รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และ โรงเรียนในเขตพื้นที่ฯ
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงสุภาสินี  ศรีสูง
 
1. นางสาวกรรณิกา  พินิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีสุข
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  สงพิมพ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. นางสาวอัมพรรณ  พรรณรังษี
 
1. นางปิยพร  สุวรรณศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 1. เด็กหญิงจิรภา  พรมเสน
 
1. นางสาววลีพร  หมื่นวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนยูง 1. นายวัชรากร  เอื้อนพรหมราช
 
1. นางสาวชนนี  วรรณา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงศิตานันท์  พันธุ์กาฬสินธุ์
 
1. นางรัศมี  สีพิมพ์สอ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงปพิชญา  ประเสริฐ
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ผุยม่วง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น 1. นางสาววิชุดา  วิเศษวงษา
 
1. นายนฤนาท  คำภูแสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 1. เด็กชายธนกฤต  แก่นม่วง
 
1. นายณัฐนนท์  รักษาวงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเตย 1. เด็กหญิงนุชธิตา  จำปาฉิม
 
1. นางสาววรรณชนก  ฤทธิ์ประเสริฐ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงพนิดา  แก่นท้าว
 
1. นายกานต์ชนก  แก้วธรรมมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงสุภนิดา  เขื่อนไชย
2. เด็กหญิงสุวรรณา  งอกะโทก
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ผุยม่วง
2. นางสาวบัวไล  เรียงพรม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. นางสาวอาทิติยา  ยศปราณี
2. นางสาวเปรมมิกา  พุทธวงค์
 
1. นางสาวจิตติมา  พระสว่าง
2. นางสาวพิจิกา  อุ่นบุญเรือง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกุมภา  มหาสมิตร
2. เด็กหญิงปัญญาพร   คัสกรณ์
 
1. นางสาวยุพวันดา  เงินแพง
2. นางสาวมัณฑนา  วรรณขันธ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนยูง 1. นายชัชวาล  โนนทะแสง
2. นายอัครเดช  สีกา
 
1. นางสาวชนนี  วรรณา
2. นางสาววรรณธนพร  วรรณศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงอรจิรา   ดุลยลา
 
1. นางสาวรัตน์ชนก   พรหมจารีย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายวศิน   พรมทา
 
1. นายไตรรัตน์  แสงแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. นายกิตติศักดิ์  บุญทา
 
1. นางสาววรรณิกา  ยางงาม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  มีหา
2. เด็กชายศราวุฒิ  มูลเอก
3. เด็กหญิงศศินัดดา  เอติรัตนะ
 
1. นายจีรพันธุ์  ลีบ่อน้อย
2. นางสาวทิติยา  เฉียบแหลม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ภาดา  ผิวแก้ว
2. เด็กชายธนากร  พางาม
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พิลากุล
 
1. นายสุรชัย  บูชาอินทร์
2. นายสันติ  เมืองดู่
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงตะวันฉาย   น้อยมณี
2. เด็กหญิงธนัญญา   เทพวงษ์ษา
3. เด็กหญิงปุณณภา  คัดทะมาตย์
 
1. นางสาวเจนจิรา   แสนศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กหญิงคฑามาศ  ทองบุญเกิด
2. เด็กหญิงประภาพร  แก้วน้ำใส
3. เด็กชายพรเทพ  ธรรมรักษา
 
1. นายศิรวิทย์  ฉลี
2. นางสาวนรีรัตน์  สิงห์อาจ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 1. เด็กหญิงวิริยา  นิลยอง
2. เด็กชายอนันต์กรณ์   กัสนุกา
 
1. นายเชิดตระกูล  หนูปาน
2. นางสาวศิริพร   ขมิ้นเขียว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 1. นายธนภูมิ  ทุมโคตร
2. นายสิริวุฒิ  แสงตะวัน
 
1. นางสาวชนิกา  แก้วมานะ
2. นายวรากร  ประกิ่ง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 1. เด็กชายอิทธิ  กุลโฮง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เศษศิริ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงพัชราภา  มูลราช
 
1. นายอภิศักดิ์  ปากแก้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ภูห้องเพชร
 
1. นางสาวภัทรียา  ดวงปัญญา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กชายถิรวัฒน์  วรรณขันธ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  เทียบเฮียง
 
1. นางสาววริษา  จันทร์ลี
2. นางสาวนลินี  ทวีกุล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำภานัย
2. เด็กชายนัทพงษ์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาววริษา  จันทร์ลี
2. นางสาวนลินี  ทวีกุล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายอนันทโชค​   ถูวัดสี​
 
1. นางสาวแสงนภา   ศรีบุรินทร์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ซุยพิมพ์
 
1. นางสาวโฉมฉาย   สีแสงน้อย
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ครุฑตัน
 
1. นางสาวเกษสุดา  โพธิ์วงษ์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายพิชาภพ    ช่อไทสงค์
 
1. นายทศานนท์   ศรีสว่างวงค์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  พันนาม
 
1. นางสาวสุพินดา  สมีงาม
 
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงปัณฑิตา   ทองบุดดา
2. เด็กหญิงพิชชาภา   ภูตานันท์
3. เด็กหญิงพิชญาภา   ชาวดร
 
1. นางสุกัญญา  ไพศาล
2. นายเพ็ชรรัตน์  ไพศาล
 
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1. เด็กหญิงญาณวิภา  วงค์เกี้ยง
2. เด็กชายรัชชานนท์  สุทุม
3. เด็กหญิงโชติกา  มะณีชัย
 
1. นางพิณพร  พรรคพล
2. นางสาวนันทพร  นพรัตน์
 
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเตย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ครุฑแก้ว
2. เด็กชายทิพากร  ผิวแก้ว
 
1. นางสาวเบ็ญจพร  ศรีพรทา
2. นายชัยอุดม  แก้ววงษา
 
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กชายปณิธาน   ธิปไชย์
2. เด็กชายวัชรวิทย์   ศรีโยธา
 
1. นางสาวนัฐมน  วจีประศรี
2. นางสาวทิพนภา  นามวงษ์
 
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 1. เด็กชายพลกฤต  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอนาวิน  ภูห้องเพชร
 
1. นายชุมพล  วงศ์หินกอง
2. นายจักรี  วัชเรนวงศ์
 
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น 1. เด็กชายอมร  สูงหนองนก
2. นายเกรียงไกร  พรมกุลัง
 
1. นายอภิชาติ  บุญสอาด
2. นางสาวกนกวรรณ  ขันดา
 
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 1. เด็กชายคมสันต์  คำสอน
2. เด็กชายอติวิชญ์  บุบผาภูมิ
 
1. นายปรีชา  วัชเรนวงศ์
2. นายสุรพงศ์  อำมุกคะ
 
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์   อวนอ่อน
3. เด็กหญิงเพชรลดา   ไพศาล
 
1. นางสุกัญญา  ไพศาล
2. นายเพ็ชรรัตน์  ไพศาล
 
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสังเวช
2. เด็กหญิงปาลิตา  ศรีบุญยัง
3. เด็กชายวรินทร  น้อยยะ
 
1. นายวิทยา  ชัยสมบัติ
2. นางกมลชนก  ค่ำคูณ
 
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  มูลโต
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มงคลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอริสา  ชาติแพงตา
 
