภรณ์  ภูแสนศรี
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ธาระดิษฐ
 
1. นายวิศรุต  พรมชัย
2. นางรัตนวัณณี  คำวงษ์
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กหญิงธิติญากรณ์   พรหมเจริญ
2. เด็กหญิงมินตรา  จันทะรักษ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ไชยหาทัพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิญญา  เหลาพรม
2. นางพิมพิกา  จันทร์ฤๅชัย
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 1. นางสาวกัลยรัตน์  เคนสีลา
2. นางสาวภัทรธิดา  พิมพาวงศ์
3. นางสาวศุภพิชญ์  บรรเทิงสุข
 
1. นางสาวอรุณรักษ์  บุญพูล
2. นางนิยะดา  อินทรเกษม
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีภิรมณ์
2. เด็กหญิงประนิจษรา  พวงจันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวมุทิตา  อรรคดี
2. นางสารชา  เพิ่มพูล
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณชัยรบ
2. เด็กหญิงรัตชฎาพร  ลีทอง
3. เด็กหญิงอรรถวดี  ตรีวิเศษ
 
1. นางสารชา  เพิ่มพูล
2. นายจิรกร  วังญาติ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชุมสีวัน
2. เด็กหญิงญาราภรณ์  พรมสากล
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ผลอุทิศ
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  สุขจิตต์
2. นางสาวสุพัตรา  ไชยพงศ์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  โคตะ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ภูเก็ตคำ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ญานุพรม
 
1. นางมาลัย  ประดับศิลป์
2. นางสาวปัณณรัตน์  โพธิตา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญปภัทร  สมบัติบุญ
2. เด็กหญิงปิยากร  ศรีลารักษ์
3. เด็กหญิงศิริราช  ศรีลารักษ์
 
1. นายพุทธา  บัวผัน
2. นางนวนันท์  ผิวหูม
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. นางสาวนฤมล  ชาวสวน
2. นางสาวอมิตตา  มาตรโสภา
3. นางสาวอรสา  สมสร้อย
 
1. นายภูมิสิทธิ์  มิ่งชะนิด
2. นางสาวจีรนันท์  จันทรเสนา
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กชายธนาธร  ศรีผุย
2. เด็กชายพุฒิภัทร์  ศรีลาราช
3. เด็กชายสิทธิเดช  ชาติผา
 
1. นางสาวศิรินันท์  จูมจันทา
2. นางนัตยา  คำทะเนตร
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุทธิมาต
2. เด็กหญิงทิวาพร  วงษ์เทพา
3. เด็กหญิงนาราภัทร  สายบัว
 
1. นางสาวภารุณี  ลาดำ
2. นางสาวสินจัย  ริกำแง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1. เด็กชายอภิชาติ   โสคำภา
 
1. นางนิภาวัลย์  สุจริต
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. นางสาวขนิฐฐา  ชาทองยศ
 
1. นางอภัสสร  บาลลา
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สีลโสภโน
 
1. นางสาวเกศินี  ศรีสะถาน
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธนพร  ปาวะรีย์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับพิมแสน
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงอภิรดา  เสียงเลิศ
 
1. นางสาวพรพรรณ  บุ้งทอง
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนุชนาถ  เหนือไพศาล
 
1. นางศรอนงค์  จันทร์เต็ม
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแหว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เดชโชค
 
1. นางสาวศิริพร  ไชยตมาตย์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. นางสาวไพลิน  แฝงเดช
 
1. นางอภัสสร  บาลลา
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 1. เด็กชายจตุสิน  นาโควงค์
 
1. นายกฤษณะ  พรมสิทธิ์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 1. เด็กชายญาณวรุตม์   เสียวนาเพ็ญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุดใจ
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  ฮมแสน
 
1. นางสาวสุนันทา  โถบำรุง
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหมือง 1. เด็กหญิงศิภาภรณ์  ชุมปัญญา
 
1. นางปิยนุช  ด้วงศาลา
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดภูวง 1. เด็กหญิงอริสรา  โทอิ้ง
 
1. นางสาวพัชราพร  ศิริ
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กชายจิรายุส  ผ่านสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธัญญา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงสุธิมา  กวนตะลา
 
1. นางสาวฉลาด  เสนาศรี
2. นางจุฬาภรณ์  เขตปัญญา
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายธนพล  เชียงชุม
2. เด็กชายวงศกร  ลาภานิช
3. เด็กชายวีระวัฒน์  บุญยืน
 
1. นางสาวปรียานุช  เทบำรุง
2. นางสาววิจิตรา  ศิลารักษ์
 
211 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ตัดสืบ
2. เด็กชายปรีดิพัทธ์  ทาเงิน
 
