งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาอุดธานี
ณ สนามแข่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

001 ภาษาไทย

1.  272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 2.  273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
3.  650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 4.  651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
5.  654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 6.  655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
7.  652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 8.  653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
9.  276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 10.  277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
11.  658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 12.  657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
13.  686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 14.  687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1.  282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
5.  679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 6.  680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
7.  286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 8.  287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
9.  288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10.  289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
11.  688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 12.  689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
13.  690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 14.  691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
15.  726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 4.  293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
5.  294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 6.  295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
7.  296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 8.  297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
9.  298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 10.  299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
11.  663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 12.  662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
13.  664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 2.  301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
3.  302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5.  304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 6.  641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
7.  305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 8. 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9.  307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 10.  308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
11.  309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 12.  310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
13.  661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 2.  646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
3.  647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 4.  723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
5.  724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 6.  725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  799 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 2.  800 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6
3.  045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5.  629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 6.  048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
7.  049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 8.  050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
9.  052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 10.  054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
11.  055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 12.  057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
13.  058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

007 ศิลปะ-ดนตรี

1.  643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 2.  644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
3. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 4. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5.  138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 6.  139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
7.  140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 8.  141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
9.  156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 10.  157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
11.  158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 12.  159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
13.  611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 14.  612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
15.  613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 16.  614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
17.  160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 18.  161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
19.  270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 20.  271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
21.  649 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 22.  692 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6
23.  258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 24.  259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
25.  116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 26.  117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
27.  065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 28.  066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
29.  067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 30.  068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
31.  069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 32. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
33. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 34. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
35. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 36. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
37.  094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 38.  095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
39.  098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 40.  099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
41. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 42. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
43. 109 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 44. 110 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
45.  120 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 46. 124 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
47.  128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 48.  129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1.  260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 2.  261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
3.  262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 4.  263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
5.  264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 6.  265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
7.  266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 8.  267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
9.  268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 10. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 2.  694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
3. 803 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาสเปน ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 4. 805 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5. 806 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 6.  807 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6
7. 809 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเขมร ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 8. 810 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9.  714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 10. 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11.  715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 12. 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13.  697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 14.  698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
15. 813 การแข่งขันละครสั้นภาษาสเปน ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 16. 814 การแข่งขันละครสั้นภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17. 815 การแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 18.  816 การแข่งขันละครสั้นภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6
19. 817 การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 20. 818 การแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
21.  801 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 22.  802 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6
23.  703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 24.  704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
25.  717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 26.  706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
27. 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 28.  708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
29. 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 2.  192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3.  804 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 4.  808 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6
5.  811 การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 6.  199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
7.  202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 8.  203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
9.  206 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 10.  207 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
11.  625 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 12.  626 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

012 คอมพิวเตอร์

1.  089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 2.  121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
3.  125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 4.  126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
5.  134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 6.  080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
7.  040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 8.  053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
9.  635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10.  063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
11.  064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 12.  634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
13.  114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 14.  104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

013 หุ่นยนต์

1.  163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 2.  166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
3.  684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 4.  685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
5.  682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 6.  683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
7.  627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 8.  628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

014 การงานอาชีพ

1.  602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 2.  039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
3.  603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 4.  062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
5.  604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 6.  056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
7.  605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 8.  079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
9.  606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 10.  084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
11.  607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 12.  100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
13.  623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 14.  624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
15.  609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 16.  115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
17.  610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 18.  123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

016 เรียนรวม - ภาษาไทย

1. 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 2.  615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 4.  154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 6.  186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
7. 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน

020 เรียนรวม - ศิลปะ

1. 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 2.  021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3.  025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 4.  027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 6. 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7. 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 8. 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.  078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 10. 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11. 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 12.  083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
13. 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน 14.  086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
15.  093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

021 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 2. 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - ไม่มีการแข่งขัน
3.  213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

022 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

1.  790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 2.  791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
3.  792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 4.  793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
5.  794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 6.  795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
7.  796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 8.  797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
9.  798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6


 


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 067 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]
 
Realtime - Update: 2024-07-16 04:16:13


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 067 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]