1. นายธนภัทร  ม่วงสุราษฎร์
2. นางสาวนารี  หล้าบุญ
 
45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นันทะวงค์
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ชมภูธวัช
3. เด็กหญิงสุชาวดี  สุโนภักดิ์
 
1. นายสุรสิทธิ์  น้อยอุ่นแสน
2. นางสาวธัญลักษณ์  เปียงงาม
 
46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงณัชริญา   วงษ์แสน
2. เด็กชายณไพศาล   พรมศร
3. เด็กชายปฐวี  ศรีจันทร์
 
1. นางศิริรัตน์  เปปะตัง
2. นางสาวอัมพิกา  พรหมสอน
 
47 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1. เด็กชายกิตติชัย  พันธ์ชัย
2. เด็กชายธรรมธร  มงคลนำ
3. เด็กหญิงรุ่งลัดดา  คะสุดใจ
 
1. นางสาวอุทัยรัตน์  แวงวรรณ
2. นางสาวอาริตา  แตงทอง
 
48 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายธาวิน  ผุริจันทร์
2. เด็กหญิงเพชรดา  บุญตะนัย
 
1. สิบเอกศุภวัฒน์  นามมี
2. นายถิรเดช  จันดา
 
49 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงพรรณิดา  แก่นท้าว
2. นายสรรพงษ์  สิงห์สิทธิ์
 
1. นางพัชรภรณ์  สนสุรัตน์
2. นายกานต์ชนก  แก้วธรรมมา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงทิวาพร  กองแก้ว
2. เด็กหญิงประภัสสร  พันธ์สะอาด
3. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ด้วงสะดี
4. เด็กหญิงอาธิติญา  ปัญญาใส
5. เด็กหญิงเกษวรินทร์  ทองกันยา
 
1. นายพลวัฒน์  จันทะแสง
2. นางกันหา  มาศมหันต์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   กลกสินธ์
2. เด็กหญิงนันนภัส   ราษีสวย
3. เด็กหญิงปภัสญา   สมสุข
4. เด็กหญิงอภิรดา   ไสย์สนิท
5. เด็กหญิงเปรมสุดา   บุญที
 
1. นางสาวไอรดา  แขนง
2. นางสาวศิริลักษณ์   ถิ่นแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  ทองทัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  กันทาง
3. เด็กหญิงณัชชา  เกิ้มเหม็นบุญ
4. เด็กหญิงณัฐจิราภา  ยาเขียว
5. เด็กหญิงพิตราภรณ์  ศุภดี
 
1. นางจำเนียร  พลเดช
2. นางนพมาศ  พลมณี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยหาญ
2. เด็กหญิงณิชานันท์  ดรปัญญา
3. เด็กหญิงทักษอร  สิงห์วงษ์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทรา
5. เด็กหญิงวีรปรียา  คำวงษา
 
1. นางสาวภัสฎา  ทิศโร
2. นางสาวออระดี  แก่นกงพาน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายดนุภรณ์  ปัญญาวงศ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ลีกุล
4. เด็กหญิงพิชญา  คำแพงฮัก
5. เด็กชายพิชัยภูษิต  ลีกุล
 
1. นายจีรพันธุ์  ลีบ่อน้อย
2. นางสาวกุสุมา  บาบุญ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงทักษอร  ทองสะอาด
3. เด็กหญิงธัญสิริ  ไชยา
4. เด็กหญิงปริณดา  อินทะศรี
5. เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ดวง
 
1. นางสาวคนุกานต์  พึ่งพา
2. นางอรจิฬา  แซ่ลี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กุลเสนา
2. เด็กหญิงฐาปนี  คงทน
3. เด็กหญิงมธุริน  คำดวง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยเสือ
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ใหม่วงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์  ศรีสมศักดิ์
2. นายโกสินทร์  ศรีบุรินทร์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 1. เด็กหญิงกัญธิตา  สังข์แก้ว
2. นางสาวชนิภรณ์   แก่นแก้ว
3. เด็กหญิงภัทริกา  ฮาดนารี
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  ยอดอินทร์
5. เด็กหญิงรวีประภา  เพชรบุปผา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ใจหาญ
2. นายโยธิน  เครือแดง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกรกนก   แวงคำ
2. เด็กหญิงกุลธิดา   นาจารย์
3. เด็กหญิงคัคนางค์   พิมพ์พงษ์
4. เด็กชายชยพล   มหาวงศ์
5. เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์   คันธี
6. เด็กหญิงดาวิกา   คนบุญ
7. เด็กชายธนากร  ติยะโคตร
8. เด็กชายธีรเดช  ศรสิงห์
9. เด็กหญิงปารยา   ชำนาญรบ
10. เด็กชายพนมกร  กันทะแสน
11. เด็กหญิงมณฑิตา   คำสีทา
12. เด็กหญิงวรัชยา   แพงวาปี
13. เด็กหญิงวิรดา   ตางจงราช
14. เด็กหญิงเปรมสุดา  ศรีโสภา
15. เด็กหญิงโศภิตปภา   ศักดิ์ปัญญา
 
1. นายวรพงษ์   อาษาศรี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   ผุยม่อง
3. นายธวัชชัย   ชนะนาม
4. นางสาวชนากานต์   พินากรรณ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  บุตรศรี
 
1. นางรัศมี  สีพิมพ์สอ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิชากุล
 
1. นางสาวรัติยา  ผลธุระ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  เจริญรุ่งธนศักดิ์
 
1. นายภานุพงศ์  หมื่นสุข
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแข้ 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุธรรม
2. เด็กชายอภิราม  ไชยนนท์
 
1. นางสาวรัตนาพร  สวัสดิ์เอื้อ
2. นายกฤษฎา  เต็มใจ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว 1. เด็กชายภูมิวัชญ์  ภาชนะ
2. เด็กหญิงอัญรินทร์  สิทธิราช
 
1. นางสาวพิมพ์ณัฐชญา  บัวเนี่ยว
2. นางสาวมธุพร  สืบศรี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  ขันทีท้าว
2. เด็กหญิงภัชราพร  อินทรปัญญา
 
1. นางสาวนฤมล  ผลทิพย์
2. นางสาววิยะดา  คำภีระ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เนาว์ศรี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทุมบุญ
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุรินทร์
5. เด็กหญิงวรปัต  แคนเตรียม
6. เด็กหญิงศุภานัน  ชาวดร
 
1. นายสุจิน  อินมะโรง
2. นางประครองศรี  เรืองศรี
3. นางสาวบรุศรินทร์  ทองเขียน
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพัชรา   คำด้วง
2. นางสาวภัทราพร   ไชยคินี
3. เด็กหญิงรุจิรา  แสนเหลา
4. เด็กหญิงวณิชชา   ไชยนนท์
5. นางสาวอัญมณี   สาลีแสง
6. เด็กหญิงโสธริญา   กองพันธ์
 
1. นายสุริยัน   บุญสุข
2. นางสาวรุ่งทิวา   นะวะสด
3. นางจันทร์เพ็ญ   ศรีสุวงค์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทะกุล
3. เด็กหญิงทวีรัตน์  หมอยา
4. เด็กหญิงนราภรณ์  ทองขำ
5. เด็กชายปัญจพล   ภูสิงห์
6. เด็กหญิงมณีกร  ดวงเทียน
7. เด็กหญิงมนต์นภา  แก้วสี
8. เด็กหญิงศิรภัสสร   ใจคำ
9. เด็กชายศิวกร  ยิ่งนึก
10. เด็กหญิงอัษฎาพร  นาถมทอง
 