1. นายอดุลศักดิ์  ทองคำ
2. นางสาวทิพวัลย์  บุญทรง
 
212 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายศราวุธ    สีหาคม
2. เด็กหญิงสรัลชนา   พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวฉันทนา    แก้วก่า
2. ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี   ขันธพัฒน์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 1. เด็กหญิงชไมพร  ชมไชย
2. เด็กหญิงสุภาพร    พรหมสุภา
3. เด็กชายโชคชัย  วรรณมา
 
1. นายดิเรก  ฝุ่นเงิน
2. นางสาวกชพร  ทนุจันทร์
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ธนสุทธิโชค
2. เด็กชายนำพล   พลเศษ
3. เด็กชายอรรถพล    ศรีวงษ์
 
1. นางศิริกานต์  อาจหาญ
2. นายทนงศักดิ์   อาจหาญ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 1. เด็กชายนภัสวัต  โวอ่อนสี
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ซิพาชิน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ดาสีวังปา
 
1. นางสาวสุธีรา  วิเศษสมบัติ
2. นางสาวกนกอร  ดอกไม้ทอง
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 1. เด็กหญิงธันยารัตน์  จันทร์ลาวงค์
2. เด็กชายพิชญะ  กุลยะณี
3. เด็กหญิงสุภาพร  จำปาคำ
 
1. นางสาวภีรพรรณ  ัตันหล้า
2. นางสาวพลอยรัรนา  มาคูณ
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1. เด็กชายปฏิพาน  พูนเพิ่ม
2. เด็กชายพัทธนันท์  หอมกระทราย
3. เด็กชายรพีพัฒน์  สารมานิตย์
 
1. นางวาสนา  ปามุทา
2. ว่าที่ร้อยเอกสุเทพ  ปามุทา
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นาคราช
2. เด็กหญิงชนิดา  คำโสม
3. เด็กชายวุฒิกร  จันทัย
 
1. นางสาวสุวารี  บัวผัน
2. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขันธ์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแหว 1. เด็กชายกฤตกร  นวนอาสา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  เมืองแทน
3. เด็กชายพงศกร  บุตรเสน
 
1. นายนาวา  มาตราช
2. นางธิดาดาว  วะชุม
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือย 1. เด็กหญิงนันทิดา  ผาสุข
2. เด็กชายศิวกร  โทวะดี
3. เด็กชายเดชอุดม  โทวะดี
 
1. นายพิทักษ์  ศรีไทย
2. นางสาวชนกนันท์  รักสะอาด
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 1. เด็กชายธีระพล  วงค์สุโท
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองประโคน
3. เด็กชายสิทธิชัย  นามวงค์
 
1. นางสาวสุวารี  บัวผัน
2. นางวิจิตรา  สำแดงไชย
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1. เด็กชายอติวิชญ์  หินสอ
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 1. เด็กหญิงรัตติกาล  หลุ้มโสม
 
1. นางสาวยศวดี  มหาพันธุ์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธนพร  ปาวะรีย์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทับพิมแสน
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทิพชาติ
 
1. นายณัฐกิตติ์   อริยะไพสิฐ
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนดง 1. เด็กหญิงจิตเด่นเดือน  บุญโคดม
 
1. นางธิดาทิพย์   ถานะลุน
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์   เกิดโภคา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จุลนีย์
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนดง 1. เด็กหญิงพิติธาร  โถชาลี
 
1. นางธิดาทิพย์  ถานะลุน
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายรชานนท์  หอกุล
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยาวจันทรา
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 1. เด็กหญิงรัชนีกร   บุญจรัญ
 
1. นางสาวสิรินทร์ทร  พรหมส่วน
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. นางสาวขนิฐฐา  ชาทองยศ
 
1. นางอภัสสร  บาลลา
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงชุม 1. เด็กหญิงอุไรรักษ์  กุลยะณี
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์   ทองสิงห์
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 1. เด็กชายภานุพงษ์   สังสีแก้ว
 
1. นางวินิจตา  จันทร์โพธิ์
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 1. เด็กหญิงปิยดา  สาวมนตรี
 
1. นายณัฐพล  ทองมุล
 
235 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกาญกมล  การุญ
 
1. นางสาวกัญญาณี  การุญ
 
236 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายสหรัฐ  ดอกดวง
 
1. นางสายสุนีย์  พระราช
 
237 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทิดไทย 1. เด็กชายภูวดล  ตุใยรัมย์
 