1. นายอุไทย  สมมี
2. นางวนิดา  โลทัง
3. นายเฉลิมพล  โสมรักษ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 1. นางสาวกัณฐภรณ์   งามขำ
2. เด็กหญิงจิรภา   อุปฮาด
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  ภูบานชื่น
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สุภาพัฒน์
5. เด็กหญิงปนัดดา  สุทธาอามาตร
6. นางสาวปภาวรินทร์   เหมิกจันทึ
7. นางสาวปราติภา  เหมิกจันทึก
8. เด็กหญิงพิกุล  แก้วอินทร์
9. เด็กหญิงภัคพิลัย  หินกอง
10. เด็กหญิงภัครพิไล  เถินมงคล
 
1. นางสาวพัชรี  สงสาร
2. นางกรรณิกา  จันทรมณี
3. นางสาวยุพารัตน์  มั่งมูล
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขันธะวิชัย
2. เด็กชายนิติรัฐ  พินิจมนตรี
3. เด็กชายบุพกร  บุบภิ
4. เด็กหญิงปิยะดา  ทานัง
5. เด็กชายยศพล  สมสาย
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  ขันธะวิชัย
7. เด็กหญิงลลิตา   วงน้อย
8. เด็กหญิงศศิธร  ไชยพร
9. เด็กชายเมธาวี  บัวแก้ว
10. เด็กหญิงแพรพลอย  พรมเสนา
 
1. นายทัศไนย  นาพา
2. นายศุภการ  สารกอง
3. นางสาวกาญจนา  ที่ภักดี
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 1. เด็กหญิงขวัญปีใหม่  โรจนภา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงณิภาภรณ์  มูลหาร
4. เด็กหญิงทิพธิดา  ดวงประทุม
5. เด็กหญิงธนพร   พิมพ์บุญ
6. เด็กชายพงศกร  พืชผักหวาน
7. เด็กหญิงพรนภา  บุญมา
8. เด็กชายภูริพัฒน์  ไชยกุมาร
9. เด็กหญิงยุภารัตน์  มอโท
10. เด็กชายวรัท  นันทบุตร
 
1. นางสาวกมลฉัตร   สิงห์ไชย
2. นางสาวกนกนิภา  โพธิ์นา
3. นายพลัง  เคนคำภา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กชายชัชพล  โคตรชมภู
2. นายณรงค์ชัย  สำนักนนท์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญยวด
4. นายณัฐวุฒิ  ชาวดร
5. เด็กชายวชิรพล  โคตรชมภู
6. เด็กชายศุภลักษณ์  บุญมี
7. เด็กชายสิทธินนท์  อันสุพรรณ
8. เด็กชายสุรยุทธ  ประทุมทอง
9. เด็กชายอมร  โคตรใครนุ่น
10. นายเตชภณ  เสียงใส
 
1. นายณัฐิวุฒิ  ไชยอยู่
2. นายอนันต์  ช่วยแสง
3. นางสาวจิราวัลย์  ตำตาด
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายปุณณวิช   รักขนาม
2. เด็กหญิงสาธิกา   สมบูรณ์
 
1. นางอภิญญา  วิวาจารย์
2. นายสันติ  นันทจันทร์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. นายสุทิน  สีเงิน
2. นางสาวอภิสรา  ปากวิเศษ
 
1. นายณัฐิวุฒิ  ไชยอยู่
2. นางสาวหฤทัย  ฉลวยศรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงพลอยชิณรัศม์  กองชัย
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กชายกฤษฏา  จีระพันธ์
 
1. นางมาติกา  ภูริปายะนันท์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกัลยา  คำโปน
 
1. นางวินัย   มะเสนา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ศักเทวิน
 
1. นางกัตติกา  พิชัยเชิด
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงปัญญ์สิตางค์  ศรีสุนทร
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 1. นางสาวบุญญาพร  บุญมา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญธงไชย
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. นางสาวชลดา  ขนุนทอง
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โชติพรม
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอิททิมา  เวียงวงค์
2. เด็กหญิงเกศณรินทร์  โสดา
 
1. นางสมคิด   บัวเนี่ยว
2. นางชมภูนุช  คำดีบุญ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กหญิงกันต์กมล  น่าชม
2. เด็กหญิงวรางคณิภา  จันทะแก้ว
 
1. นางณัฐธยาน์   การะหว้า
2. นายอภิญญา  จันทบาล
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  แก้วมะโนรา
2. เด็กหญิงอนันตยา  ระหันสิม
 
1. นางณัฐธยาน์   การะหว้า
2. นางสาววิชชุดา  คงสมบัติ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงสุภาพร   ลาพงศ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  สวัสดิ์ศรี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นันทจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  พุดนา
3. เด็กชายโชคอนันต์  อ่อนสุวรรณ์
 
1. นางณัฐธยาน์  ผดุงโกเม็ด
2. นางสาวอรพิน  งามปานกลาง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 1. เด็กหญิงพิชญภา  ปัตภัย
2. เด็กหญิงสุนิสา  สมตัว
3. เด็กหญิงอดิภา  อึ่งปลา
 
1. นายรัฐการ  พิชัยเชิด
2. นางสาวพรทิพย์  สีหาบุตร
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุรีรักษา
2. เด็กชายธีระเดช   ยังสีนาด
3. เด็กชายศตคุณ  มหาฤทธิ์
 
1. นายรัฐการ  พิชัยเชิด
2. นางสาวพรทิพย์  สีหาบุตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำด้วง 1. เด็กหญิงนพมาศ  เจริญสุข
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โยธชัย
3. เด็กชายพงศกร  คำด้วง
4. เด็กชายพจน์ชร  อินทรจำปา
5. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญราช
 
1. นายพิรวัฒน์  นาเสงี่ยม
2. นางสาวสิริวิภา  แทบศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กชายกฤษฎา  ธะราวุฒิ
 
1. นายกีรติ  โทอึ้น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายภาณุพงศ์  ศรีทุม
 
1. นายชัยประสิทธิ์   ศรีลิ้นพงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ยนตะศาสตร์
 
1. นางสาวพัชรี  สงสาร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. นางสาวพรชนก  ภูพันนา
 
1. นายเดชา  สมคะเณย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กชายภานุศร  ศรีวันแก้ว
 
1. นางฐิติรัตน์  สาคมิตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. นายศักดิ์นรินทร์  พิมพ์ศรี
 
1. นายณัชพล  ยุทธรัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วธรรม
 
1. นางอชิรญาณ์  สัตย์ซื่อ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กหญิงชลิตา  ตุชัยยะ
 
1. นางปรียาพร  สำราญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์ชัย
 
1. นางอินทิวร  หอมดอก
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายกัมปนาท  เหลืองอ่อน
 
1. นายเสกสรรค์  บุตตะแสน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 1. เด็กหญิงสุกานดา  มาบัว
 
1. นางสาวเมธาวี  การมงคล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ข่ายภูเขียว
 
1. นางสาวฐานิดา  บุตรกุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายทีปกร  ชาวดร
 
1. นายศิริชัย   ทองที
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายวุฒิชัย  บุตรีสุวรรณ
 
1. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 1. เด็กหญิงเจด้าอิงฟ้า  แก่นหอม
 
1. นางนิรัชฎา  ยืนสุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กหญิงนภาลัย  สูนกลาง
 
1. นายสมยศ  พลค้อ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกัมปนาท   เพ็งคำ
2. เด็กชายชิติพัทธ์   มีลา
3. เด็กหญิงปิยธิดา   โคตรสิม
4. เด็กชายภาคิน   แขงขัน
5. เด็กหญิงรัชชุดา   เทือกเพีย
6. เด็กชายวรโชติ   สีงาม
7. เด็กชายวิละกอน   อำไพพอน
8. เด็กหญิงอุษามณี   พลแสง
 
1. นายสัญญา   นาทา
2. นางสุภัญญา  จันทรวงศ์
3. นายสุบรรณ  ไชยสุรินทร์
4. นางสาวชลดา  เชื้อกลางใหญ่
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภาระกุล
2. นายชิราวุฒิ  เนื้อไม้หอม
3. นายณัฏฐพล  กองทอง
4. เด็กชายณัฐวัตร  แสงสมุทร
5. เด็กชายธงชัย   สาลีแสง
6. เด็กชายธีรภัทร์  เพ็ชรคาม
7. เด็กชายพงศกร  กองปาน
8. นายภูชิษ   บ้านหว้าน
9. นางสาววิลาวรรณ  ยมรัตน์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   ศรีมงคล
11. นายเกียรติกมล   ลูกแก้ว
 
1. นายนิตินัย  สุขโข
2. นายยศกร  เหมือดเขื่อนขันธ์
3. นายคุณากร  สีเชียงสา
4. นายปริญญา   ศรีภูพาน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแค 1. นางสาว กนธิชา   จำปาทอง
2. นายจาตุรงค์  เดระคุณ
3. เด็กหญิงชญานี  เที่ยงคุณ
4. เด็กหญิงชลดา  ผายแผ่
5. เด็กหญิงชลธิดา  เสียงวงศ์
6. นางสาวฐิติรัตน์  เว้นบาป
7. เด็กชายณัฐพล  กุนชนะรงค์
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พลแสง
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญกว้าง
10. เด็กหญิงธิติญาธร  แดงนา
11. เด็กหญิงนนทกร  มูลวัตร
12. เด็กชายนนน์นที  น้อยหว้า
13. เด็กหญิงนภาวรรณ  สมสว่าง
14. เด็กชายนันทิพัตน์  ชัยรักษา
15. เด็กหญิงนันทิยา  พิลาพรม
16. นางสาวปนัดดา  สิทธิปกรณ์
17. เด็กหญิงปัญญารัตน์  สัจจารักษ์
18. เด็กหญิงปิ่นมณี  ถิ่นไทยแท้
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  คันธี
20. เด็กหญิงพิมพิกา  ไชยนนท์
21. นางสาวภัทรฏา  พระชีย
22. นางสาวลักษิกา  คำจันดี
23. นางสาวลัลนา  ถาวงกลาง
24. นางสาววรรณวิสา   วงพิมศรี
25. เด็กหญิงวัฏพร  สวยรูป
26. นางสาวศิริวิภา  บุญเกิด
27. เด็กชายศิริโชค  โสภารักษ์
28. นายศุภชัย  สมวงษา
29. นายอนุวัฒน์  จำปาแก้ว
30. นางสาวอรปรียา  ตำแสงอินทร์
31. นางสาวอรอุมา  ดวงเกตุ
32. นายอัศวกรณ์  ท่าโผธิ์
33. เด็กหญิงอิงฟ้า  ป้องปาน
34. เด็กชายเดชศักดา  ลุนกา
35. เด็กชายเดชาธร  เรืองประดับ
36. นางสาวเบญจมาศ  ลำพาย
37. เด็กหญิงเยินหง  บุญเกิด
38. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วงฉาจักษ์
39. เด็กหญิงโสรยา  เขียนศิริ
 
1. นายนัฐวัฒน์   วงศ์ใหญ่
2. นางปิยธิดา  ชำนาญรบ
3. นายอนุสรณ์  ก้อนคำ
4. นายอัครบุตร   อาจหาญ
5. นายภานุวัฒน์  พลหงษ์
6. นางสาวรัตนพร  เสนสุข
7. นางสาวสุจิตรา   ศิริกันรัตน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินอุดม
 
1. นางยุพาภรณ์  เยาวรรณ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงรินลดา  นาสมยนต์
 
1. นางสาววีรวรรณ  สำแดงชัย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงนริศรา  เทพช่วย
 
1. นายลิขิต  จันดา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกรอุมา  แก้วภูบาล
 
1. นายลิขิต  จันดา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงบุณยอร  พุทธชัย
 
1. นางฐิติรัตน์  สาคมิตร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงชนาภัทร  นามบุรี
 
1. นางฐิติรัตน์  สาคมิตร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   พงษ์พรรณา
 
1. นางคำหยาด   เหลืองกิ่ง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายอนาวิล   บัวช่วย
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ดวงเพชร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กหญิงณัฐริญาพร  บัวโค
 
1. นายขจรจิตร  ไชยบุตร
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รอดวินิจย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธุระศรี
 
1. นางสาววิภาวดี   เพิ่มอร่าม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นางสาวปราริฉัตร  เมฆหมอก
 
1. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กหญิงกนกพร  นามวงษ์
2. เด็กหญิงกฤตชญา  ประสานชีพ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ชาวดร
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คันธี
5. เด็กชายก้องภพ  ขันธวิชัย
6. เด็กหญิงจิรชยา   ชาวดอน
7. เด็กหญิงจิรสุดา   ชาวดอน
8. เด็กหญิงณัฏฐนันธ์   วีระพัฒน์
9. เด็กหญิงณัฐริกา   เชยรัมย์
10. เด็กหญิงดลญา   คันธี
11. เด็กชายตรรกวิทย์  คันธี
12. เด็กชายธนกร   นาพังคะบุตร
13. เด็กหญิงนันทนา  บุตรวงษ์
14. เด็กหญิงบุณยานุช  พรหมเทศ
15. เด็กชายปิยะพงษ์  ชาวดร
16. เด็กหญิงพิมพิดา   ชัยภูมี
17. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชาวดอน
18. เด็กหญิงยุวดี  ศรีมุงคุณ
19. เด็กหญิงวิภาดา  ธรรมโรเวช
20. เด็กหญิงเกศินี   สีหาปัญญา
 
1. นายณัฐวุธ  บุญรัตน์
2. นางสาวแพรวพรรณารายณ์  ยะนะโชติ
3. นางสาวสรัลพร  บัวระภา
4. นางสาวนฤมล  ทุมพลแก
5. นางสาวอัญชลี  ชาวดร
6. นางสาวสุดารัตน์  สุขล้าน
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกสิกร   รักสมบัติ
2. เด็กหญิงกอย   สุวรรณสิงห์
3. เด็กชายคุณากร   จันทาคีรี
4. เด็กชายจรณินท์   จันทะรักษา
5. เด็กชายจารุวิทย์   สุวรรณสิงห์
6. เด็กชายทิวา   จำปาศิริ
7. เด็กชายธนวัฒน์   มีชาลือ
8. เด็กชายธนวินท์   มีชาลือ
9. นายนพพล   นันทะกุล
10. เด็กชายนภัสกร   สีนนเคน
11. เด็กหญิงนันทิตา   แสงโสดา
12. เด็กชายปฏิพล   สาลีแสง
13. เด็กชายปฏิวัติ   จันทร์ศรีอ่อน
14. นางสาวปิ่นมุก   สีเกลี้ยง
15. เด็กชายมงคล   กองธรรม
16. เด็กหญิงมณฑิรา   ดาวเศษ
17. เด็กชายมิตรมงคล   มุ่งกลาง
18. เด็กชายสุกฤษณ์   ธัญญะโภชน์
19. เด็กชายสุทธิพงษ์   ไชยราชา
20. เด็กหญิงสุธนี   กันหาลา
 