1. นางสาวพรรณิภา   ไชยศรี
 
238 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงชาลินี  พูลภักดี
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์   วงศ์วัน
3. เด็กหญิงพัชภร  ปรีวะสาน
4. เด็กหญิงมาธวี  แก่นอินทร์
5. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ภู่กลิ่น
6. เด็กหญิงยุพากร  บุญทศ
7. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วพลผา
 
1. นายสุทธิพงศ์  กันวะนา
2. นางสาวจุไรวรรณ  ไกรเทพ
3. นายจิรทีปต์  ราศรี
 
239 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาใน 1. เด็กชายรัตนะ  ทองสม
2. เด็กชายสุรเดช  ทาบุดดา
 
1. นายจิตประสงค์  จำพล
2. นางสาวสิรินดา  แมนผดุง
 
240 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กชายตนุภัทร  จันลาวงค์
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  เวกสูงเนิน
 
1. นายพูลวิพัฒน์  รักษาสระ
2. นางสาววิลาพร  เกษงาม
 
241 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 1. เด็กชายธนดล   สอนไชยา
2. เด็กชายนันทวุฒิ์  กาญจนา
 
1. นางสาวดลนภา  เหิมหอม
2. นางสาววงศ์ประกาย  ดาวเศรษฐ
 
242 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1. เด็กชายวรายุส  ศรีแก้วอ้ม
2. เด็กชายเตชสิทธิ์  คำห่อ
 
1. นายคำสิงห์  พิบูลภักดี
2. นายศุภกฤต  กิตติพงศานุกุล
 
243 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  การะเกตุ
2. เด็กชายธนภัทร  บุญชวลิต
 
1. นางมณีโสม  พุทธโคตร
2. นายวทัญญู  ธนูพราน
 
244 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ค้าขาย
2. เด็กชายสิงหา   แบบพิมาย
 
1. นายเกริกเกียรติ  เผ่ามงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรุณยุภา  ศรีเทียวไทย
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายชัยณรงค์  ขันทองคำ
 
1. นายกฤษฎา  วงมนตรี
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 1. นายศุภลักษณ์  เหล่าชุมพล
 
1. นางสาวประวีณา  ศรีสร้อย
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มูลอาสา
 
1. นายกำธน  กกจันทร์
 
248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 1. เด็กชายปรมัตถ์  บาตดี
 
1. นายทินธวัช  ใชชุน
 
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงปวรรัตน์   เสมอพิทักษ์
 
1. นายนัทธพงค์  บุราณเดช
 
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายวิศเวษ  ฝ่ายรีย์
 
1. นายกำธน  กกจันทร์
 
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรวิจิตร
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประกาโส
3. เด็กหญิงจามิลิญจน์  จะตาศรี
4. เด็กชายจารุกฤต  แสนวิลัย
5. เด็กชายจิรโชติ  บุสยบุตร
6. เด็กหญิงชญานัษฐ์  เบ้าหล่อเพชร
7. เด็กชายชลกร  เหระวัน
8. เด็กชายชิณวัตน์  ชัยตาแสง
9. เด็กชายฑีฆายุ  นามโยธี
10. เด็กชายณภัทร  กุลแก้ว
11. เด็กหญิงณรรฐวัลย์  อาจหาญ
12. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปาละจูม
13. เด็กชายธนวัฒน์  สมัย
14. เด็กชายธีรเมธ  นันทเขต
15. เด็กหญิงนลินรัตน์  ทองเสนา
16. เด็กชายนิชคุณ  ปทุมมาลย์
17. เด็กหญิงปิยนุช  สีสถาน
18. เด็กหญิงพชรอร  นวลสิงห์
19. เด็กหญิงพัณณิตา  อะมะตะ
20. เด็กชายพีรพัฒน์  นามขันคุณ
21. เด็กหญิงภาริตา  นันทเขต
22. เด็กหญิงวรัญญา  พยุงวงค์
23. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรเพ็ง
24. เด็กชายวิศเวษ  ฝ่ายรีย์
25. เด็กชายวุฒิธิศักดิ์  ตันเสดี
26. เด็กหญิงศิรดา  ผ่องสูงเนิน
27. เด็กชายศิริศักดิ์  สุภาพ
28. เด็กหญิงสุภิสรา  กาญบุตร
29. เด็กหญิงอชิรญา  เจริญธรรม
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มูลอาสา
 
1. นายกำธน  กกจันทร์
2. นายบวร  จินดาหอม
3. นายสมหวัง  ภาคะ
4. นางสาวเนตรทราย  สีมี
5. นางสาวจริยา  คำคูณ
6. นางประภาส  สีสถาน
7. นางสาวระพีพรรณ  อุปถานา