1. นางสาวสุจิตาพัช   โสดาปัดชา
2. นายณรงค์ฤทธิ์   หลาบนอก
3. นางบรีรัตน์   บุญประคม
4. นางสาวจิตติมนต์   ชาวดร
5. นางสาววิลาวัณย์   สีแก้ว
6. ว่าที่ร้อยตรีปัณณวิชญ์   โฆษิตเจริญรัตน์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วพล
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผาลา
3. เด็กชายกิตติคุณ  รัตนวิโรดม
4. เด็กชายคมกฤษณ์  แซ่จ๋าว
5. เด็กชายชยากร  บุญเชิด
6. เด็กหญิงชวัลรัตน์  มุ่งปั่นกลาง
7. เด็กหญิงณัฐกาญ  อินทะวงษา
8. เด็กหญิงณัฐชารีย์  รินทร์แสนสี
9. เด็กหญิงลลิตา  สัตย์ซื่อ
10. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ไชยเจริญ
 
1. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
2. นางสาวกัญญาภัทร  ขุนทอง
3. นางสาวจุรีรัตน์  ชินบุญ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทวีจันทร์
2. นางสาวนวรัตน์  ทันที
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  เชื้อแพร่
4. เด็กหญิงพัชริดา  มหาพรม
5. เด็กหญิงรุจิษยา  วันโส
6. เด็กหญิงอนันตญา  ทองอ่อน
 
1. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
2. นางสาวสุภาดา  ผลทิพย์
3. นางสาวธัญญารัตน์  วงเพชร
4. นางสาวจันทร์จุฑา  สารพิมพา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ราชลี
2. เด็กหญิงจารุณี  สุขวงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมประเสริฐ
4. เด็กหญิงดาริน  ขันตรี
5. เด็กหญิงนันทิดา  นันทะกุล
6. เด็กหญิงฟิน  ภูสิงห์ เอเวอร์ราท
7. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์สาคร
8. เด็กหญิงอรอมล  ศรีปราบหล่ม
9. เด็กหญิงเปมิกา  รูปสูง
10. เด็กหญิงไอรดา  ประจันตะเสน
 
1. นางสาวพรรวินท์  ดวงจันทร์
2. นางนิตยา  ประจันตะเสน
3. นางสาวเกษรา  ต้นไทร
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชาวด่านเหนือ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมโยก
3. เด็กหญิงณันธิดา  กลางวิชัย
4. เด็กหญิงทิพปภา  น้อยบัวทิพย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อัญญะโพธิ์
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสวงทรัพย์
7. เด็กหญิงศรีสุภางค์  กุลมา
8. เด็กหญิงสุชาดา  พรมกัน
 
1. นางสาวจินตนาพร  ทองสี
2. นางสาวศุภรัตน์  โทกุล
3. นางสาวศิวาพร  ทรงคาสี
4. นางสาวกมลเกียรติ  เหล่าประเสริฐ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  เคนเต้า
2. เด็กหญิงกัลญาพรรณ  เพ็งเลา
3. เด็กหญิงจารุมาศ  คนบุญ
4. เด็กหญิงชลิตา    ตาลหยง
5. เด็กหญิงณัฐณดา  เหตุเกต
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงหเสน
7. เด็กหญิงณัตกานต์  พ่วงโพธิ์
8. เด็กหญิงนิราภร  ชนชัย
9. เด็กหญิงมนภัทร  ชมภูโคตร
10. เด็กหญิงวราพร  คนบุญ
11. เด็กหญิงวีนัส  ติดสุข
12. เด็กหญิงสุนิสา  แดงนา
13. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บ้านเป้า
 
1. นายณัฐพงษ์  พิมพิศาล
2. นางสาวอุทุมพร   โยธาทอน
3. นางสาววัชราภรณ์  อ่อนชัย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกาญมณี   ปัดธุรี
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย   ออกปั้น
3. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วพิลาลม
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาศิริ
5. เด็กหญิงธีรตา   ลุนแก้ว
6. เด็กหญิงนลินนิภา   รักดี
7. เด็กชายปฏิวัติ   จันทร์ศรีอ่อน
8. เด็กหญิงปิยดา   ดีเพ็ชร
9. เด็กหญิงพิมพิดา   ภักดี
10. เด็กชายวรพจน์   คำเหลืองดี
11. เด็กหญิงสุพัตรา   ดวงเกตุ
12. เด็กชายอภิสิทธิ์   บาบุญ
13. เด็กหญิงอริญชยา   กันณะรี
14. เด็กชายอริยวัฒน์   ล้วนสม
15. เด็กชายเตชิษฏ์   เขียนศิริ
16. เด็กหญิงไอลัดดา   ลุนแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณนิภา   เพริศแก้ว
2. นางสาวทิพย์วรรณ   ศรีมนตรี
3. นางสาวปานตะวัน   ศรีลาลัด
4. ว่าที่ร้อยตรีจตุรเทพ   บุพศิริ
5. นางสาวนุศรา  ดำเนิน
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายชนะชัย  สีสิงห์
2. เด็กหญิงบุษกร  แสงแป้
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์เทศ
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ใจหลัก
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ศิลาแสง
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  ทองดี
2. นางสาววงเดือน  พรมมาโอน
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 1. เด็กชายจิรายุ  สีใส
2. เด็กชายธนภัทร  เขตบุญพร้อม
 
1. นางสาวจิรภา  ภูแชมโชติ
2. นางนุชเรศ  ภักดีศรี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงทรัพย์อภิญญา  สุวงษ์โพธิ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทิพย์แก้ว
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแค 1. นายอิทธิเทพ  โดนสุข
 
1. นายอัครบุตร  อาจหาญ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงลภัสสินี  ที่ภักดี
 
1. นางสาวช่อผกา  เชื้ออุ่น
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. นางสาวนริศรา  สืบสาย
 
1. นางสาวสุภาพร  คำผาย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กหญิงนันทิวา  สีดาอุบล
 
1. นางสาวกุลญาดา  สิงหาทุม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. นางสาวปณัดดา  คำเกิด
 
1. นางสาวสุภาพร  คำผาย
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทนไธสง
2. เด็กหญิงกานต์มณี  วรรณศิริ
 
1. นางสาวรษา  ศรีกำพล
2. นางสาวสิราวรรณ  ตางจงราช
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น 1. เด็กหญิงกชพร   อาบโคกสูง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้ววงษา
 
1. นายปภาวิน  น้อยบุ่งค้า
2. นางวาทินี  พลีศักดิ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1. เด็กชายกฤษฎา  หอมหวน
2. เด็กหญิงจิลาวัลย์  พรมมา
3. เด็กชายปรินทร์  เหลืองอ่อน
4. เด็กหญิงรัชนก  เพ็งวงษา
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ขานเรียง
6. เด็กหญิงสิรินญา  ปานกลาง
 
1. นายอนุมาศ  นนทวิชัย
2. นางเสวียง  ไชยช่วย
3. นางสาวอรพิน  คำแถม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กหญิงกนกพร  นามวงษ์
2. เด็กหญิงกรรณิกา   กุลสอนนาน
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร   คันธี
4. เด็กชายคณิศร   ชาวดร
5. เด็กหญิงวรกาญจน์   ภูชาญชัย
6. เด็กหญิงวิภาดา  ธรรมโรเวช
 
1. นายก้องนเรนทร์  จิตจินดา
2. นางสาวจิตประสาร  สุทธิแพทย์
3. นายศิรศิษฏ์  โพธิ์เย็น
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1. เด็กชายปิยะชัย    จันทร์ลี
2. เด็กชายภูผา   ดรไทย
3. เด็กชายวีรภาพ  เมินดี
4. เด็กชายศิขริน  แฟนเดอร์เมิลเลิน
5. เด็กชายสมบูรณ์   แก่นจันทร์
6. เด็กชายสรวิชญ์   คนรู้
7. เด็กชายสายนที  ทองบ่อ
8. เด็กชายเชษตะวัน   ลุนแก้ว
 
1. นายไชยภักดิ์  นักธรรม
2. นายจารุพิชญา  สาลีแสง
3. นางสาวนริศรา  ธุระพะ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1. เด็กหญิงชนัญฐ์ชิดา  กินร
2. เด็กหญิงธนาพร  นามบุญลา
3. เด็กหญิงปริญญา  ล้านภูเขียว
4. เด็กหญิงพรพิมล  เหลื่อมพล
5. เด็กหญิงสริณยา  พระแก้ว
6. เด็กหญิงอัญญารินทร์  ทุมมา
7. เด็กชายเทวา  อาชะนะ
 
1. นายภูรินทร์  ทองพล
2. นางสาวพีรญา  กองพิธี
3. นางปัญจา  อุประชาบาล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สงฆ์พัฒน์
2. เด็กหญิงกันตินันท์  วัฒนากุล
3. เด็กหญิงจิตลดา  เทพบุปผา
4. เด็กหญิงณัจ​ฉ​รี​ยา  ดวงทิพย์
5. เด็กหญิงพัชชรินทร์  จำปาหอม
6. เด็กหญิงฟ้าใส  ดีลุนชัย
7. เด็กหญิงวรรณณิสา  สายสี
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  หารวาปี
9. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมประโคน
 
1. นางสาวฉัตรพรรณ  ภามี
2. นางสาววาสนา  อุดมศรี
3. นางสาวนพมาศ  คำภูแก้ว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกานต์มณี   ชาวดร
2. เด็กหญิงชมพูนุช   แก้วนารี
3. เด็กชายชาติสยาม   แก้วมนู
4. เด็กชายณัฐกิจ   วงษาเทียม
5. เด็กหญิงนัฏฐาสินี   กองศูนย์
6. เด็กหญิงปพิชญา   อรรควงษ์
7. เด็กหญิงปรียาพร   ปูพภาค
8. เด็กหญิงพิชญารมย์   พรมลี
9. เด็กหญิงภัทราพร   สุทธิแพทย์
10. เด็กหญิงสุชานันท์   ประทุมรัตน์
 
1. นายศิริชัย   ทองที
2. นายธวัชชัย   ชนะนาม
3. นางสาวบุญพิทักษ์  บุญสวัสดิ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายกนกชัย  แสนโยธะกะ
2. เด็กชายณวัฒน์  ฉลวยแสง
3. เด็กหญิงพัชรพร  ทิพชัย
4. เด็กหญิงพิชชาภา  กองทอง
5. เด็กหญิงสุชัญญา  จำปารัตน์
 
1. นางสาวธิติกานต์  ลือหาญ
2. นางสาวนารีนาฏ  น้อยเภา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงทิพย์ติมา  บุตรโคตร
2. เด็กหญิงพิชญา   หยวกกุล
3. เด็กหญิงวันวิสา  พันธฤทธิ์
 
1. นางสาวสิริกร  เรืองจันทร์
2. นางสาวอภิญญา  แสวงศรี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ก 1. นางสาวณัฐพร  แถววงษ์
2. นางสาวภูริชญา  บุญนาค
3. นางสาวเจตสุภา  เทินกระโทก
 
1. นายไสว  พังคะบุตร
2. นางอรอุมา  เรียงพรม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชะนวนรัมย์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เฉียบแหลม
3. เด็กหญิงอีรีตซ่า  อาจหาญ
 
1. นางสาวพรพิมล  แสนอุบล
2. นางสาวภาวิดา  ไชยโภคา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ธัญญารักษ์
2. นางสาวฝน  พิมพ์คำ
3. นางสาวสุรัตนาวดี  ไตยสุทธิ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีพลเมือง
2. นายพรชัย  พรมบุตร
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1. เด็กหญิงชไมพร  ชัยชนะ
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทองอด
 
1. นางพิณพร  พรรคพล
2. นางสาวนันทพร  นพรัตน์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  โพธิ์นา
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  ธรรมรงค์รัตน์
 
1. นางสาวสยามล  ศิริธร
2. นางอพินทร  วิชากุล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแค 1. นางสาวพนิดา  โพธิ์แสนหลี
2. เด็กชายเอกลักษณ์   จันทรัด
 
1. นางสาวศณัฏฐิกา   ไชยนนท์
2. นางปิยธิดา  ชำนาญรบ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กหญิงมนัสนัน  กิ่งมาลา
2. เด็กหญิงวิภาดา  แก่นจำปา
 
1. นายวัฒนา  เพ็ชรสังหาร
2. นางสาวมินตา  ศรีเพชร
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายภูธเนศ  ผาใต้
2. เด็กหญิงอรัญญา  ผาใต้
 
1. นายสุรสิทธิ์  มูลหล้า
2. นางสาวมุทิตา  อุปราชา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายนันทิพัฒน์   สาลีแสง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   แสงจันทร์คุ้ม
 
1. นายธรรมศาล   พิลารักษ์
2. นางยุวดี  นนทวิชัย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวังแสง 1. นายทงสกุล   ศรีตระการ
2. นายศุกลณัฐ  สมออร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์   แซ่ลี
2. นางสาวประภัสษร  วงษ์ประจักร์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบงเจริญสุข 1. เด็กหญิงภัทรธิชา  ทับโสดา
2. เด็กชายศุภโชค  เครือแสง
 
1. นางพิณพร  พรรคพล
2. นางสาวนันทพร  นพรัตน์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวสาร 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  สัตยาคุณ
2. เด็กชายศุภกิจ  ศรีภูธร
 
1. นายอาทิตย์  มารศิริ
2. นางสาววิไลวรรณ  นาดี
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายวรานนท์  เคนรั้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  จันสว่าง
 
1. นายสุรสิทธิ์  มูลหล้า
2. นางสาวธัญศิริ  จิตรแม้น
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายพงศกร  กองสุน
2. นายวทันยู  ไร่พริก
 
1. นายสุรสิทธิ์  มูลหล้า
2. นางสาวสุวดี  ภูมิละไม
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสี 1. เด็กชายนพรัตน์  ประเมินชัย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีเชียงหวาง
3. เด็กชายเอกรินทร์  อู๋ทรัพย์
 
1. นายสราวุธ  นันทะสาร
2. นางสาวพรพนา  เชิดชู
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สงแก้ว
2. เด็กชายปาฏิหาร  โคตรพันธ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  กุดแถลง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีสวาท
2. นายประกาศิต  เหตุเกษ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกมลลกษ์   พิมพิศาล
2. เด็กหญิงนฤพร  ครุธแถลง
3. เด็กชายศุภวิชญ์   สามงามยา
 
1. สิบเอกศุภวัฒน์  นามมี
2. นายธานินทร์  นวะสิมมา
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายธนายุทธ  สิงห์วงษ์
2. เด็กชายภราดร  เพ็ชรพิมาย
3. เด็กชายเทพารักษ์  เพิ่มชีลอง
 
1. นางทิวาพร  แสงวิจิตร
2. นายอธิวัฒน์  คำภา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 1. เด็กชายชยางกูร  คำพรมมา
2. เด็กชายชายณัฐนนท์  มิสา
3. เด็กชายอาชวิน  ลาสา
 
1. นางสาวจิรภา  ภูแชมโชติ
2. นางวารุณี  บุตรโคตร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวสาร 1. เด็กชายชาตรี  จันทะศิลา
2. เด็กชายธนนันท์  หอมหวล
3. เด็กชายปรมินทร์  ศรีชัยมูล
 
1. นายเศรษฐชัย  สายพรหม
2. นายเดชา  มงคลมะไฟ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงนัชชานันท์  สีสังข์
2. เด็กหญิงพัชรมัย   มูลศรี
3. เด็กชายวงศพัทธ์   ทองแกม
 
1. นางสาวภานุมาศ  ผลเจริญ
2. นางสาววิชุดา  พิมหา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 1. เด็กหญิงกมลพร  พัดมี
2. เด็กหญิงวรัทยา  ดาหอม
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สิงงอ
 
1. นางสาวจิดาภา  กุลธวัช
2. นายสันติ  โสภาค
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ชะโน
2. เด็กหญิงนริศราภรณ์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงปุญยาพร  ดาวสุก
4. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญกว้าง
5. เด็กหญิงอัฒกานต์  ทานัง
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แสงสำรี
 
1. นายกวี  วีระพันธุ์
2. นางสาวทัศนีย์  ม่วงมนตรี
3. นางจุฬาลักษณ์  วิเศษวงษา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กหญิงญาดา  สาลีแสง
2. นายณัฐชัย  โพธิ์ศรีขาม
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  มูลตรีภักดี
4. นายภานุวัฒน์  คงถาวร
5. เด็กชายภูสิทธิ  สูงสันเขต
6. เด็กหญิงวรานี  ช่างปลูก
 
1. นายกวี  วีระพันธ์
2. นางสาวทัศนีย์  ม่วงมนตรี
3. นางสาวเหมือนฝัน  แก้ววันทา
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไฮ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทรงสังข์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีแสน
3. เด็กหญิงมัณฑนา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวนรภัทร  พิลากุล
2. นางสาวบุษยมาส  ทุมหนู
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กหญิงปณัฐดา   ประโลม
2. เด็กหญิงภรรชพรณ์   ทาบัว
3. เด็กหญิงเจนญจิต   เฉิดกระโทก
 
1. นายอนุสรณ์   กุศลมานิตย์
2. นายกุศล   สีร้อยคำ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  แคล้วโยธา
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แสนโคตร
3. เด็กหญิงอริษา  สิทธิกุล
 
1. นายธรรมนูญ  อัฒจักร์
2. นางสาวฐิติมา  พระราช
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนยูง 1. เด็กชายสุรชาติ  ปุระพรม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   ลาพงศ์
3. เด็กชายเกรียงกมล  คำผาย
 
1. นายุสุทัศน์   ศรีบุญเรือง
2. นางสาวมัณฑนา  สกุลคู
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น 1. เด็กหญิงรมิตา  ประวิโน
2. เด็กหญิงวาสนา  มหานิล
3. เด็กหญิงอารียา  พันธมา
 
1. นางสาวสุธีรา  จรรยาคำนึง
2. นางสาวทวิตรา  เพ็งด้วง
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงภาวินี   ดอกไม้พ้วง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ   ชิยางคะบุตร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    สีหะรักษา
 
1. นางวันดี  สมจิตร
2. นางสุพัตรา  ประดิษฐ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงนมิตา   คานเพชรทา
2. เด็กหญิงนัชชา   เหมือนสูงเนิน
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร   บุญมี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชมภูวิเศษ
2. นางสาวสุวนันท์  เพ็งทอง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแค 1. นายณัฐพงศ์  ยาใจดี
2. นายพิรัชต์  พลแสง
3. นายวัชรากรณ์  กองทอง
 
1. นายอัครบุตร  อาจหาญ
2. นางสาวจุลลดา  ทาศรีสุข
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายดัสกร   ทองสุข
2. เด็กหญิงศุภจิรา   มะโยธี
3. เด็กหญิงอริสา    เนตรวิศิษฐ
 
1. นางสาวอรอุมา  ฝ้ายขาว
2. นางสาวเพชรลดา  นามรัตนศรี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. นางสาวพรรณวิษา  แก้ววังปลา
2. นางสาวศิระประภา  มูลเรืองชัย
3. นางสาวสาวิกา  ศรีตรังยาสกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  เพียเทพ
2. นางสาวจันทรรัตน์  ทิพวันนา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   อนุกูล
2. เด็กหญิงจิราพร   พิมภา
3. เด็กชายติณณภพ   โสภากุล
 
1. นางมัณฑนา   ลาชัย
2. นางปทุมรัตน์   ลุลอบ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายชิษณุพงศ์  โสมศรี
2. นายพีรวัส  จันทะบาล
3. นายสายพิณ  นาทิพย์
 
1. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
2. นายชัยประสิทธิ์  ศรีลิ้นพงษ์
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวัสดี 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุทธิ
2. เด็กชายรุ่งทวี  บริบูรณ์มังสา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปานเหลือง
 
1. นางสาวสุวนันท์  ด้วงก้อน
2. นางสาวสุมาลี  ระเลิงลำ
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกนกพร   สุจันทรา
2. เด็กหญิงฉัตรรวีร์    จิตรแก้ว
3. เด็กหญิงนทิตา   คำแสง
 
1. นางสาวณัฐชยา    จันทะไทย
2. นางสาวบุญชื่น    บุตรประทุม
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงธาตุ 1. เด็กชายชานน  บรรพต
 
1. นางสาวลภัสกร  แดงพรวน
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแค 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ชาอุ่น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แสงภา
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายถิโรดม   สุวรรณจักร
 
1. นางสาววิภาพร  สุทธิบริบาล
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. นางสาวณปภา  พรมพะบุ
 
1. นางสาวกฤติยาณี  คำสุข
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธุระพระ
 
1. นางสมหมาย  นาแพงสอน
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศิลชัย
 
1. นางจำเนียร  พลเดช
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงณัชริญา    อรชุน
 
1. นางสาวน้ำฝน   นิติโยธิน
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายกฤตมุข  รัตนะประเสริฐ
 
1. นางสาวสุฌัญญา  ภูผาใจ
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  สาระพันธ์
 
1. นางจันทิมา  ศรีเชียงหวาง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ดวงแจ่ม
 
1. นางจันทร์ฉัตร  ศิริโรจน์ภิญโญ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กหญิงรมิตา  ลีทุม
 
1. นางไพจิตร  เชื้ออ่ำ
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  ขาวขำ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เคนดา
3. เด็กหญิงวริยา  เมฆคล้าย
 
1. นางสาวภาวิณี  มูลศรี
2. นางสาวศิรินภา  คำพรมมี
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายจารึก  สรรเสริญ
2. เด็กหญิงปณิตา  หม่อมสาละ
3. เด็กชายอธิกรณ์  รองคำ
 
1. นางวิลาวัลย์  จรรยาวาณิชกุล
2. นางบัวภา  คำกันยา
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพัชรพล  ไขไพวัน
2. เด็กหญิงอนันตญา  สิงงอ
 
1. นายเอกรัตน์  เชื้อวังคำ
2. นางสาวฉัตรพรรณ  ภามี
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กชายกฤษดา  เถากะโทก
2. เด็กหญิงฐิติพร  สุโพธิ์
3. เด็กหญิงนัฐธชา  น้อยแก้ว
 
1. นายปัณณทัตรวิชญ์  ศรแผลง
2. นางสาวสุปัญญา  พรมทอง
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์จวง
2. เด็กชายธนพล  เสมือนกุล
3. เด็กชายพลากร  ประเสริฐศิลป์
 
1. นายกิตติศักดิ์  สร้อยธนู
2. นายจิราณุวัฒน์  คุนาชน
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 1. เด็กชายนิชัยภูษิต  ตะวงษา
2. เด็กชายยศพล   มาตรวังแสง
3. เด็กหญิงสุนิสา  สง่าดี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  จันทะแจ่ม
2. นางสาวชนากานต์  เหง้าแก้ว
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 1. เด็กหญิงนฤมล  พลหมอ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  หินกอง
3. เด็กชายเรือนต้น  คุ้มคำ
 
1. นางสาวศุภรดา  อรรถวิล
2. นางสาวศศิพร  ต้นกันยา
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวังแสง 1. เด็กชายธีรภัทร  รัดตะสุ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เกตุสาคร
3. เด็กชายอภิวัตน์   คนสูง
 
1. นางสาวณัฐภัสสร   ภูหลวง
2. นางสาวภิรมย์  ปุนราชม
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนากร  ปีสิงห์
2. เด็กชายธนายุทธ์  ที่พักดี
3. เด็กชายพลวัตร  โพธิ์ชัยศรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองโพธิ์
2. นางสาวกชพร  พระเจริญ
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายกลวัชร   แปลลา
2. เด็กหญิงจุรินทรา   พุทธสอน
3. เด็กหญิงเพลงธิตา   เหลาโคตร
 
1. นางทองหล่อ   ภูถมศรี
2. นางสุชญา  นาจาน
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. นางสาวศิริวิมล  ประกูลนิตย์
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายมงคลเดช  ทองสงคาม
 
1. นางพรพิรุณ  บุตรดา
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กหญิงชญานุช  ไชยแหม่ง
 
1. นางณัฐธยาน์   การะหว้า
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. เด็กชายเสกสันต์  ทองประทับ
 
1. นางมาติกา  ภูริปายะนันท์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. นางสาวดารินทร์  ถูกดี
 
1. นางสาวจิราวัลย์   ตำตาด
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงธิญดา  หมื่นแผ้ว
 
1. นางธัญวรัตม์   อเวรา
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. นางสาวจันทร์จิรา  อุดมจิตร์
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวังแสง 1. เด็กหญิงพิมพิกา  คำโยค
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายกฤตมุข  รัตนะประเสริฐ
 
1. นายกิตติกรณ์   จอมทรักษ์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวังแสง 1. นายศิรภัส   จิตวิขาม
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. นายศรายุธ  อิสิ
 
1. นายนิคม  สมจิตร
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงจันทพร  ศรีมนตรี
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ไชยสาท
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. นายพีรพัฒน์  ซุยเสนา
 
1. นางอรทัย  มูลหาร
 
219 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  วาระสิทธิ์
2. เด็กชายโกเมศ  สาสิงห์
 
1. นางกฤตยา  วงษา
2. นางสาวธิดารัตน์  เพียเทพ
 
220 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงพิมพิกา   วิยะรัตน์
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ธีระจันทมงคล
 
1. นายเมธี  ศรีพุทธา
2. นายยรรยง  บุญแสง
 
221 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กชายกิตติเดช  ใบงาม
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  ชาวดร
 
1. นางสาวสุธาสินี  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวอัจฉริยา  เพชรดี
 
222 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงอินทิรา  สารสังข์
2. เด็กหญิงอินธุอร  ไชยหยวก
 
1. นางสาวสุธาสินี  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวอัจฉริยา  เพชรดี
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ใจบุญ
 
1. นายศิวกร  เกรงขาม
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายพัสกร  สิงหา
 
1. นายศิวกร  เกรงขาม
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายทศพล  พรมลี
 
1. นายศิวกร  เกรงขาม
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพะลับ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครไทย  ขอนยาง
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายตรรกวิทย์  คันธี
 
1. นายธงชัย  บุญไชยะ
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. นายนนทกานต์  ภูริศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครไทย  ขอนยาง
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายสุธิมนท์   ชมภูแดง
 
1. นายณัฐพงษ์  แก้วภูบาล
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. นายพีระภัทร์  ภูริศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครไทย  ขอนยาง
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกุลญาดา   ฟานเดอสไลส์
2. เด็กชายคุณากร    กิ่งพา
3. เด็กหญิงฉัตราลักษมิ์   เทศศรีเมือง
4. เด็กหญิงชญาดา    คะเนวรรณ
5. เด็กหญิงชญานี   เหลาเกี้ยงดี
6. เด็กหญิงชนิสรา   ศรีหาชัย
7. เด็กชายชยันตี    มาลาแสง
8. เด็กชายชัยกมล    เจริญชัย
9. เด็กชายชินจิ   ทาเคนากะ
10. เด็กชายชุติเทพ   ยงลา
11. เด็กชายญาณกร   คำมูลคร
12. เด็กหญิงณัฐณิธา   วรราช
13. เด็กหญิงณิชาภัทร    กองศรีมา
14. เด็กหญิงดารารัตน์    คำพรม
15. เด็กหญิงทวิตราภรณ์   ตันนารัตน์
16. เด็กชายธนโชติ   จันดาวงษ์
17. เด็กหญิงนวพร   คำมูลคร
18. เด็กชายนัทพงศ์    จานตาดี
19. เด็กชายนิชคุณ    แก้วเรืองแสง
20. เด็กหญิงปาลิดา    ศรีวิรัตน์
21. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ปราบยุทธ
22. เด็กหญิงภาวิณี    ลามนอก
23. เด็กชายภูมิรพี  แก้วชัย
24. เด็กชายมงคล   หอมทรัพย์
25. เด็กชายวงศกร   ปราบพาล
26. เด็กชายวชิรวิทย์    ภะวัง
27. เด็กชายวัชรชัย    ทิพกุล
28. เด็กชายอัครพงษ์   จูมจันทร์
29. เด็กชายอัศวิน    สุระคำ
30. เด็กหญิงเมลิษา    เทพบุปผา
 
1. นายณัฐพงษ์   แก้วภูบาล
2. นายชินกฤต   สังข์สุข
3. นายอนุชา  มุกดาม่วง
4. นายอังคณา    เหลืองประเสริฐ
5. นางสุภาพ   โสภากุล
6. นางสาวจิราภรณ์   เที่ยงตรง
7. นายธนวันต์   นรพัฒน์